دانلود فایل


پایان نامه رشته کشاورزی گیاه شناسی داروئی - دانلود فایلدانلود فایل دانلود پایان نامه رشته کشاورزی گیاه شناسی داروئی با فرمت ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات 60

دانلود فایل پایان نامه رشته کشاورزی گیاه شناسی داروئی دانلود پایان نامه آماده
دانلود پایان نامه رشته کشاورزی گیاه شناسی داروئی با فرمت ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات 60
مقدمه
استفاده از گياهان دارويي به قدمت عمر عقلي و رشد شعور انسان است. چون امراض با پيدايش بشر متولد شده اند و اسناد چند هزار ساله موجود در تاريخ طب و داروسازي حاوي تجربيات و اطلاعات ارزشمند گياهي درماني مي باشد. خدمات علماء و دانشمندان مسلمان نظير جابربن حيان، زكرياي رازي، ابونصر فارابي، ابو علي سينا و امثال ايشان كه سر آمد علوم شيمي، پزشكي و دارو سازي عصر خود بودند، به اندازه اي است كه هنوز هم جوامع انساني از پرتو آنها در زمينه هاي مذكور استفاده مي كند. تا چند دهه گذشته، آنچه كه به عنوان دارو مورد استفاده قرار مي گرفت، از منابع طبيعي و بطور عمده از گياهان به دست مي آمد. در كشور ما سطح وسيعي از دشتها و مراتع پوشيده از گياهاني است كه خواص مختلف دارويي دارند. گونه هاي مختلف گياه جنس درمنه از لحاظ داشتن خواص مختلف و موارد استفاده متفاوت در مقايسه با بسياري از گياهان ديگر شاخص بوده و ارزشهاي چند جانبه دارد و البته گونه درمنه دشتي نيز در مناطق رويشي استپي، نيمه بياباني و بياباني حضور بارز داشته و نحقيقات نشان مي دهد ماده سنتونين موجود در سرشاخه هاي آن داراي اثرات دارويي بوده و جهت دفع انگل بكار مي رود. با پيشرفت سريع علوم، از يكسو و مسايل اقتصادي از سوي ديگر، از مصرف گياهان دارويي بصورت گذشته كاسته شد و داروهاي شيميايي در بسياري موارد جايگزين گياهان شدند. تجربه چند دهه اخير نشان داد كه داروهاي شيميايي با تمام كارآيي، اثرات نامطلوب بسياري دارند و روشن شده است كه كمترين ماده خالصي وجود دارد كه فاقد اثرات سوء باشد و اين آثار سوء هم از طريق درمان مستقيم اعمال مي شود و هم از طريق نفوذ برخي از اين داروها در خاك و جذبشان توسط گياهان مورد استفاده انسانها و حيوانات، اعمال اثر مي كنند و البته از جمله آنها، مي توان لواميزول را نام برد (41). به همين دليل، بازگشت به استفاده از گياهان دارويي مورد توجه بسيار قرار گرفته است و دانشگاهها، مراكز تحقيقاتي و سازمان بهداشت جهاني، برنامه هاي وسيعي جهت استفاده از گياهان دارويي تدارك ديده اند. اين مراكز نقش گياهان دارويي را در ارتباط با مواد مختلف در قرن 21 سرنوشت ساز تلقي نموده اند (41). اما استفاده صحيح از گياهان دارويي، مشروط به وجود اطلاعات دقيق و علمي است. مسئله مقاومتهاي دارويي نيز هشداري جهت تجديدنظراستفاده از داروهاي شيميايي تلقي مي شود و البته داروهاي ضد انگلي نيز از اين امر مستثني نبوده و مقاومت نسبت به آنها به درجات مختلف ايجاد شده است. از طرفي عفونتهاي انگلي، در حال حاضر، به عنوان بيماريهاي مزمن فراوان و جدي مطرح هستند و آلودگيهاي وسيع را در تمام نقاط دنيا و از جمله در ايران ايجاد مي كنند. مجموعه اين عوامل ما را به سمت بررسي علمي و آزمايشگاهي اثر ضد انگلي، 2 گونه از گياه درمنه كه البته به فراواني در منطقه كرمان وجود دارند و ردپايي از اثر ضد انگلي آنها نيز در متون طبي قديمي يافت مي شود و ضمنا انگل، پارابرونما اسكريابيني نيز، طبق تحقيقات انجام شده در منطقه كرمان شيوع زيادي دارد و همچنين اين انگل مقاومت خوبي نيز در محيط آزمايشگاهي دارد(17 و 38). با توجه به اين دلايل بر آن شديم تا در پي بررسي اثر ضد انگلي گياه درمنه بر روي انگل پارابرونما اسكريابيني باشيم.
فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه و هدف
مقدمه و هدف 1
فصل دوم: كليات و مروري بر منابع
كليات و مروري بر منابع 4
گياه شناسي گياه درمنه (آرتميزيا) 5
آرتميزيا 6
1-2- اختصاصات پيوسته گلبرگان 6
1-1-2- راسته آسترال 6
2-1-2- تيره كاسني 6
1-2-1-2- اختصاصات دستگاه رويشي 7
3-2-1-2 - اختصاصات دستگاه زايشي 7
3-1-2- زير تيره پرتو آساها (راديه) 8
4-1-2- طايفه بابونه 8
5-1-2- جنس درمنه (آرتميزيا) 8
1-5-1-2- آرتميزيا سيبري 9
1-1-5-1-2- اسامي مختلف گياه 9
2-5-1-2- گياه آرتميزيا سانتولينا 10
2-1-5-1-2 - مشخصات گياه آرتميزيا سيبري 10
3-1-5-2- انتشار در جهان 11
4-1-5-1-2- انتشار در ايران 11
5-1-5-1-2- نوع مناطق رويش 12
6-1-5-1-2- خصوصيات مناسب درمنه دشتي جهت رشد در مناطق بياباني 12
7-1-5-1-2- قسمتهاي مورد استفاده گياه و فصل رويش 13
8-1-5-1-2- تركيبات مهم شيميايي گياه 13
1-8-1-5-1-2- خواص آرتميزين (آرتميزينين) 14
2-8-1-5-1-2 - مكانيسم اثر آرتميزنين 15
3-8-1-5-1-2 خواص تعدادي از متابوليت هاي ثانويه 16
2-5-1-2 - كاربرد گياه درمنه در طب سنتي 17
3-5-1-2– تحقيقات انجام گرفته روي برخي ازگونه هاي جنس آرتميزيا 18
1-3-5-2-1 اثرات ضد انگلي گونه هاي مختلف درمنه 19
2-3-5-1-2- اثر ضد ميكروبي درمنه 21
3-3-5-1-2- اثرات ضد قارچي درمنه 21
4-3-5-1-2- ساير اثرات گونه هاي مختلف درمنه 22
1-2- طبقه بندي انگل پارابرونام اسكريابيني 25
2-2- مشخصات راسته اسپيروريدا 25
3-2- مشخصات فوق خانواده اسپيروريده آ 25
4-2- مشخصات جنس پا را برونما اسكريابيني 26
1-4-2-جنس نر 26
2-4-2-جنس ماده 26
3-4-2-محل زندگي 26
4-4-2-سير تكاملي 26
5-4-2-تخم 27
6-4-2-بيماريزايي 27
7-4-2-همه گيري شناسي انگل در ايران 27
8-4-2 همه گيري شناسي انگل درساير نقاط دنيا 29
3-2 - لواميزول 32
1-3-2- فرمول شيميايي و مشخصات لواميزول 32
2-3-2- موارد كاربرد 33
3-3-2- فارماكوكينتيك 34
4-3-2-فارماكوديناميك 35
5-3-2-عوارض جانبي 35
6-3-2-مسموميت دارويي 35
7-3-2-تداخل دارويي 36
8-3-2-احتياطات لازم 36
9- 3-2-ميزان درماني دارو 36
فصل سوم: مواد و روش كار
مواد و روش كار 37
1-3 مواد مورد استفاده 38
1-1-3 – وسايل و دستگاه هاي مورد استفاده : 38
2-1-3 مواد شيميايي مورد استفاده 39
2-3- روش كار 39
1-2-3-تهيه عصاره 39
1-1-2-3- انتخاب گياهان مورد استفاده 39
2-1-2-3- خشك كردن 39
3-1-2-3 آسياب كردن و آماده سازي گياه براي عصاره گيري 40
4-1-2-3- تهيه عصاره گياهي 40
5-1-2-3-آماده سازي عصاره هاي گياهي با غلظتهاي مختلف 41
1-5-1-2-3- تهيه عصاره هاي آبي 41
2-5-2-3- تهيه عصاره متانولي 41
3-5-2-3- تهيه عصاره متانولي 41
4-5-2-3- تهيه لواميزول 41
2-2-3- تهيه انگلها 42
1-2-2-3 تهيه شيردان جهت جداسازي انگلها 42
2-2-2-3- جدا سازي انگلها 42
3-2-3- انجام آزمايشات 42
فصل چهارم: نتايج
1-4 نتايج حاصل از عصاره آبي گونه آرتميزيا سيبري 42
2-4 -نتايج حاصل از عصاره آبي آرتميزيا سانتوليا 50
4-4-نتايج حاصل از عصاره متانولي آرتميزيا سانتولينا 51
5-4-نتايج حاصل از عصاره اتانولي آرتميزيا سيبري 52
6-4- نتايج حاصل از عصاره اتانولي آرتميزيا سانتوليا 52
فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري
بحث 59
منابع فارسي 67
منابع لاتین 71

