دانلود فایل


دانلود مقاله بررسی مدیریت استراتژیک و ارتباط آن با بهبود عملکرد فردی کارکنان رادیو - دانلود فایلدانلود فایل ارائه بیش از 25000 مقاله فارسی word

دانلود فایل دانلود مقاله بررسی مدیریت استراتژیک و ارتباط آن با بهبود عملکرد فردی کارکنان رادیو

چکیده :
تغییرات و چالش هایی که در محیط سازمان های امروزی در حال رخ دادن است بیانگر این واقعیت است که موفقیت و شکست سازمان ها تاثر از نقش کارکنان می باشد که از دانش ، مهارت ، توانمندی بالایی بر خورداند. مدیریت استراتژیک به عنوان روش مناسب در توانمند سازی کارکنان می باشد که باعث رشد و ارتقای کارکنان در راستای اهداف می گردد. در واقع می توان گفت مدیریت استراتژیک بر عوامل بسیاری مانند ایجاد و انگیزش، خلاقیت ، تعهد و رضایت شغلی کارکنان هر سازمان تاثیر سزایی دارد و با توجه به اهمیت منابع انسانی موجود در سازمان ها به این صورت نتیجه گیری می شود که برای مدیریت هر چه بهتر این منبع مهم و ارزشمند اعمال مدیریت استراتژیک در سازمان های بزرگ امری ضروری به حساب می آید.
در این پژوهش که در سلامت صدا (رادیو) صورت گرفته از طریق توزیع پرسشنامه و نیز جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای ، بررسی ارتباط مدیریت استراتژیک و بهبود عملکرد فردی کارکنان پرداخته شده است بنابراین روش پژوهش توصیفی – کمی و نوه تحقیق میدانی بوده است. جامعه آماری تحقیق شامل مدیران را شد میانی بوده و نور گیری با روش تصادفی خوشه ای انجام شده است و هم چنین با کمک نرم افزار SPss و با استفاده از آن آزمون های در جمله ای، T استودنت و فردین و نیز آمار توصیفی داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در نهایت نتایج نشان داد مدیریت استراتژیک در رادیو منجر به بهبود متغیر های ایجاد انگیزش، تعهد، خلاقیت و رضایت شغلی گردیده است.
کلمات کلیدی : مدیریت استراتژیک، بهبود ، عملکردی فردی، انگیزش، خلاقیت – رضایت شغلی
فصل اول (طرح پژوهش):
مقدمه – بیان مسئله و پژوهش – اهمیت مسئله و پژوهش – اهداف پژوهش - پرسش های و فرضیه های پژوهش – قلمرو تحقیق روش انجام تحقیق و تکنیک های آماری مورد استفاده – محدودیت پژوهش
فصل دوم (مبانی نظری و پیشینه پژوهش) :
مقدمه – معرفی مدیریت استراتژیک – مفهوم مدیریت استراتژیک منابع انسانی – ارتباط اعمال مدیریت استراتژیک و ایجاد انگیزش کارکنان ارتباط اعمال مدیریت استراتژیک و تعهد کارکنان در سازمان – ارتباط اعمال مدیریت استراتژیک و خلاقیت در کارکنان – اعمال مدیریت استراتژیک و رضایت شغلی کارکنان
فصل سوم (روش شناسی پژوهش) :
قلمرو مکانی – معرفی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران – معرفی جامعه آماری – ابزار اندازه گیری – اجرای پژوهش – ابزار پرسشنامه ای مورد استفاده – مقیاس های اندازه گیری تحقیق – روش تحقیق
فصل چهارم (تجزیه و تحلیل اطلاعات) :
مقدمه و اطلاعات عمومی درباره نمونه آماری – تجزیه و تحلیل داده ها – بررسی و آزمون فرضیه های تحقیق
فصل پنجم : تجزیه و تحلیل و پیشنهاد هایی از زمینه پژوهش :
فصل اول
1 ) مقدمه
بیان مقدمه ای در رابطه با مدیریت استراتژیک و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و نقش رضایت و انگیزش در کارکنان
1 . 2 ) بیان مسئله پژوهش :
1 . 3 ) اهمیت مساله و پژوهش :
بیان نظرات افراد جزء این که در کلیه سازمان ها به خصوص سازمان های بزرگ برای رسیدن به بهبود عملکرد سازمان بخش مهمی از آن در گر بهبود عملکرد فردی کارکنان آن سازمان است که این موضوع در بر گیرنده متغیر هایی چون انگیزش ، بهبود کیفیت مجهول ارائه شده، بهبود روابط درون سازمانی، افزایش تعهد و وفاداری پرسنل می باشد و در نهایت اعمال مدیریت استراتژیک می تواند با تاثیر بر روی آن ها در بهبود عملکرد فردی کارکنان نقش موثری داشته باشد.
1 . 4 ) اهداف پژوهش :
هدف اصلی : ارتباط بین مدیریت استراتژیک و بهبود عملکرد فردی کارکنان در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
اهداف دیگر : بررسی ارتباط مدیریت استراتژیک و ایجاد و انگیزش کارکنان و در نتیجه بهبود عملکرد فردی آنان
اهداف دیگر : بررسی ارتباط مدیریت استراتژیک و ایجاد و خلاقیت کارکنان و در نتیجه بهبود عملکرد فردی آنان
اهداف دیگر : بررسی ارتباط مدیریت استراتژیک و ایجاد و تعهد کارکنان و در نتیجه بهبود عملکرد فردی آنان
اهداف دیگر : : بررسی ارتباط مدیریت استراتژیک و ایجاد و رضایت شغلی و در نتیجه بهبود عملکرد فردی آنان
1 . 5 . 1 . سئوال تحقیق :
آیا اعمال مدیریت استراتژیک با بهبود عملکرد فردی کارکنان رادیو در ارتباط است؟
1 . 5 . 2 ) فرضیه ها :
فرضیه اصلی اعمال مدیریت استراتژیک با بهبود عملکرد فردی کارکنان در ارتباطات.
1 . 5 . 2 . 2 ) فرضیه های فرعی :
بین اعمال مدیریت استراتژیک و ایجاد انگیزش در کارکنان ارتباط وجود دارد.
بین اعمال مدیریت استراتژیک و ایجاد تعهد کارکنان ارتباط وجود دارد.
بین اعمال مدیریت استراتژیک و ایجاد خلاقیت کارکنان ارتباط وجود دارد.
بین اعمال مدیریت استراتژیک و ایجاد رضایت شغلی ارتباط وجود دارد.
1 . 6) قلمرو تحقیق :
قلمرو موضوعی : تئوری مدیریت استراتژیک و مدیریت بهبود عملکرد
قلمرو مکانی : صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
قلمرو زمانی : 20/1/87 تا 30/10 / 87
1 . 6 . 4 ) جا و نمونه آماری :
مدیران و کارشناسان میانی و ارشد سازمان 117 نفر که 90 با نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند
1 . 7 ) روش انجام تحقیق و تکنیک های آماری مورد استفاده :
یک تحقیق میدانی است ورزش که در انجام تحقیق استفاده شده روش توصیفی می باشند – با استفاده از پرسشنامه ، داده های آماری مورد نیاز گرد آوری و با استفاده از تکنیک های در مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
آزمون مقایسه دو جمله ای – آزمون فرید من – آمار توصیفی – آزمون T استودنت جهت اعتبار فرضیات
1 . 8 ) تعاریف نظری و عملیاتی :
تعریف مدیریت استراتژیک از نظر افراد گوناگون ، انگیزه – رضایت شغلی ، تعهد و خلاقیت نیز از لحاظ نظری و عملیاتی بر اسا پژوهش های قبلی تعریف شده اند.
1 . 9) محدودیت پژوهش :
حذف مدیران عملیاتی به دلیل عدم آگاهی از مدیریت استراتژیک – در سازمان صدا و سیما به دلیل مسائل امنیتی مشکل در تکمیل پرسشنامه وجود داشت.
فصل دوم مبانی نظری و پیشینه پژوهشی :
معرفی مدیریت استراتژیک – مفهوم مدیریت استراتژیک منابع انسانی میان روابط بین مدیریت استراتژیک منابع انسانی و استراتژی های منابع انسانی – بهبود عملکرد و عوامل موثر بر آن – برنامه هایی برای ایجاد انگیزش
بیان ساختار سازمانی و فرهنگ سازمانی – ارتباط بین اعمال مدیریت استراتژیک و خلاقیت در کار کنان سازمان – ارتباط بین اعمال مدیریت استراتژیک و رضایت شغلی – ارائه یک عدل جهت بهبود عملکرد فردی که موارد نظیر خلاقیت – تعهد ایجاد انگیزش – توانایی و رضایت شغلی و شفافیت نقش و زیر مجموعه های هر کدام را نشان می دهد.
فصل سوم : روش شناسی پژوهش :
قلمرو مکانی صدا و سیمای جمهوری اسلامی و تاریخچه آن و معرفی معاونت های آن
روش نمونه گیری: روش تصادفی خوشه ای و با توجه به جدول مورگان و استفاده از درون یابی تعداد اعضای نمونه آماری شخص گردید.
تعداد اعضای جامعه آماری : 116 با ساتفاده از درون یابی بین اعداد 86 و 92، تعداد اعضای نمونه آماری 90 نفری باشد. تحقیق میدانی – روش به کار رفته شده توصیفی است.
3 . 4 ) ابزار اندازه گیری :
اطلاعات کتابخنه ای اطلاعات پرسش نامه ای – نظر خبرگان برای پرسشنامه و پایایی سئوالات پرسشنامه با استفاده از تعیین آلفای کرو بناخ حاصل از آزمون همبستگی شاخص ها
3 . 5) اجرای پژوهش :
نخست استفاده از مجموعه کتب و مقالات منتشر شده و پایان نامه – سئوالات پرسشنامه
3 . 6 ) ابزار پرسشنامه ای مورد استفاده (پرسشنامه تنظیم شده) :
