دانلود فایل


پایان نامه بررسي قابليت تركيب‌پذيري عمومي و خصوصي براي صفات عملكرد در ده ايزوله خالص - دانلود فایلدانلود فایل در بین قارچهای خوراکی قارچ خوراکی تکمه‌ای سفید رایج‌ترین قارچی است که در سراسر جهان کشت می‌شود. کشت این قارچ نخستین بار در قرن هفدهم میلاد

دانلود فایل پایان نامه بررسي قابليت تركيب‌پذيري عمومي و خصوصي براي صفات عملكرد در ده ايزوله خالص مقدمه:
ترکیب پذیری عمومی و خصوصی
در بین قارچهای خوراکی، قارچ خوراکی تکمه ای سفید رایج ترین قارچی است که در سراسر جهان کشت می شود. کشت این قارچ نخستین بار در قرن هفدهم میلادی در فرانسه شروع شد ولی تاکنون نسبت به گیاهان زراعی تلاشهای کمتری در مورد اصلاح آن صورت گرفته است. در حال حاضر حدود ۳۸% کل تولید قارچهای خوراکی دنیا، به قارچ خوراکی تکمه ای سفید اختصاص داده شده است.
علیرغم اهمیت اقتصادی زیاد و تولید وسیع جهانی قارچ خوراکی تکمه ای سفید، برنامه های اصلاحی این قارچ به علل زیر با مشکلات زیادی روبرو بوده است. نخست این که بیشتر بازیدیوسپورهای این قارچ حاوی دو هسته هاپلوئید متفاوت و سازگار از نظر جنسی می باشد که پس از تندش تشکیل یک میسلیوم هتروکاریوتیکی بارور می دهد و تنها درصد اندکی از بازیدیوسپورها تک هسته ای (یا با دو هسته مشابه) بوده و قابلیت انجام دو رگ گیری را دارند. دوم این که اختلاف فنوتیپی قابل مشاهده ای بین میسلیوم های هموکاریون و هتروکاریون وجود ندارد و در نهایت آن که تندش اسپور به عنوان اولین گام در یک برنامه اصلاحی بسیار ضعیف و ناهماهنگ است و غالباً با آلودگی های باکتریایی همراه می باشد. با وجود مشکلات فوق و پیشرفت هایی که در اصلاح این قارچ صورت گرفته است. روشهای بهبود نژادی در این قارچ عبارتند از: وارد کردن نژادهای مرغوب، جمع آوری ژرم پلاسمهای وحشی، گزینش درون نژادی، دورگ گیری و مهندسی ژنتیک. در حال حاضر مهم ترین برنامه اصلاحی این قارچ براساس دو رگ گیری هدفمند در بین هموکاریون ها می باشد. در روش دو رگ گیری، هدف آن است که به یک نژاد با شاخص های ژنتیکی مطلوب والدین و در نهایت بهبود صفات کمی و کیفی دست یافت. در این تحقیق ده جدایه هموکاریون مختلف که مورد تأیید قرار گرفته است، با انجام تلاقی دای آلل در بین آنها، سعی در گرد آوری ژن های مطلوب نژادهای مزبور در یک نژاد جدید دو رگ و بهبود ژنتیکی برای صفت عملکرد نموده ایم. نتایج مربوط به دورگ گیری نشان می دهد، وقوع پدیده هایی همچون اثر متقابل میسلیومی در محل انجام تلاقی، تغییر سرعت رشد و ریخت پرگنه دو رگ نسبت به جفت هموکاریون ها، می تواند به عنوان معیارهایی جهت انتخاب هیف از محل تلاقی در نظر گرفته شود. در زمان رشد دو رگ ها در محیط کشت PDA، قطر پرگنه، تیپ رشدی پرگنه یادداشت برداری شد. دو رگ های حاصله جهت تأیید، به آزمون میوه دهی برده شد که با استفاده از طرح بلوک کامل تصادفی با دو تکرار مورد آزمون عملکرد قرار گرفتند. در طی این مرحله خصوصیاتی نظیر زمان پر کردن اسپاون، میزان عملکرد، وزن تک میوه اندازه گیری شد. سپس با انجام تجزیه دای آلل، قابلیت ترکیب پذیری عمومی و خصوصی اندازه گیری گردید و بهترین جدایه هموکاریون (A15-8) و بهترین دو رگ (۱۳۰-۷ A 15-6 ) مشخص شد. همچنین با بدست آوردن نسبت واریانس ترکیب پذیری عمومی به خصوصی، اهمیت هر یک از اثرات افزایشی و غالبیت در کنترل صفت عملکرد تعیین شد. بطوریکه این نسبت، معنی دار نبود که دلالت بر عمل غالبیت ژنها دارد یعنی صفت عملکرد توسط عمل غالبیت ژنها کنترل شده است. جدول تجزیه واریانس نشان داد که اثر بلوک بی معنی است. همچنین ضریب تغییرات آزمایش حدود ۵/۱۲% بود و نشان می داد که آزمایش دارای دقت بالایی است. نتایج سرعت رشد پرگنه نشان داد که سرعت رشد میسلیوم هموکاریون بسیار کمتر از میسلیوم دو رگ است. همچنین بین قطر پرگنه و عملکرد همبستگی مثبت وجود دارد. نتایج حاصل از تجزیه دای الل نشان می دهد که می توان بهترین دو رگ ها و برترین جدایه های آمیزشی را جهت تسریع برنامه های اصلاحی بعدی معرفی نمود.

