دانلود رایگان


پروژه مقايسه رضايت از زندگي زناشويي در زنان شاغل و خانه دار - دانلود رایگاندانلود رایگان در این پروژه مقایسه رضایت از زندگی زناشویی در زنان شاغل و خانه دار. doc پرداخته شده است

دانلود رایگان پروژه مقايسه رضايت از زندگي زناشويي در زنان شاغل و خانه دار
نوع فایل: word
قابل ویرایش 50 صفحه

چکیده:
هدف پژوهش مقايسه رضايتمندي زناشويي در زنان شاغل و خانه دار ساكن شهر تهران در سال 1387 مي باشد. حجم نمونه 100 نفر از زنان شاغل و خانه دار هستند كه به روش نمونه گيري در دسترس انتخاب شدند.
ابزارهاي مورد استفاده در اين پژوهش پرسشنامه رضايت زناشويي اينريچ بوده است و براي بررسي فرضيه ها از آزمون t گروه هاي مستقل و تحليل واريانس استفاده شد. نتايج نشادن داد تفاوت معناداري بين رضايتمندي زناشويي در زنان شاغل و خانه دار وجود ندارد.
مقدمه:
انسان به طورکلی موجودی اجتماعی است.این صفت باعث شده که انسان به طرف ایجاد روابط روابط با محیط و روابط با هم نوع خود جذب شود.از دیرباز تا اکنون این غریزه اجتماعی بودن انسان به چشم میخورد و مطالب بسیاری در کتابها و مقاله ها در این مورد نوشته شده است.
شاید این ارتباطات و نزدیکی ها به نوعی آرامش را برای او به ارمغان آورده باشد.همچنین به نظر بسیاری از صاحبنظران از جمله مزلو انسان دارای نیازهای فراوانی است که در راس آن نیازهای جسمانی است سپس عاطفی اما برآورده شدن نیازهای جسمانی به اندازه نیازهای عاطفی مشکل نیست. (قبادیان-1379)
از جمله نیازهای عاطفی انسان نیاز به دوست داشتن و دوست داشته شدن است به طوری که انسان برای به دست آوردن آن تلاش میکند. از تلاش هایی که یک انسان برای رسیدن به عشق و مورد محبت واقع شدن انجام میدهد شریک شدن با کسی در جنبه های مختلف زندگی است.این شریک شدن و زیر یک سقف زندگی کردن جنبه رسمی و اجتماعی پیدا کرده و بهازدواج شهرت پیدا کرده است.
همچنین جنبه دیگر این نیازها در اشتغال و کار بیرون از منزل برآورد میشود که اینها هم جز نیازهای عاطفی ومعنوی انسان است و موجب روابط با همنوع ودرنتیجه علاقه محبت میشود. (بک-ترجمه:قراچه داغی-1378)
مسلما زمانی زوجین به وظایف خود به طور کامل عمل خواهند کرد که احساس رضایتمندی از زندگی زناشویی خود داشته باشند.امکان توجه به تامین نیازهای روانی عاطفی و جسمانی فرزندان و تربیت صحیح آنها منوط به داشتن احساس رضایتمندی از زندگی زناشویی میباشد.
احساس رضایتمندی همچنین توان مقابله دربرابر مشکلات وفشارهای روانی راافزایش میدهد
و سبب ارتقاء سطح بهداشت روانی و جسمانی زوجین و نهایتا افراد جامعه خواهد گردید. (غفوری- 1356)
زناشویی به لحاظ اثری که در زمینه های گوناگون زندگی اجتماعی و اقتصادی جامعه دارد از دیدگاههای مختلف اهمیت یافته و مور د برسی قرار میگیرد . این پدیده باعث تغییر در متغیرهای جمعیتی میشود . از طرفی شرایط اجتماعی و اقتصادی جاممعه اثر آنرا نشان میدهد و از طرف دیگردر ساختار اقتصادی جامعه تغییراتی حاصل شده که فرصتهای شغلی برای زنان ایجاد کرده است.
زنان دامنه فعالیت خود را از محدوده خانه فراتر میبرند و به نظام های شغلی میپیوندند پیوستن آنها در جامعه تغییراتی در نقشهای سنتی زنان ایجاد کرده است و این جنبه دیگراز اجتماعی شدن است.
اشتغال جنبه دیگری ازفرایند اجتماعی شدن است. این فرایند برای مردان پذیرفته شده است وو گویا در طول تاریخ کار بیرون را برای مردان ثبت کرده اند که دستمزد حاصل از آن در راه رفاه زن و فرزندان مصرف میشود. ولی امروزه همانتورکه عنوان شد به دلیل تغییراتی در ساختار اقتصاذدی جوامع دیدن زن در بازارهای تجاری و اماکن شخصی باعث تعجب نمیشود و گهگاه به دلیل نبودن مرد در عرصه زندگی زناشویی هزینه زندگی به عهده زن است.(رسول زاده-1371 )
چگونه است این فرایند اجتمایی شدن که بسیار از آن سخن گفته اند زمانی خوب وزمانی بد است؟ مگر نه ابن که اشتغال شاید تنها انگیزه ارتباط زن با محیط بیرون از حانه است پس چرا این نیاز که قابل احترام است در بسیاری از موارد باعث اختلافاتی میشود؟
آیا باید این اجازه بیشتر به زنان داده شود؟ آیا واقعا اشتغال زنان به زندگی شخصی و زناشویی آنها لطمه وارد میکند؟ لذا برای پاسخ گیری به سوالات متعدد و انجام پژوهشی در مورد تاثیر اشتغال زنان بررضایتمندی یا نارضایتی زندگی زناشویی انها لازم به نظرمیرسد.