پرسش نامه با 68 سئوال طراحی و تنظیم شد شامل 14 شاخص ایجاد انگیزش ، 16 خلاقیت – 12 رضایت شغلی، 18 تعهد کار کنان و بیان دو گروره مدیران توزیع شد. پس از یک ماه جمع آوری شد. به دلیل مشکلات و منع پاسخ مدیران ، تنها 50 پرسشنامه قابل استفاده بود.
3 . 7 ) مقیاس های اندازه گیری تحقیق :
چون موضوعاتی مانند انگیزش – تعهد کار کنان – رضایت شغلی به کار رفته شده است برای ارزیابی شاخص ها در پرسشنامه از طیف لکیرت تبعیت شد. لیکرت : مجموعه ای سئوالات است که بار نگرش یا ارزشی همه آن تقریباً یک ن تلقی می شود. پاسخگو مقیاس را که بین رو حد نهایی مانند – موافق – مخالف، علاقه – تنفر ورد – پذیرش محصورات بر حسب شدت یا ضعف نگرش خود بر می گزیند.
برای تعیین نمره نگرش هر فرد، نمرات هر یک از موقعیت های منتخب او در تمام مقیاس ها با هم جمع و سپس معدل گیری می شود و نمره نگرش فرد به دست می آید. فرضیه های تحقیق شامل 1 فرضیه اصلی و 4 فرضیه فرعی است.
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل اطلاعات
در این بخش ابتدا توضیحات درباره نحوه کار پرسشنامه و قابل اعتماد بودن 5 مورد میان شده و پس از جمع آوری ، ابتدا پایایی و اعتبار پرسش ها به وسیله ضریب آلفای کرو بناخ مورد بررسی قرار گرفت، تعداد پرسش ها 68 مورد بود. آلفای کرو بناخ برای شاخص ها مرتبط با انگیزش پیش از اعمال مدیریت استراتژیک 882. 0 برای پرسش ها بعد از اعمال مدیریت استراتژیک برابر با 875 . 0 بود. این ضریب برای تعهد کار کنان پیش و پس از اعمال مدیریت استراتژیک به ترتیب برابر با 901 . 0 ، 926 . 0 بود.
میزان آلفای کرو باخ برای متغیر خلاقیت قبل و بعد از اعمال مدیریت استراتژیک برابر با 815 . 0 834 . 0 بود. میزان این عدد برای رضایت شغلی قبل و بعد برابر با 886 . 0 و 854 . 0 بود.
آلفا برای کلیه پرسش ها قبل و بعد از اعمال مدیریت استراتژیک برابر با 993 . 0 و 938 . 0 که تمامی ضرایب از 7 . 0 بیشتر است و نشان دهنده اعتبار و پایایی مناسب سئوالات است.
در مرحله داده ها با SPSS تجزیه و تحلیل شوند.
4 . 4 ) بررسی و آزمون فرضیه های تحقیق :
1 . 4 . 1 ) فرضیه فرعی شماره 1 :
بین اعمال مدیریت استراتژیک و ایجاد انگیزش در کارکنان رادیو ارتباط وجود دارد.
: تفاوت معنا داری بین شاخص های ایجاد انگیزش قبل و بعد از اعمال مدیریت استراتژیک وجود ندارد.
: تفاوت معنا داری بین شاخص های ایجاد انگیزش قبل و بعد از اعمال مدیریت استراتژیک وجود دارد.
آزمون مقایسه زوجی در سطح منقروض %95 به عمل آمد (سطح خطا %5) پس از بررسی مشخص شد که فرض رد می شود یعنی ارتباط وجود دارد. زیرا مقدار (540 . 6-) = t شد که مقدار آن از صفر کم تر است (بعد از اعمال مدیریت استراتژیک) که نشان دهنده بهبود وضعیت فعلی است. سپس رابطه بین دو متغیر بررسی شد.
: همبستگی معنا داری بین در متغیر قبل از انگیزش و بعد از اعمال مدیریت استراتژیک وجود ندارد.
: همبستگی معنا داری بین در متغیر قبل از انگیزش و بعد از اعمال مدیریت استراتژیک وجود دارد.
با توجه به Sign = O که از 05 . 0 کوچکتر است پس رد می شود و میزان همبستگی 59 . 0 است.
4 . 4 ) فرضیه فرعی 2 :
بین اعمال مدیریت استراتژیک و تعهد کارکنان ارتباط وجود دارد.
: وجود ندارد : وجود دارد. که در این جا هم ردشد.
فرضیه 3 : بین اعمال مدیریت استراتژیک و خلاقیت ارتباط وجود دارد.
: وجود ندارد : وجود دارد. که رد شد دور همبستگی چک شد که معنی دار بود.
فرضیه 4 : بین اعمال مدیریت استراتژیگ و رضایت شغلی ارتباط وجوددارد.
: وجود ندارد : وجود دارد. که رد شد دور همبستگی چک شد که معنی دار بود.
فرضیه اصلی :
بین اعمال مدیریت استراتژیک و بهبود عملکرد کارکنان ارتباط وجود دارد.
برای این مورد میانگین نظرات 50 نفر در مورد میانگین شاخص های ایجاد انگیزش پیش از اعمال مدیریت استراتژیک برابر است با 0517 . 3
برای این مورد میانگین نظرات 50 نفر در مورد میانگین شاخص های تعهد کارکنان پیش از اعمال مدیریت استراتژیک برابر است با 526 . 0
برای این مورد میانگین نظرات 50 نفر در مورد میانگین شاخص های خلاقیت کارکنان پیش از اعمال مدیریت استراتژیک برابر است با 0375 .3
برای این مورد میانگین نظرات 50 نفر در مورد میانگین شاخص های 045. 3 =میانگین 4 مورد پیش از اعمال مدیریت استراتژیک برابر است با 0375 .3
حال پس از اعمال مدیریت استراتژیک به ترتیب برابر است با: پس از آن آزمون مقایسه زوجی در سطح مفروض 95 درصد به عمل آمد.
: تفاوت معنا داری در بهبود عملکرد کارکنان قبل و بعد از اعمال مدیریت استراتژیک وجود ندارد.
: تفاوت معنا داری در بهبود عملکرد کارکنان قبل و بعد از اعمال مدیریت استراتژیک وجود دارد.
در سطح 5 درصد با درجه آزادی 49 مقدار برابر با 10671 بود که از 5% بزرگتر بود پس رد می شود.
از طرفی مقدار t کمتر از صفر شده است ونیز حاصل میانگین های مذکور مقدار منفی (-0.s194) شده که نشان می دهد این وضعیت از وضعیت قبلی بهتر است.
برای بررسی همبستگی در مرحله بعد: همبستگی معنی دارد وجود ندارد.
همبستگی معنی وجود دارد.
براساس Sign=0 که مقدارش از 0.0s کمتر است که رد می شود و ضریب همبستگی آن 0.sIO .
فصل پنجم:
تجزیه و تحلیل نتایج و پیشنهاد هایی در زمینه پژوهش:
بررسی دلایل عدم بهبود مناسب برخی از شاخص ها و پیشنهادها برای بهبود، سپس بدن پیشنهادی تحقیق براساس نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها انجام شده.
پیشنهاد در مورد پژوهش های آتی: بررسی کامل مراحل مدیریت استراتژیک.
به کارگیری مدل پیشنهادی در صداو سیمای جمهوری اسلامی ارتباط اعمال مدیریت استراتژیک بهبود عملکرد زمانی، اثرات اعمال مدیریت استراتژیک بر بهره وری.
نقد پایان نامه:
در رابطه با این پایان نامه می توان بیان نمود که پایان نامه ای مناسب می باشد که مشخص است برای آن دقت کافی لحاظ شده است. هم چنین بخش پیشینه بررسی و آزمون فرضیه ها بسیار خوب گردآوری و انجام شده است. از جمله نقاط ضعف این پایان نامه این می باشد که مشخص خواننده تنها با خواندن بخش چکیده پایان نامه از تمامی در موضوعات و روش انجام کار و حتی نتایجی که از انجام این پایان نامه به دست می آید مطلع شده و ممکن است سبب کاهش تمایل خواننده گردد. هم چنین نکته قابل ذکر دیگر این می باشد که برخی از مطالب مختلف غیتاً تکرار شده که سبب آن شده تعدا صفحات بسیار افزایش یابد که می تواند بسیار کمتر نیز باشد در صورتی که این مطالب تکراری در بسیاری از مواقع نیازی به تکرار نداشتند.
موضوع پایان نامه: بررسی اثر out sour cing یا بهره گیری از منابع برون سازمانی شرکت بر بهره وری شرکت سهامی تولی پرس .
استاد راهنما: دکتر رضا برادران کاظم زاده
استاد مشاور: دکتر اقدسی
تحقیق: محمدرضا کیان مهر
دی 80
بیان مسئله به هدف تحقیق به فرضیه محدودیت تحقیق، قلمرو تحقیق
فصل دوم:
مروری بر ادبیات تحقیق:
مقدمه مفهوم out sourcing .، پیشینه out sourcing .پژوهش های پایه ای، توسعه، دلایل واگذاری فعالیت های سازمانی به بیرون، اصول out sourcing، دوره حیات استفاده از منابع برون سازمانی، راهنمایی های استراتژیک برای تصمیات استفاده از منابع برون سازمانی، انواع الگوهای out sourcing .
فصل سوم:
روش تحقیق:
معرفی صفت، ماشین آلات، و تاسیسات کارخانه، روش تحقیق، روش گردآوری اطلاعات، روش آماری..
فصل چهارم:
تجزیه و تحلیل اطلاعات و داده ها:
مقدمه، توصیف اطلاعات مربوط به شناسایی پاسخگویان، تحلیل و تجزیه آماری آزمون فرضیه ها.
فصل پنجم:
مقدمه، نتیجه گیری، پیشنهاد برای، صنایع شوینده، پیشنهاد تحقیقات آتی.
چکیده:
امروزه صنایع ایران پیش از پیش احتیاج به انقلاب دگرکگونی عمیق تا بتوانند به حباب خویش ادامه دهند. محیط اختصاص سازمان ها به شدت رقابتی شده است. در هر صنفی تازه واردها در راهند. لذا سازمان ها باید خودشان را برای روزهای بحران آماده کنند در این تحقیق سعی شده تا out sourcing به عنوان ابزاری جهت ارتقا بهره وری سازمان معرض شود. out sourcing اگر با مطالعه انجام شود باعث کاهش هزینه های تولید، باعث افزایش کیفیت، باعث رضایت کارکنان، باعث افزایش اشتغال و در نهایت باعث بهره وری سازمان ذینفع می شود.

