دانلود فایل


دانلود پروژه احاله در حقوق بین الملل - دانلود فایلدانلود فایل دانلود پروژه پایان نامه رشته حقوق با عنوان احاله درحقوق بین الملل

دانلود فایل دانلود پروژه احاله در حقوق بین الملل درکشورهاي مختلف نظامهاي حقوقي مستقلي وجود دارد که ازيکديگر متفاوت هستند. اگرچه آنها روابط حقوقي خود رابراساس اوضاع و احوال حاکم برآن جامعه ونيازهاي خاص آن تدوين و تنظيم مي کنند، اما درعمل مواردي پيش مي آيد که محاکم داخلي ميبايست حقوق وقوانين کشورهاي ديگر را نيز دررسيدگي هاي قضايي خود مدنظر قرارداده و اعمال نمايند. حقوق بين الملل خصوصي که گاهي به آن حقوق تعارض قوانين نيز اطلاق ميشود، مجموعه قواعد و مقرراتي است که روابط حقوقي بين المللي اشخاص حقيقي يا حقوقي را بايکديگر تنظيم مي کند .بنابراين ، موضوعي مربوط به حقوق بين الملل خصوصي است که ازمرز يک کشور گذشته و به کشور ديگر تسري مي يابد. اگرچه حقوق بين الملل خصوصي درنظام حقوقي ايران رشته جديدي به شمار نمي آيد، و عمرآن تقريباً به اندازه عمر حقوق مدني و حقوق تجارت و ديگر رشته هاي حقوق داخلي است، متأسفانه درحد آن دورشته توسعه نيافته است. بنابراين با آنکه برخي کشورها مجموعه مقررات وقوانين مدون و مستقلي را درموضوعات اين رشته تدوين و وضع کرده اند، درنظام حقوقي ايران تا کنون مقررات وقوانين اين رشته دريک مجموعه مستقلي تدوين وتنظيم نشده است.


پروژه حقوق


کار تحقیقی


پایان نامه حقوقمقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود مقاله کلیات تعارض قوانین - دانلود مقالات و جزوه دانشگاهی

خانه » پروژه » حقوقی و قضائی » دانلود مقاله کلیات تعارض قوانین ... ب- احاله در حقوق
ایران ۳۰ ... چنانچه شخصی در روابط بین المللی از حقی مرحوم شده باشد مسئله تعارض
مطرح نخواهد شد، زیرا تعارض قوانین هنگامی بوجود می‌آید که فردی در زندگی بین ...

دانلود مقاله اصطلاحات تعارض قوانین در حقوق بین الملل خصوصی - پروژه ...

26 مارس 2015 ... دانلود مقاله اصطلاحات تعارض قوانین در حقوق بین الملل خصوصی. فروردین ۶ ... احاله.
انواع احاله. تعارض صریح. تعارض مخفی. تعارض مفاهیم ارتباط.

بررسی سیستم های حل تعارض - حقوق پلاس | آزمون های آنلاین حقوقی ...

1 آوريل 2017 ... اگر مسائل حقوق بین الملل خصوصی بویژه مسائل مربوط به تعارض قوانین ... در
خصوص اینکه آیا این قسم تعارض منجر به احاله می گردد یا یک مسأله .... همان آغاز امر ،
یعنی از نخستین مرحله تحقیق برای پیدا کردن قانون صلاحیت دار ، او را از این کار
منع نکرده باشد . .... دانلود کتاب بررسی فقهی حقوق خانواده، نکاح و انحلال آن.

ﮐﻠﯿﺎت ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺧﺼﻮﺻﯽ - دپارتمان حقوق و علوم سیاسی

آﯾﺎ ﺗﻌﺎرض ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﺖ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻌﺎرض داﺧﻠﯽ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻧﯿﺰ داﺧﻞ در ﻗﻠﻤﺮو آن اﺳﺖ ؟
265 ... ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ. 326. ﮔﻔﺘﺎر دوم. –. اﺣﺎﻟﻪ. : اﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺣﻞ ﺗﻌﺎرض از ﺟﻬﺖ ﻗﻮاﻋﺪ
ارﺗﺒﺎط. 327 ..... ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ و ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗـﺪرﯾﺲ اﺷـﺘﻐﺎل دارﻧـﺪ . اﻣـﺮ.