فهرست مطالب:
فصل اول : كليات پژوهش
مقدمه
بيان مسئله
سوالات پژوهش
فرضيه هاي پژوهش
اهداف پژوهش
اهميت و ضرورت پژوهش
تعريف متغيرهاي پژوهش
فصل دوم : پيشينه هاي پژوهش
مقدمه
تعريف ازدواج
عشق و ازدواج
مقاصد ازدواج
رضايت زناشويي
12 نكته مهم مربوط به مكمل هاي زناشويي در ازدواج
اشتغال زن
تعريف شغل و اشتغال
علل كار كردن
اشتغال زنان و برداشتهاي متعدد
انگيزه ها و عوامل اشتغال زن
آثار و نتايج اشتغال زن
اثرات اشتغال زن بر شوهر
زنان شاغل و رضايت از زندگي زناشويي
مروري بر پژوهش هاي داخلي
مروري بر پژوهش هاي خارجي
فصل سوم : روش پژوهش
مقدمه
طرح پژوهش
جامعه آماري
روش نمونه برداري
ابزار پژوهش
پرسشنامة رضايت زناشويي اينريچ
روايي و اعتبار پرسشنامه اينريچ
روش ارائه و نمره گذاري پرسشنامه
روش گردآوري داده ها
روش تحليل آماري
فصل چهارم : يافته هاي پژوهش
مقدمه
جدول 4-1
جدول 4-2
جدول 4-3
جدول 4-4
جدول 4-5
جدول 4-6
فصل پنجم : بحث و نتيجه گيري
مقدمه
خلاصه تحقيق
نتيجه گيري
پيشنهادها
محدوديت ها
منابع
پيوست
پرسشنامه رضايت زناشويي اينريچ
كليد پرسشنامه رضايت زناشويي اينريچ


پایان


نامه


جهت


اخذ


مدرک


رشته


روانشناسی


علوم


تربیتی


ارشد


کلاسی


تحقیق


پایان


دوره


پایان


نامه


پروژه


مقایسه


رضایت


از


زندگی


زناشویی


در


زنان


شاغل


و


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


بررسی و مقایسه میزان رضایتمندی از زندگی زناشویی بین زنان شاغل و ...

پایان نامه بررسی و مقایسه میزان رضایتمندی از زندگی زناشویی بین زنان شاغل و خانه
دار پایان نامه رضایتمندی زنان شاغل پایان نامه رضایتمندی زنان خانه دار روانشناسی
تحقیق پروژه دات کام مقاله.

مقایسه رضایت زناشویی کیفیت زندگی بهزیستی روان‌شناختی و ...

پژوهش حاضر با عنوان مقایسه رضایت زناشویی، کیفیت زندگی، بهزیستی
روان‌شناختی و تاب‌آوری روانی زنان شاغل فرهنگی، شاغل غیرفرهنگی و زنان خانه‌دار شهر
بوشهر انجام‌گرفته است. روش پژوهش علی- مقایسه‌ای از نوع پس رویدادی است. در این
پژوهش جامعه آماری کلیه زنان شاغل فرهنگی، شاغل غیرفرهنگی و زنان خانه‌دار شهر بوشهر
بودند را ...

ﺷﺎﻏﻞ ﻫﺎي ﺗﻚ ﻫﺎي اﺷﺘﺮاﻛﻲ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮ در ﺧﺎﻧﻮاده اي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ

6 ا کتبر 2016 ... ﻧﺎﭘﺎﻳﺪاري زﻧﺪﮔﻲ زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ. ﻛﻨﺪ. ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ اﺷﺘﻐﺎل زﻧﺎن. ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ.
ﻫﺎي اﺷﺘﺮاﻛﻲ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺧﺎﻧﻮاده. ﻫﺎي ﺗﻚ. ﺷﺎﻏﻞ و ﺧﺎﻧﻮاده. ﻫﺎي ﻫﺮدو ﺷﺎﻏﻞ ﭘﺮداﺧﺘﻪ. اﺳﺖ. ... ﮔﺬران
زﻣﺎن ﺧﺎرج از ﺧﺎﻧﻪ، ﮔﺬران زﻣﺎن در ﺧﺎﻧﻪ و ﻫﺰﻳﻨﻪ. ﻛﺮد ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻴﺶ از ﻣﺮدان ﺧﺎﻧﻮاده. ﻫﺎي. ﺗﻚ. ﺷﺎﻏﻞ و در زﻧﺎن
ﺧﺎﻧﻮاده. ﻫﺎي ﻫﺮ دو ﺷﺎﻏﻞ در اﺑﻌﺎد دﻳﺪار اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻫﺰﻳﻨﻪ. ﻛﺮد ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻴﺶ از زﻧﺎن . ١.

بررسی و مقایسه میزان رضایتمندی از زندگی زناشویی بین زنان شاغل و ...

پایان نامه بررسی و مقایسه میزان رضایتمندی از زندگی زناشویی بین زنان شاغل و خانه
دار پایان نامه رضایتمندی زنان شاغل پایان نامه رضایتمندی زنان خانه دار روانشناسی
تحقیق پروژه دات کام مقاله.

پروژه تحقیقاتی رضایت از زندگی زناشویی در زنان شاغل و خانه دار ...

12 ا کتبر 2017 ... فهرست مطالب: فصل اول : کلیات پژوهش مقدمه بیان مسئله سوالات پژوهش فرضیه‌های
پژوهش اهداف پژوهش اهمیت و ضرورت پژوهش تعریف متغیرهای پژوهش فصل دوم :
پیشینه‌های پژوهش مقدمه تعریف ازدواج عشق و ازدواج مقاصد ازدواج رضایت زناشویی ۱۲
نکته مهم مربوط به مکمل‌های زناشویی در ازدواج اشتغال زن تعریف شغل و اشتغال ...