فهرست جداول

جدول 1-4 : نتايج آزمايش عصاره اتانولي آرتميزيا سانتونيا 53
جدول 2- 4 نتايج آزمايش عصاره اتانولي آرتميزيا سيبري 54
جدول 3-4 نتايج آزمايش عصاره متانولي آرتميزيا سيبري 55
جدول 4-4 نتايج آزمايش عصاره متانولي آرتميزيا سانتولينا 56
جدول 5-4-نتايج آزمايش عصاره اتانولي آرتميزيا سيبري 57
جدول 6-4- نتايج آزمايش عصاره اتانولي آرتميزيا سانتولينا 58


دانلود


پایان نامه


رشته کشاورزی


گیاه شناسی داروئی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه ازاد اسلامی شیراز » وب سایت دکتر زاده ...

فارغ التحصیل دوره کارشناسی ارشد رشته حشره شناسی کشاورزی از دانشگاه صنعتی
اصفهان در سال 1380، نمره پایان نامه 6/19. فارغ التحصیل دوره دکتری حشره شناسی ...

دانلود پایان نامه و سمینار کارشناسی ارشد - همه رشته ها | دانلود پایان نامه ...

15 مه 2016 ... متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :زیست شناسی عنوان : داروهای گیاهی ...
استفاده از گیاهان دارویی به قدمت عمر انسان است چون بیماری ها با ...

آرشیو - سایت معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی پردیس کشاورزی و ...