پایان نامه و پروژه دانشجویی

داروین درجریان تحقیق کردن درباره هیجان ها به این نتیجه رسید. ..... تردیدی نیست که
حقوق بین الملل اسلامی به معنای مقررات کلی حاکم بر روابط ..... دیوان سالاری در عصر
سلجوقی- در دوره سلجوقی سلطان امور کشوری امپراطوری را به کارمندان دیوانی احاله
می‌کرد. ...... سوالات دروس ابتدایی · طرح و گرافیک فرزان · فایلها دانلود پروژه و نمونه
سوال ...

احاله در حقوق بین المللی خصوصی، 38 صفحه ورد - فروشگاه فایل مقاله

احاله در حقوق بین الملل خصوصیاحاله در حقوق بین الملل خصوصی دسته: احاله در حقوق
بین الملل خصوصی دسته: ورود کاربران دانلود پایان نامه با موضوع احاله در حقوق بین ...

حقوق بین الملل خصوصی - پايگاه دانلود رایگان کتاب

۳- برای تحلیل مسائل حقوق بین الملل خصوصی ناچار استفاده از قواعد حاکم بر .... و هم
در بحث تعارض دادگاه ها وجود دارد مثل مواردی که به نظم عمومی و احاله مربوط می شود . .....
پیروان این روش در اثر تحقیق به این نتیجه بر شد که مناسبترین قانونی که بر اموال
...

رشته حقوق – پاییز دانلود

دانلود مقاله دزدی دریایی و جایگاه آن در حقوق جزای بین الملل‎ ... يا احاله اینجا کلیک
کنید شناسه فایل دانلود مقاله بررسي مباني تعارض منفي قوانين يا احاله 12173
لینک ...

434 K

مقاله. بي طرفي در دادرسي كیفري. 1مرتضي ناجي. چکیده. يكي از مؤلفه هاي دادرسي
عادالنه و شرط .... بند نخست مادة 14 میثاق بین المللي حقوق مدني و سیاسي )1966( مقرر
مي دارد: ...... عمومي بوده و بیم نقض بي طرفي مي تواند موجبي براي احالة کیفري باشد.

PDF: مسائل حقوقی پناهندگان | برچسب مقاله!</title> <meta name ...

23 فوریه 2017 ... داﻧﻠﻮد ﺗﺤﻘﯿﻖ وﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن q. داﻧﻠﻮد ﻓﺎﯾﻞ q ... ﺑﻌﺪ از ﺟﻨﮓ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ دوم ﻣﺴﺎﻟﻪ »ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ«
ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻬﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺷﺪ و روز ﺑﻪ روز. اﺑﻌﺎد ﮔﺴﺘﺮده ... اﺣﺎﻟﻪ. 12. ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﺣﻞ ﺗﻌﺎرض ﻗﻮاﻧﯿﻦ.. 12. ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ.. 15. ﺣﻖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ دادﮔﺎه ﻫﺎ15. ﻧﺤﻮه دادرﺳﯽ در ...

حقوق بین الملل خصوصی - پايگاه دانلود رایگان کتاب

۳- برای تحلیل مسائل حقوق بین الملل خصوصی ناچار استفاده از قواعد حاکم بر .... و هم
در بحث تعارض دادگاه ها وجود دارد مثل مواردی که به نظم عمومی و احاله مربوط می شود . .....
پیروان این روش در اثر تحقیق به این نتیجه بر شد که مناسبترین قانونی که بر اموال
...

دانلود پایان نامه در مورد حقوق بین الملل - پارسا بلاگ

پایان نامه احاله در حقوق بین المللی خصوصی | مقاله، پایان نامه ... 4txt.ir/پایان-نامه-احاله-
در-حقوق-بین-المللی-خصو/ حقوق بین الملل خصوصی که گاهی به آن حقوق «تعارض ...

حقوق - دانلود تحقیق ، دانلود پروژه

این مقاله کوششی است برای تعریف و تبیین «اصل عدم استناد به ایرادات در اسناد ....
احاله در حقوق بين الملل خصوصي كشورهاي مختلف جهان جايگاه ويژه اي را به خود ...

مقاله تحلیل صورت مساله حل تعارض (توصیف، دسته های ارتباطی و احاله)

مقاله تحلیل صورت مساله حل تعارض (توصیف، دسته های ارتباطی و احاله), در اولین
کنفرانس ملی جغرافیا، ... راهنمای دانلود فایل کامل این مقاله ... یکی از مباحث بسیار
مهم در حقوق بین الملل خصوصی معرفی قواعد حل تعارض است، که اختلافاتبوجودآمده
بین ...

