دانلود فایل


مدلسازی کنترل کننده پخش توان تعمیم یافته به کمک کنورترهای 48 پالسه (GIPFC) - دانلود فایلدانلود فایل مدلسازی کنترل کننده پخش توان تعمیم یافته به کمک کنورترهای 48 پالسه (GIPFC)

دانلود فایل مدلسازی کنترل کننده پخش توان تعمیم یافته به کمک کنورترهای 48 پالسه (GIPFC) فهرست
عنوان صفحه
چکیده ..............................................................................................................................................1
فصل اول
1-1مقدمه .........................................................................................................................................4
فصل دوم(بررسی بخش­ سری GIPFC یا SSSC)
2-1- مقدمه ...........................................................................................................................8
2-2- کنترل کننده SSSC .............................................................................................................13
2-3- نتایج شبیه سازی SSSC ...................................................................................................16
فصل سوم(بررسی بخش موازی GIPFC یا STATCOM)
3-1- مقدمه ...................................................................................................................................20
3-2- اصول اولیه عملکرد STATCOM ..................................................................................20
3-3- کنترل کننده STATCOM ...............................................................................................25
3-4- نتایج شبیه سازی STATCOM ........................................................................................29
فصل چهارم(بررسی و مدلسازی کنترل کننده میان خط سیلان توان تعمیم یافته( (GIPFC)

4-1- مقدمه ...................................................................................................................................35
4-2- اصول اساسی عملکرد GIPFC .........................................................................................36
4-3- آنالیز GIPFC ....................................................................................................................41
4-3-1- تأثیر اندازه ولتاژ خروجی جبران ساز سری GIPFC، در منحنی P-Q .........................47
4-3-2- تأثیر زاویه بار سیستم در منحنی P-Q ............................................................................51
4-3-3- تأثیر مقدار VA مربوط به بخش موازی GIPFC در منحنی P-Q ..............................51
4-3-4- بررسی ولتاژ محل نصب STATCOM یا V22 ...........................................................53
4-3-5- مقایسه GIPC با IPFC ..........................................................................................54
4-4- کنترل کننده GIPFC ...................................................................................................56
4-5- نتایج شبیه سازی ...........................................................................................................58
فصل پنجم(نتیجه گیری و منابع )

نتیجه گیری .......................................................................................................................................76
منابع....................................................................................................................................................77
پیوست ...............................................................................................................................................81