تعداد صفحات 70 word

فهرست مطالب :
چکیده
فصل اول: مقدمه
دلایل عمده عملکرد پایین قارچ خوراکی تکمه ای سفید در ایران
فصل دوم: بررسی منابع
تاریخچه پرورش قارچ خوراکی تکمه ای سفید
آشنایی اجمالی با قارچ خوراکی تکمه ای سفید
طبقه بندی
رده بندی
اندام شناسی قارچ خوراکی تکمه ای سفید
مشخصات پرگنه در کشت خالص
نامگذاری علمی قارچ خوراکی تکمه ای سفید:
تقسیم بندی واحدهای سلولی میسلیوم از لحاظ تعداد و ترکیب بندی هسته ای
چرخ زندگی قارچ خوراکی تکمه ای سفید
بررسی الگوهای چرخه زندگی در قارچ خوراکی تکمه ای سفید
الف ـ هموتالیسم
ب ـ هتروتالیسم
ژنتیک قارچ خوراکی تکمه ای سفید
روشهای بهبود نژادی در قارچ خوراکی تکمه ای سفید:
کشت بافت
گزینش از طریق کشت تک اسپوری
تهیه نقش اسپور
الف ـ کشت و گزینش تک اسپوری
ب ـ کشت و گزینش چند اسپوری
اختلاط ساده
تلاقی هدفمند هموکاریون ها
بدست آوردن هموکاریون و تایید آنها
۱ـ روش سنتی تأیید هموکاریون ها
۲ـ تهیه و تایید هموکاریونهای والدی به روش تهیه پروتوپلاست
۳ـ تایید هموکاریونها با استفاده از نشانگر RFLP
۴ـ تایید هموکاریون ها با استفاده از نشانگر RAPD
انجام تلاقی بین هموکاریونها و تایید هیبریدها:
الف ـ استفاده از نشانگرهای غذایی برای تایید هیبریدها:
ب ـ استفاده از آیزوزایم ها برای تایید هیبریدها:
ج ـ استفاده از نشانگرهای مقاومت برای تأیید هیبرید ها
اصلاح برخی صفات با استفاده از روش تلاقی هیبریدها:
د ـ استفاده از نشانگرهای مورفولوژیکی برای تایید هیبریدها:
مراحل انجام آزمون اصلاحی از طریق دورگ گیری هدفمند:
۱ـ کشت اسپور
۲ـ جداسازی تک اسپورها
۳ـ تهیه اسپاون
آزمون میوه دهی
الف ـ تهیه بستر کشت:
ب ـ مراحل پرورش و میوه دهی:
تولید پریموردیا در سطح محیط کشت:
تولید اجسام میوه دهی در اسپاون
ج ـ تولید اندام باردهی در کمپوست
مهندسی ژنتیک
۱ـ انتقال ژن
۲ـ اختلاط پروتوپلاستها
فصل سوم: مواد و روشها
تهیه نژادها
روش تهیه محیط کشت غذایی PDA
روش کشت هموکاریون ها
روش تلاقی هموکاریون ها
نمونه گیری از منطقه تلاقی
تهیه اسپاون مادری از هیبریدها
تلقیح دانه های گندم با کشت هیبرید
تهیه بستر کشت (کمپوست)
الف ـ پاستوریزاسیون و آمونیاک زدایی
ب ـ مایه زنی کمپوست
ج ـ خاک دهی بستر کشت
هوادهی و افت سریع دما
محاسبه قابلیت ترکیب پذیری عمومی و خصوصی
محاسبه واریانس ترکیب پذیریی عمومی و خصوصی
محاسبه واریانس افزایشی و غالبیت
فصل چهارم نتایج و بحث
نتایج بررسی سرعت رشد (قطر پرگنه هموکاریون ها)
تیپ رشدی پرگنه هموکاریون
نتایج سرعت رشد در هتروکاریو ن ها
نتایج مشاهده ای تهیه اسپاون
نتایج مشاهدای آزمون میوه دهی
جدول تجزیه واریانس برای صفت عملکرد در دورگ ها
جدول قابلیت ترکیب پذیری عمومی در هموکاریون ها
جدول قابلیت ترکیب پذیری خصوصی دورگ ها
جدول مقادیر اجزاء ژنتیکی
ضریب همبستگی
پیشنهادات
منابع
پیوست
چکیده انگلیسی