مقدمه:
در مورد نقش استراتژی در جهت حفظ شرکت ها، اقتصاد بیمار کشور، تهدید از بین رفتن تعرفه ها به زودی بحث شده است. هم چنین مثال هایی در مورد out sourcing آورده شده است.
فصل اول: معرض تحقیق:
بیان مسئله: معرض تولی پرس، مشکلات این شرکت.
هدف تحقیق: بررسی استفاده از out sourcing و تاثیر آن بر بهبود بهره وری صنایع شوینده.
فرضیه تحقیق: تغییر در ساختار تشکیلاتی سازمان موجب موفقیت و کارایی سازمان با توجه به کارگیری استراتژی بهره گیری از منابع برون سازمانی می گردد.
بهره گیری از out sourcing . موجب کوچکتر شدن واحدهای عملیایتی و در نتیجه کارایی سازمان می شود.
بهره گیری از out sourcing سبب اثر بخشی و حذف مقررات زاید و درست و پا گیر می شود.
روش تحقیق: روش تحقیق توصیفی، پیمایشی و از نوع مقطعی است.
به طوری که کل افراد جامعه مدیران، معاونین را از طریق پرسشنامه و آمار استنباتی مورد مطالعه قرا دهیم.
محدودیت تحقیق: محدود بودن اطلاعات، فقدان منابع داخلی.
قلمرو تحقیق: شرکت تولی پرس سال 78 الی 80
فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق:
مقدمه، چگونگی تاریخچه out sourcing ، تعریف out sourcing : به بهره گییر از خدمات دیگران به معنی تامین کالا و خدمات مورد نیاز سازمان با مدیریت متفاوت یا به کارگیری یک مرکز بیرونی برای اداره عملیاتی که قبلاً در داخل سازمان انجام می گرفته، دلالت دارد.
پیشینه، فواید از آن پژوهش نیز اشاره می شود.
دلایل واگذاری فعالیت ها به بیرون: امکان توجه بیشتر به فعالیت های حیاتی سازمان، کاهش هزینه های ناشی از انجام فعالیت های قابل در داخل سازمان، عملکرد ضعیف واحدهای داخلی، کیفیت مناسب تر، هزینه و زمان کمتر و...
نحوه انتخاب فعالیت های قابل واگذاری ازمان به بیمکاران که براساس چشم انداز تحلیل زنجیره ارزش پیمان شده است، مزیت رقابتی فعالیت های محوری و غیر محوری، بررسی اصول بهره گیری از خدمات دیگران.
بررسی دوره حیات استفاده از out sourcing : مرحله اول: بررسی شرایط out sourcing ، مرحله دوم: واگذاری به پیمانکار.
مرحله سوم: اداره فعالیت های واگذاری شده مرحله چهارم: گسترش همکاری، با پیمانکاران یا حذف واگذاری به بیرون.
اثرات مثبت و منفی همکاری ها:
بالا تولید داخلی
مزیت رقابتی
پایین ریسک خاص – توافق پنهانی ضرورت کنترل ضعیف – خرید محصول
بالا میزان حساسیت استراتژیک پایین