رضایتمندی زناشویی - مشاوره ازدواج و زندگی زناشویی

21 نوامبر 2012 ... درآمد به عنوان عاملی که می تواند امنیت اقتصادی افراد را تامین کند از جمله عواملی است
که نقش موثری در رضایت از زندگی زناشویی افراد دارد. بدین معنی که میزان درآمد
پایین در کاهش رضامندی زناشویی و انحلال آن موثر است. ( نیلچیان، 1380). در تحقیق
سینارکور ( 1999) مشخص شد که بین زنان شاغل و خانه دار از نظر میزان ...

تاثیر اشتغال زنان بر میزان رضایت مردان از زندگی زناشویی - مجله ...

هدف از انجام تحقیق حاضر بررسی اثر اشتغال زنان بر میزان رضایت مردان از زندگی
زناشویی در شهر کرمانشاه در سال 1393بود. روش کار: در این ... بنابراین، مطالعه حاضر
این واقعیت را تایید می نماید که مردانی که با همسران شاغل زندگی می کنند از رضایت
زناشویی بهتری نسبت به مردان دارای همسران خانه دار برخوردار هستند. واژه‌های کلیدی: ...

تاثیر اشتغال زنان بر میزان رضایت مردان از زندگی زناشویی - مجله ...

هدف از انجام تحقیق حاضر بررسی اثر اشتغال زنان بر میزان رضایت مردان از زندگی
زناشویی در شهر کرمانشاه در سال 1393بود. روش کار: در این ... بنابراین، مطالعه حاضر
این واقعیت را تایید می نماید که مردانی که با همسران شاغل زندگی می کنند از رضایت
زناشویی بهتری نسبت به مردان دارای همسران خانه دار برخوردار هستند. واژه‌های کلیدی: ...

مقایسه رضایت زناشویی، تاب آوری و تعلل ورزی زنان شاغل و خانه دار

چکیده مقاله. هدف پژوهش حاضر مقایسه رضایت زناشویی، تاب آوری و تعلل ورزی خانواده
های زنان شاغل و خانه دار شهرستان ایوان در سال 4951 59 است. روش این پژوهش کاربردی
وشیوه اجرا ی آن علی مقایسه ای بود. جامعه آماری - پژوهش حاضررا کلیه زنان شاغل و خانه
دارشهرستان ایوان که حدودا 4111 نفرهستند تشکیل داده است.از این جمعیت 011 نفر از
...

بررسی مقایسهای میزان رضایت از زندگی زنان شاغل و خانه‌‌‌‌دار

پژوهش حاضر تحت عنوان "بررسی مقایسه‌ای میزان رضایت از زندگی زنان شاغل و خانه‌دار"
به منظور نشان دادن تأثیر اشتغال بر میزان رضایت آنها از زندگی زناشویی صورت ...
استاندارد شده، توسط 150 نفر از زنان شاغل (زنان معلم ساکن در منطقه 6) بعنوان گروه
کنترل و 150 نفر زنان خانه‌دار ساکن در آن منطقه بعنوان گروه مقایسه گردآوری شده است.

SID.ir | مقايسه ابعاد رضايت زناشويي زنان داراي مشاغل دولتي، آزاد و زنان ...

پژوهش حاضر، در جهت تعيين تفاوت ابعاد رضايت زناشويي زنان داراي مشاغل دولتي،
آزاد و زنان خانه دار انجام شد. بدين منظور تعداد 322 زن متاهل (152 زن خانه دار و 170 زن
شاغل) از شهر تبريز که با همسرشان زندگي مي کردند، انتخاب شد. داده ها با استفاده از
پرسشنامه رضايت زناشويي انريچ و پرسشنامه جمعيت شناختي جمع آوري و با روش
تحليل ...

ها و تعارضات اقتصادی زندگی بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر اختالف دار ...

بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر اختالف. ها و تعارضات اقتصادی زندگی. زناشویی زنان
شاغل و خانه. دار شهر تهران. افسانه. توسلی. 1. و نرگس طاهری. 2. تاریخ دریافت: 12. /.
90 ..... نقش زنان و رضایت ز. ناشویی را بر حل تضاد در تصمیم. گیری در مورد درآمد
خانواده در. چین. -. جامعه. ای که با وجود فرهنگ سنتیِ در زمینۀ مدرن. سازی اقتصادی و
اجتماعی ...

مقاله رابطه هوش هیجانی با رضایت زناشویی

که در جامعه آماری زنان متأهل ساکن تهران و با روش نمونه گیری تصادفی و به تعداد ۳۰
نفر انتخاب شده اند. و نتایج ... رضایت زناشویی ۳۵ بررسی علل نارضایتی از زندگی
زناشویی ۳۷ رضایت زناشویی و هوش هیجانی ۴۳ هوش عاطفی و نقش آن در تحکیم پیوند
زناشویی ۴۵ تحقیقات انجام شده در زمینه هوش هیجانی و رضایت زناشویی ۴۷ فصل سوم (
طرح ...

