دانلود فایل


بررسي ايمني زايي ژنهاي L7L12 و P39 در موشهاي Balac - دانلود فایلدانلود فایل فروشگاه جامع مقاله ,پروژه , اقدام پژوهی, مقالات ترجمه شده , تحقیق , خلاصه کتب دانشگاهی و نمونه سوالات استخدامی

دانلود فایل بررسي ايمني زايي ژنهاي L7L12 و P39 در موشهاي Balac این فایل در قالب ورد و قابل ویرایش در 60 صفحه می باشد.


هدف از اين تحقيق بررسي ايمني زايي ژنهاي L7/L12 و P39 در موشهاي Balac است. بنابراين پس از جداسازي و تكثير ژنهاي فوق مراحل زير در اين تحقيق انجام گرفت.
1- لكون نمودن ژنهاي فوق در يك ناقل انتقال دهنده Cleaning vector
2- تعيين ترادف نوكلئوتيدي ژنهاي جداشده و مقايسه آن با ژنهاي L7/L12
3- كلون نمودن ژنها در پلاسميد بيان كننده پروكاريوني Procaryotic expression vector
4- توليد و تخليص پروتئينهاي L7/L12 و P39
5- كلون نمودن آنها در پلاسميد بيان كننده اوكاريوتي Eucaryotic expression vector
6- هاري كردن پلاسميدهاي فوق از آندوتوكسين
7- تزريق پلاسميدها، بسويه واكنش و سويه بيماريزا بروسلاآبورتوس به موش Balb/C
8- سنجشهاي ايمونولوژيك
باكتريها و پلاسميدهايي كه براي انجام اين پايان نامه استفاده دشه اند بترتيب زير مي باشند:
باكتريها: بروسلاآبورتوس سويه هاي 19S و 544 اشديشيالكي سويه
اشريشيالكي سويه BL21 – اشريشياكي سويه BL21(DE3(Plyss
پلاسميرها: PGEX4T1 – PRT 28a – SK+(pSK) - Pblue Script-PCDNA3
براي تكثير ج داسازي ژنهاي L7/L12 و P39 ابتدا كروموزوم باكتري جداسازي گرديد.
مواد:
بافر TE:
Tris – Hel 10mm
EDTA 1.0mm
‍PH بافر را پس از تهيه برروي 8 تنظيم مي نمائيم.
پروتئيناز K:

CTAB/NaCl:
Nacl 4.1gr
CTAB 10gr
DDW 100ml (Final Volume)
روش:
ابتدا محيط برنسط برات را تهيه و استريل نموده و ml5 از محيط را با بروسط آبورتوس سويه 19S تلقيح مي نمائيم. پس 48 تا 72 ساعت باكتريها رشد كرده و كدورت مناسبي را پيدا مي كند. بقيه مراحل تخليص كروموزوم بشرح زير است:
1- 5/1 ميلي ليتر از سوسپاستيون فوق را مدت 2 دقيقه در rpm5000 سانتريفوژ مي نمائيم. محلول رويي را دور مي ريزيم.
2- Ml576 از بافر TE را بر روي رسوب باكتري اضافه كرده و رسوب را در بافر حل مي نمائيم. سپس ml30 از SDS(10%) و ml3 از پروئيناز K (mg/ml20) را افزوده و بمدت يكساعت در دماي 0C37 نگهداري مي نمائيم.
3- پس از مخلوز Ml100 از (M5)NaCl از محلول CTAB/NaCl بميزان Ml80 اضافه كرده و بمدت 10 دققيق در 0C65 انكوبه مي كنيم.
4- هم حجم مخلوط بالا از تركيب كلروفرم – ايزوآميل (1/24) به مخلوط افزوده و سپس از مخلوط بمدت 5 دقيقه در rpm10000 سانترفوژ مي كنيم. محلول رويي را به لوله ديگر منتقل مي نمائيم.
5- هم حجم محلول روئي ترميب فنل – كلروفرم – ايزوآميل (1/24/25) پس از مخلوط بمدت 5 دقيقه در vpr10000 سانتريفوژ كرده و محلول رويي به لوله ديگري منتقل مي نمائيم.
6- هم حجم محلول روئي ايزوپروپانل اضافه نموده و مخلوط مي كنيم. پس از چند دقيقه DNA كروموزومي ته نشين شده كه مي توان بات يك پيپت پاستور آنرا جمع آوري نمائيم.
7- رسوب DNA كروموزومي را با الكل 70% شستشو داده و پس از خشك شدن در مجاورت هوا در Ml100 از بافر TE حل مي نمائيم.
بررسي كمي و كيفي DNA كروموزومي:
براي تعيين خلوط كروموزوم باكتري از مواد و وسايل زير استفاده ميشود.