به پيشنهاد گروه مديريت و توسعه كشاورزي جلسه دفاع از پايان‌نامه آقاي حسن خدايي
استيار .... تأثير سولفات آمونيوم بر رشد، انبارماني و ميزان مواد موثره گياه دارويي
مرزه .... پايان نامه خانم فهيمه علي دوست دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته جنگل
شناسي و ...

میهن پروژه | رشته کشاورزی(پایان نامه) Archives - میهن پروژه

فروشگاه اینترنتی اصفهان خرید پایان نامه گیاه شناسی دارویی فهرست مطالب فصل
اول: مقدمه و هدف مقدمه و هدف… ۱ فصل دوم: کلیات و مروری بر منابع کلیات و مروری بر ...

دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه ازاد اسلامی شیراز » وب سایت دکتر زاده ...

فارغ التحصیل دوره کارشناسی ارشد رشته حشره شناسی کشاورزی از دانشگاه صنعتی
اصفهان در سال 1380، نمره پایان نامه 6/19. فارغ التحصیل دوره دکتری حشره شناسی ...

کتابچه آشنایی با واحد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

علوم و تحقیقات، در 594 رشــته شامل 224 رشته دکتری، 342 رشته ..... از دانشــکده
کشاورزی به دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی ..... بیماری شناسی گیاهی - قارچ
شناسی و بیماری های قارچی گیاهی ... دارویی،ادویه ای وعطری .... پروژه هاي پژوهشــي اعم
از پايان نامه هاي دانشجوئي درمقاطع دكتري وكارشناسي ارشد و طرح هاي تحقيقاتي،
افتتاح.

دانشکده کشاورزی - دکتر محمد عبدالهی - دانشگاه یاسوج

رشته های تحصیلی .... عنوان پايان نامه‌: “Intra-specific variations and race status of
Heterodera cajani, infecting pigeonpea”به راهنمايي پروفسور A. K. ... نماتدهاي
بيماريزا در درختان ميوه -گياهان زينتي درختان جنگلي و گياهان دارويي ..... اولین همایش
ویروس شناسان گیاهی، 19-17 آبان 1390، دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز، شیراز،
ایران.

Evaluation of ecotype and chemotype diversity of Thymus daenensis ...

پایان نامه دکترای عمومی داروسازی، دانشکده داروسازی و علوم دارویی، دانشگاه علوم
پزشکی اصفهان. ... و بختیاری و بررسی گیاهشناسی و فیتوشیمیایی مقدماتی
منتخبی از این گیاهان دارویی. ... رساله دکتری تخصصی رشته مهندسی اکولوژی
کشاورزی.

پایان نامه، پروپوزال و پروژه دانشجویی مهندسی کشاورزی و زراعت

پایان نامه مهندسی کشاورزی و زراعت | شما در این بخش امکان دانلود پایان نامه مهندسی
کشاورزی و زراعت و ... مهندسی کشاورزی و زراعت، پروپوزال مهندسی کشاورزی و زراعت،
پایان نامه رشته مهندسی کشاورزی و زراعت و گزارش ... پایان نامه گیاه شناسی · مهندسی
کشاورزی و زراعت; ۸۷. استفاده از گياهان دارويي به قدمت عمر عقلي و رشد شعور انسان
است.

پایان نامه.پروپوزال.مقاله کشاورزی

پروپوزال.مقاله کشاورزی - تهیه پروپوزال و پایان نامه و مقالات کشاورزی(زراعت و
اصلاح نباتات) ... گیاه شناسی ارزن. ارزن گياهي4 ... برچسب‌ها: رازیانه, گیاهان دارویی

سراسری - وبلاگ تخصصی گیاهان دارویی

وبلاگ تخصصی گیاهان دارویی - نام دروس و ضرایب کارشناسی ارشد علوم ... سرچ پایان
نامه ... فارغ التحصيلان رشته مهندسي كشاورزي (علوم باغباني) براي تحصيل در مقطع
... آموزشی در پایان هر مبحث درسی، رفع تناقضها و اشکالات جزوات مختلف اشاره کرد. ...
خاک شناسی و گیاه شناسی یکی از دروس امتحانی رشته باغبانی می‌باشد که در آزمون ...

اصلاح نباتات: مهندسی کشاورزی

مهندسی کشاورزی - اصلاح نباتات - مطالب و موضوعات مرتبط با رشته مهندسی کشاورزی
... گیاهی گذاشتم برای دانلود ، که مربوط به رشته زیست شناسی و گیاهشناسی هست اما
به .... كار بر روي طب سنتي و استفاده از گياهان دارويي، در سراسر جهان و به‌خصوص هند،
ژاپن، ... راهنمائي بيش از ۵۰ مورد پايان نامه كارشناسي ارشد اصلاح نباتات و زراعت

آرمان محمودی اطاقوری - لیست دانشکده ها و گروه ها - دانشگاه مازندران

دانشکده علوم پایه:زیست شناسی ... دکتر آرمان محمودی اطاقوری استاد راهنمایی پایان نامه
کارشناسی ارشد 20 دانشجو در رشته سیستماتیک - اکولوژی گیاهی را بر عهده داشته ...

مقدمه يكي از اهداف اصلي نگارش پايان نامه/رساله، آشنا نمودن دانشجو با ...