تعارض قوانین - حقوق قضایی

برچسب‌ها: تعارض قوانین, حقوق بین الملل خصوصی2, قواعد حل تعارض, احاله, احاله درجه
اول و دوم, تعارض مثبت, تعارض منفی, تعارض های متحرک, اصل حاکمیت اراده ها, احوال ...

تحقیق در مورد احاله در حقوق بين الملل خصوصي | دانلود مقاله پروژه فایل ...

16 ا کتبر 2016 ... لينک پرداخت و دانلود *پايين مطلب * فرمت فايل :Word ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه:31 فهرست مطالب احاله درنظام های حقوقی کشورهای ...

دانلود پایان نامه در مورد حقوق بین الملل - پارسا بلاگ

پایان نامه احاله در حقوق بین المللی خصوصی | مقاله، پایان نامه ... 4txt.ir/پایان-نامه-احاله-
در-حقوق-بین-المللی-خصو/ حقوق بین الملل خصوصی که گاهی به آن حقوق «تعارض ...

حقوق - بررسی احاله درجه اول و درجه دوم

دانلود · کانون دفتر یاران · بانک مقالات وجزوات حقوقی قانون یار · سایت حقوقی علی
اژدری ... از آنجا که در دسته بندی‌های رایج در حقوق بین الملل خصوصی، طلاق و ازدواج،
جزء دسته .... یعنی در احاله درجه دوم، قاضی ایرانی رسیدگی به دعوی را تابع قانون ملی
... مجال اندک فرصت پرداختن به آن نيست و تحقیق و بررسی مفصل تری را طلب می
کند.

جهان هستی - پروژه

دانلود پروژه کنترل کیفیت آماری – کنترل فرآیند آماری. دانلود پروژه ..... احاله در
حقوق بین الملل خصوصی كشورهای مختلف جهان جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده
است.

بررسی افکار هوگو گروسیوس درباره حقوق بین الملل hugo grotius

اختصاصی از یارا فایل تحقیق و بررسی در مورد احاله در حقوق بین الملل خصوصی با
.... http://zhicko.blogsky.com/1395/11/02/post-25038/دانلود-مقاله-حقوق-بین-الملل- ...

تعارض صريح و تعارض مخفي بين سيستمهاي حل تعارض ... - حقوق گستر

31 دسامبر 2014 ... صفحه اصلی حقوق بین الملل تعارض صریح و تعارض مخفی بین .... در خصوص اینکه
آیا این قسم تعارض منجر به احاله می گردد یا یک مسأله مربوط .... آغاز امر ، یعنی از
نخستین مرحله تحقیق برای پیدا کردن قانون صلاحیت .... دانلود سوالات.

دانلود مقاله اصطلاحات تعارض قوانین در حقوق بین الملل خصوصی - پروژه ...

26 مارس 2015 ... دانلود مقاله اصطلاحات تعارض قوانین در حقوق بین الملل خصوصی. فروردین ۶ ... احاله.
انواع احاله. تعارض صریح. تعارض مخفی. تعارض مفاهیم ارتباط.

تعارض قوانین - حقوق قضایی

برچسب‌ها: تعارض قوانین, حقوق بین الملل خصوصی2, قواعد حل تعارض, احاله, احاله درجه
اول و دوم, تعارض مثبت, تعارض منفی, تعارض های متحرک, اصل حاکمیت اراده ها, احوال ...

ميثاق بين المللی حقوق اقتصادی-اجتماعی و فرهنگی | Tavaana Library ...

توانا تک · پروژه رواداری · درباره ما ... ميثاق بين المللی حقوق اقتصادی-اجتماعی و
فرهنگی ... از همكاری‌ اقتصادی‌ بین‌المللی‌ مبتنی‌ بر منافع‌ مشترك‌ و حقوق‌ بین‌الملل‌
آزادانه‌ هر .... و توصیة‌ كلی‌ یا در صورت‌ اقتضاء برای‌ اطلاع‌ به‌ كمیسیون‌ حقوق‌ بشر احاله‌
نماید. .... پادکست‌های توانا را دانلود نمایید یا سخنرانی های تصویری را تماشا کنید، تا
...