1- بافر PBE pH=8(10X)
Tris – base 890mM
Boric Acid 890mM
EDTA 25mM
2- آگارز MP
3- تانك الكتروفورز افقي
روش:
ابتدا آگارز MP در بافر TBE(0.5x) را بكمك حرارت حل كرده و ژل آگارز افقي را سيني مخصوص تانك الكتروفورز افقي تهيه مي نمائيم. سپس به مقدار Ml5 از DNA كروموزومي را در چلهك ژل ساخته شده ريخته و در تانك الكتروفورز حاوي بافر TBE(0.5x) پس از برقراري جريان الكتريكي مستقيم الكتروفورز مي كنيم.
بريا تعيين مقدار DNA نيز پس از تهيه رقت تز كروموزوم DD آنرا در (Optimal Density) طول موج 260 نانومتر اندازه گيري مي نمائيم. مقدار DNA بر اساس فرمول:عكس رقت 50 DD قرائت شده = مقدار DNA تعيين مي گردد.
- مرحله پس از جداسازي كروموزوم تكثير و جداسازي ژنهاي مورد نظر است. اين فرآيند با استفاده از دستگاه PCR انجام مي گردد. در دستگاه PCR با استفاده از عوامل پايه اي، ژن مورد نظر را مي توان با استفاده از آنزيم تك پلي مرآز Tag Polymerase تكثير نمود. عوامل پايه اي ذكر شده شامل موارد ذيل است.
1- قالب
2- پرايمر جلو Forward
3- پرايمر عقب Revers
4- دروكسي نوكلئوتيدها LNTP
5- منيزيوم
6- بافر
7- آنزيم پلي مرآز
8- آب مقطر استريل
براي تهيه پرايمرها ابتدا بايد آنها را طراحي كرد. براي طراحي پرايمرهاي ژن L7/L12 و P39 ابتدا مترادف نوكلئوتيدي ژنهاي فوق را از مركز اطلاعاتي NCBI بدست مي آوريم.
accession No(L7/L12). L27819
accession No(P39). L35038
سپس بر اين اساس و درنظر گرفتن نكات استاندارد طراحي پرايمر از جمله طول پرايمر، دماي اتصال G+C%، توليد پرايمر، توليد لوپ يا حلقه و ... ترادف پرايمرهاي تعيين ميگردد. در اين مرحله از آناليزهاي كامپيوتري توسط برنامه Dlogo و Blast استفاده ميگردد.
ترادف ژن مورد نظر و پرايمرهاي Forward و Reverse براي جداسازي ژنهاي فوق از باكتري بروسلا به شرح زير است:
Forward:
5’ GGA AAT GCT GAT CTC GCA AA3’
Revers:
5’ CCA CTT GAG TTC AAC XTT GGC CA3’
2- پرايمرهاي P39
Forward:
5’ GCC GGC GCC TGT TGC CAA 3’
Reverse:
5’ C CGC TTT TGC GGC TTC AA 3’
جهت سهولت مراحل كلونينگ و با توجه به محلهاي ممكن براي كلون سازي در پلاسميدهاي حد واسط و پلاسميدهاي بياني دو جايگاه آنزيمي BamHI و XhoI درابتدا و انتهاي پرايمر طراحي شده است. پرايمرهاي طراحي شده توسط شركت MWG آلمان ساخته شد.
براي انجام PCR از دستگاه TECHNE(Cambridge) مدل BENIUS استفاده شده است. براي بهينه سازي تكثير ژنهاي ذكر شده غلظتهاي مختلف يون منيزيم (از 5/1 تا 5/3 ميلي مولار) و دماهاي مختلف مناسب براي اتصال پرايمرها با DNA كروموزومي (66-63 درجه سانتيگراد) بكار رفته است.
- تائيد ژنوم سنتز شده توسط PCR:
براي تاييد صحت قطعه ژنوم بدست آمده از PCR از هضم آنزيمي ژنهاي فوق استفاده مي گردد. چنانچه از هضم آنزيمي ژن L7/L12 با آنزيمهاي EC0RI و Hind III بترتيب قطعات (168+206) و (305+69) بايد ديده شود و از هضم آنزيمي ژن P39 با آنزيمهاي NEOL و Hind III بترتيب قطعات (136+560+709) و (553+652) بايد ديده شود.
براي تاييد نهايي صحت ژنهاي تكثير شده از نظر ماهيت و ترادف نوكلئوتيدي آنها، اين ژنها ابتدا در ناقل pSK+ كلون گرديد و سپس براي تعيين سكانس به شركت مربوط ارسال گرديد.
- كلونينگ ژنهاي L7/L12 و P39 در كلونينگ pSK+:
براي كلونينگ ژنهاي فوق ابتدا بايد ژنها تحت اثر آنزيمهاي BamHI و xhoI قرارگرفته، سپس ناقل پلاسميدي pSK نيز با آنزيمهاي اخير برش داده شود.
1- برش آنزيمي ژنهاي L7/L12 و P39 با آنزيمهاي BamHI و xhoI.
مواد:
1- SET buffer:
Sucrose 50mM
EDTA 10mM
Tris-Hcl pH 8 15mM
2- بافر ليزكننده:
Lysis Buffer (1ml)
Na OH (2N) 100ml
SDS (10%) 100ml
DDW 800ml
3- استات پتاسيم 5 مولار با pH 4.2
Potassiun Acetate 5M for 100ml
KAC (4M) 60ml
Acetic Acid 11.5ml
DDW 28.5ml