پایان نامه قارچ


پایان نامه ژنتیک قارچ


قارچ خوراکی تکمه سفید


پایان نامه اصلاح نباتات


بررسی قابلیت ترکیب‌پذیری


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پايان نامه ارشد رشته اصلاح نباتات - بررسي قابليت تركيب‌ پذيري ...

24 مه 2016 ... پايان نامه كارشناسي ارشد رشته اصلاح نباتات. عنوان: بررسي قابليت تركيب‌پذيري
عمومي و خصوصي براي صفت عملكرد در ده ايزوله خالص هموكاريون ...

خرید سی دی( آموزش ساز درامز / اورجینال) : ترنج نت

27 دسامبر 2016 ... خرید آنلاین تحقیق بررسی انواع کمپرسورها ، مزایا و معایب · خرید و دانلود ... فروش
دانلودی پایان نامه بررسی عناصر فرهنگی مشترک بین هند و ایران در دوره پیش از اسلام
... بررسی قابلیت تركیب‌پذیری عمومی و خصوصی برای صفت عملكرد در ده ایزوله
خالص هموكاریون قارچ خوراكی تكمه‌ای سفید · دانلود فایل ( مقاله بررسی ...

اصفهان خرید | رشته کشاورزی(پایان نامه) Archives - اصفهان خرید

پایان نامه قاچاق محصولات کشاورزی مقدمه : معمولاً در تحولاّت فنّی و علمی و حتی علوم ...
بررسی قابلیت ترکیب‌پذیری عمومی و خصوصی برای صفت عملکرد در ده ایزوله
خالص ... سفید مشخصات پرگنه در کشت خالص نامگذاری علمی قارچ خوراکی تکمه‌ای
سفید: ...

پايان نامه بررسي قابليت تركيب‌پذيري عمومي و خصوصي براي صفت ...

7 نوامبر 2016 ... خانه / فنی و مهندسی / پايان نامه بررسي قابليت تركيب‌پذيري عمومي و خصوصي براي
صفت عملكرد در ده ايزوله خالص هموكاريون قارچ خوراكي تكمه‌اي ...

بررسی قابلیت ترکیب‌پذیری عمومی و خصوصی برای صفت عملکرد در ...

بررسی قابلیت ترکیب‌پذیری عمومی و خصوصی برای صفت عملکرد در ده ایزوله
خالص هموکاریون قارچ خوراکی دکمه‌ای ... ایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته
اصلاح نباتات ... مشخصات پرگنه در کشت خالص ... پایان نامه بررسی نظرات
کارشناسان ذیربط با اعتیاد در مورد نقش نظام مدیریت اطلاعات اعتیاد به هروئین · کار
تحقیقی در ...

تلاقی سرنوشت | جستجو در اسپیناد

بررسی قابلیت ترکیب‌ پذیری عمومی و خصوصی برای صفات عملکرد در ده ایزوله ...
عمومی-و-خصوصی-برای-صفات-عملکرد-در-ده-ایزوله-خالص-هموکاریون-قارچ-خوراکی-
تکمه ..... ها توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری
پژوهش) ...