ﺷﺎﻏﻞ ﻫﺎي ﺗﻚ ﻫﺎي اﺷﺘﺮاﻛﻲ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮ در ﺧﺎﻧﻮاده اي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ

6 ا کتبر 2016 ... ﻧﺎﭘﺎﻳﺪاري زﻧﺪﮔﻲ زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ. ﻛﻨﺪ. ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ اﺷﺘﻐﺎل زﻧﺎن. ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ.
ﻫﺎي اﺷﺘﺮاﻛﻲ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺧﺎﻧﻮاده. ﻫﺎي ﺗﻚ. ﺷﺎﻏﻞ و ﺧﺎﻧﻮاده. ﻫﺎي ﻫﺮدو ﺷﺎﻏﻞ ﭘﺮداﺧﺘﻪ. اﺳﺖ. ... ﮔﺬران
زﻣﺎن ﺧﺎرج از ﺧﺎﻧﻪ، ﮔﺬران زﻣﺎن در ﺧﺎﻧﻪ و ﻫﺰﻳﻨﻪ. ﻛﺮد ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻴﺶ از ﻣﺮدان ﺧﺎﻧﻮاده. ﻫﺎي. ﺗﻚ. ﺷﺎﻏﻞ و در زﻧﺎن
ﺧﺎﻧﻮاده. ﻫﺎي ﻫﺮ دو ﺷﺎﻏﻞ در اﺑﻌﺎد دﻳﺪار اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻫﺰﻳﻨﻪ. ﻛﺮد ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻴﺶ از زﻧﺎن . ١.

The Effect of Educating about Common Changes in Pregnancy ...

ﻣﻨﺪي زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ زﻧﺎن ﺑﺎردار. ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﻣ ﻨﮕ ﻠﻲ. ٭. ، ﻃﺎﻫﺮه رﻣﻀﺎﻧﻲ، ﺻﺪﻳﻘﻪ ﻣﻨﮕﻠﻲ. ﭼﻜﻴﺪه. ﻣﻘﺪﻣﻪ. : ﺗﻐﻴﻴﺮات
ﺟﺴﻤﻲ و ﻋﺎﻃﻔﻲ دوران ﺑﺎرداري زﻣﻴﻨﻪ را ﺑﺮاي ﻣﺸﺎﺟﺮات ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ و ﺧﺸﻮﻧﺖ، ﻛﻪ ﺑﺎ ﺧﻄﺮاﺗﻲ ﭼﻮن زاﻳﻤﺎن ز .....
ﺑﺪﻳﻦ ﺻﻮرت ﻛﻪ زﻧﺎن ﺑﺎردار. ﺷﺎﻏﻞ و زﻧﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻫﻤﺴﺮاﻧﺸﺎن داراي ﻣﺸﺎﻏﻞ دوﻟﺘﻲ. ﺑﻮده. اﻧﺪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ زﻧﺎن ﺧﺎﻧﻪ.
دار و آﻧﻬﺎ ﻛﻪ ﻫﻤﺴﺮاﻧﺸﺎن. در ﻣﺸﺎﻏﻞ آزاد ﺑﻮدﻧﺪ، اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮي در ﻧﻤﺮات داﺷﺘﻨﺪ . Downloaded from ...

پایان نامه خیانت زناشویی - بانک مقالات فارسی

بررسی میزان رضایت مندی زناشویی زنان شاغل دیپلم و غیر شاغل دی دانلود پایان نامه
مقاله پروژه تحقیق زندگی زنان خانه دار مقدمه ازدواج و تشکیل خانواده یکی از مسائل مهمی
.... زناشویی یاد کرد بر این اساس در این پژوهش به مقایسه رضایت زناشویی زنان شاغل
اداره هواشناسی استان آذربایجان شرقی و خانه دار و مردان دارای همسر شاغل و یا خانه دار در ...

Effectiveness of Training Communicative روﻳﻜﺮد ﺑﺎ ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻫﺎي ﻣﻬﺎرت ...

ﺑﻬﺒﻮد رﺿﺎﻳﺖ. ﻣﻨﺪي زﻧﺎﺷـﻮﻳﻲ زوج. ﻫـﺎ در ﭘـﺲ. آزﻣـﻮن و ﭘﻴﮕﻴـﺮي. ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. )01/0. P<. ). واژه. ﻫﺎي
ﻛﻠﻴﺪي. : ﻣﻬﺎرت ارﺗﺒﺎﻃﻲ، رﺿﺎﻳﺖ زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ. ،. روﻳﻜﺮد اﺳﻼﻣﻲ. Effectiveness of Training .... در زﻧﺎن
و ﻣﺮدان. ،. ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﮕﻲ ﺑﺮرﺳـﻲ. ﻛﺮدﻧـﺪ و. ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ. ﻛﻪ ﺳﻼﻣﺖ. ﺟﺴﻤﻲ و اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ﻧﻘﺶ
ﻣﻬﻤﻲ در. رﺿﺎﻳﺖ زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ زوج. ﻫﺎ. دارد . زوج. ﻫﺎ. اﻳﻦ اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ را در. اﺑﺘﺪاي زﻧﺪﮔﻲ و در دوران ...

رضایتمندی زناشویی - مشاوره ازدواج و زندگی زناشویی

21 نوامبر 2012 ... درآمد به عنوان عاملی که می تواند امنیت اقتصادی افراد را تامین کند از جمله عواملی است
که نقش موثری در رضایت از زندگی زناشویی افراد دارد. بدین معنی که میزان درآمد
پایین در کاهش رضامندی زناشویی و انحلال آن موثر است. ( نیلچیان، 1380). در تحقیق
سینارکور ( 1999) مشخص شد که بین زنان شاغل و خانه دار از نظر میزان ...

دانلود رایگان پروژه و پایان نامه و مقالات - پایان نامه های روانشناسی و علوم ...

11 نوامبر 2013 ... بررسی تاثیر مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر سازگاری دانش
آموزان دختر مقطع متوسطه در سال 86-85. 94برگ. روش تحقیق بررسی عملکرد خانواده در
کنترل خشم نوجوانان دختر و پسر 15-18 سال. 130برگ. بررسی مقایسه رضایت از
زندگی زناشویی در زنان شاغل و خانه دار. 45برگ. مقایسه عملکردهای اجرایی ...