فهرست اشکال
عنوان صفحه

شکل 2-1: دیاگرام تک خطی سیستم انتقال دو ماشینه به همراه دیاگرام فازوری...............................................................10
شکل 2-2: دیاگرام تک خطی سیستم انتقال دو ماشینه به همراه منبع ولتاژ سنکرون با دیاگرام فازوری.............................11
شکل 2-3: توان انتقال یافته Pq و Pk برحسب زاویه انتقال : (الف) برای جبران سازی با SSSC و (ب) با خازن سری..13
شکل 2-4: سیستم انتقال به همراه SSSC، شبیه سازی شده در محیط MATLAB/Simulink ........................................14
شکل 2-5: کنترل کننده SSSC ..........................................................................................................................................14
شکل 2-6: محاسبه کننده اندازه و زاویه ولتاژ تزریقی .......................................................................................................15
شکل 2-7: نتایج شبیه سازی برای حالات کاری مختلف SSSC ......................................................................................17
شکل 2-8: (الف)خروجی کنورتر 48 پالسه به همراه جریان خط برای فاز a ، (ب) اندازه ولتاژ خروجی SSSC به همراه سیگنال VRef و (ج) مقدار ............................................................................................................................................17
شکل 3-1: (الف) سیستم دو ماشینه با یک جبران ساز راکتیو نقطه میانی و (ب) دیاگرام فازوری مربوطه .......................23
شکل 3-2: مشخصه انتقال توان بر حسب زاویه.................................................................................................................23
شکل 3-3: کنترل کننده STATCOM ...............................................................................................................................26
شکل 3-4: سیستم انتقال به همراه STATCOM، شبیه سازی شده در محیط MATLAB/Simulink ............................27
شکل 3-5: (الف) ولتاژ سیستم در محل STATCOM و (ب) توان راکتیو خروجی STATCOM ................................30
شکل 3-6: ولتاژ سیستم به همراه خروجی 48 پالسه کنورتر با جریان STATCOM برای فاز a در زمان­های مختلف.....30
شکل 3-7: خروجی های STATCOM : (الف) توان اکتیو STATCOM و (ب) همراه زاویه و ......................31
شکل 3-8: (الف) مقدار سیگنال Iqref به همراه Iq و (ب) توان راکتیو خروجی STATCOM ........................................31
شکل 3-9: (الف) ولتاژ سیستم در محل STATCOM و (ب) خروجی های STATCOM ............................................31
شکل 4-1: کنترل کننده میان خط سیلان توان تعمیم یافته..................................................................................................33
شکل 4-2: مدل تک خطی سیستم مورد مطالعه به همراه GIPFC ......................................................................................39
شکل 4-3: سهم جریان کنورتر موازی در سیستم 2 ............................................................................................................39
شکل 4-4: الگوریتم رسم نمودارهای P-Q برای سیستم­های 1و2 برای شرایط مختلف جبران سازی................................44
شکل 4-5: دیاگرام فازوری نشان دهنده قابلیتGIPFC در کنترل توان اکتیو و راکتیو سیستم 1 .....................................45
شکل 4-6: منطقه کنترل قابل حصول توان اکتیو P و تقاضای توان راکتیو Q طرف دریافت کننده با حضور GIPFC: (الف) برای سیستم 1 و (ب) برای سیستم 2 ..................................................................................................................................46
شکل 4-7: منطقه کنترل قابل حصول توان اکتیو P و تقاضای توان راکتیو Q طرف دریافت کننده برای سیستم 2: (الف) SSSC1 در مدار و (ب) SSSC1 خارج از مدار یا حالت UPFC .................................................................................47
شکل 4-8: منطقه کنترل قابل حصول توان اکتیو P و تقاضای Q: (الف)برای SSSC1 و (ب) برای SSSC2 ................49
شکل 4-9: منطقه کنترل قابل حصول توان اکتیو P و تقاضای Q برای UPFC ................................................................50
شکل 4-10: تأثیر مقدار VA مربوط به STATCOM در محدوده کنترلی سیستم 2 ......................................................50
شکل 4-11: تغییرات ولتاژ محل نصب STATCOM: (الف)تأثیر V2c در V22 و (ب) تأثیر توان راکتیو STATCOM در V22 .........................................................................................................................................52
شکل 4-12: محدوده کنترلی سیستم های 1و 2 برای حالت IPFC : (الف) 2/0Vc1= و 0 Vc2q= و (ب) تأثیر مقدار Vc2q در محدوده کنترلی سیستم 2 ................................................................................................................................................52
شکل 4-13: کنترل کننده کنورتر سری در GIPFC و UPFC .........................................................................................54
شکل 4-14: سیستم شبیه سازی شده به همراه GIPFC در محیط MATLAB/Simulink ........................................56
شکل 4-15: کنترل کننده GIPFC مدل شده در محیط MATLAB/Simulink .........................................................57
شکل 4-16: کنترل توان اکتیو و راکتیو در سمت دریافت سیستم 1 به کمک بخش SSSC1 مربوط به GIPFC: (الف) توان اکتیو و (ب) توان راکتیو ......................................................................................................................................................59
شکل 4-17: سیگنال های مرجع بخش SSSC1 مربوط به GIPFC: (الف) سیگنال PRef و (ب) QRef ........................59
شکل 4-18: اندازه و زاویه ولتاژ تزریقی SSSC1: (الف) اندازه و (ب) زاویه ..................................................................60
شکل 4-19: منحنی P-Q برای مقادیر مختلف اندازه ولتاژ تزریقی توسط SSSC1 به همراه نتایج شبیه سازی...................60
شکل 4-20: کنترل توان اکتیو و راکتیو در سمت دریافت سیستم 2 به کمک بخش UPFC مربوط به GIPFC: (الف) توان اکتیو و (ب) توان راکتیو .........................................................................................................................................................61
شکل 4-21: سیگنال های مرجع بخش UPFC مربوط به GIPFC: (الف) سیگنال PRef و (ب) QRef ...........................62
شکل 4-22: (الف) توان راکتیو STATCOM یا بخش موازی GIPFC و (ب) اندازه ولتاژ V22 ...................................62
شکل 4-23: توان اکتیو STATCOM به همراه مجموع توان اکتیو کنورترهای سری ........................................................63
شکل 4-24: خروجی های STATCOM به همراه ولتاژ V22 برای فاز a ......................................................................63
شکل 4-25: منحنی P-Q برای مقادیر مختلف اندازه ولتاژ تزریقی توسط UPFC به همراه نتایج شبیه سازی....................65
شکل 4-26: کنترل توان اکتیو و راکتیو در سمت دریافت سیستم 2 به کمک بخش UPFC مربوط به GIPFC: (الف) توان اکتیو و (ب) توان راکتیو..........................................................................................................................................................66
شکل 4-27: اندازه و زاویه ولتاژ تزریقی SSSC2: (الف) اندازه و (ب) زاویه......................................................................66
شکل 4-28: سیگنال های مرجع بخش UPFC مربوط به GIPFC: (الف) سیگنال PRef و (ب) QRef ............................67
شکل 4-29: (الف) توان راکتیو STATCOM یا بخش موازی GIPFC و (ب) اندازه ولتاژ V22 ....................................67
68
شکل 4-31: منحنی P-Q برای مقادیر مختلف اندازه ولتاژ تزریقی توسط SSSC1 به همراه نتایج شبیه سازی....................68
شکل 4-32: کنترل توان اکتیو و راکتیو در سمت دریافت سیستم 1 به کمک بخش SSSC1 مربوط به GIPFC: (الف) توان اکتیو و (ب) توان راکتیو..........................................................................................................................................................69
شکل 4-33: اندازه و زاویه ولتاژ تزریقی SSSC1: (الف) اندازه و (ب) زاویه .....................................................................69
شکل 4-34: سیگنال های مرجع بخش UPFC مربوط به GIPFC: (الف) سیگنال PRef و (ب) QRef ...........................70
شکل 4-36: ولتاژ سه فاز خروجی SSSC1 .........................................................................................................................71
شکل 4-37: نواحی عملکرد و عدم عملکرد GIPFC : (الف) برای سیستم 1 و (ب) برای سیستم ....................................72


