دانلود فایل


پاورپوینت مقاوم سازی ساختمان های بتنی در برابر زلزله به همراه فایل word - دانلود فایلدانلود فایل دانلود پروژه پاورپوینت کامل مقاوم سازی ساختمان های بتنی در برابر زلزله

دانلود فایل پاورپوینت مقاوم سازی ساختمان های بتنی در برابر زلزله به همراه فایل word دانلود پروژه پاورپوینت کامل مقاوم سازی ساختمان های بتنی در برابر زلزله
نوع فایل : پاورپوینت / pptx / powerpoint
تعداد اسلاید : 21اسلاید
حجم فایل :2.9 مگابایت
ﯾﮑﯽ از قدیمی ترین و رایج ترین اﻧﻮاع دستگاه های ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ در ﺟﻬﺎن، ساختمان های ﺑﻨﺎﯾﯽ می باشند. به طوری که ﺑـﯿﺶ از 30 درﺻـﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺟﻬﺎن در ساختمان های ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﻨﺎﯾﯽ ﺳﺎﮐﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﻨﺎﯾﯽ ﻏﺎﻟﺒﺎً (به ویژه ﻧـﻮع آﺟـﺮی آن ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﯾﮏ ﯾﺎ چندطبقه و ﯾﺎ واﺣﺪﻫﺎی ﺗﺠـﺎری و ﺗﻮﻟﯿـﺪی ، ﻣـﺪارس و بیمارستان های ﺷـﻬﺮﻫﺎی ﻣﺘﻮﺳـﻂ، ﮐﻮﭼـﮏ، بخش ها و روﺳﺘﺎﻫﺎ ﻣﺘﺪاول اﺳﺖ. ﻃﺒﻖ آﻣﺎر ارائه شده ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾـﺮان، در ﺳـﺎل 1388، 78 درﺻـﺪ ساختمان های ﮐﺸـﻮر (به جز ﺷـﻬﺮ ﺗﻬﺮان) از آﺟﺮ ساخته شده اند ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً دارای دﯾﻮارﻫﺎی آﺟﺮی ﺑﺎرﺑﺮ و سقف های ﻃﺎق ﺿﺮﺑﯽ می باشند، ﻋﻠﺖ اﺻـﻠﯽ اﯾـﻦ ﮐـﺎرﺑﺮد وﺳـﯿﻊ، آﺳـﺎن ﺑﻮدن ﺗﻮﻟﯿﺪ آﺟﺮ، حمل ونقل ﻣﺘﺪاول، ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮدن هزینه ها، ﻋﺪم ﻧﯿﺎز ﺑﻪ فنّاوری ﺑﺮﺗﺮ در ﻣﺮاﺣﻞ ساخت وساز، و ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﺗﺼـﻮر ﻋﻤـﻮﻣﯽ و ﮐﻠﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﺪم ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺨﺼﺺ وﯾﮋه در ﻫﻤﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﻓﻮق را می توان ﻧﺎم ﺑﺮد. نکته ای ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻮرد ساختمان های ﺑﻨﺎﯾﯽ ﺑـﻪ آن اﺷـﺎره ﮐـﺮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﺣﺪاث این گونه ساختمان ها در ﮐﺸﻮر، ﺿﻮاﺑﻂ و دستورالعمل های ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺮآﯾﻨـﺪ ساخت وساز ﭼﻨـﺪان موردتوجه ﻗـﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘـﻪ اﺳﺖ و ساختمان های ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻨﺎﯾﯽ اﮐﺜﺮاً در ﺑﺮاﺑﺮ زﻟﺰﻟـﻪ آسیب پذیرند.
ساختمان های ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﻨﺎﯾﯽ ﻏﯿﺮﻣﺴﻠﺢ ساختمان هایی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ به جز دﯾﻮارﻫﺎی سازه ای (ﺑﺮﺷﯽ) ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﻨﺎﯾﯽ ﻓﺎﻗﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺎز ه ای ﻣﺸﺨﺼﯽ می باشند. به ﺳﺨﻦ دﯾﮕﺮ، در ساختمان های بنایی، دﯾﻮارﻫﺎی ﺑﺮﺷﯽ ﺑﻨﺎﯾﯽ وﻇﯿﻔﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﻫﺮ دو ﻧﻮع ﺑﺎر ﺛﻘﻠﯽ و ﺟﺎﻧﺒﯽ زﻟﺰﻟﻪ را ﺑﺮ عهده دارند. ﻟﺬا در اﺳﺘﺎﻧﺪارد 2800 اﯾﺮان ﺑﺮای تأمین ﻧﯿﺎز ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺮﺷﯽ ﺳﺎﺣﺘﻤﺎن ﻫﺎی ﺑﻨﺎﯾﯽ ﻏﯿﺮﻣﺴﻠﺢ در ﻫﺮ ﺟﻬﺖ، از ﻣﻔﻬﻮم ﺣﺪاﻗﻞ دﯾﻮار ﻧﺴﺒﯽ سازه ای استفاده شده اﺳﺖ. ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ در هر ﯾﮏ از اﻣﺘﺪادﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻨﺎﯾﯽ (ﺑﺎ ﮐﻼف و ﺑﯽ ﮐﻼف)، ﻣﻘﺪار دﯾﻮار ﻧﺴﺒﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﻨﺪرج در اﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