جسارت و ریسک پذیری - همراه فید

پایان نامه طراحی مدل انتخاب تأمین کنندگان بر اساس ریسکهای زنجیره تأمین در
صنعت ..... بررسی قابلیت ترکیب‌ پذیری عمومی و خصوصی برای صفات عملکرد در ده
...

بررسي قابليت تركيب‌پذيري عمومي و خصوصي براي صفت عملكرد در ...

بررسي قابليت تركيب‌پذيري عمومي و خصوصي براي صفت عملكرد در ده ايزوله خالص
... عملكرد پايين قارچ خوراكي تكمه اي سفيد در ايران ۸ فصل دوم: بررسي منابع ...

بررسی قابلیت ترکیب‌پذیری عمومی و خصوصی برای صفت عملکرد در ...

بررسي قابليت تركيب‌پذيري عمومي و خصوصي براي صفت عملكرد در ده ايزوله خالص
هموكاريون قارچ ... پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته اصلاح نباتات.

بررسی ترکیب پذیری عموم و خصوصی برای صفت عملکرد در ده ایزوله ...

این پایان نامه با فرمت ورد و آماده پرینت میباشد. بررسی ترکیب پذیری عموم و
خصوصی برای صفت عملکرد در ده ایزوله خالص هموکاریون قارچ خوراکی تکمه ..... سپس
با انجام تجزیه دای‌آلل، قابلیت ترکیب‌پذیری عمومی و خصوصی اندازه‌‌گیری گردید و ...

بررسی رابطه هوش هیجانی بر رضایت زناشویی در بین افراد زنان شاغل و ...

بررسی رابطه هوش هیجانی بر رضایت زناشویی در بین افراد زنان شاغل و غیر شاغل.
ژانویه 21st, 2017 بدون دیدگاه. ما بهترین محصولات را برای رضایت شما گرد آورده ایم
هموطن گرامی سلام. ... مقاله و پایان نامه. بررسی ... بررسی قابلیت تركیب‌پذیری عمومی
و خصوصی برای صفت عملكرد در ده ایزوله خالص هموكاریون قارچ خوراكی تكمه‌ای سفید.

پايان نامه بررسي قابليت تركيب‌پذيري عمومي و خصوصي براي صفت ...

7 نوامبر 2016 ... خانه / فنی و مهندسی / پايان نامه بررسي قابليت تركيب‌پذيري عمومي و خصوصي براي
صفت عملكرد در ده ايزوله خالص هموكاريون قارچ خوراكي تكمه‌اي ...

پایان نامه بررسی قابلیت ترکیب پذیری عمومی و… | شبکه مقاله

7 ژوئن 2016 ... پایان نامه بررسی قابلیت ترکیب پذیری عمومی و خصوصی برای صفت عملکرد در ده
ایزوله خالص هموکاریون قارچ خوراکی تکمه ای سفید، دانلود پایان ...

پایان نامه بررسي قابليت تركيب‌پذيري عمومي و خصوصي براي صفات ...

پایان نامه بررسي قابليت تركيب‌پذيري عمومي و خصوصي براي صفات عملكرد در ده
ايزوله خالص مقدمه: ترکیب پذیری عمومی و خصوصی در بین قارچهای خوراکی، قارچ ...

دانلود پایان نامه بررسي قابليت تركيب‌پذيري صفت عملكرد در ده ايزوله ...

فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) دانلود پایان نامه بررسي قابليت
تركيب‌پذيري عمومي و خصوصي براي صفت عملكرد در ده ايزوله خالص هموكاريون قارچ
خوراكي ...

دانلود نمونه پروپوزال طراحی سایت وهزینه طراحی – خرید آنلاین و دریافت ...

7 دسامبر 2016 ... ما بهترین محصولات را برای رضایت شما گرد آورده ایم ... دریافت فایل بررسی قابلیت
تركیب پذیری عمومی و خصوصی برای صفت عملكرد در ده ایزوله خالص هموكاریون قارچ
خوراكی تكمه ای سفید – پرداخت و دانلود ... دانلود (پایان نامه بررسی سنجش میزان
رضایتمندی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان از تحصیل و عوامل ...

دانلود پایان نامه بررسي قابليت تركيب‌پذيري عمومي و خصوصي براي ...