پایان نامه


استخدام


آموزش


پروژه


آزمون


مقاله


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


بررسي ايمني زايي ژنهاي L7/L12 و P39 در موشهاي Balac – 0k0.ir | مرجع ...

18 دسامبر 2016 ... 61 ص – لكون نمودن ژنهاي فوق در يك ناقل انتقال دهنده Cleaning vector 2- تعيين
ترادف نوكلئوتيدي ژنهاي جداشده و مقايسه آن با ژنهاي L7/L12 3- كلون ...

مقاله کامل بررسی ایمنی زایی ژنهای L7L12 و P39 در موشهای Balac | مرجع ...

26 دسامبر 2015 ... هدف از این تحقیق بررسی ایمنی زایی ژنهای L7/L12 و P39 در موشهای Balac است.
بنابراین پس از جداسازی و تکثیر ژنهای فوق مراحل زیر در این تحقیق ...

بررسي ايمني زايي ژنهاي L7L12 و P39 در موشهاي Balac 65ص - گالری هفت

22 ا کتبر 2016 ... بررسي ايمني زايي ژنهاي L7L12 و P39 در موشهاي Balac 65ص – فایل بصورت word
میباشد … دریافت فایل. برچسب ها: بررسی ایمنی زایی ژنهای ...

بررسي ايمني زايي ژنهاي L7/L12 و P39 در موشهاي Balac | فروشگاه ...

12 نوامبر 2015 ... 61 ص – لكون نمودن ژنهاي فوق در يك ناقل انتقال دهنده Cleaning vector 2- تعيين
ترادف نوكلئوتيدي ژنهاي جداشده و مقايسه آن با ژنهاي L7/L12 3- كلون ...