ساختمان های ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﻨﺎﯾﯽ ، ﺑﻨﺎﻫﺎی ﺣﺠﯿﻤﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﻨﮕﯿﻦ ساخته شده اند و ﻧﯿﺮوی ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ و فرم های سازه ای ﺧﺎص وﻇﯿﻔﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﻧﯿﺮوﻫﺎ و درنهایت ﭘﺎﯾﺪاری و ﻋﻤﻠﮑﺮد یکپارچه ﺑﻨﺎ را ﺑﺮ عهده دارند. ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻼت و آﺟﺮ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻓﺸﺎری ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ دارﻧﺪ وﻟﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺟﺎﻧﺒﯽ و ﮐﺸﺸﯽ ﻣﻘﺎوﻣﺖ زﯾﺎدی ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﭘﺲ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﻮان ﺧﻮد به یک باره ﺧﺮد می شوند. به عبارت دیگر ﻓﺎﻗﺪ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ و شکل پذیری ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ساختمان های که با آجر،سنگ و یا بلوک سیمانی ساخته شده اند و در آن ﺗﻤﺎم ﯾﺎ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺑﺎرﻫﺎی ﻗﺎﺋﻢ ﺗﻮﺳﻂ دﯾﻮارﻫﺎی ﺑﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﻨﺎﯾﯽ و قسمتی دﯾﮕﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ می شوند، و در ﺑﺎ ﺳﻨﮓ ﯾﺎ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آﺟﺮ، ﺑﻠﻮک ﺳﯿﻤﺎﻧﯽ و ﻓﻠﺰی ﯾﺎ ﺑﺘﻨﯽ آرﻣﻪ ﺗﺤﻤﻞ می شود در ردﯾﻒ ساختمان های ﺑﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﻨﺎﯾﯽ ﻣﺤﺴﻮب می شود ﭘﺲ از ورود آﻫﻦ ﺑﻪ ﺑﺎزار اﯾﺮان ساختمان های ﺧﺸﺘﯽ و ﮔﻠﯽ ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ساختمان های ﺑﻨﺎﯾﯽ ﺑﺪون ﮐﻼن دادﻧﺪ ﭘﺲ از اﻧﺘﺸﺎر آیین نامۀ 2800 ﺳﺎﺧﺖ ، ساختمان های ﺑﻨﺎﯾﯽ کلاف دار رواج ﭘﯿﺪا ﮐﺮد. ﻣﺸﺎﻫﺪات ﺑﻌﺪ از وﻗﻮع زﻟﺰﻟﻪ ﻧﺎﺷﯽ از اﯾﻦ اﺳﺖ، ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺖ آن ها ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ آیین نامه 2800 زﻟﺰﻟﻪ اﯾﺮان ﺑﻮده ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺳﺮﭘﺎ ﺑﺮﺟﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮﺧﯽ هیچ گونه آﺳﯿﺒﯽ ندیده اند ﭘﺎﺑﺮﺟﺎﺋﯽ ساختمان ها و ﻋﺪم رﯾﺰش سقف ها و دﯾﻮارﻫﺎ ازاین جهت قابل بحث می باشند ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﻓﺮﺻﺖ ﻓﺮار و ﻋﺪم خسارت های ﺟﺎﻧﯽ در زﻟﺰﻟﻪ می شود ﮐﻪ اﯾﻤﻨﯽ را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه می آورد. هرچند ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﺣﺪاث ساختمان های دارای اﺳﮑﻠﺖ ﻓﻠﺰی و ﺑﺘﻨﯽ رو ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ، اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ اﮐﺜﺮﯾﺖ ساختمان های ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺸﻮر از ﻧﻮع ساختمان های ﺑﻨﺎﯾﯽ می باشند. ازآنجاکه راه حل ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﭼﻨﯿﻦ خسارت هایی، مقاوم سازی ساختمان های ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ، ﻟﺰوم ﺑﺮرﺳﯽ در ﻣﻮرد شیوه های ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻬﺴﺎزی و مقاوم سازی ساختمان های ﺑﻨﺎﯾﯽ ﻣﻮﺟﻮد به شدت اﺣﺴﺎس می شود. ﺷﻨﺎﺧﺖ دﻗﯿﻖ اﻧﻮاع آسیب های وارده ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﯾﺎﻓﺘﻦ روش های ﻣﻨﺎﺳﺐ مقاوم سازی ﺑﺎ ﺗﻘﻮﯾﺖ قسمت های اﺻﻠﯽ و ﺑﺎرﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و اﻓﺰودن ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﺎرﺑﺮ اﺿﺎﻓﯽ و ﻧﻮع ﺳﺎزه ﺑﻨﺎﯾﯽ می تواند راﻫﯽ ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ در ﻣﻘﺎﺑﻞ زﻟﺰﻟﻪ ﺑﺎﺷ.
ساختمان های مصالح بنایی:منظور از ساختمان های ﻣﺼﺎﻟﺢ بنایی ساختمان هایی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ آﺟﺮ,ﺑﻠﻮک ﺳﯿﻤﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﺳﻨﮓ ﯾﺎ ﺧﺸﺖ ﺳﺎﺧﺘﻪ می شوند و در آن ها ﺗﻤﺎم ﯾﺎ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺑﺎرﻫﺎی ﻗﺎﺋﻢ ﺗﻮﺳﻂ دﯾﻮارﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﻨﺎﯾﯽ ﺗﺤﻤﻞ می گردد.ساختمان های ﺑﻨﺎﯾﯽ را می توان به دودسته ساختمان های ﺑﻨﺎﯾﯽ ﮐﻼف ﺑﻨﺪی ﺷﺪه و ساختمان های ﺑﺪ ﮐﻼف ﺑﻨﺪی ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد.
رفتار کلی ساختمان های بنایی در برابر نیروها:رفتار ساختمان های بنایی به عواملی مانند نیروی چسبندگی مصالح ساختمانی بستگی دارد که باعث پیچیدگی در بررسی رفتار سازه بنایی شده است.
ازآنجاکه ﻣﺼﺎﻟﺢ آﺟﺮ و ﻣﻼت به شدت ﺗﺮد ﻫﺴﺘﻨﺪ هنگامی که ﺗﺤﺖ اﺛﺮ ﻧﯿﺮو ﻗﺮار می گیرند ﭘﺲ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺧﻮد، یک باره دﭼﺎر ﺷﮑﺴﺖ ﺷﺪه و ﺧﺮد می شوند، برخلاف ﺑﺘﻦ ﻣﺴﻠﺢ و ﻓﻮﻻد ﮐﻪ ﭘﺲ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺧﻮد وارد ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻻﺳﺘﻮ ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ و ﺳﭙﺲ ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ﺷﺪه و ﺗﻐﯿﯿﺮ شکل های قابل توجهی ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد.
درنتیجه ﺿﻌﻒ اﺳﺎﺳﯽ ساختمان های آﺟﺮی در ﻣﻘﺎﺑﻞ زﻟﺰﻟﻪ، ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﯿﺴﺖ، ﺑﻠﮑﻪ ﮐﻤﺒﻮد ﻧﺮﻣﯽ (شکل پذیری) اﺳﺖ ﻣﯿﺰان ﺧﺴﺎرت سازه های ﻧﺮم ﺗﺎ ﺣﺪودی ﺗﺎﺑﻊ ﺑﺰرﮔﯽ زﻟﺰﻟﻪ اﺳﺖ و در زلزله ای ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺨﺮب ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﯿﺶ از7 ، در ﻧﺎﺣﯿﮥ ﻣﺮﮐﺰی زﻟﺰﻟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ آﺳﯿﺐ ﻣﺸﺎﻫﺪه می شود و از ﻣﺮﮐﺰ ﮐﻪ دور می شویم به تدریج از ﺷﺪت آﺳﯿﺐ ﮐﺎﺳﺘﻪ می شود. درحالی که در ﻣﻮرد ساختمان های آﺟﺮی ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ و از منطقه ای ﮐﻪ ساختمان ها کاملاً فروریخته اﺳﺖ ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺑﻪ منطقه ای ﺑﺎ ساختمان های ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺳﺮﭘﺎ می رسیم.
مقاوم سازی ساختمان های بنایی:عوامل مؤثر در تخریب ساختمان ها با مصالح بنایی:
استفاده از آجرهای بی کفیت
استفاده از ملات سست و ضعیف
بی نظمی در پلان در جهت عمودی
ضعف دیوارهای باربر
کمبود المان های عمودی محدود کننده
وجود کنسول و بالکن نامناسب