29 نوامبر 2016 ... این محصول با ارزش “ دانلود پایان نامه بررسي قابليت تركيب‌پذيري عمومي و خصوصي
براي صفت عملكرد در ده ايزوله خالص هموكاريون قارچ خوراكي تكمه‌ا ...

بررسی قابلیت ترکیب‌پذیری عمومی و خصوصی برای صفت عملکرد در ...

بررسی قابلیت ترکیب‌پذیری عمومی و خصوصی برای صفت عملکرد در ده ایزوله
خالص هموکاریون قارچ خوراکی تکمه‌ای سفید.

علوم پایه - دانلود فایل پروژه و پایان نامه و تحقیق و مقاله - اولين

دانلود پروژه و پایان نامه کارشناسی ارشد رشته اصلاح نباتات بررسي قابليت
تركيب‌ پذيري عمومي و خصوصي براي صفت عملكرد در ده ايزوله خالص هموكاريون قارچ ...

بررسي قابليت تركيب پذيري عمومي و خصوصي براي صفت عملكرد در ...

بررسي قابليت تركيب پذيري عمومي و خصوصي براي صفت عملكرد در ده ایزوله
خالص هموکاریون قارچ ... پايان نامه جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد در رشته اصلاح نباتات.

دانلود پایان نامه بررسی قابلیت تركیب‌پذیری عمومی و خصوصی برای ...

21 ژانويه 2017 ... دانلود پایان نامه بررسی قابلیت تركیب‌پذیری عمومی و خصوصی برای صفت عملكرد
در ده ایزوله خالص هموكاریون قارچ خوراكی تكمه‌ – خرید آنلاین و ...

تحقیق انعقاد و ژله ای شدن ایزوله های پروتئین عصاره گیری شده از ...

8 دسامبر 2016 ... بنابراین پروتئین ماهیچه ای که مورد بحث است برای pH بالا و پایین شبیه پردازش
قلیا و .... پایان نامه بررسی قابلیت ترکیب پذیری عمومی و خصوصی برای صفت
عملکرد در ده ایزوله خالص هموکاریون قارچ خوراکی تکمه 2016-08-08

پکیج طلایی قویترین نرم افزار نت نویسی/اورجینال

5 روز پیش ... محصولات دیگر: :بررسی قابلیت تركیب پذیری عمومی و خصوصی برای صفت عملكرد
در ده ایزوله خالص هموكاریون قارچ خوراكی تكمه ای سفید.

بررسی قابلیت ترکیب‌پذیری عمومی و خصوصی برای صفت عملکرد در ...

بررسی قابلیت ترکیب‌پذیری عمومی و خصوصی برای صفت عملکرد در ده ایزوله
خالص هموکاریون ... بررسی مالی مجتمع صنعتی سیمان آبیک پایان نامه دوره کارشناسی
.

بررسي قابليت تركيب‌پذيري عمومي و خصوصي براي صفت عملكرد در ...

بررسي قابليت تركيب‌پذيري عمومي و خصوصي براي صفت عملكرد در ده ايزوله خالص
... عملكرد پايين قارچ خوراكي تكمه اي سفيد در ايران ۸ فصل دوم: بررسي منابع ...

بررسی رابطه هوش هیجانی بر رضایت زناشویی در بین افراد زنان شاغل و ...

بررسی رابطه هوش هیجانی بر رضایت زناشویی در بین افراد زنان شاغل و غیر شاغل.
ژانویه 21st, 2017 بدون دیدگاه. ما بهترین محصولات را برای رضایت شما گرد آورده ایم
هموطن گرامی سلام. ... مقاله و پایان نامه. بررسی ... بررسی قابلیت تركیب‌پذیری عمومی
و خصوصی برای صفت عملكرد در ده ایزوله خالص هموكاریون قارچ خوراكی تكمه‌ای سفید.

بررسي قابليت تركيب‌پذيري عمومي و خصوصي براي صفت عملكرد در ...

بررسي قابليت تركيب‌پذيري عمومي و خصوصي براي صفت عملكرد در ده ايزوله خالص
هموكاريون قارچ خوراكي تكمه‌ا word ... مشخصات پرگنه در كشت خالص ———————-
۱۵ ... دانلود پایان نامه آماده در قالب word با عنوان پایان نامه پزشکی شیر مادر ۱۳۰ ص ...