دانلود پایان نامه بررسی رضايت زناشويي خانواده‌هاي زنان شاغل و خانه دار ...

11 آوريل 2014 ... عنوان پایان نامه: بررسی رضايت زناشويي خانواده‌هاي زنان شاغل و خانه دار. قالب بندی :
Word. قیمت : رایگان. شرح مختصر : امروزه شاهد افزایش روز افزون شاغل بودن زنان
نسبت به گذشته می باشیم که این تغییر نقش ها می تواند رضایت زناشویی زوجین و
همچنین جنبه های مختلف زندگی و فرزندان را تحت تاثیر قرار دهد و از آن می ...

تأثير كار زنان بر زندگي خانوادگي :: مقاله در راهكار مديريت

8 آوريل 2007 ... همراه با تغييرات ساختاري جامعه و بر اثر تحولات زندگي خانوادگي، زن خانه‌دار در عين
مسئوليت‌هاي متعارف خود، بيش از پيش، مجبور به كار در خارج از خانه شده است. در عين
حال، .... عامل ديگري كه براي سنجش رضايت‌مندي از زندگي زناشويي مطالعه شد رضايت
زن شاغل از نحوه خرج كردن درآمد وي در خانواده است. تحقيقات نشان مي‌دهد ...

پایان نامه بررسی رضایت زناشویی خانواده‌های زنان شاغل و خانه دار

7 آوريل 2016 ... پایان نامه بررسی و مقایسه میزان رضایتمندی از زندگی زناشویی بین زنان شاغل و خانه
دار پایان نامه رضایتمندی زنان شاغل پایان نامه رضایتمندی زنان خانه دار ... برچسب‌ها :
بررسی رضايت زناشويي خانواده‌هاي زنان شاغل و خانه دار بررسی شاغل بودن زنان‌ خانه‌دار
در اجتماع و خانواده پایان نامه پروژه پروژه زنان شاغل و خانه‌دار تحقیق .

پایان نامه مقايسه رضايت از زندگي زناشويي در زنان شاغل و خانه دار ساكن ...

چكيده هدف پژوهش مقايسه رضايتمندي زناشويي در زنان شاغل و خانه دار ساكن شهر تهران
در سال 1387 مي‌باشد. حجم نمونه 100 نفر از زنان شاغل و خانه دار هستند كه به روش نمونه
گيري در دسترس انتخاب شدند. ابزارهاي مورد استفاده در اين پژوهش پرسشنامه رضايت
زناشويي اينريچ بوده است و براي بررسي فرضيه‌ها از آزمون t گروه هاي مستقل و تحليل
...

اﺛﺮات اﺷﺘﻐﺎل ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ زﻧﺎن

ﻣﻘﺪﻣﻪ. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻏﺮﺑي ﺣﮑﺎﯾﺖ از. ﺑﺮﺗﺮي ﻧﺴﺒي وﺿﻌﯿﺖ ﺳﻼﻣﺖ زﻧﺎن ﺷﺎﻏﻞ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ.
زﻧﺎن ﻏﯿﺮﺷﺎﻏﻞ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ زﻧﺎﻧي. دارد ﮐﻪ. ﺻﺮﻓﺎً ﺑﻪ اﯾﻔﺎي ﻧﻘﺶ زن ﺧﺎﻧﻪ. دار ﻣﺤﺪود ﺷﺪه. اﻧﺪ .... ﮔﺮدد .
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ، رﺿﺎﯾﺖ از زﻧﺪﮔي در. اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺿﺎﯾﺖ از ﮐﺎر، زﻧﺪﮔي زﻧﺎﺷﻮﯾي،. ﺧﺎﻧﻪ. داري و رﺿﺎﻣﻨﺪي ﮐﻠي از
زﻧﺪﮔي در. ﻗﺎﻟﺐ ﻃﯿﻒ. ﻟﯿﮑﺮت ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ . در ﻣﻮرد ﻣﺘﻐﯿﺮ. اﺳﺘﺮس از ﭘﺎﺳﺦ. ﮔﻮ ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﺪ ﺗﺎ
...

ها و تعارضات اقتصادی زندگی بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر اختالف دار ...

بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر اختالف. ها و تعارضات اقتصادی زندگی. زناشویی زنان
شاغل و خانه. دار شهر تهران. افسانه. توسلی. 1. و نرگس طاهری. 2. تاریخ دریافت: 12. /.
90 ..... نقش زنان و رضایت ز. ناشویی را بر حل تضاد در تصمیم. گیری در مورد درآمد
خانواده در. چین. -. جامعه. ای که با وجود فرهنگ سنتیِ در زمینۀ مدرن. سازی اقتصادی و
اجتماعی ...

مقایسه میزان استرس و رضایتمندی زناشویی در والدین کودکان کم شنوا و ...

زمینه و هدف: استرس منبع بسیاری از مشکلات موجود در سر راه زندگی ما انسان ها است و
هر لحظه زندگی افراد را مورد تهدید قرار می دهد. حضور کودک کم شنوا در خانواده علاوه بر
ایجاد استرس، زندگی زناشویی پدران و مادران را تحت تأثیر قرار می دهد. هدف این پژوهش
مقایسۀ استرس و رضایتمندی زناشویی در والدین کودکان کم شنوا و کودکان عادی است.

مقاالت پذیرفته شده به صورت سخنرانی ١ - نقش زنان در توسعه پایدار

HN10101140117. حقیقت عاطفه. بررسی تاثیر بکارگیری الگوی مراقبت
مشاركتی. دركیفیت زندگی زنان. مبتال به فشار خون باال. مراجعه كننده به مراكز
بهداشت ..... نگرشی بر كیفیت زندگی ، عاطفه مثبت. /. منفی با رضايت. زناشويی در
زنان شاغل و خانه دار. ) گرگان. (. پوستر. HN10100430014. كندی محبوبه. زن، مد و
مدگرايی.