خسارات مشاهده شده در ساختمان های بنایی:اﯾﺠﺎد ﺗﺮک و ﺟﺪا ﺷﺪن دیوارها از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
فروریختن ﺧﺎرج از ﺻﻔﺤﻪ دﯾﻮارﻫﺎ
اﯾﺠﺎد ترک های ﻣﻮرب ﮐﺸﺸﯽ در ﮐﻨﺎر بازشوها
ﻓﺮورﯾﺨﺘﻦ دﯾﻮارﻫﺎی ﺑﺎرﺑﺮ و سقف ها
از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ اﻧﺴﺠﺎم ﺳﻘﻒ و فروریزش آﺟﺮﻫﺎی ﻃﺎق ﺿﺮﺑﯽ
ﺧﺴﺎرت در ﮔﻮﺷﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و فروریختگی ﺟﺰﺋﯽ


پاورپوینت


مقاوم سازی ساختمان های بتنی


مقاوم سازی ساختمان های بتنی در برابر زلزله


پاورپوینت مقاوم سازی ساختمان های بتنی


پاورپوینت مقاوم ساز


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


بررسی ضوابط طراحی سازه های مقاوم در برابر زلزله در آیین نامه های بتن ...

13 نوامبر 2017 ... پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش سازه با عنوان: بررسی ضوابط طراحی
سازه های مقاوم در برابر زلزله در آیین نامه های بتن ایران، آمریکا و اروپا .... فرمت فایل:
WORD (قابل ویرایش) تعدادصفحات: 30 مقاوم سازی ساختمان های فلزی موجود با کاهش
مقطع بال قبل از زلزله نر تریج، تصویر بر این بود که سازه های دارای ...

پاورپوینت مقاوم سازی ساختمان های بتنی;مقاوم سازی ساختمان های بتنی ...

25 مارس 2018 ... پاورپوینت مقاوم سازی ساختمان های بتنی در برابر زلزله به همراه فایل word. دانلود از
سایت دانلود ۱۱۱. پاورپوینت مقاوم سازی ساختمان های بتنی;مقاوم سازی ساختمان های
بتنی در برابر زلزله;پاورپوینت مقاوم سازی ساختمان های بتنی;پاورپوینت مقاوم
سازی ...