پایان نامه بررسي قابليت تركيب‌پذيري عمومي و خصوصي براي صفات ...

پایان نامه بررسي قابليت تركيب‌پذيري عمومي و خصوصي براي صفات عملكرد در ده
ايزوله خالص مقدمه: ترکیب پذیری عمومی و خصوصی در بین قارچهای خوراکی، قارچ ...

دانلود فایل ( دانلود پاورپوینت مبانی رفتار فرد ( فصل سوم کتاب تک ...

با آرزوی بهترینها برای شما عزیزان ... خرید فایل( پایان نامه بررسی قابلیت
تركیب‌پذیری عمومی و خصوصی برای صفت عملكرد در ده ایزوله خالص هموكاریون قارچ
خوراكی ...

بررسی قابلیت ترکیب‌پذیری عمومی و خصوصی برای صفت عملکرد در ...

بررسي قابليت تركيب‌پذيري عمومي و خصوصي براي صفت عملكرد در ده ايزوله خالص
هموكاريون قارچ ... پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته اصلاح نباتات.

خرید فایل( بررسی قابلیت تركیب‌پذیری عمومی و خصوصی برای ...

8 ژانويه 2017 ... پایان نامه بررسی قابلیت تركیب‌پذیری عمومی و خصوصی برای صفت عملكرد در ده
ایزوله خالص هموكاریون قارچ خوراكی تكمه‌ای سفید. ادامه مطلب.

بررسی تاثیر ترکیب شیمیایی بر روی سختی پذیری فولاد کم آلیاژ ...

26 سپتامبر 2016 ... عناصر آلیاژی; Drill collar; 4145H; سختی پذیری; تحقیق; پایان نامه .... بررسی
قابلیت ترکیب پذیری عمومی و خصوصی برای صفت عملکرد در ... بررسی قابلیت
ترکیب پذیری عمومی و خصوصی برای صفات عملکرد در ده ایزوله خالص ...

دانلود تحقیق در مورد فلسفه و مسیحیت | فروشگاه فایل | Files Market

9 ژانويه 2017 ... با برچسب: پایان نامه, پروژه, پژوهش, پژوهش در مورد فلسفه و مسیحیت, تحقیق,
تحقیق در مورد .... بررسی قابلیت تركیب‌پذیری عمومی و خصوصی برای صفت عملكرد
در ده ایزوله خالص هموكاریون قارچ خوراكی تكمه‌ا · بررسی عوامل مختلف در ...

طرح توجیهی پرورش قارچ سال 93 - بانک مقالات فارسی

طرح توجیهی پرورش قارچ سال 93 دانلود بانک مقالات فارسی مقاله پایان نامه پروژه ...
قابلیت ترکیب پذیری عمومی و خصوصی برای صفت عملکرد قدر ده ایزوله خالص ...

بررسی نحوه تولید مس و ترکیب سرباره | دانلوداکس!

1 سپتامبر 2016 ... در این فایل بررسی نحوه تولید مس و ترکیب سرباره در کارگاه باستانی فلزکاری
کمجان مورد ... پایان نامه بررسی قابلیت ترکیب پذیری عمومی و خصوصی برای صفت
عملکرد در ده ایزوله خالص هموکاریون قارچ خوراکی تکمه 2016-10-20

پایان نامه بررسي قابليت تركيب‌پذيري عمومي و خصوصي براي صفات ...

پایان نامه بررسي قابليت تركيب‌پذيري عمومي و خصوصي براي صفات عملكرد در ده
ايزوله خالص مقدمه: ترکیب پذیری عمومی و خصوصی در بین قارچهای خوراکی، قارچ ...

بررسی نحوه تولید مس و ترکیب سرباره | دانلوداکس!

1 سپتامبر 2016 ... در این فایل بررسی نحوه تولید مس و ترکیب سرباره در کارگاه باستانی فلزکاری
کمجان مورد ... پایان نامه بررسی قابلیت ترکیب پذیری عمومی و خصوصی برای صفت
عملکرد در ده ایزوله خالص هموکاریون قارچ خوراکی تکمه 2016-10-20

دانلود پایان نامه بررسي قابليت تركيب‌پذيري عمومي و خصوصي براي ...