بررسي ايمني زايي ژنهاي L7L12 و P39 در موشهاي Balac - داده فایل

دسته بندی : پزشکی فرمت فایل: doc حجم فایل: (در قسمت پایین صفحه درج شده)
تعداد صفحات فایل: 62 ص فروشگاه کتاب : مرجع فایل قسمتی از محتوای متن Word ...

بررسي ايمني زايي ژنهاي L7L12 و P39 در موشهاي Balac 65ص | فروشگاه ...

7 ژانويه 2017 ... بررسي ايمني زايي ژنهاي L7L12 و P39 در موشهاي Balac 65ص. بررسي ايمني زايي
ژنهاي L7L12 و P39 در موشهاي Balac 65ص – فایل بصورت word ...

بررسی ایمنی زایی ژنهای L7L12 و P39 در موشهای Balac

24 نوامبر 2016 ... بررسی ایمنی زایی ژنهای L7L12 و P39 در موشهای Balac دسته بندی : پزشکی فرمت
فایل: doc حجم فایل: (در قسمت پایین صفحه درج شد.

تحقیق در مورد بررسی ایمنی زایی ژنهای L7L12 و P39 در موشهای Balac

24 نوامبر 2016 ... لينک پرداخت و دانلود *پايين مطلب * فرمت فايل :Word ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه۱۵ هدف از اين تحقيق بررسي ايمني زايي ژنهاي ...

دانلود بررسی ایمنی زایی ژنهای – مرجع مطالب ناب

بررسي ايمني زايي ژنهاي L7L12 و P39 در موشهاي Balac دسته بندی : پزشکی فرمت
فایل: doc حجم فایل: (در قسمت پایین صفحه درج شده) تعداد صفحات فایل: 62 ص ...

دانلود تحقیق بررسی ایمنی زایی ژنهای L7L12 و P39 در موشهای Balac

26 دسامبر 2016 ... هدف از این تحقیق بررسی ایمنی زایی ژنهای L7/L12 و P39 در موشهای Balac است.
بنابراین پس از جداسازی و تکثیر ژنهای فوق مراحل زیر در این تحقیق ...

بررسی ایمنی زایی ژن ها - به روز فایل

24 ژانويه 2017 ... بررسی ایمنی زایی ژن ها ۶۱ صفحه فصل دوم هدف از اين تحقيق بررسي ايمني زايي
ژنهاي L7/L12 و P39 در موشهاي Balac است. بنابراين پس از جداسازي و ...

بررسي ايمني زايي ژنهاي L7L12 و P39 در موشهاي Balac 65ص - فایل دانش

20 سپتامبر 2016 ... بررسي ايمني زايي ژنهاي L7L12 و P39 در موشهاي Balac 65ص – فایل بصورت word
میباشد … دریافت فایل. برچسب ها: بررسی ایمنی زایی ژنهای ...

بررسی ایمنی زایی ژنهای L7L12 و P39 در موشهای Balac 65ص – ایران فایل

20 سپتامبر 2016 ... این محصول “بررسی ایمنی زایی ژنهای L7L12 و P39 در موشهای Balac 65ص “توسط
پورتال ایران فایل جمع آوری و برای فروش قرار داده شده است. منبع:ایران ...

تحقیق در مورد بررسي ايمني زايي ژنهاي L7L12 و P39 در موشهاي Balac ...

تحقیق در مورد بررسي ايمني زايي ژنهاي L7L12 و P39 در موشهاي Balac. توسط : admin
در: نوامبر 06, 2016 در: بدون دیدگاه. چاپ ایمیل ...

بررسي ايمني زايي ژنهاي L7/L12 و P39 در موشهاي Balac | فروشگاه ...

12 نوامبر 2015 ... 61 ص – لكون نمودن ژنهاي فوق در يك ناقل انتقال دهنده Cleaning vector 2- تعيين
ترادف نوكلئوتيدي ژنهاي جداشده و مقايسه آن با ژنهاي L7/L12 3- كلون ...