دانلود رایگان پروژه و پایان نامه و مقالات - پایان نامه های روانشناسی و علوم ...

11 نوامبر 2013 ... بررسی تاثیر مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر سازگاری دانش
آموزان دختر مقطع متوسطه در سال 86-85. 94برگ. روش تحقیق بررسی عملکرد خانواده در
کنترل خشم نوجوانان دختر و پسر 15-18 سال. 130برگ. بررسی مقایسه رضایت از
زندگی زناشویی در زنان شاغل و خانه دار. 45برگ. مقایسه عملکردهای اجرایی ...

خاتون - مقایسه رضایت زناشویی در زنان متاهل شاغل و خانه دار 30 الی 40 ...

خاتون - مقایسه رضایت زناشویی در زنان متاهل شاغل و خانه دار 30 الی 40 ساله - ... حال
چنانچه انتخاب همسر بر پایه شناخت و به کارگیری معیارهای حساب شده و عمیق تری
صورت گیرد احتمال اینکه زندگی در مسیر سازنده تری بیفتد و عشق در پیری به
پختگی و شیرینی خاصی برسد بیشتر است و دختران و پسران جوانیکه می خواهند
ازدواج نموده و ...

The Effect of Educating about Common Changes in Pregnancy ...

ﻣﻨﺪي زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ زﻧﺎن ﺑﺎردار. ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﻣ ﻨﮕ ﻠﻲ. ٭. ، ﻃﺎﻫﺮه رﻣﻀﺎﻧﻲ، ﺻﺪﻳﻘﻪ ﻣﻨﮕﻠﻲ. ﭼﻜﻴﺪه. ﻣﻘﺪﻣﻪ. : ﺗﻐﻴﻴﺮات
ﺟﺴﻤﻲ و ﻋﺎﻃﻔﻲ دوران ﺑﺎرداري زﻣﻴﻨﻪ را ﺑﺮاي ﻣﺸﺎﺟﺮات ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ و ﺧﺸﻮﻧﺖ، ﻛﻪ ﺑﺎ ﺧﻄﺮاﺗﻲ ﭼﻮن زاﻳﻤﺎن ز .....
ﺑﺪﻳﻦ ﺻﻮرت ﻛﻪ زﻧﺎن ﺑﺎردار. ﺷﺎﻏﻞ و زﻧﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻫﻤﺴﺮاﻧﺸﺎن داراي ﻣﺸﺎﻏﻞ دوﻟﺘﻲ. ﺑﻮده. اﻧﺪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ زﻧﺎن ﺧﺎﻧﻪ.
دار و آﻧﻬﺎ ﻛﻪ ﻫﻤﺴﺮاﻧﺸﺎن. در ﻣﺸﺎﻏﻞ آزاد ﺑﻮدﻧﺪ، اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮي در ﻧﻤﺮات داﺷﺘﻨﺪ . Downloaded from ...

رابطه ی افسردگی، اضطراب، عزت نفس، رضایت زناشویی و عوامل جمعیت ...

در این مطالعه رابطه‌ی افسردگی، اضطراب، عزت نفس، رضایت زناشویی، عوارض مادری
زودرس و عوامل جمعیت‌شناختی با ترس از زایمان در زنان نخست‌زا بررسی گردید. روش‌کار
: این ... حاملگی، بزرگترین رویداد زندگی هر زن است و ترس از زایمان به عنوان یک
مشکل شایع در زنان نخستزا دیده میشود. .... 90 نفر از مادران، خانهدار و10 نفر شاغل
بودند.

مقایسه رضایت جنسی، تعهد زناشويي - زن و مطالعات خانواده

12 آوريل 2016 ... ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ رﺿﺎﯾﺖ ﺟﻨﺴﯽ. ،. ﺗﻌﻬﺪ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ. ،. ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ و ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺪن در زﻧﺎن.
ﻣﺘﺎﻫﻞ. ﺷﺎﻏﻞ در ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎي دوﻟﺘﯽ. و زﻧﺎن ﺧﺎﻧﻪ دار ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ . روش ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻋﻠﯽ .... ﻫﺎ
ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد . ﺗﻌﺎرﺿﺎت ﭘﯿﺶ آﻣﺪه در اﯾﻦ. ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ. ،ﻫﺎ. ﻣﯽ. ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ. ،. ﺷﻐﻞ و. ﺧﺎﻧﻮاده. ،. ﺗﺎﺛﯿﺮ
ﻣﻨﻔﯽ ﮔﺬارد و ﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾﺖ ﻓﺮد از زﻧﺪﮔﯽ را ﭘﺎﯾﯿﻦ آورد . (دﮔﺴﺒﻮري و ﻫﻤﮑﺎران. ،. 1991.

پایان نامه مقایسه رضایت از زندگی زناشویی در زنان شاغل و خانه دار ساکن ...

پایان نامه مقایسه رضایت از زندگی زناشویی در زنان شاغل و خانه دار ساکن شهر تهران
پایان نامه کارشناسی روانشناسی بالینی مقدمه انسان به طورکلی موجودی اجتماعی است.
این صفت باعث شده که انسان به طرف ایجاد روابط روابط با محیط و روابط با هم نوع خود
جذب شود.از.

مشاوره - رضایتمندی زنان شاغل از زندگی در مقایسه با زنان خانه دار

به نام خدا. بررسی رضایتمندی زنان شاغل در مقایسه با زنان خانه دار از زندگی. نفیسه
پرجرات پو. دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره شغلی. دانشگاه علامه طباطبایی. با
تشکر از راهنماییهای استاد عزیزم:جناب آقای دکتر بختیاری. مقدمه: شناخت عوامل موثر
در رضایتمندی زناشویی از جمله شناخت ویژگیهای خانواده سالم و عوامل تنش زای
خانوادگی درک و ...