هر پايان نامه/رساله را مي توان به سه بخش زير تقسيم بندي نمود. ..... براي رشته هاي
فني و مهندسي، كشاورزي، دامپزشكي، پزشكي و علوم پايه 100 صفحه و براي رشته
هاي علوم انساني مانند ... دانشكده كشاورزي: زراعت - زیست شناسی وباغبانی -سبز ،
علوم دامی - سرمه ای ..... بررسي خواص ضد ميكروبي و آنتي اكسيداني اسانس چند گياه
دارويي بومي.

آرشیو - سایت معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی پردیس کشاورزی و ...

به پيشنهاد گروه مديريت و توسعه كشاورزي جلسه دفاع از پايان‌نامه آقاي حسن خدايي
استيار .... تأثير سولفات آمونيوم بر رشد، انبارماني و ميزان مواد موثره گياه دارويي
مرزه .... پايان نامه خانم فهيمه علي دوست دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته جنگل
شناسي و ...

پایان نامه رشته مهندسی کشاورزی بایگانی | کالج پروژه | دانلود ترجمه ...

شما اینجائید:خانه » پایان نامه فنی مهندسی » پایان نامه رشته مهندسی کشاورزی ... فصل
اول : خصوصیات گیاه شناسی ذرت ۱-۱- شکل ظاهری یک بوته ذرت ۱-۲- خصوصیات ...
پایان نامه تاثیر ورمی کمپوست و کود اوره بر خصوصیات گیاه دارویی گشنیز جهت اخذ
...

پایان نامه کشاورزی | اولین سایت گرده شناسی پارسی|مشاوره تحقیق ...

عدم مبارزهٔ صحیح با آفات و بیماریهای گیاهان دارویی کشت شده که اغلب موجب کاهش مواد
... بحث، سمینار و پایان نامه در سطوح مختلف از کاردانی و دکتری مرتبط با علوم گیاهی
... گیاه شناسی,تشخیص گیاه,Flower,Pollen Iran,گل,درخت,تحقیق رشته کشاورزی

دانلود پایان نامه های ارشد رشته کشاورزی - Part 137 - LOGO

6 نوامبر 2016 ... پايان نامه ارشد رشته کشاورزي : اثر استفاده از شیکوریدین به همراه ... گیاه شناسی
کاسنی کاسنی با نام علمی چیکوریوم اینتی بواس[1]، گیاهی از خانواده‌ی ... صفحه از
متن پایان نامه فقط برای نمونه : دلایل مهم رویکرد به گیاهان دارویی در ...

پایان نامه رشته کشاورزی گیاه شناسی داروئی

5 دسامبر 2016 ... دانلود پایان نامه آماده دانلود پایان نامه رشته کشاورزی گیاه شناسی داروئی با فرمت ورد و
قابل ویرایش تعداد صفحات 60 مقدمه استفاده از گياهان دارويي به ...

پایان نامه ها - دانشگاه زابل

پایان نامه ها ... آیین نامه ها و مقررات · راهنما · ارتباط با ... عناوین دانشکده / رشته. 1.
دانشکده کشاورزی ... باغبانی-گیاهان دارویی، ادویه ای و نوشابه ای · بیماری شناسی
گیاهی.

کتابچه آشنایی با واحد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

علوم و تحقیقات، در 594 رشــته شامل 224 رشته دکتری، 342 رشته ..... از دانشــکده
کشاورزی به دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی ..... بیماری شناسی گیاهی - قارچ
شناسی و بیماری های قارچی گیاهی ... دارویی،ادویه ای وعطری .... پروژه هاي پژوهشــي اعم
از پايان نامه هاي دانشجوئي درمقاطع دكتري وكارشناسي ارشد و طرح هاي تحقيقاتي،
افتتاح.

ملافيلابي - عبدالله - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام

عنوان پایان نامه : " ". کارشناسی ارشد زراعت - دانشگاه تهران. > عنوان پایان نامه : " ".
دكتري زراعت اكولوژي كشاورزي - دانشگاه تربيت مدرس تهران ... زراعت گیاهان دارویی و
ادویه ای – کارشناسی ارشد – دانشگاه آزاد اسلامی جیرفت- 1376تا 1379 ... بوم شناسی
کشاورزی،جلد 4. شماره 4، .... رشته کشاورزی بمناسبت هفته منابع طبیعی در سال
1386.

پایان نامه کشاورزی

17 نوامبر 2016 ... دانلود پايان نامه رشته مهندسي کشاورزي · دانلود پايان نامه ... دانلود پایان نامه های
کارشناسی ارشد رشته کشاورزی ... دانلود رایگان پایان نامه گیاهان دارویی,.

معرفی اولین رشته دانشگاه آزاد اسلامی رودهن - دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

9 آگوست 2015 ... دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن از سال 1362با هدف تاُمین نیروی
انسانی ... سامانه پایان نامه ها · صفحه شخصی اساتید · گالری تصاویر · امور ورزشی ...
شناسی و بیماریهای گیاهی، آزمایشگاه گیاه شناسی، آزمایشگاه زراعت و ... انجمن علمی
گیاهان دارویی ایران - شاخه رودهن در محل دانشکده کشاورزی بر اساس تفاهم نامه ...

پایان نامه رشته کشاورزی گیاه شناسی داروئی - فایلهای مورد نیاز شما

11 سپتامبر 2016 ... دانلود پایان نامه آماده دانلود پایان نامه رشته کشاورزی گیاه شناسی داروئی با فرمت ورد و
قابل ویرایش تعداد صفحات 60 مقدمه استفاده از گیاهان دارویی به ...

49 مهر ورودی: بیماری شناسی گیاهان دارویی رشته: ارشد مقطع: کارشناسی ...