بررسی نحوه اجرای قوانین خارجی در حقوق ایران - پایگاه خبری اختبار

29 جولای 2014 ... توسعه روابط بین المللی: در بررسی حقوق بین الملل، عامل خارجی حتماٌ باید وجود داشته
باشد و بر اثر وجود عامل .... هرگاه به دلیل نظم عمومی یا اخلاق حسنه، احاله یا هر دلیل
دیگری امکان اجرای قانون خارجی طبق قاعده حل .... ۲)مقاله آقای دکتر نجادعلی الماسی در
پرتال جامع علوم انسانی .... دانلود: جزوه نکات کلیدی حقوق جزای عمومی.

دیوان بین‌المللی کیفری - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

دیوان کیفری بین‌المللی (به انگلیسی: International Criminal Court به ... و یا اینکه
با تصویب شورای امنیت سازمان ملل متحد به این دیوان احاله شده باشد. ... جنایت جنگی
در این اساسنامه فراتر از تعریف آن در حقوق بین‌الملل عرفی است. .... بحث · مقاله ...

دانلود متن کامل پروژه رشته حقوق با موضوع احاله در حقوق بین اللل ...

موارد احاله حقوق بین الملل خصوصی توصیف حقوقی محل وقوع مال. ... دانلود متن کامل
پروژه رشته حقوق با موضوع احاله در حقوق بین اللل خصوصی. دانلود متن کامل پروژه ...

ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﮔﺰاري ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت - پورتال دفتر فنی

5 فوریه 2005 ... ﺣﻘﻮق. ) درﺑﺎره ﺑﻬﺎي آن ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺻﺮﻓﻪ وﺻﻼح و اﺧﺬ ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻪ ﻓﻘﺮه اﺳﺘﻌﻼم ﮐﺘﺒﯽ ، ﺑﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﯿ ...
درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰاري ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ ، ﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﺘﺒﺎري .... ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻌﺪي
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﺣﺎﻟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻓﻨﯽ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ، ﭘﺎﮐﺖ ﻫﺎي ﻗﯿﻤﺖ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ...

حقوق بایگانی - ایکس پروژه - XProje

دانلود پروژه بررسي جواز فروش و تبديل مال موقوفه در منابع فقهي و قانون مدني ايران ...
احاله يا تعارض منفي قوانين يكي از مهمترين مباحث حقوق بين الملل خصوصي است.

پایان نامه بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد. حقوق جزا و جرم شناسی. چکیده. پولشویی
پدیده‌ای است که به عنوان جرمی سازمان یافته و فراملی در دهه‌های اخیر در اسناد و ...

بررسی نحوه اجرای قوانین خارجی در حقوق ایران - پایگاه خبری اختبار

29 جولای 2014 ... توسعه روابط بین المللی: در بررسی حقوق بین الملل، عامل خارجی حتماٌ باید وجود داشته
باشد و بر اثر وجود عامل .... هرگاه به دلیل نظم عمومی یا اخلاق حسنه، احاله یا هر دلیل
دیگری امکان اجرای قانون خارجی طبق قاعده حل .... ۲)مقاله آقای دکتر نجادعلی الماسی در
پرتال جامع علوم انسانی .... دانلود: جزوه نکات کلیدی حقوق جزای عمومی.

تحقیق حقوق بین الملل خصوصی ( تعارض قوانین ) بخش دوم - سایت ...

1 مارس 2013 ... از نظر حقوق بین الملل خصوصی قوانین هر کشور به دو دسته قابل .... در خصوص اینکه
آیا این قسم تعارض منجر به احاله می گردد یا یک مسألة مربوط به ...

دانلود تحقیق احاله در حقوق بين اللل خصوصي - مکس فایل

دانلود تحقیق در مورد تحقیق احاله در حقوق بین الملل خصوصی » دانلود تحقیقاحاله
در حقوق بین الملل خصوصی دانلود رایگان تحقیق باشد.احاله در حقوق بین فروشگاه ...

هزاران تست همراه - رشته های درسی - درس های رشته کارشناسی پیام نور ...

البته شما بدون ثبت نام یا ورود هم می توانید نسخه pdf بسته ها را خریداری و دانلود
نمایید. ... در حقوق بین الملل خصوصی،توصیف عموما به موجب کدامیک از قوانین زیر
صورت می گیرد ... کدامیک از وضعیت ها ی زیر بر اساس دکترین متداول دادگاه های
انگلیس،احاله کامل یا احاله مضاعف نامیده می شود ..... درباره پروژه · تماس با ما · راهنما ·
ورود/ثبت نام ...