بررسی انواع الگو ها در استفاده از out sourcing :
فرضیه های تحقیق:
1 ) تغییر در ساختار تشکیلاتی سازمان موجب موفقیت و کارایی سازمان با توجه به بکارگیری استراتژی بهره گیری از منابع برون سازمانی می گردد.
2 ) بهره گیری از out sourcing موجب کوچکتر شدن واحدهای عملیاتی و در نتیجه بالاتر رفتن کارایی سازمان می شود.
3 ) بهره گیری از out sourcing موجب اثر بخشی سازمان و حذف مقررات زاید و دست و پا گیری می شود.
فصل سوم: معرفی صنعت در روش تحقیق:
معرفی تولی پرسش و تاریخچه و ماشین آلات و تاسیسات کارخانه.
روش تحقیق: توصیفی، پیمانی، از داده های شرکت سهامی تولی پرس جهت تست فرضیات تحقیق(تاثیر بهره گیری از خدمات پیمانکاران یا out sourcing بر بهره وری) استفاده شده است.فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد
تعداد صفحات این مقاله 26 صفحه
پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید


دانلود مقاله


خرید مقاله


تهیه مقاله فارسی


دانلود مقاله با فرمت ورد


مقالات ورد


مقاله علوم انسانی


مقاله در مورد کامپیوتر


فروش مقاله


خرید مقالات فارسی


مقاله علمیمقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


با حضور - مصاف

نام این بخش به پیمانی اشاره دارد که آغازگر دورهٔ جدیدی از ارتباط خداوند با انسان .....
اخلاق و اقتصاد shia muslim در مقاله حاضر، نویسنده کوشیده است با توجه به آیات
متعدد خطر ارتشاء در نظام اقتصادی فردی و اجتماعی مسلمانان را به صورت اجمالی مورد
بررسی ...... muslim.jpg مصاحبه با رادیو قرآن (2) shia muslim موضوع: روز قدس و دشمن
شناسی ...

بایگانی‌ها مدیریت - فراپوشه - دانلود فایل ، مقاله ، جزوه

تحقیق مدیریت استراتژیک دانلود تحقیق مدیریت استراتژیک فرمت فایل: ورد قابل
ویرایش .... پاورپوینت ارتباط روان شناسی با دانش مدیریت Power Point ...
پاورپوینت آشنايي با فرایند ارزیابی عملکرد کارکنان Power Point این فایل در
قالب فرمت ... دانلود پاورپوینت بررسی بهره وري نیروی انسانی در مدیریت بهره وری
Power Point.

پایان نامه رشته مدیریت بررسی مدیریت استراتژیک و ارتباط آن با ...

12 نوامبر 2016 ... دانلود پایان نامه آماده دانلود پایان نامه رشته مدیریت بررسی مدیریت استراتژیک و
ارتباط آن با بهبود عملکرد فردی کارکنان رادیو با فرمت ورد و قابل ...