رشته: بیماری شناسی گیاهان دارویی. ورودی: مهر. 49. لیست دروس و مدرسین ترم. -2. 49.
مقطع: کارشناسی ... رشته: گیاه پزشکی. ورودی: مهر. 49. عملی. تئوری. ردیف نام درس. 6.
1 پایان نامه. 1. سمینار. 2. 2. 1 ... 9 اقتصاد و مدیریت کشاورزی. 9 مبانی کشاورزی ...

پایان نامه ارشد رشته کشاورزی :توليد موتاسيون در گياه نعناع فلفلی ...

19 ژانويه 2016 ... متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته کشاورزی گرایش بيوتکنولوژی
کشاورزی با عنوان ... پایان نامه ارشد رشته کشاورزی :تولید موتاسیون در گیاه نعناع
فلفلی با استفاده از موتاژن EMS ... 5, 1-2-1 گیاه شناسی… ..... 1- آشنایی با
تکنیک کشت بافت گیاه دارویی نعناع فلفلی و تکثیر آن در داخل شیشه.

دانشکده علوم کشاورزی

دانشکده علوم کشاورزی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان. ... تکنولوژی گیاهان
داروئی ... پهلوان افشار با تخصص دامپروری برای رشته زراعت درس طرح آزمایشات
کشاورزی و آمار ... حشره شناسی پزشکی برای دانشجویان کشاورزی حشره شناسی
کشاورزی تدریس ... در گیاهان زراعی - سمینار- پایان نامه- عملیات زراعی- عملیات
کشاورزی- پروژه- آمار ...

رشته هاي دانشگاهي مربوط به گياهان - روزنامه آفرینش

8 ژوئن 2013 ... آناليز کمي و کيفي گياهان دارويي و محصولات مرتبط با آن ها ... اين رشته‌ يکي‌ از شاخه
‌هاي‌ زيست‌ شناسي‌ است‌ که‌ صرفا موارد مربوط‌ به‌ گياه‌ را اعم‌ از ... عنوان گياه پزشکي در
علوم کشاورزي ايران از سال 1342 به جاي "دفع آفات و حفاظت گياهان" مطرح شده است. ...
بر اساس آيين نامه آموزشي دوره کارشناسي، طول دوره کارشناسي گياه ...

پایان نامه رشته مهندسی کشاورزی بایگانی | کالج پروژه | دانلود ترجمه ...

شما اینجائید:خانه » پایان نامه فنی مهندسی » پایان نامه رشته مهندسی کشاورزی ... فصل
اول : خصوصیات گیاه شناسی ذرت ۱-۱- شکل ظاهری یک بوته ذرت ۱-۲- خصوصیات ...
پایان نامه تاثیر ورمی کمپوست و کود اوره بر خصوصیات گیاه دارویی گشنیز جهت اخذ
...

پایان نامه رشته کشاورزی گیاه شناسی داروئی

5 دسامبر 2016 ... دانلود پایان نامه آماده دانلود پایان نامه رشته کشاورزی گیاه شناسی داروئی با فرمت ورد و
قابل ویرایش تعداد صفحات 60 مقدمه استفاده از گياهان دارويي به ...

دانلود پایان نامه های ارشد رشته کشاورزی - Part 137 - LOGO

6 نوامبر 2016 ... پايان نامه ارشد رشته کشاورزي : اثر استفاده از شیکوریدین به همراه ... گیاه شناسی
کاسنی کاسنی با نام علمی چیکوریوم اینتی بواس[1]، گیاهی از خانواده‌ی ... صفحه از
متن پایان نامه فقط برای نمونه : دلایل مهم رویکرد به گیاهان دارویی در ...

(153-224).indd - دانشگاه فردوسی مشهد

با پذیرش 6 دانشجو در سال 73، کارشناسی ارشد بیماري شناسي گیاهي با پذیرش. 6
دانش جو در ... ایجاد دوره های دکتری در رشته های آبیاری، گیاه پزشکی و ژنتیک و
اصالح دام به. تصویب رسیده ... كارشناسي. مهندسي كشاورزي- علوم باغباني- گیاهان
دارويي ...... بیش تر با جامعه کشاورزي و کاربردي کردن طرح هاي پژوهشي و پایان نامه
هاي.

کتابچه آشنایی با واحد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

علوم و تحقیقات، در 594 رشــته شامل 224 رشته دکتری، 342 رشته ..... از دانشــکده
کشاورزی به دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی ..... بیماری شناسی گیاهی - قارچ
شناسی و بیماری های قارچی گیاهی ... دارویی،ادویه ای وعطری .... پروژه هاي پژوهشــي اعم
از پايان نامه هاي دانشجوئي درمقاطع دكتري وكارشناسي ارشد و طرح هاي تحقيقاتي،
افتتاح.

تحقیق گیاه شناسی گیاه درمنه (آرتمیزیا) - اِی‌اِم‌پی!

23 ژانويه 2016 ... دانلود تحقیق با موضوع گیاه شناسی گیاه درمنه (آرتمیزیا)، در قالب doc و در86 صفحه
، قابل ... دسته بندی: کارآفرینی » کشاورزی و زراعت ... سایر موارد مقاله گیاهان دارویی
پایان نامه رشته داروساز پایان نامه گیاه شناسی پایان نامه گیاهان. ... پایان نامه
گیاهشناسی دارویی فرمت فایل دانلودی: .rar فرمت فایل اصلی: doc تعداد ...

رشته ها - موسسه آموزش عالی بهاران

رشته ها. مقطع کارشناسی ارشد. مهندسی کشاورزی - گرایش حشره شناسی کشاورزی.
مهندسی منابع ... مهندسی کشاورزی-علوم باغبانی - گیاهان داروییٰ ٰادویه ایٰ و نوشابه ای.