مقاوم سازی ساختمان های بتنی در برابر زلزله - شرکت مقاوم سازی افزیر

3 آگوست 2017 ... این گام ها برای کلیه ساختمان ها اعم از فولادی، بتنی و مصالح بنایی قابل اعمال است و
بیشتر جنبه عمومی یا کلی داشته و بههیچ نوع از انواع ساختمان ها اختصاص ندارد.
تقسیمبندی کلی این گام ها بهشرح زیر است: مبانی بهسازی و مقاوم سازی و تعیین
سطوح عملکرد; مبانی و روش های تحلیل; روش های مقاوم سازی. در این قسمت با ...

آموزش بارگذاری آزمون محاسبات ( مبحث 6 و 2800 ) - 24 ساعت فیلم ... - Icivil

آموزش بارگذاری آزمون محاسبات ( مبحث ۶ و ۲۸۰۰ ) کاری از گروه آی سیویل همانطور که
قول داده بودیم آماده شد و مجموعه فیلم های آموزشی آزمون محاسبات با اضافه شدن این مجموعه
به آموزش های فولاد و بتن ( اطلاعات بیشتر ) کامل شد تا بتواند در قبولی آزمون
محاسبات گام بزرگی را برای شما برداشته باشد. در ادامه به بررسی کامل فیلم آموزش
بارگذاری ...

کارآموزی مقاوم سازی سازه ها مقابل زلزله | dl1 - ar98.ir

26 فوریه 2018 ... گزینش روشهای مقاوم سازی 10. راههای مقاوم سازی ساختمان ها 13. ازمایش 15. سرای مقاوم
سازی 16. روش و هزینه ی انجام مقاوم سازی ؟ 20. نتایج مقاوم سازی تا چه حد قابل اطمینان
است ؟ 21. طرح های مقاوم سازی دولتی چه نتایجی در بر داررد ؟ 22. سوپر فریم R.
Cفناوری نوین برای مقابله با زلزله 23. ساختمان فلزی یا بتن آرمه 24.

دانشکده علوم ارتباطات - سامانه بانک اطلاعات پایان نامه - دانشگاه آزاد ...

28, تحلیل و واکاوی شخصیت، در داستان و نمایشنامه¬های«لوئیجی پیراندلو» و تطابق
آن با نظریات «کارل گوستاو یونگ» با نگاهی به مرحوم ماتیاپاسکال، یکی هیچ کس،
یکی صدهزار، شش شخصیت در جستجوی نویسنده، نمیدانیم چطور! و هانری چهارم.
علیرضا حیدری, دانشکده هنر, نمايش, 1396-06-20. 29, بهینه سازی و بررسی محدودیت
های ناشی ...

پاورپوینت مقاوم سازی ساختمان های مصالح بنایی | فایل داغ

27 مارس 2018 ... دانلود پاورپوینت با موضوع مقاوم سازی ساختمان های مصالح بنایی،. در قالب ppt و در 64
اسلاید، قابل ویرایش، شامل: بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود مصالح بنایی. شناخت
وضع موجود. بازدید از محل و آشنایی اولیه. جمع آوری و بررسی مدارک موجود. بازرسی وضع
موجود. آزمایش مصالح. ارزیابی تفصیلی (کیفی). تعیین نوع ...

عمران سرویس،سیویل سرویس|منبع سرویس دهی عمران | اباکوس اتوداین ...

این فایل در فرمت ورد در قالب 36 صفحه ارائه گردید است: سازمانهای بسیاری به اهمیت
روزافزون مدیریت ریسک و خطر پی برده اند و بسیاری از شرکتها، بخشهای مدیریت
ریسک و ... پیشینه پژوهش و مبانی نظری تحقیق تعریف ریسک ریسک در پروژه‌ها
بررسی ریسکهاي مرتبط با پروژه هاي ساخت وساز بررسی تحلیلی ریسکها در روشهاي
مختلف ...