دریافت فایل PDF نشریه ارتباطات شماره 234 - شرکت مخابرات ایران

17 مه 2016 ... شمــاره ٢٣٤. ماهنامـه علمی، فرهنگی و آموزشـی شـرکت مخابـرات ایران. 234. ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ...
پرسه در رسانه. مقاله. بررسی چالش هاى الحاق ایران به سازمان تجارت... / 54 .... رشته
مديريـت استــراتژيک .... جدیـدی را به سـازمان تنظیم مقـررات و ارتباطات رادیویـی
ارائه دهد.« ..... با توجه به لزوم مدیریت عملکرد کارکنان، به منظور بهبود عملکرد.

CRM، حافظه سازمانی و نقش آن بر سود آوری | بانیک

21 آگوست 2012 ... بررسی علل انقراض دایناسورها مبین این حقیقت است که مهمترین علت آن عدم ... واژه های
کلیدی: مدیریت ارتباط با مشتریان،رضایت مشتری[۳]،حفظ مشتری. ... کردند به
فروش برسانند و در این سال ها استراتژی سازمانی تولید محور بود. ..... عملکرد کالا
برابر با انتظارات ذهنی فرد باشد فرد خشنود و اگر عملکرد ..... آخرین مقالات ...

آی تی لند

در این سی دی سعی بر این شده است که کسانی که برای اولین بار با این هنر ... اثر
بخشی عملكرد كاركنان در شركت توزیع نیروی برق شمال خراسان – پرداخت و دانلود آنی
... بررسی و نقش فرآیند ارتباطات در عملکرد مدیران سازمان ملی جوانان و نهادهای تابعه
شهر ... دانلود ,فایل ,نامه ,کامل ,بررسی ,دریافت ,پایان نامه ,دانلود فایل ,خرید آنلاین ,
فایل ...

بررسی تاثیر مدیریت - بزرگترین آرشیو وبلاگ های فارسی - دانلود ...

3 ساعت قبل ... دانلود مقاله بررسی تاثیر مدیریت آب و کود بر عملکرد میوه درختان انار به ... بررسی
ارتباط فرهنگ سازمانی با مدیریت مشارکتی و ارائه راهکارهای بهبود(مطالعه موردی :
شرکت آب ... فایل ورد بررسي ارتباط فرهنگ سازمانی با مديريت مشارکتی و ارائه ....
فایل ورد دانلود مقاله تاثير استراتژی های جذب کارکنان و توسعه منابع ...

وبلاگ - همیاری

مقاله مدیریت منابع آب در مناطق خشک و مسایل اقتصادی آن, کلیک ها: 67 ... مقاله آسیب
شناسی توان استراتژیک شرکت سایپا برای ورود به بازارهای جهانی به همراه ... بررسی
تأثیر مقاله بازار یابی رابطه ای و ارتباط شفاهی بر وفاداری مشتریان شرکت ... مقاله
بررسی تاثیر یادگیری ارتباطی و سازمانی بر عملکرد کسب وکار با توجه به ...

نگاهی گذرا به زندگینامه‌ی حضرت آیت‌الله‌العظمی سید علی حسینی خامنه‌ای

21 مارس 2014 ... همچنین فردی پرهیزگار و بی‌توجه به امور دنیوی بود و زندگی زاهدانه‌ای داشت[۱۳] . ....
همچنین، پایان‌نامه‌ها، رساله‌ها، مقالات و کتابهای گوناگونی ناظر به افکار و اندیشه‌های
ایشان .... آیت‌الله خامنه‌ای از طریق ارتباط با مبارزین در نقاط مختلف، سعی در تشکل ...
یدالله سحابی، عباس شیبانی و کاظم سامی به بحث و بررسی گذاشت.

دانلود رایگان تحقیق و پروژه و پایان نامه های dociran.com

پورپوزال بررسی ارتباط بین بازده دارایی ها و بازده سهام با مدیریت نقدینگی ... روش
تحقیق بررسی رابطه بین ارزشیابی مدیران از عملکرد کارکنان آموزشی .... روش
تحقیق بررسی سرقت زمینه های فردی و اجتماعی و راهکارهای پیشگیری از آن ....
رویکرد ارزش سهامداری چطور می تواند تأثیر استراتژیک بازاریابی را بهبود ......
تاریخچه رادیو.

مقالات مدیریتی [آرشیو] - صفحه 2 - سایت علمی دانشجویان ایران

Risk Management تشريح مفاهيم مديريت ريسك به زبان ساده در قالب مثال هايي ....
نکته - مباني فلسفي و منطقي نقاط مرجع استراتژيك در تئوري هاي مديريت .... نکته
یک مدیر چگونه می تواند با کارمندان مشکل ساز رفتار کند(مرحله4و5) .... دانلود مقاله
بررسی رابطه متقابل سرمایه گذاری مستقیم خارجی و تجارت در ایران در قالب PDF;
مقاله *.

لیست پایان نامه های مدیریت | مرجع دانلود پایان نامه با فرمت ورد - متن ...

دانلود پایان نامه بهبود عملکرد سازمان ( شرکت آب و فاضلاب منطقه ای از تهران ) · پایان
نامه ... پایان نامه بررسی چگونگی مدیریت و تاثیر آن بر عملکرد کارکنان · پایان نامه
.... دانلود تحقیق:تاثير موانع ارتباط فردي بر تعارض سازماني ... پایان نامه ارشد :
تدوین نقشه استراتژی جهاد دانشگاهی استان سمنان با رویکرد اقتصاد مقاومتی · دانلود
...

بایگانی‌ها مدیریت - فراپوشه - دانلود فایل ، مقاله ، جزوه

تحقیق مدیریت استراتژیک دانلود تحقیق مدیریت استراتژیک فرمت فایل: ورد قابل
ویرایش .... پاورپوینت ارتباط روان شناسی با دانش مدیریت Power Point ...
پاورپوینت آشنايي با فرایند ارزیابی عملکرد کارکنان Power Point این فایل در
قالب فرمت ... دانلود پاورپوینت بررسی بهره وري نیروی انسانی در مدیریت بهره وری
Power Point.

پورتال مقالات مدیریت - فنآوری اطلاعات IT

با استفاده از اين فناوري، كارايي مديريت زنجيره تأمين را مي‌توان بهبود داد. ... در
مديريت زنجيره تأمين و بهبود آن به کمک فناوري رديابي فركانس راديويي مي‌پردازد. ...
در اين مقاله به بررسي سيستم نقش فناوري اطلاعات در برنامه ريزي منابع سازمان مي
پردازيم ... مختلف نشان دهنده ارتباط بين همسويي استراتژيك و عملكرد سازماني است،
تاكنون ...