انجام پایان نامه مهندسی کشاورزی | پایان نامه کارشناسی ارشد کشاورزی ...

یک گام تا رسیدن به آینده درخشان با انجام پایان نامه مهندسی کشاورزی و انجام پایان نامه
... از رشته‌های زیست شناسی جانوری، زیست شناسی گیاهی و مکانیک، عمران، برق و مواد
... رشته مهندسی کشاورزی و انجام پایان نامه ارشد مهندسی کشاورزی هم از رشته های خاصی
.... دارویی | انجام پایان نامه کارشناسی ارشد شیمی دریا (اقیانوس شناسی) | انجام پروژه ...

پايان نامه رشته کشاورزي، اگرواکولوژي، گياهان دارويي علوم - رزبلاگ

21 نوامبر 2016 ... پایان نامه های دانلودی رشته کشاورزی و علوم دامی | مرجع دانلود پایان نامه با . ... دانلود
متن کامل پایان نامه با موضوع گیاه شناسی و گیاهان دارویی.

دانشکده کشاورزی | اخبار و رویدادها - دانشگاه تربیت مدرس

جلسه دفاع از پایان نامه آقای وحید محمدی گیسور - گروه حشره شناسی کشاورزی ....
مسابقات ورزشی در رشته های دارت، فریزبی و شوت هدف دار، در دو بخش آقایان و خانم ها، در
... تدوین مستند ویژه ی جشنواره ملی گیاهان دارویی، فرآورده های طبیعی وطب سنتی
ایران.

پرتال دانشکده کشاورزی - cv.malaki - دانشگاه شاهد

عنوان پايان نامه دكتري: ارزيابي سيستم هاي کـم آبيـاري و کـود بر عملـکرد و صفات
کـمي و کيـفي ... 1383-1381 کارشناسي ارشد: رشته زراعت – دانشکده کشاورزي
دانشگاه تهران، ايران. ... 1388 تدريس گياه شناسي 1 ، زراعت حبوبات، زراعت گياهان
علوفه اي در دانشگاه شاهد ... 1383 عضو کميته اجرايي دومين همايش گياهان دارويي،
دانشگاه شاهد.

پایان نامه رشته کشاورزی گیاه شناسی داروئی با موضوع دانلود,پایان نامه ...

21 مارس 2016 ... برای دریافت لینک دانلود فایل اینجا کلیک کنید. فایل پایان نامه رشته کشاورزی
گیاه شناسی داروئی که برای دانلود شما عزیزان آماده شده از مجموعه ...

دکتر مهرداد عطایی کچویی - دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ...

1 نوامبر 2014 ... رشته تحصیلی:فیزیولوژی گیاهان زراعی. نام گروه آموزشی:کشاورزی ... در گیاهان
دارویی، روش تحقیق، گیاه شناسی، فیزیولوژی و تشریح، اصول زراعت، اصول ...
طرحهای پژوهشی پایان یافته(شامل ردیف های ۳۲ تا ۳۳ جدول آئین نامه پژوهانه) ...

انجمن گیاهان دارویی | مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ...

عضویت دانشجویی: کلیه دانشجویانی که در رشته های گیاهان دارویی، گیاهشناسی،
کشاورزی، ... و بازدید های علمی ۴- ارائه معرفی نامه در مواقع لزوم و منطبق با اساسنامه
انجمن.

انجام پایان نامه مهندسی کشاورزی گرایش گیاه پزشکی - خانه

4 ژانويه 2017 ... انجام پایان نامه مهندسی کشاورزی گرایش گیاه پزشکی ... در گذشته گیاه پزشک در
ایران به معنی پزشکی که با گیاهان دارویی به درمان بیماران ... دروس تخصصی این
رشته شامل: حشره شناسي- قارچ شناسي - افات مهم گياهان زارعي- افات مهم ...

لیست عناوین تحقیقات و پژوهش ها و پایان نامه های رشته کشاورزی،شیلات

92 - نماتد شناسي در كشاورزي 210 ص 93 - ويژگي هاي گندم دروم 13 ص 94 - یونجه 25
ص 95 - برنج 96 - پروژه چوب 97 - روستاي نائين 98 - گياهان دارويي 99 - خسارات ...

کتابچه آشنایی با واحد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

علوم و تحقیقات، در 594 رشــته شامل 224 رشته دکتری، 342 رشته ..... از دانشــکده
کشاورزی به دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی ..... بیماری شناسی گیاهی - قارچ
شناسی و بیماری های قارچی گیاهی ... دارویی،ادویه ای وعطری .... پروژه هاي پژوهشــي اعم
از پايان نامه هاي دانشجوئي درمقاطع دكتري وكارشناسي ارشد و طرح هاي تحقيقاتي،
افتتاح.

پایان نامه ارشد رشته کشاورزی : بررسی اثرات کود ازته و فسفاته بر ...

27 ژانويه 2016 ... متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته کشاورزی گرایش فیزیولوژی و ...
رشته فیزیولوژی و اصلاح گیاهان دارویی، ادویه‌ای، عطری ..... تاثیری درافزایش عملکرد
گیاه روناس داشته است؟2-1- گیاه شناسی روناس(Madder ) بانام علمی ...

پایان نامه ارشد رشته کشاورزی :توليد موتاسيون در گياه نعناع فلفلی ...