مقایسه و رابطه خودتنظیمی هیجانی با دلزدگی و صمیمیت زناشویی در ...

چکیده. پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه بین خودتنظیمی هیجانی با دلزدگی و
صمیمیت زناشویی در میان زوجین یکی و هردو شاغل انجام شد. این پژوهش از نوع
همبستگی و علی- مقایسهای است. در این پژوهش 180 زوج یکی و هردو شاغل ادارات دولتی
شهر کرمانشاه به روش نمونهگیری خوشهای چند مرحلهای انتخاب و پرسشنامههای مربوطه را
تکمیل نمودند.

رضایت زناشویی - تحقیق و مقالات روانشناسی

20 ا کتبر 2015 ... در پژوهشی حافظ شعر باف ۱۳۷۹ به عنوان « بررسی میزان رضایت زناشویی زوج هایی که
با خانواده اصلی زندگی می کنند و زوج هایی که مستقل هستند » به این نتیجه رسید که
بین رضایت زناشویی زنان شاغل و خانه دار تفاوتی وجود ندارد و همچنین بین ویژگیهای
شخصیتی و رضایتمندی زنان شاغل و خانه دار ارتباط وجود دارد .

مقایسه میزان رضایت از زندگی زناشویی زنان شاغل و خانه‌دار و عوامل موثر ...

هدف از این پژوهش مقایسه میزان رضایت از زندگی زناشویی زنان شاغل و خانه‌دار و بررسی
عوامل موثر بر آن در شهر ایذه می‌باشد. دیدگاه‌های نیاز مازلو، دورکیم، پارسونز و نظریه
فشار نقش به عنوان چارچوب نظری انتخاب شدند. روش تحقیق، پیمایشی، واحد تحلیل
فرد پاسخگو(زنان متأهل 20 تا 50 ساله) و سطح تحلیل، خرد است. شیوه نمونه‌گیری،
خوشه‌ای ...

زنان و مسائل اشتغال

7 فوریه 2012 ... «نقش شغلي زنان، نقشي جديد در مقايسه با نقش‌هاي سنتي همسري و مادري مطرح و عوامل
متعددي مي‌توانند بر احراز نقش شغلي زنان يا عدم آن و ادامه يا ترك آن موثر واقع شوند.
شايسته است .... به نظر مي‌رسد بين ميزان تحصيلات همسران زنان شاغل و ميزان رضايت
از وضعيت زندگي زناشويي رابطه معني‌دار آماري وجود دارد. به نظر مي‌رسد ...

ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻃﺒﻴﻌﻲ دوران ﺑﺎرداري و ﻧﺤﻮه ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﻣ

ﺗﺄﺛﻴﺮ آ. ﻣﻮزش. ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻃﺒﻴﻌﻲ دوران ﺑﺎرداري و ﻧﺤﻮه ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﺮ. رﺿﺎﻳﺖ. ﻣﻨﺪي زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ زﻧﺎن ﺑﺎردار
. ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﻣ . ﻨﮕِ. ﻠﻲ. ،٭. ﻃﺎﻫﺮه رﻣﻀﺎﻧﻲ، ﺻﺪﻳﻘﻪ ﻣﻨﮕﻠﻲ. ﭼﻜﻴﺪه. ﻣﻘﺪﻣﻪ. : ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺟﺴﻤﻲ و ﻋﺎﻃﻔﻲ دو ..... 92/
21. 007/0. وﺿﻌﻴﺖ اﺷﺘﻐﺎل. ﺧﺎﻧﻪ. دار. 70)5/62(. 66/8. ±. 6/15. ﺷﺎﻏﻞ. 42)5/37(. 93/13. ±. 4/
23. 003/0. ﺗﺤﺼﻴﻼت ﻫﻤﺴﺮ. زﻳﺮدﻳﭙﻠﻢ. 18)1/16(. 45/10. ±. 39/15. دﻳﭙﻠﻢ. 53)3/47(. 21/11. ±.

بررسی و مقایسه میزان رضایتمندی از زندگی زناشویی بین زنان شاغل و ...

پایان نامه بررسی و مقایسه میزان رضایتمندی از زندگی زناشویی بین زنان شاغل و خانه
دار پایان نامه رضایتمندی زنان شاغل پایان نامه رضایتمندی زنان خانه دار روانشناسی
تحقیق پروژه دات کام مقاله.

زن و اشتغال در ایران | Foroozandeh Saedi | Pulse | LinkedIn

15 مارس 2015 ... همراه با تغييرات ساختاري جامعه و بر اثر تحولات زندگي خانوادگي، زن خانه‌دار در عين
مسئوليت‌هاي متعارف خود، بيش از پيش، مجبور به كار در خارج از خانه شده است. در عين
حال، .... عامل ديگري كه براي سنجش رضايت‌مندي از زندگي زناشويي مطالعه شد رضايت
زن شاغل از نحوه خرج كردن درآمد وي در خانواده است. تحقيقات نشان مي‌دهد ...

مقاله مقایسه رضایت از زندگی زناشویی در زنان شاغل و خانه دار ساکن شهر ...

مقاله مقایسه رضایت از زندگی زناشویی در زنان شاغل و خانه دار ساکن شهر تهران مربوطه
به صورت فایل ورد word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۵۸ صفحه است . بلافاصله
بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله مقایسه رضایت از زندگی زناشویی در زنان
شاغل و خانه دار ساکن شهر تهران نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به
ایمیل شما ...