۷ نکته که باید درباره آریایی قهرمان و عرب سوسمار‌خور بدانید – میدان

27 آوريل 2015 ... خب شاید همه این گروه‌ها، با وجود تفاوت‌هایشان «آریایی» باشند. ...... با تشکیک به
تاریخ برای خود اعتباری دست و پا کرد و بررسی کند کدام فرد مشکل داری ......
پینگ‌بک: انشا و مقاله و تحقیق در مورد فرهنگ بومی ایران | دانلود روز ...... سلطه ی آنها
کمتر بوده چرا که برای ارتباط با اقوام ایرانی به مشکل میخوردند و نمیتونستد ...

نمایه سازی مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در ...

16 نوامبر 2016 ... بررسی رابطه برونسپاری با بهره وری کارکنان بیمارستان های دولتی غرب استان
گلستان ... بررسی ارتباط بین اعتبار بخشی و عملکرد بیمارستانی در بیمارستان
های دولتی شهر مشهد .... بررسی تأثیر عوامل فردی بر پذیرش بانکداری همراه توسط
مشتریان بانکهای شهریزد ... استراتژی بهبود مدیریت عملکرد کارکنان

آب و آیینه

-برترین پکیج پرسشنامه مهارت سیاسی فرد در سازمان - دانلود فایل -دانلود گزارش ... -
دانلود مقاله بررسی حقوق بازرگانی - خرید آنلاین و دریافت -دریافت فایل ... -برترین
فایل پایان نامه بررسی رابطه توانمند‌سازی با عملکرد کارکنان زندانها -دانلود معرفی ...
-خرید آنلاین تحقیق حوزه عموم ارتباطات و مدیریت آشنا و تطبیق آن با رادیو -دانلود ...

آب و آیینه

-برترین پکیج پرسشنامه مهارت سیاسی فرد در سازمان - دانلود فایل -دانلود گزارش ... -
دانلود مقاله بررسی حقوق بازرگانی - خرید آنلاین و دریافت -دریافت فایل ... -برترین
فایل پایان نامه بررسی رابطه توانمند‌سازی با عملکرد کارکنان زندانها -دانلود معرفی ...
-خرید آنلاین تحقیق حوزه عموم ارتباطات و مدیریت آشنا و تطبیق آن با رادیو -دانلود ...

ارسال پیام و نظر :: بیان معنوی - ناشر آثار استاد پناهیان

7 آوريل 2013 ... آیا این نوعی بی عدالتی نیست که ما فردی را بدون اینکه خودش انتخاب کند وارد .... با
چند سایت که در رابطه با مذهب و آموزش دین در ارتباط هستند مرتبط شدم ولی ..... باسلام
حاج آقای پناهیان در دو سخنرانی , این روایت را مورد بررسی قرار دادند که ...... اینجانب
دانشجوی مدیریت اجرایی ( گرایش استراتژیک ) دانشگاه تهران- پردیس ...

بانك اقتصاد نوين - اخبار - EnBank

فعاليت‌هاي فرهنگي , خدمات بانکي, شعب , ارتباط نوين, موبايل بانک, پرداخت ...
توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي شرکت استراتوس به عنوان شرکت پيشرو در
صدور خدمات فني و ... برگزاري چهارمين دوره مسابقات تنيس روي ميز کارکنان بانک
اقتصادنوين با ...... با مراجعه به لینک http://www.enbank.ir/files/download/Android
-ensvc.zip ...

نگاهی گذرا به زندگینامه‌ی حضرت آیت‌الله‌العظمی سید علی حسینی خامنه‌ای

21 مارس 2014 ... همچنین فردی پرهیزگار و بی‌توجه به امور دنیوی بود و زندگی زاهدانه‌ای داشت[۱۳] . ....
همچنین، پایان‌نامه‌ها، رساله‌ها، مقالات و کتابهای گوناگونی ناظر به افکار و اندیشه‌های
ایشان .... آیت‌الله خامنه‌ای از طریق ارتباط با مبارزین در نقاط مختلف، سعی در تشکل ...
یدالله سحابی، عباس شیبانی و کاظم سامی به بحث و بررسی گذاشت.

مدیریت فروش شامل چه وظایفی می‌شود؟ | چطور - Chetor

8 ژانويه 2017 ... مدیریت فروش به اداره‌ی فروش محصولات تولیدی شرکت اطلاق می‌شود و شامل ... فروش
چگونه باید برای بیشترین ارتباط با مشتریان شکل بگیرد. ... تبلیغات: که شامل
پست مستقیم، رادیو، تلویزیون و تبلیغات چاپی و .... اما اِشکال این استراتژی این
است که مقایسه‌ی عملکرد در میان مناطق، .... دانلود کتاب الکترونیک ...

دانلود پايان نامه بررسي رابطه بين اثر بخشي تفکر استراتژيک

1 روز پیش ... پایان نامه بررسی رابطه بین اثر بخشی تفکر استراتژیک و زمینه . ... دانلود مقاله ی
نقش والدین در تربیت فرزندان ۴ص در قالب ورد و pdfقابل .... پایان نامه بررسی
مدیریت استراتژیک و ارتباط آن با بهبود عملکرد فردی کارکنان رادیو .

Slide 1 - uploads.pptfa.com

تحقق اهداف کارآفرین ارتباط تنگاتنگی با فرایند مدیریتی یک کارآفرین و در واقع
با اجزاء .... قابلیت های عمومی فرد با شغل مورد نظر و سعی در به روز نگه داشتن فرد از
طریق ... و کیفیت کار در کوتاه مدت به سبب تخصص و تجربه کارکنان روبه بهبود می
رود. .... تعیین استراتژی عبارتست از فرایند تعیین زمینه های عملکرد مناسب جهت ...

3 - کتاب رهنمای جمهوری اسلامی افغانستان از الف تا یا - Gmic.gov.af

تصاویر بخش های این راهنما: )از الف تا یا( نصب آنتن نشرات رادیو کلید در کارته سه
... و چاپ نسخه دهم رهنمای از الف تا یا: کتاب راهنما برای کمک به افغانستان، با مُسرت
اظهار ...... دارد تا در ترویج و نظارت از عملکرد های حکومتداری مناسب در بین موسسات
غیر ...... مطالعه کرده و سازگاری آن پالیسی ها را با استراتژی انکشاف ملی بررسی
میکند و ...

دانلود پايان نامه بررسي رابطه بين اثر بخشي تفکر استراتژيک

18 ساعت قبل ... دانلود مقاله ی نقش والدین در تربیت فرزندان ۴ص در قالب ورد و ... 3 . پایان نامه ...
دانلود پایان نامه ارشد:بررسی رابطه پنج اس و اثربخشی کارکنان اداره . .... توصیف و
بررسی عوامل موثر بر اصول برنامهسازی خلاق در رادیو و شناخت ابعاد و مولفه ... ۲۳۸
بررسی مدیریت استراتژیک و ارتباط آن با بهبود عملکرد فردی کارکنان

پیوند مدیریت استراتژیک هزینه‌ها و مدیریت استراتژیک بازاری 33ص ...