دانلود مباحث 20 گانه مقررات ملی ساحتمان

مجموعه مباحث مقررات ملی ساختمان به عنوان شاخص ترین و فراگیرترین ضوابط فنی
در عرصه ساختمان توسط وزارت مسکن و شهرسازی تدوین می شود. این مباحث یکی از
مجموعه آیین نامه های لازم الاجرای در طراحی و اجرای ساختمانهای موجود در کشور می باشد که
مهندسان عمران و معماری در طراحی، محاسبه و اجرا باید تمام ضوابط ارائه شده در آن را رعایت
...

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان جهرم

مقاله بررسی تطبیقی عملکرد مالی شرکت هاي توزیع نیروي برق تحت پوشش شرکت
برق منطقه اي زنجان · نحوه پرورش مرغ و شتر مرغ · بررسی رابطه شیوه های فرزندپروری
والدین با پرخاشگری فرزندان · بررسي رابطه بين عزت نفس و افكار غير منطقي در
دانش آموزان دبيرستان دخترانه · پایانی تولید گاز و قطران از كك و زغال سنگ

آموزش بارگذاری آزمون محاسبات ( مبحث 6 و 2800 ) - 24 ساعت فیلم ... - Icivil

آموزش بارگذاری آزمون محاسبات ( مبحث ۶ و ۲۸۰۰ ) کاری از گروه آی سیویل همانطور که
قول داده بودیم آماده شد و مجموعه فیلم های آموزشی آزمون محاسبات با اضافه شدن این مجموعه
به آموزش های فولاد و بتن ( اطلاعات بیشتر ) کامل شد تا بتواند در قبولی آزمون
محاسبات گام بزرگی را برای شما برداشته باشد. در ادامه به بررسی کامل فیلم آموزش
بارگذاری ...

دانلود مباحث 20 گانه مقررات ملی ساحتمان

مجموعه مباحث مقررات ملی ساختمان به عنوان شاخص ترین و فراگیرترین ضوابط فنی
در عرصه ساختمان توسط وزارت مسکن و شهرسازی تدوین می شود. این مباحث یکی از
مجموعه آیین نامه های لازم الاجرای در طراحی و اجرای ساختمانهای موجود در کشور می باشد که
مهندسان عمران و معماری در طراحی، محاسبه و اجرا باید تمام ضوابط ارائه شده در آن را رعایت
...

ابزارک ها - فروش محصولات مجازی | مقاله , جزوه , پروپوزال , کتاب , پروژه ...

حل عددی ( روش صریح) معادله غیر فوریه هدایت حرارتی( با فرترن و مت لب) اگرچه قانون
فوريه هنوز هم برای اغلب مسائل مهندسی تحت شرايط خاص، به اندازه کافی دقيق است، اما
در شرايطی شامل گراديان دماهای زياد، مقياس های نانو و ميکرو زمانی و مکانی، دماهای نزديک
صفر مطلق و ... تئوری هدايت حرارت فوريه دقيق نيست و تئوري¬‌های غيرفوريه ای، ...

بررسی ضوابط طراحی سازه های مقاوم در برابر زلزله در آیین نامه های بتن ...

13 نوامبر 2017 ... پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش سازه با عنوان: بررسی ضوابط طراحی
سازه های مقاوم در برابر زلزله در آیین نامه های بتن ایران، آمریکا و اروپا .... فرمت فایل:
WORD (قابل ویرایش) تعدادصفحات: 30 مقاوم سازی ساختمان های فلزی موجود با کاهش
مقطع بال قبل از زلزله نر تریج، تصویر بر این بود که سازه های دارای ...

مقاله ترجمه شده بررسی مقایسه ای رفتار لرزه ای قاب خمشی بتن آرمه دارای ...

بررسي اثر پلیت هاي ف ی برشي ديوار بر رفتار سازه مقاله ترجمه شده به همراه متن
اصلی با عنوان effect of steel plate shear wall on behavior of structure، چکیده: ديوار
..... مقاله مقاوم سازی ستون هاي بتن مسلح تحت بارگذاری لرزه اي با استفاده از
میلگردهاي cfrp به روش nsm با افزايش لاغری در فايل ورد (word) داراي 10 صفحه می
باشد و داراي ...

دانلود پاورپوینت مقاوم سازی ساختمان های بتنی در برابر زلزله به همراه ...