دانلود مقالات حقوق جزای بین الملل - بانک مقالات فارسی

دانلود مقالات حقوق جزای بین الملل دانلود بانک مقالات فارسی مقاله پایان نامه پروژه
پرسشنامه کارآموزی دانلود مقالات حقوق جزای بین الملل دانلود مقاله حقوق جزاء و جرم ...

PDF: مسائل حقوقی پناهندگان | برچسب مقاله!</title> <meta name ...

23 فوریه 2017 ... داﻧﻠﻮد ﺗﺤﻘﯿﻖ وﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن q. داﻧﻠﻮد ﻓﺎﯾﻞ q ... ﺑﻌﺪ از ﺟﻨﮓ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ دوم ﻣﺴﺎﻟﻪ »ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ«
ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻬﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺷﺪ و روز ﺑﻪ روز. اﺑﻌﺎد ﮔﺴﺘﺮده ... اﺣﺎﻟﻪ. 12. ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﺣﻞ ﺗﻌﺎرض ﻗﻮاﻧﯿﻦ.. 12. ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ.. 15. ﺣﻖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ دادﮔﺎه ﻫﺎ15. ﻧﺤﻮه دادرﺳﯽ در ...

پروژه ایرانی - اشخاص بدون تابعیت - blogfa.com

پروژه ایرانی - اشخاص بدون تابعیت - پایان نامه , تحقیقات کارورزی , کاربینی ,
پاورپوینت , پی دی اف , دانلود ... دانلود مقاله اصطلاحات تعارض قوانین در حقوق بین
الملل خصوصی ... برچسب‌ها: احاله, احوال شخصیه, اشخاص بدون تابعیت, آپاترید, انواع
احاله

434 K

مقاله. بي طرفي در دادرسي كیفري. 1مرتضي ناجي. چکیده. يكي از مؤلفه هاي دادرسي
عادالنه و شرط .... بند نخست مادة 14 میثاق بین المللي حقوق مدني و سیاسي )1966( مقرر
مي دارد: ...... عمومي بوده و بیم نقض بي طرفي مي تواند موجبي براي احالة کیفري باشد.

برسی احاله در تعارض قوانین دراحوال شخصییه بین ایران و انگلستان

برسی احاله در تعارض قوانین دراحوال شخصییه بین ایران و انگلستان. دسته : پروژه
های دانشجویی, رشته حقوق ... در حقوق بین الملل خصوصی همواره سعی بر آن است که
قوانین و ضوابط کشوری بر دعوا ... [ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می
شود ].

دانلود مقاله کلیات تعارض قوانین - دانلود مقالات و جزوه دانشگاهی

خانه » پروژه » حقوقی و قضائی » دانلود مقاله کلیات تعارض قوانین ... ب- احاله در حقوق
ایران ۳۰ ... چنانچه شخصی در روابط بین المللی از حقی مرحوم شده باشد مسئله تعارض
مطرح نخواهد شد، زیرا تعارض قوانین هنگامی بوجود می‌آید که فردی در زندگی بین ...

حقوق بایگانی - ایکس پروژه - XProje

دانلود پروژه بررسي جواز فروش و تبديل مال موقوفه در منابع فقهي و قانون مدني ايران ...
احاله يا تعارض منفي قوانين يكي از مهمترين مباحث حقوق بين الملل خصوصي است.

دسته بندی علوم انسانی – دانلود پروژه احاله در حقوق بین الملل – سیستم ...

1 مه 2016 ... دانلود پروژه احاله در حقوق بین الملل. درکشورهاي مختلف نظامهاي حقوقي مستقلي وجود
دارد که ازيکديگر متفاوت هستند. اگرچه آنها روابط حقوقي خود ...

بسته آموزشی کامل فصل اول فیزیک دهم دبیرستان (فیزیک و اندازه گیری)

دانلود سورس کد تقویم فارسی اندرویددانلود پروژه پایان نامه گونه شناسی و گاهنگاری نسبی ظروف عصر آهن بخش پیش از تاریخ موزه ملی ایران باستان

دانلود پایان نامه جامع و کامل بانكداري اينترنتي

پاورپوینت آماده درمورد خلاقیت در بازی کودکان

دانلود پاورپوینت الگوریتم ژنتیک و جستجوی ممنوعه

جزوه کامل و کاربردی و روان درس درخت شناسی دانشگاه تبریز

آیین دادرسی مدنی دکتر شمس

دانلود فایل فلش فارسی سامسونگ c3330 ورژن jpmj1 با لینک مستقیم