ید این محصول مقاله حرف عنوان بها مديريت استراتژيک نوشته با عنوان ارزش مديريت
استراتژيک ... ParsiBlog.com/Posts/3868/دانلود مديريت استراتژيك02/ ..... رادیو
بدن 1: مديريت استراتژيک بدن شاید شما هم وقتی برای بار اول عنوان مديريت ... پروژه
بررسی مدیریت استراتژیک و ارتباط آن با بهبود عملکرد فردی کارکنان رادیو. doc.

آی تی لند

در این سی دی سعی بر این شده است که کسانی که برای اولین بار با این هنر ... اثر
بخشی عملكرد كاركنان در شركت توزیع نیروی برق شمال خراسان – پرداخت و دانلود آنی
... بررسی و نقش فرآیند ارتباطات در عملکرد مدیران سازمان ملی جوانان و نهادهای تابعه
شهر ... دانلود ,فایل ,نامه ,کامل ,بررسی ,دریافت ,پایان نامه ,دانلود فایل ,خرید آنلاین ,
فایل ...

آرشیو کامل پایان نامه های سایت | پایان نامه , پروژه و پروپوزال دانشجویی

بررسی و مقایسه‌ میزان اضطراب دانشجویان پسر دانشگاه تبریز قبل از امتحانات و در
ایام ... طراحی وب سایتBook Download ۶۰; طراحی سایت آژانس مسافرتی ۶۱; فلزات
سنگین ۶۲ ... ۱۳ پایان نامه نگاهی به زندگی و آثار ناصیف یازجی وبررسی مقالات
ودیوان ۱۷۷ ..... بررسی مدیریت استراتژیک و ارتباط آن با بهبود عملکرد فردی
کارکنان رادیو ...

مقاله تاريخ هنر و اقسام علوم اسلامي - فایل می – بزگترین مرجع دانلود ...

1 روز پیش ... این محصول” مقاله تاريخ هنر و اقسام علوم اسلامي “را از فایل می دانلود ... پروژه بررسي
انواع سازماندهي از ديدگاه مديريت و جايگاه آموزش عالي در آن. doc ... پروژه بررسی
مدیریت استراتژیک و ارتباط آن با بهبود عملکرد فردی کارکنان رادیو.

با حضور - مصاف

نام این بخش به پیمانی اشاره دارد که آغازگر دورهٔ جدیدی از ارتباط خداوند با انسان .....
اخلاق و اقتصاد shia muslim در مقاله حاضر، نویسنده کوشیده است با توجه به آیات
متعدد خطر ارتشاء در نظام اقتصادی فردی و اجتماعی مسلمانان را به صورت اجمالی مورد
بررسی ...... muslim.jpg مصاحبه با رادیو قرآن (2) shia muslim موضوع: روز قدس و دشمن
شناسی ...

بين اعضاي يك سازمان وقتي با مفروضات مشتركي نسبت به اهداف ...

استراتژي را ايجاد يك مزيت منحصر به فرد براي تمايز سازمان از رقبا تعريف مي كنند
... است كه بايد شرايط سه گانه را داشته باشد يعني در ارتباط با چگونگي دستيابي
به ... رويكرد مديريت استراتژيك بر مبناي تعامل مديران در همه سطوح سازماني و كسب و
كار ... و ديگر اينكه بررسي و ارزيابي انتخابها بهبود مي يابد چرا كه اعضاي گروه پيش
...

ليست پايان نامه هاي ارشد مديريت - دانشگاه اصفهان

1, 1, بررسی ارتباط بین ریسک و بازده در بورس اوراق بهادار تهران, مجتبی
پیرصالحی ... 24, 24, بررسی تاثیر مدیریت ثمربخش بر عملکرد کارکنان «آموزش و
پرورش ... 41, 41, بررسی نقش سیستم های مدیریت در بهبود تصمیم گیری مدیران
سازمان ... 76, 76, تجزیه وتحلیل مالی شرکت فرآورده های نسوزآذر با رویکرد
استراتژیک در دوره هفت ...

پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی رابطه شرایط فردی کارکنان شاغل در ...

8 ژانويه 2017 ... در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را با فرمت ورد word دانلود نمائید:
لینک منبع و پست :پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی رابطه شرایط ...

ارسال پیام و نظر :: بیان معنوی - ناشر آثار استاد پناهیان

7 آوريل 2013 ... آیا این نوعی بی عدالتی نیست که ما فردی را بدون اینکه خودش انتخاب کند وارد .... با
چند سایت که در رابطه با مذهب و آموزش دین در ارتباط هستند مرتبط شدم ولی ..... باسلام
حاج آقای پناهیان در دو سخنرانی , این روایت را مورد بررسی قرار دادند که ...... اینجانب
دانشجوی مدیریت اجرایی ( گرایش استراتژیک ) دانشگاه تهران- پردیس ...

دانلود مقاله کامل درباره راه‌هايي براي بهبود وب‌سايت‌ تجاري[1]20ص – یاهو ...

این محصول” دانلود مقاله کامل درباره راه‌هايي براي بهبود وب‌سايت‌ تجاري[۱]۲۰ص “را از ...
بعد پروژه پایانی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی با عنوان بررسی نقش زیر .... پروژه
بررسی مدیریت استراتژیک و ارتباط آن با بهبود عملکرد فردی کارکنان رادیو. doc.

تصورات نادرست بازاریابی شبکه‌ای - مشاوره بازاریابی

18 ا کتبر 2014 ... بازاریابی شبکه‌ای یک کسب‌وکار با قدمت 50 سال و روشی مناسب برای ... در ادامه‌ی این
مقاله چند مورد از تصورات اشتباهی که در مورد این بازاریابی رایج شده ... این اعداد به
وضوح عملکرد بازاریابی شبکه‌ای را نشان می‌دهند. ... استراتژی فروش مستقیم ......
شرکت بادران رو با پلن Breakaway با دست های جداشونده بررسی کردم و ...

مدیریت اجرایی (بوشهر) - مقالات

مدیریت اجرایی (بوشهر) - مقالات - واحد علوم و تحقیقات بوشهر. ... با این حال، در یک
بعد انتقادی، حسابداری مدیریت هنوز بنظر می‌رسد در دوره قرون تاریک سیر می‌کند. در
حالی که از ... مقاله: بررسی رابطه بین ارزش ویژه برند فروشگاه اتکا و رضایت
مشتریان آن. چکیده .... مقاله. شیوه های نوین آموزش کارکنان. جهت دانلود مقاله اینجا
کلیک کنید.