22 مارس 2018 ... پاورپوینت مقاوم سازی ساختمان های بتنی در برابر زلزله به همراه فایل word.
پاورپوینت,مقاوم سازی ساختمان های بتنی,مقاوم سازی ساختمان های بتنی در برابر
زلزله,پاورپوینت مقاوم سازی ساختمان های بتنی ,پاورپوینت مقاوم ساز. پاورپوینت
مقاوم سازی ساختمان های بتنی در برابر زلزله به همراه فایل word. دانلود پروژه ...

تحقیق سبک سازی با پانل های پوما مقاوم در برابر آتش | original

19 ژانويه 2018 ... دانلود تحقیق با موضوع سبک سازی با پانل های پومای مقاوم در برابر آتش، در قالب
word و در 26 صفحه، قابل ویرایش. ... حجم فایل: 957 کیلوبایت ... در اثر زلزله مبین
این امر است که ساختمانهای بتن آرمه ایکه براساس ضوابط و آئین نامه های ساختمانی
تحت نظارت دقیق ساخته شده توانسته اند، در مقابل زلزله به خوبی مقاومت ...

دانلود فایل ( پاورپوینت بررسی مقاوم سازی سازه ها مقابل زلزله) | cyx289

20 مارس 2018 ... امیدواریم از خرید خود بهره کافی را برده و به موفقیت نزدیکتر شویدمحقق گرامی،شما
با جستجوی پاورپوینت بررسی مقاوم سازی سازه ها مقابل زلزله وارد این صفحه شده ...
مقاوم سازی خمشی تیرهای بتن مسلح مقاومت بالا توسط ورقهاي FRP ورق های FRP به
سبب نسبت مقاومت به وزن بالا ، مقاومت در برابر خوردگی و مواد شیمیایی ...

مقاله مقاوم سازی سازه های بتنی در مقابل زلزله با استفاده از مهاربند فولادی

مقاوم سازی سازه های بتنی در مقابل زلزله با استفاده از مهاربند فولادی. اعتبار موردنیاز
: ۱ | تعداد صفحات: ۱۳ | تعداد نمایش خلاصه: ۱۰۵۷۹ | نظرات: ۱. سرفصل ارائه مقاله: زلزله
. سال انتشار: ۱۳۸۶. نوع ارائه: پوستر. محل انتشار: دومین همایش مقابله با سوانح
طبیعی. کد COI مقاله: GEODM02_039. زبان مقاله: فارسی. حجم فایل: ۲.۷۳ مگابات (
فایل ...

دانلود مقاله مقاوم سازی سازه های بتن آرمه با FRP - فایل سیویل

25 مارس 2015 ... مقاله مقاوم سازی سازه های بتن آرمه با FRP را در ادامه دانلود خواهید نمود. FRP یکی از روش
های مقاوم سازی ساختمان ها در برابر بارهای جانبی می باشد. این مقاله فارسی 13 صفحه
ای با عنوان روش های مقاوم سازی سازه های بتن آرمه و آشنایی با روش تقویت با ورقه FRP
برای استفاده شما قرار داده شده است. تهیه کننده این مقاله برای جناب ...

مقاوم سازی لرزه ای ساختمان های قدیمی - رادیاب

در این بخش سعی داریم روش های مرسوم در مقاوم سازی ساختمان های موجود و قدیمی در برابر
زلزله را معرفی کنیم. ... شاید با ترمیم برخی از ساختمان ها که قابلیت مقاوم سازی
دارند بتوان استقرارگاه هایی که هزینه نسبتا پایینی دارند و در مدت زمان کوتاهی
ساخته می شوند، ایجاد کرد. ... دورپیچی ستون با FRP، مقاوم سازی ستون بتنی با FRP
.