پایان نامه مقطع کارشناسی - انجام پایان نامه

6 روز پیش ... ۲۴۵ بررسی رابطه بین کمال گرایی مادران و سلامت روانی دختران مقطع سوم راهنمایی .....
۲۹۶ بررسی ایمنی زایی ژنهای L7L12 و P39 در موشهای Balac 65ص.

پایان نامه مقطع کارشناسی - انجام پایان نامه

6 روز پیش ... ۲۴۵ بررسی رابطه بین کمال گرایی مادران و سلامت روانی دختران مقطع سوم راهنمایی .....
۲۹۶ بررسی ایمنی زایی ژنهای L7L12 و P39 در موشهای Balac 65ص.

بررسی ایمنی زایی ژن ها - به روز فایل

24 ژانويه 2017 ... بررسی ایمنی زایی ژن ها ۶۱ صفحه فصل دوم هدف از اين تحقيق بررسي ايمني زايي
ژنهاي L7/L12 و P39 در موشهاي Balac است. بنابراين پس از جداسازي و ...

بررسي ايمني زايي ژنهاي L7L12 و P39 در موشهاي Balac - داده فایل

دسته بندی : پزشکی فرمت فایل: doc حجم فایل: (در قسمت پایین صفحه درج شده)
تعداد صفحات فایل: 62 ص فروشگاه کتاب : مرجع فایل قسمتی از محتوای متن Word ...

بایگانی‌ها دانلود تحقیق بررسی ایمنی زایی ژنهای L7L12 و P39 در ...

دانلود تحقیق بررسي ايمني زايي ژنهاي L7L12 و P39 در موشهاي Balac هدف از اين
تحقيق بررسي ايمني زايي ژنهاي L7/L12 و P39 در موشهاي Balac است. بنابراين پس
از ...

بررسی ایمنی زایی ژنهای L7/L12 و P39 در موشهای Balac

... موشهای Balac. بررسی ایمنی زایی ژنهای L7L12 و P39 در موشهای Balac ... هدف از این
فایل بررسی ایمنی زایی ژنهای L7/L12 و P39 در موشهای Balac است. بنابراین پس از ...

دانلود رایگان پروژه بررسی ايمنی زايی ژنهاd L7L12 و P39 در موش های ...

هدف از اين تحقيق بررسي ايمني زايي ژنهاي L7/L12 و P39 در موشهاي Balac است.
بنابراين پس از جداسازي و تكثير ژنهاي فوق مراحل زير در اين تحقيق انجام گرفت.

آوریل 2014 – پاییز دانلود

30 آوريل 2014 ... بررسي ايمني زايي ژنهاي L7L12 و P39 در موشهاي Balac. دسته بندی : پزشکی فرمت
فایل: doc حجم فایل: (در قسمت پایین صفحه درج شده) تعداد صفحات ...

بررسي ايمني زايي ژنهاي L7L12 و P39 در موشهاي Balac | دانلود رایگان ...

28 نوامبر 2016 ... بررسي ايمني زايي ژنهاي L7L12 و P39 در موشهاي Balac ... بنابراين پس از جداسازي و
تكثير ژنهاي فوق مراحل زير در اين تحقيق انجام گرفت. 1- لكون ...

مرجع فایل بررسي ايمني زايي ژنهاي L7L12 و P39 در موشهاي Balac

هدف از اين تحقيق بررسي ايمني زايي ژنهاي L7/L12 و P39 در موشهاي Balac است.
بنابراين پس از جداسازي و تكثير ژنهاي فوق مراحل زير در اين تحقيق انجام گرفت.

مقاله بررسی ایمنی زایی ژنهای l7l12 و p39 در موشهای balac - صفحه نخست

مقاله بررسي ايمني زايي ژنهاي l7/l12 و p39 در موشهاي balac هدف از این تحقیق بررسي
ايمني زايي ژنهاي l7/l12 و p39 در موشهاي balac است. بنابراین پس از جداسازی و ...

دانلود مقاله بررسی ایمنی زایی ژنهای L7/L12 و P39 در موشهای Balac ...