پروژه تحقیقاتی رضایت از زندگی زناشویی در زنان شاغل و خانه دار ...

12 ا کتبر 2017 ... فهرست مطالب: فصل اول : کلیات پژوهش مقدمه بیان مسئله سوالات پژوهش فرضیه‌های
پژوهش اهداف پژوهش اهمیت و ضرورت پژوهش تعریف متغیرهای پژوهش فصل دوم :
پیشینه‌های پژوهش مقدمه تعریف ازدواج عشق و ازدواج مقاصد ازدواج رضایت زناشویی ۱۲
نکته مهم مربوط به مکمل‌های زناشویی در ازدواج اشتغال زن تعریف شغل و اشتغال ...

بررسی میزان رضایت زناشویی در بین زنان خانه دار و شاغل(نتیجه گیری).

نتيجه گيري. اينك در اين بخش به تفسير و نتيجه گيري فرضيه‌ها و مقايسة آنها با
پژوهش‌هاي مشابه پرداخته مي‌شود. فرضيه يك : بين رضايت از زندگي زناشويي در زنان
مشاغل و خانه دار تفاوت وجود دارد. اين فرضيه‌ مورد تأييد قرار نگرفت. به عبارت ديگر
از نظر رضايت زناشويي در تمام مقوله‌ها بين زنان مشاغل و خانه دار تفاوت معناداري ديده
نشد ...

مقايسه اضطراب، افسردگي و رضايت زناشويي در دو گروه منتخب زنان ...

ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﺑﺎ زﻧﺎن ﺑﺎرور. ﺷﺮق. ﺗﻬﺮان. ﺑﻮد . روش ﺑﺮرﺳﻲ. : اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻧﻮع ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ. . ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ. اي ﺑﻮد. ﻛﻪ
در آن ﻣﻴﺰان اﺿﻄﺮاب، اﻓﺴﺮدﮔﻲ و رﺿﺎﻳﺖ از زﻧﺪﮔﻲ. زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ در. 60. ﻧﻔﺮ ﺷﺎﻣﻞ. 30. زن ﻧ. ﺎﺑﺎرور. و. 30
... ﮔﺮوه. ﺑﺎ ﺷﻐﻞ ﻣ. ﺮﺗﺒﻂ ﻧﺒﻮد. ؛. اﻣﺎ ﺷﻐﻞ، ﺑﺎ اﻓﺴﺮدﮔﻲ و رﺿﺎﻳﺖ زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ. ﺻـﺮﻓﺎً. در. زﻧﺎن ﻧﺎﺑﺎرور. ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨ
. ﻲ. دار را ﻧﺸﺎن داد . اﻓﺴﺮدﮔﻲ. و رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﻲ در زﻧﺎن ﻧﺎﺑﺎرور ﺧﺎﻧﻪ. دار ﺑﻴﺸﺘﺮ از زﻧﺎن ﻧﺎﺑﺎور. ﺷﺎﻏﻞ ﺑﻮد .
ﻧﺘﻴﺠﻪ.

مقایسه و رابطه خودتنظیمی هیجانی با دلزدگی و صمیمیت زناشویی در ...

چکیده. پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه بین خودتنظیمی هیجانی با دلزدگی و
صمیمیت زناشویی در میان زوجین یکی و هردو شاغل انجام شد. این پژوهش از نوع
همبستگی و علی- مقایسهای است. در این پژوهش 180 زوج یکی و هردو شاغل ادارات دولتی
شهر کرمانشاه به روش نمونهگیری خوشهای چند مرحلهای انتخاب و پرسشنامههای مربوطه را
تکمیل نمودند.

SID.ir | مقايسه ابعاد رضايت زناشويي زنان داراي مشاغل دولتي، آزاد و زنان ...

پژوهش حاضر، در جهت تعيين تفاوت ابعاد رضايت زناشويي زنان داراي مشاغل دولتي،
آزاد و زنان خانه دار انجام شد. بدين منظور تعداد 322 زن متاهل (152 زن خانه دار و 170 زن
شاغل) از شهر تبريز که با همسرشان زندگي مي کردند، انتخاب شد. داده ها با استفاده از
پرسشنامه رضايت زناشويي انريچ و پرسشنامه جمعيت شناختي جمع آوري و با روش
تحليل ...

روانشناسی و سلامت - تحقیق و پژوهش

مقایسه رضایت زناشویی در زنان متاهل شاغل و خانه دار 30 الی 40 ساله. (منطقه 4 شهر
تهران سال 1385). خدیجه جوادی. مقدمه. حیات هر کسی و هر چیزی مستلزم داشتن هدف و جهت
است، بدون داشتن هدف زندگی معنا نخواهد داشت، یکی از مراحل هدفمند زندگی ازدواج است و
خانواده یکی از ارکان اجتماعی و عاملی است که زمینه ساز بهداشت روانی جامعه و نسل آینده
می ...

دانلود پروژه رزرو بلیط هواپیما به زبان ویژوال بیسیک

تحقیق درس دوم هدیه های آسمان ششم : برای آشنا شدن با آموزه های پیامبران چه راههایی را می شناسید؟

All Beta spectra with their energy deposition FINAL3

دانلود ۳۰۰ طرح جدید بسم الله الرحمن الرحیم

پاورپوینت شیوه ارائه مطالب علمی و فنی

پاورپوینت آشنایی با اثرات زیست محیطی طرح های آب و خاک و توسعه پایدارمحیط زیست

اثر مواد بیولوژیک بر محیط زیست

پاورپوینت جنبش های اسلامی معاصرجلسه دوم

روابط عمومي در ايران و جهان

Yearbook of Anesthesiology-6 1st Edition. 2017