12 ژانويه 2017 ... صفحه اصلی دانلود پایان نامه بررسي قابليت تركيب‌پذيري عمومي و خصوصي براي
صفت عملكرد در ده ايزوله خالص هموكاريون قارچ خوراكي تكمه‌ای ...

طرح توجیهی پرورش قارچ سال 93 - بانک مقالات فارسی

طرح توجیهی پرورش قارچ سال 93 دانلود بانک مقالات فارسی مقاله پایان نامه پروژه ...
قابلیت ترکیب پذیری عمومی و خصوصی برای صفت عملکرد قدر ده ایزوله خالص ...

بررسي قابليت تركيب‌پذيري عمومي و خصوصي براي صفت عملكرد در ...

بررسي قابليت تركيب‌پذيري عمومي و خصوصي براي صفت عملكرد در ده ايزوله خالص
هموكاريون قارچ خوراكي تكمه‌ا word ... مشخصات پرگنه در كشت خالص ———————-
۱۵ ... دانلود پایان نامه آماده در قالب word با عنوان پایان نامه پزشکی شیر مادر ۱۳۰ ص ...

پایان نامه بررسی قابلیت تركیب پذیری عمومی و خصوصی برای صفت ...

پایان نامه بررسی قابلیت تركیب پذیری عمومی و خصوصی برای صفت عملكرد در ده
ایزوله خالص هموكاریون قارچ خوراكی تكمه محدوده قیمت از 6000 تومان از فروشگاه فروش
...

بررسي قابليت تركيب‌پذيري عمومي و خصوصي براي صفات عملكرد در ...

26 آگوست 2016 ... بررسي قابليت تركيب‌پذيري عمومي و خصوصي براي صفات عملكرد در ده ايزوله
خالص هموكاريون قارچ خوراكي تكمه. برچسب ها: پایان نامه قارچ خوراكي تكمه سفید ,
پایان نامه اصلاح نباتات قارچ خوراکی , بررسي قابليت تركيب‌پذيري ...

بسته آموزش کامل Photoshop - نقاشی فیگور بدن انسان - راحت بلاگ

-پایان نامه روشی برای پشتیبانی از یکپارچگی در فرآیند تطبیق ... -پایان نامه
بررسی قابلیت تركیب‌پذیری عمومی و خصوصی برای صفت عملكرد در ده ایزوله خالص
...

بررسی رابطه هوش هیجانی بر رضایت زناشویی در بین افراد زنان شاغل و ...

بررسی رابطه هوش هیجانی بر رضایت زناشویی در بین افراد زنان شاغل و غیر شاغل.
ژانویه 21st, 2017 بدون دیدگاه. ما بهترین محصولات را برای رضایت شما گرد آورده ایم
هموطن گرامی سلام. ... مقاله و پایان نامه. بررسی ... بررسی قابلیت تركیب‌پذیری عمومی
و خصوصی برای صفت عملكرد در ده ایزوله خالص هموكاریون قارچ خوراكی تكمه‌ای سفید.

بررسی تاثیر ترکیب شیمیایی بر روی سختی پذیری فولاد کم آلیاژ ...

26 سپتامبر 2016 ... عناصر آلیاژی; Drill collar; 4145H; سختی پذیری; تحقیق; پایان نامه .... بررسی
قابلیت ترکیب پذیری عمومی و خصوصی برای صفت عملکرد در ... بررسی قابلیت
ترکیب پذیری عمومی و خصوصی برای صفات عملکرد در ده ایزوله خالص ...

پایان نامه کشاورزی - پروژه دات کام پروژه های دانشجویی

پایان نامه های کشاورزی. ... 10000. 80. بررسي قابليت تركيب‌پذيري عمومي و
خصوصي براي صفت عملكرد در ده ايزوله خالص هموكاريون قارچ خوراكي تكمه‌. 604. خريد
پروژه.

پایان نامه بررسی قابلیت ترکیب پذیری عمومی و… | شبکه مقاله

7 ژوئن 2016 ... پایان نامه بررسی قابلیت ترکیب پذیری عمومی و خصوصی برای صفت عملکرد در ده
ایزوله خالص هموکاریون قارچ خوراکی تکمه ای سفید، دانلود پایان ...