1 ژانويه 2017 ... ... بررسی ایمنی زایی ژنهای L7/L12 و P39 در موشهای Balac)) را در ادامه مطلب ببینید
مقاله بررسی ایمنی زایی ژنهای L7L12 و P39 در موشهای Balac.

دانلود تحقیق بررسی ایمنی زایی ژنهای L7L12 و P39 در موشهای Balac

26 دسامبر 2016 ... هدف از این تحقیق بررسی ایمنی زایی ژنهای L7/L12 و P39 در موشهای Balac است.
بنابراین پس از جداسازی و تکثیر ژنهای فوق مراحل زیر در این تحقیق ...

دانلود مقاله بررسی ایمنی زایی ژنهای L7/L12 و P39 در موشهای Balac در ...

6 نوامبر 2016 ... هدف از این تحقیق بررسی ایمنی زایی ژنهای L7/L12 و P39 در موشهای Balac است.
بنابراین پس از جداسازی و تكثیر ژنهای فوق مراحل زیر در این تحقیق ...

بررسي ايمني زايي ژنهاي L7L12 و P39 در موشهاي Balac - داده فایل

دسته بندی : پزشکی فرمت فایل: doc حجم فایل: (در قسمت پایین صفحه درج شده)
تعداد صفحات فایل: 62 ص فروشگاه کتاب : مرجع فایل قسمتی از محتوای متن Word ...

دانلود تحقیق بررسي ايمني زايي ژنهاي L7L12 و P39 در موشهاي Balac ...

6 ژانويه 2017 ... هدف از اين تحقيق بررسي ايمني زايي ژنهاي L7/L12 و P39 در موشهاي Balac است.
بنابراين پس از جداسازي و تكثير ژنهاي فوق مراحل زير در اين تحقيق ...

بررسي ايمني زايي ژنهاي L7L12 و P39 در موشهاي Balac – دانلود مقاله ...

12 نوامبر 2016 ... این فایل در قالب ورد و قابل ویرایش در 60 صفحه می باشد. هدف از اين تحقيق بررسي
ايمني زايي ژنهاي L7/L12 و P39 در موشهاي Balac است. بنابراين ...

مقاله بررسی ایمنی زایی ژنهای L7/L12 و P39 در موشهای Balac | جی پریم ...

24 ژانويه 2017 ... ... بصورت آنلاین و دانلود بصورت آنی خواهد بود.یک نسخه از فایل نیز به شما ایمیل
خواهد شد مقاله بررسی ایمنی زایی ژنهای L7L12 و P39 در موشهای Balac.

آوریل 2014 – پاییز دانلود

30 آوريل 2014 ... بررسي ايمني زايي ژنهاي L7L12 و P39 در موشهاي Balac. دسته بندی : پزشکی فرمت
فایل: doc حجم فایل: (در قسمت پایین صفحه درج شده) تعداد صفحات ...

بررسي ايمني زايي ژنهاي L7L12 و P39 در موشهاي Balac 65ص - ایران کلبه

6 ژانويه 2017 ... بررسی ایمنی زایی ژنهای L7L12 و P39 در موشهای Balac 65ص. بررسی ایمنی زایی
ژنهای L7L12 و P39 در موشهای Balac 65ص – فایل بصورت word ...

مقاله بررسی ایمنی زایی ژنهای L7/L12 و P39 در موشهای Balac | دیکتوم!

30 نوامبر 2016 ... هدف از این تحقیق بررسی ایمنی زایی ژنهای L7/L12 و P39 در موشهای Balac است.
بنابراین پس از جداسازی و تکثیر ژنهای فوق مراحل زیر در این تحقیق ...

بررسي ايمني زايي ژنهاي L7L12 و P39 در موشهاي Balac - تحقیق 3

دسته بندی : پزشکی فرمت فایل: doc حجم فایل: (در قسمت پایین صفحه درج شده)
تعداد صفحات فایل: 62 ص فروشگاه کتاب : مرجع فایل قسمتی از محتوای متن Word ...