چکیده
امروزه با افزایش توان مصرفی و تعداد بارهای شبکه، روز به روز استفاده از تکنولوژی­های به روز برای افزایش توان تولیدی، بیشتر می شود. در این میان با وارد شدن تکنولوژی الکترونیک قدرت و کلیدهای قدرت با قابلیت کنترل، مهفوم ادوات FACTS بیشتر مورد توجه قرار می گیرد. ادوات FACTS دارای کاربردهای مختلفی در شبکه می باشند و با توجه به ساختار استاتیکی آنها، استفاده از آنها در شبکه های قدرت روز به روز بیشتر می شود. ادوات FACTS را در کل به سه دسته، ادوات FACTS سری، موازی و سری-موازی می توان تقسیم کرد. که هر کدام از آنها دارای کاربردهای خاصی می باشند. در این پروژه به بررسی و مدلسازی مهمترین و جدیدترین ادوات FACTS پرداخته شده است که در اصل جزو ادوات سری-موازی می باشد ولی قابلیت این را دارد که به انواع مختلف ادوات FACTS تبدیل شود. این تکنولوژی جدید، کنترل کننده پخش توان میان خط تعمیم یافته می باشد که مهمترین توانایی آن کنترل پخش توان در چند خط انتقال به صورت مستقل و همزمان می باشد. این کنترل کننده یا همان GIPFC می تواند به صورت UPFC، IPFC، SSSC و STATCOM نیز کار کند.
از طرفی مهمترین موضوع در استفاده از تکنولوژی ادوات FACTS، بحث هارمونیک های تزریقی آنها می باشد. از آنجائیکه در اکثر ادوات FACTS از انورتر و کانورتر استفاده می شود لذا سیگنال ولتاژ یا جریان تزریقی آنها به علت سینوسی خالص نبودن دارای هارمونیک می باشند. یک روش برای کاهش هارمونیک های نزریقی آنها استفاده از فیلتر در خروجی ادوات FACTS می باشد. مهمترین عیب این روش هزینه بالای آن می باشد. در این پایان نامه از روش جدید کانورترهای 48 پالسه برای مدلسازی GIPFC استفاده شده است. این روش مهمترین مزیتی که دارد این است که به شدت هارمونیک های تزریقی را کاهش می دهد ودیگر نیازی به استفاده در فیلتر در این کانورترها نمی باشد.
کنترل کننده GIPFC دارای دو بخش عمده می باشد. بخش اول کانورتر 48 پالسه سری و بخش دوم آن کانورتر 48 پالسه موازی می باشد. هر کدام از این بخش ها در فصل های جداگانه بررسی شده اند. لازم به ذکر می باشد که بخش سری و موازی GIPFC را به ترتیب SSSC و STATCOM نیز می نامند. در بخظ آخر به بررسی مفهوم GIPFC به صورت تحلیلی و مدلسازی پرداخته شده است.


GIPFC


ادوات FACTS


کانورترهای 48 پالسه


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


32 تیم راه یافته به جام جهانی 2018 روسیه - Tehrano

32 تیم راه یافته به جام جهانی 2018 روسیه به شرح زیر است ۱ - روسیه (میزبان) ۲ -
ایران ۳ - کره جنوبی ۴ - ژاپن ۵ - عربستان سعودی 6 - استرالیا (آسیا) ...

قسمت سوم بانک مقالات شبیه سازی شده برق قدرت - متلبی

لازم به ذکر است سایت متلبی شبیه سازی با متلب و فروش شبیه سازی مقالات در
متلب را خدمت رسانی می کند. ... کلید واژه : کنترل کننده، نمونه گیری جریان و ولتاژ،
استتکام ... ابداع روش اندازه گیری سنکرون به کمک PMU تحولات عظیمی درپایش و
کنترل شبکه های قدرت ایجاد کرده است تشخیص سریع نوسانات و اغتشاشاتی که
منجر به ...

درس پژوهی علوم پنجم ابتدایی اندام های حسی بینایی

وکتور کادر- وکتور حاشیه -ابزار طراحی -فایل کورل

سورس نرم افزار ۱۱۸ به زبان دلفی

دانلود روش تحقیق مشکلات دفع فاضلاب (word)

دانلود پاورپوینت پره اکلامپسی- 34 اسلاید

دانلود تحقیق تأثير مصرف مکمل کراتين بر آمونياک خون و برخي شاخصهاي عملکردي و ساختاري در تکواندوکاران نخبه

دانلودتحقیق پیرامون صــرع اپیلپسـی

پاورپوینت جزایر مرجانی و جنگل های مانگرو(حرا)

دانلود پروژه بررسي بروسلوز در اطفال

پاور پوینت 121 صفخهای با موضوع طراحی معماری و عوامل طبیعی