بانک پایان نامه 4 – گوگل فایل - کارآموزی،پروژه،پایان نامه،نرم افزار

این محصول” بانک پایان نامه ۴ “را از گوگل فایل دانلود نمایید. ... ص بررسي قابليت
تركيب‌پذيري عمومي و خصوصي براي صفت عملكرد در ده ايزوله خالص هموكاريون قارچ ...

پایان نامه | - خانه

پايان نامه کارشناسي ارشد تبليغ و ارتباط فرهنگي بررسي ميزان بهره مندي و .....
طراحي الگوي مديريت بلايا براي ايران رساله دکتري طراحي بانک سئوالات با ASP.
NET ..... بررسي قابليت تركيب‌پذيري عمومي و خصوصي براي صفت عملكرد در ده
ايزوله ...

دانلود بررسی قابلیت تركیب‌پذیری عمومی و خصوصی برای صفت ...

3 فوریه 2017 ... پایان نامه بررسی قابلیت تركیب‌پذیری عمومی و خصوصی برای صفت عملكرد در ده
ایزوله خالص هموكاریون قارچ خوراكی تكمه‌ای سفید. ادامه مطلب ...

طرح توجیهی پرورش قارچ سال 93 - بانک مقالات فارسی

طرح توجیهی پرورش قارچ سال 93 دانلود بانک مقالات فارسی مقاله پایان نامه پروژه ...
قابلیت ترکیب پذیری عمومی و خصوصی برای صفت عملکرد قدر ده ایزوله خالص ...

دانلود پايان نامه بررسي قابليت تركيب‌پذيري عمومي و خصوصي

8 دسامبر 2016 ... دانلود پایان نامه بررسي قابليت تركيب‌پذيري عمومي و خصوصي براي صفت عملكرد
در ده ايزوله خالص هموكاريون قارچ خوراكي تكمه‌اي سفيد. campiran 5 ...

پایان نامه کشاورزی - پروژه دات کام پروژه های دانشجویی

پایان نامه های کشاورزی. ... 10000. 80. بررسي قابليت تركيب‌پذيري عمومي و
خصوصي براي صفت عملكرد در ده ايزوله خالص هموكاريون قارچ خوراكي تكمه‌. 604. خريد
پروژه.

بررسی قابلیت ترکیب‌پذیری عمومی و خصوصی برای صفت عملکرد در ...

بررسی قابلیت ترکیب‌پذیری عمومی و خصوصی برای صفت عملکرد در ده ایزوله
خالص هموکاریون قارچ خوراکی تکمه‌ای سفید.

دانلود پایان نامه بررسي قابليت تركيب‌پذيري عمومي و خصوصي براي ...

12 ژانويه 2017 ... صفحه اصلی دانلود پایان نامه بررسي قابليت تركيب‌پذيري عمومي و خصوصي براي
صفت عملكرد در ده ايزوله خالص هموكاريون قارچ خوراكي تكمه‌ای ...

دریافت فایل بررسی قابلیت تركیب‌ پذیری عمومی و خصوصی برای ...

14 ا کتبر 2016 ... پایان نامه بررسی قابلیت تركیب‌پذیری عمومی و خصوصی برای صفت عملكرد در ده
ایزوله خالص هموكاریون قارچ خوراكی تكمه‌ای سفید در 70 صفحه ورد ...

دانلود پایان نامه بررسي قابليت تركيب‌پذيري عمومي و خصوصي براي ...

3 نوامبر 2016 ... دانلود پایان نامه بررسي قابليت تركيب‌پذيري عمومي و خصوصي براي صفت عملكرد
در ده ايزوله خالص هموكاريون قارچ خوراكي تكمه‌ای. توسط : adminدر: ...

بازی ها و ورزش های بومی و محلی استان هرمزگان

پاورپوینت درس 2 جامعه شناسی دهم انسانی ( پدیده های اجتماعی )

بازی ها و ورزش های بومی و محلی استان هرمزگان

پاورپوینت در مورد ماشین آلات کشاورزی گاو آهن 29 اسلاید

دانلود گام به گام عربی نهم

مقايسه پارامترهاي موثر بر فرآوري استرانيسم از سلستين به دو روش ليچينگ مستقيم و فرآيند احيايي

طرح لایه باز کربلا 27

طرح شغلی خدمات ترجمه

کارت ویزیت لایه باز مبل

دانلود مروری بر جدول simplex همراه با یک نمونه مثال