19 ژانويه 2016 ... متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته کشاورزی گرایش بيوتکنولوژی
کشاورزی با عنوان ... پایان نامه ارشد رشته کشاورزی :تولید موتاسیون در گیاه نعناع
فلفلی با استفاده از موتاژن EMS ... 5, 1-2-1 گیاه شناسی… ..... 1- آشنایی با
تکنیک کشت بافت گیاه دارویی نعناع فلفلی و تکثیر آن در داخل شیشه.

گروه کشاورزی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

جستجوی پایان نامه ها .... همچنین، در سال 1392 دو رشته‌ی مهندسی کشاورزی -
بیماری‌شناسی گیاهی در مقطع ... در مقطع دکترای تخصصی (Ph. D) به مجموعه‌ی رشته‌ -
گرایش‌های این گروه افزوده شدند. ... کشاورزی به وسعت 5 هکتار، مرکز کشت و پرورش
گل‌های زینتی و گیاهان دارویی و 3 ... اميرذوالفقاري, دكتري تخصصي گیاه پزشکی-
قارچ شناسی.

ملافيلابي - عبدالله - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام

عنوان پایان نامه : " ". کارشناسی ارشد زراعت - دانشگاه تهران. > عنوان پایان نامه : " ".
دكتري زراعت اكولوژي كشاورزي - دانشگاه تربيت مدرس تهران ... زراعت گیاهان دارویی و
ادویه ای – کارشناسی ارشد – دانشگاه آزاد اسلامی جیرفت- 1376تا 1379 ... بوم شناسی
کشاورزی،جلد 4. شماره 4، .... رشته کشاورزی بمناسبت هفته منابع طبیعی در سال
1386.

سراسری - وبلاگ تخصصی گیاهان دارویی

وبلاگ تخصصی گیاهان دارویی - نام دروس و ضرایب کارشناسی ارشد علوم ... سرچ پایان
نامه ... فارغ التحصيلان رشته مهندسي كشاورزي (علوم باغباني) براي تحصيل در مقطع
... آموزشی در پایان هر مبحث درسی، رفع تناقضها و اشکالات جزوات مختلف اشاره کرد. ...
خاک شناسی و گیاه شناسی یکی از دروس امتحانی رشته باغبانی می‌باشد که در آزمون ...

تحقیق گیاه شناسی گیاه درمنه (آرتمیزیا) - اِی‌اِم‌پی!

23 ژانويه 2016 ... دانلود تحقیق با موضوع گیاه شناسی گیاه درمنه (آرتمیزیا)، در قالب doc و در86 صفحه
، قابل ... دسته بندی: کارآفرینی » کشاورزی و زراعت ... سایر موارد مقاله گیاهان دارویی
پایان نامه رشته داروساز پایان نامه گیاه شناسی پایان نامه گیاهان. ... پایان نامه
گیاهشناسی دارویی فرمت فایل دانلودی: .rar فرمت فایل اصلی: doc تعداد ...

مقدمه يكي از اهداف اصلي نگارش پايان نامه/رساله، آشنا نمودن دانشجو با ...

هر پايان نامه/رساله را مي توان به سه بخش زير تقسيم بندي نمود. ..... براي رشته هاي
فني و مهندسي، كشاورزي، دامپزشكي، پزشكي و علوم پايه 100 صفحه و براي رشته
هاي علوم انساني مانند ... دانشكده كشاورزي: زراعت - زیست شناسی وباغبانی -سبز ،
علوم دامی - سرمه ای ..... بررسي خواص ضد ميكروبي و آنتي اكسيداني اسانس چند گياه
دارويي بومي.

پایان نامه ارشد رشته کشاورزی : بررسی اثرات کود ازته و فسفاته بر ...

27 ژانويه 2016 ... متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته کشاورزی گرایش فیزیولوژی و ...
رشته فیزیولوژی و اصلاح گیاهان دارویی، ادویه‌ای، عطری ..... تاثیری درافزایش عملکرد
گیاه روناس داشته است؟2-1- گیاه شناسی روناس(Madder ) بانام علمی ...

پرتال دانشکده کشاورزی - cv.malaki - دانشگاه شاهد

عنوان پايان نامه دكتري: ارزيابي سيستم هاي کـم آبيـاري و کـود بر عملـکرد و صفات
کـمي و کيـفي ... 1383-1381 کارشناسي ارشد: رشته زراعت – دانشکده کشاورزي
دانشگاه تهران، ايران. ... 1388 تدريس گياه شناسي 1 ، زراعت حبوبات، زراعت گياهان
علوفه اي در دانشگاه شاهد ... 1383 عضو کميته اجرايي دومين همايش گياهان دارويي،
دانشگاه شاهد.

دانلود متن کامل پایان نامه با موضوع گیاه شناسی و گیاهان دارویی | مرجع ...

دانلود متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد word استفاده از گياهان دارويي به قدمت عمر
عقلي ... ارسال شده در کشاورزی ، دامپروری ، تولیدات گیاهی و فیزیولوژی جانوری و. ....
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های ...

مقدمه يكي از اهداف اصلي نگارش پايان نامه/رساله، آشنا نمودن دانشجو با ...

هر پايان نامه/رساله را مي توان به سه بخش زير تقسيم بندي نمود. ..... براي رشته هاي
فني و مهندسي، كشاورزي، دامپزشكي، پزشكي و علوم پايه 100 صفحه و براي رشته
هاي علوم انساني مانند ... دانشكده كشاورزي: زراعت - زیست شناسی وباغبانی -سبز ،
علوم دامی - سرمه ای ..... بررسي خواص ضد ميكروبي و آنتي اكسيداني اسانس چند گياه
دارويي بومي.