دانلود فایل ( پاورپوینت بررسی مقاوم سازی سازه ها مقابل زلزله) | cyx289

20 مارس 2018 ... امیدواریم از خرید خود بهره کافی را برده و به موفقیت نزدیکتر شویدمحقق گرامی،شما
با جستجوی پاورپوینت بررسی مقاوم سازی سازه ها مقابل زلزله وارد این صفحه شده ...
مقاوم سازی خمشی تیرهای بتن مسلح مقاومت بالا توسط ورقهاي FRP ورق های FRP به
سبب نسبت مقاومت به وزن بالا ، مقاومت در برابر خوردگی و مواد شیمیایی ...

سیویل اجرا | مرجع مهندسی عمران

دانلود فایل اکسل بارگذاری سقف و دیوارها .... ۵ سانتیمتر دال و ۲۵ سانتیمتر ارتفاع
تیرچه در این سازه ارتفاع ساختمان از روی پی تا بام برابر ۵۰/۱۸ متر می […] ... در ادامه
جزوه طراحی سازه های بتنی و فلزی با ایتبس و سیف از دکتر حسین زاده اصل را دانلود
خواهید نمود این جزوه ارزشمند را میتوانید در ادامه از سایت سیول اجرا دانلود نمایید .

پاورپوینت مقاوم سازی ساختمان های مصالح بنایی |2920| دو دانلود

22 ژانويه 2018 ... پاورپوینت مقاوم سازی ساختمان های مصالح بنایی (2920):مقاوم سازی ساختمان های
مصالح بنایی مقاوم سازی ساختمان مقاوم سازی ساختمان در برابر زلزله مقاوم سازی ...
مقاوم سازی ساختمان های بتنی با مصالح frp این پروژه بسیار کامل بوده در 89 صفحه با
فرمت ورد و حجم 11 مگا بایت گردآوری شده از مقاله ها و پروژه های داخلی و ...

پاورپوینت بررسی شیوه های مختلف مقاوم سازی سازه هایی با مصالح ...

7 مارس 2018 ... فرمت فایل: PowerPoint تعداد اسلایدها 40 اسلاید. چکیده: • بدلیل آنکه بسیاری از
ساختمانهای متداول در اکثر نقاط ایران، ساختمانهای مصالح بنایی و مختلط می باشند و
اکثر این سازه ها طوری ساخته می شوند که در برابر بارهای زلزله مقاومت بسیار کمی
دارند لذا در این سمینار انواع روشهای مقاوم سازی ساختمانهای با مصالح بنایی ...

سیویل اجرا | مرجع مهندسی عمران

دانلود فایل اکسل بارگذاری سقف و دیوارها .... ۵ سانتیمتر دال و ۲۵ سانتیمتر ارتفاع
تیرچه در این سازه ارتفاع ساختمان از روی پی تا بام برابر ۵۰/۱۸ متر می […] ... در ادامه
جزوه طراحی سازه های بتنی و فلزی با ایتبس و سیف از دکتر حسین زاده اصل را دانلود
خواهید نمود این جزوه ارزشمند را میتوانید در ادامه از سایت سیول اجرا دانلود نمایید .

پاورپوینت مقاوم سازی ساختمان های بتنی;مقاوم سازی ساختمان های بتنی ...

25 مارس 2018 ... پاورپوینت مقاوم سازی ساختمان های بتنی در برابر زلزله به همراه فایل word. دانلود از
سایت دانلود ۱۱۱. پاورپوینت مقاوم سازی ساختمان های بتنی;مقاوم سازی ساختمان های
بتنی در برابر زلزله;پاورپوینت مقاوم سازی ساختمان های بتنی;پاورپوینت مقاوم
سازی ...

دانلود نمونه سوالات نظریه زبان ها و ماشین ها پیام نور

مقاله اعتصاب ها و مذاكره

مقاله اعتصاب ها و مذاكره

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد شیمی گرایش معدنی سنتز و شناسایی وطیف سنجی تعدادی از کمپلکس های چهارکوئوردینه

دانلود پاورپوینت بهداشت آب

دانلود آموزش رفع مشکل Error!Please plug out charger هوآوی g730

تنظیم اسمزی ودفع مواد زاید

دانلود مقاله اثر گلخانه اي و گرم شدن زمین

پاور پوینت (اسلاید) ادغام بهداشت روان در نظام بهداشتي

پاورپوینت ژئوتکستایل