بررسي ايمني زايي ژنهاي L7L12 و P39 در موشهاي Balac - طلا فایل

بررسي ايمني زايي ژنهاي L7L12 و P39 در موشهاي Balac ... از محتوای متن Word فصل
دوم هدف از اين تحقيق بررسي ايمني زايي ژنهاي L7/L12 و P39 در موشهاي Balac است.

بررسی ایمنی زایی ژنهای L7L12 و P39 در موشهای Balac

13 نوامبر 2016 ... بررسي ايمني زايي ژنهاي L7L12 و P39 در موشهاي Balac.

بررسي ايمني زايي ژنهاي L7L12 و P39 در موشهاي Balac | فروشگاه فایل

11 دسامبر 2016 ... این فایل در قالب ورد و قابل ویرایش در 60 صفحه می باشد. هدف از اين تحقيق بررسي
ايمني زايي ژنهاي L7/L12 و P39 در موشهاي Balac است. بنابراين ...

بررسی ایمنی زایی ژنهای L7L12 و P39 در موشهای Balac - خانه

24 نوامبر 2016 ... بررسی ایمنی زایی ژنهای L7L12 و P39 در موشهای Balac دسته بندی : پزشکی فرمت
فایل: doc حجم فایل: (در قسمت پایین صفحه درج شد.

دانلود رایگان پروژه بررسی ايمنی زايی ژنهاd L7L12 و P39 در موش های ...

هدف از اين تحقيق بررسي ايمني زايي ژنهاي L7/L12 و P39 در موشهاي Balac است.
بنابراين پس از جداسازي و تكثير ژنهاي فوق مراحل زير در اين تحقيق انجام گرفت.

دانلود تحقیق بررسی ایمنی زایی ژنهای L7L12 و P39 در موشهای Balac ...

26 دسامبر 2016 ... هدف از این تحقیق بررسی ایمنی زایی ژنهای L7/L12 و P39 در موشهای Balac است.
بنابراین پس از جداسازی و تکثیر ژنهای فوق مراحل زیر در این تحقیق ...

آوریل 2014 – پاییز دانلود

30 آوريل 2014 ... بررسي ايمني زايي ژنهاي L7L12 و P39 در موشهاي Balac. دسته بندی : پزشکی فرمت
فایل: doc حجم فایل: (در قسمت پایین صفحه درج شده) تعداد صفحات ...

بررسی ایمنی زایی ژنهای L7L12 و P39 در موشهای Balac 65ص – ایران فایل

20 سپتامبر 2016 ... این محصول “بررسی ایمنی زایی ژنهای L7L12 و P39 در موشهای Balac 65ص “توسط
پورتال ایران فایل جمع آوری و برای فروش قرار داده شده است. منبع:ایران ...

مقاله بررسی ایمنی زایی ژنهای L7/L12 و P39 در موشهای Balac | دیکتوم!

30 نوامبر 2016 ... هدف از این تحقیق بررسی ایمنی زایی ژنهای L7/L12 و P39 در موشهای Balac است.
بنابراین پس از جداسازی و تکثیر ژنهای فوق مراحل زیر در این تحقیق ...

سوال و جواب درمورد کتابخانه ابویسان | جستجو در وبلاگها | وبلاگ 24 ...

... مورد تــورم دیابت چیست مقاله بررسی ایمنی زایی ژنهای l7l12 و p39 در موشهای balac
... نامه بررسی اثر ملاتونین در زخم معد ه ناشی از اتانول در موش صحرایی کلستاتیک ...

فایل فلش تبلت چینی با برد f761l-mainboard-v2.0 با آی سی تاچ Gt-818

تحقیق در مورد ادبیات پایداری

تحقیق درباره آغاز و پایان جهان در قرآن

کشت و کار محصولات کشاورزی بدون خاک یا هیدروپونیک

فایل فلش HUAWEI Y3 II LUA-L22 با بیلد نامبر B005 اندروید 5.1.1

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی شهر تاریخی ماسوله گیلان در 35 اسلاید

حل المسائل کتاب ریاضی تکمیلی هفتم تیزهوشان

پاورپوينت با عنوان مهارت كنترل خشم