صفحه اصلی - دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

... آئین نامه های آموزشی و فرم ها · ترم بندی و سرفصل دروس · تدوین پایان نامه ...
سخنرانی سرکار خانم دکتر عظیمی استادیار گروه گیاه پزشکی; جلسه نشست ...
لیست دروس و برنامه امتحانی رشته های مختلف دانشکده کشاورزی در نیمسال تحصیلی
... انجمن بيماري شناسي آمريكا ... انجمن علمي گياهان دارويي ايران ... گواهینامه نامه ایزو
2008-9001.

دکتر مهرداد عطایی کچویی - دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ...

1 نوامبر 2014 ... رشته تحصیلی:فیزیولوژی گیاهان زراعی. نام گروه آموزشی:کشاورزی ... در گیاهان
دارویی، روش تحقیق، گیاه شناسی، فیزیولوژی و تشریح، اصول زراعت، اصول ...
طرحهای پژوهشی پایان یافته(شامل ردیف های ۳۲ تا ۳۳ جدول آئین نامه پژوهانه) ...

دانلود پایان نامه گیاهان دارویی – دانلود

1 فوریه 2017 ... دانلود متن کامل پایان نامه با موضوع گیاه شناسی و گیاهان دارویی مرجع … دانلود متن
کامل ... دانلود پایان نامه های ارشد رشته کشاورزی. گرایش های اصلاح ...

پایان نامه رشته کشاورزی گیاه شناسی داروئی

5 دسامبر 2016 ... دانلود پایان نامه آماده دانلود پایان نامه رشته کشاورزی گیاه شناسی داروئی با فرمت ورد و
قابل ویرایش تعداد صفحات 60 مقدمه استفاده از گياهان دارويي به ...

پایان نامه رشته کشاورزی گیاه شناسی داروئی با موضوع دانلود,پایان نامه ...

21 مارس 2016 ... برای دریافت لینک دانلود فایل اینجا کلیک کنید. فایل پایان نامه رشته کشاورزی
گیاه شناسی داروئی که برای دانلود شما عزیزان آماده شده از مجموعه ...

مقالات و پایان نامه ها | شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی

بررسي روش هاي مختلف تيغ زني بر عملكرد و بقاي گياه دارويي آنغوزه (Ferula ...
کشاورزي دانشگاه تربيت مدرس چکیده: ارائه اخبار و اطلاعات، مقالات و سایر مطالب
مرتبط ...

پایان نامه رشته مهندسی کشاورزی بایگانی | کالج پروژه | دانلود ترجمه ...

شما اینجائید:خانه » پایان نامه فنی مهندسی » پایان نامه رشته مهندسی کشاورزی ... فصل
اول : خصوصیات گیاه شناسی ذرت ۱-۱- شکل ظاهری یک بوته ذرت ۱-۲- خصوصیات ...
پایان نامه تاثیر ورمی کمپوست و کود اوره بر خصوصیات گیاه دارویی گشنیز جهت اخذ
...

رشته ها - موسسه آموزش عالی بهاران

رشته ها. مقطع کارشناسی ارشد. مهندسی کشاورزی - گرایش حشره شناسی کشاورزی.
مهندسی منابع ... مهندسی کشاورزی-علوم باغبانی - گیاهان داروییٰ ٰادویه ایٰ و نوشابه ای.

گزارش کارآموزی گیاهان دارویی - بانک مقالات فارسی

گزارش کارآموزی گیاهان دارویی دانلود بانک مقالات فارسی مقاله پایان نامه پروژه ... جهاد
کشاورزی گزارش کارآموزی رشته کشاورزی موضوع : گزارش کارآموزی گیاه شناسی ...

رشته های دانشگاهی مربوط به گیاهان - تبیان

7 فوریه 2011 ... آنالیز کمی و کیفی گیاهان دارویی و محصولات مرتبط با آن ها ... این رشته‌ یکی‌ از شاخه
‌های‌ زیست‌ شناسی‌ است‌ که‌ صرفا موارد مربوط‌ به‌ گیاه‌ را اعم‌ از ... عنوان گیاه پزشکی در
علوم کشاورزی ایران از سال 1342 به جای "دفع آفات و حفاظت گیاهان" مطرح شده است. ...
بر اساس آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی، طول دوره کارشناسی گیاه ...

رشته ها و كاركنان

كارشناسان اين رشته در ايران در مراكز تحقيقات آفات و بيماريهاي گياهي مستقر در
استانها، ... ارشد و و دكترا و همچنين پايان نامه هاي دانشجويان و بعضي از طرحهاي پژوهشي
انجام مي شوند. ... دكتراي تخصصي: مهندس كشاورزي، بيماري شناسي گياهي، ۱۳۹۰،
دانشگاه علوم و تحقيقات تهران .... مركز رشد واحدهاي فناوري · مركز رشد فناوري گياهان
دارويي.

پاورپوینت درباره خصوصیات گیاه شناسی پنبه

دانلود تحقیق مرو یکی از شهرهای باستانی و بسیار کهن ایران

دانلود نمودار ER ویدیو کلوب،کتابخانه،بهداری،آژانس هواپیمایی،مشاور املاک ،بیمارستان،تاکسی تلفنی

کتاب راهنمای تعميرات گريدر ولوو مدل G900

419 - بررسی جايگزينهاي زندانهاي كوتاه مدت در حقوق كيفري ايران

دانلود پاورپوینت دستگاه ایمنی - 45 اسلایدکتاب فیزیک در قرآن