لیست پایان نامه های مدیریت | مرجع دانلود پایان نامه با فرمت ورد - متن ...

دانلود پایان نامه بهبود عملکرد سازمان ( شرکت آب و فاضلاب منطقه ای از تهران ) · پایان
نامه ... پایان نامه بررسی چگونگی مدیریت و تاثیر آن بر عملکرد کارکنان · پایان نامه
.... دانلود تحقیق:تاثير موانع ارتباط فردي بر تعارض سازماني ... پایان نامه ارشد :
تدوین نقشه استراتژی جهاد دانشگاهی استان سمنان با رویکرد اقتصاد مقاومتی · دانلود
...

مقاله تاريخ هنر و اقسام علوم اسلامي - فایل می – بزگترین مرجع دانلود ...

1 روز پیش ... این محصول” مقاله تاريخ هنر و اقسام علوم اسلامي “را از فایل می دانلود ... پروژه بررسي
انواع سازماندهي از ديدگاه مديريت و جايگاه آموزش عالي در آن. doc ... پروژه بررسی
مدیریت استراتژیک و ارتباط آن با بهبود عملکرد فردی کارکنان رادیو.

پروژه بررسی مدیریت استراتژیک و ارتباط آن با بهبود عملکرد فردی ...

پروژه بررسی مدیریت استراتژیک و ارتباط آن با بهبود عملکرد فردی کارکنان ...
اختصاصی از اینو دیدی پروژه بررسی مدیریت استراتژیک و ارتباط آن با بهبود
عملکرد فردی کارکنان رادیو. doc با و پر ... این مقاله روش انجام ارزی عملکرد کارکنان
را شرح می‌دهد. ... ParsiBlog.com/Posts/17376/دانلود با لينک مستقيم تحقيق ارزيابي
عملكرد ...

دریافت فایل PDF نشریه ارتباطات شماره 234 - شرکت مخابرات ایران

17 مه 2016 ... شمــاره ٢٣٤. ماهنامـه علمی، فرهنگی و آموزشـی شـرکت مخابـرات ایران. 234. ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ...
پرسه در رسانه. مقاله. بررسی چالش هاى الحاق ایران به سازمان تجارت... / 54 .... رشته
مديريـت استــراتژيک .... جدیـدی را به سـازمان تنظیم مقـررات و ارتباطات رادیویـی
ارائه دهد.« ..... با توجه به لزوم مدیریت عملکرد کارکنان، به منظور بهبود عملکرد.

محدوده سیاسی - کسب درآمد بالا - کوزه

فایل پاورپوینت فعالیت های ترفیعی و تشویقی (فصل یازدهم کتاب مدیریت
بازاریابی ... ترجمه مقاله چرا بازاریها به مفهوم جدیدی از فرهنگ برای دانش جهانی
اقتصاد نیاز دارند ... دانلود با لینک مستقیم پاورپوینت اقدامات سیاسی و نظامی
جمهوری اسلامی ایران از .... دانلود تحقیق بررسی رابطه میان مؤلفه های معنویت در محیط
كار و مؤلفه های تعهد ...

سایت موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان

ﺍﺑﺮﺍﺯ ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ ﺩﻟﮕﺮﻡ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺑﻪ ﻓﺮﺩﯼ ﺩﺭﻣﺎﻧﺪﻩ ،ﺍﺭﺯﺷﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﺳﺎﻋﺘﻬﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻭ ﺗﻤﺠﯿﺪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯽ ﺍﻭﺳﺖ …
..... فلزی با دیواربرشی قیمت 4000 تومانتوضیحات دانلودگزارش کاراموزی بررسی
...... مقیاسهای عملکرد - نقدینگی قیمت 3500 تومانتوضیحات دانلودمقاله رابطه نرخ ارز
و ..... دانلودپاورپوینت رابطه مدیریت استراتژیک و مدیریت منابع انسانی قیمت 6900
...

پروژه بررسی مدیریت استراتژیک و ارتباط آن با بهبود عملکرد فردی ...

پروژه بررسی مدیریت استراتژیک و ارتباط آن با بهبود عملکرد فردی کارکنان ...
اختصاصی از اینو دیدی پروژه بررسی مدیریت استراتژیک و ارتباط آن با بهبود
عملکرد فردی کارکنان رادیو. doc با و پر ... این مقاله روش انجام ارزی عملکرد کارکنان
را شرح می‌دهد. ... ParsiBlog.com/Posts/17376/دانلود با لينک مستقيم تحقيق ارزيابي
عملكرد ...

پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی رابطه شرایط فردی کارکنان شاغل در ...

8 ژانويه 2017 ... در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را با فرمت ورد word دانلود نمائید:
لینک منبع و پست :پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی رابطه شرایط ...

پایان نامه بررسی مدیریت استراتژیک و ارتباط آن با بهبود عملکرد ...

پایان نامه بررسی مدیریت استراتژیک و ارتباط آن با بهبود عملکرد فردی کارکنان
رادیو چکیده : تغییرات و چالش هایی که در محیط سازمان های امروزی در حال رخ دادن است ...

دانلود مقاله کامل درباره راه‌هايي براي بهبود وب‌سايت‌ تجاري[1]20ص – یاهو ...

این محصول” دانلود مقاله کامل درباره راه‌هايي براي بهبود وب‌سايت‌ تجاري[۱]۲۰ص “را از ...
بعد پروژه پایانی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی با عنوان بررسی نقش زیر .... پروژه
بررسی مدیریت استراتژیک و ارتباط آن با بهبود عملکرد فردی کارکنان رادیو. doc.

چک‌لیست مدیریت عملکرد (دانلودی) | آموزش و مربی‌گری تغییر | وبگاه ...

مخاطب: این مدرک به مدیران و برنامه‌ریزان استراتژیک کمک می‌کند تا بتوانند ... زعم
دمینگ، مسئولیت شکست اکثر برنامه‌های بهبود عملکرد، سیستم است و نه فرد. ...
گردید، اما مطالعه زمینه‌های محدودتر مرتبط با بهبود عملکرد سابقه بیشتری دارد. ... هدف:
بررسی معیارهای اصلی تشکیل دهنده جایزه کیفیت مالکوم بالدریج .... دانلود رایگان
دروس.

بانك اقتصاد نوين - اخبار - EnBank

فعاليت‌هاي فرهنگي , خدمات بانکي, شعب , ارتباط نوين, موبايل بانک, پرداخت ...
توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي شرکت استراتوس به عنوان شرکت پيشرو در
صدور خدمات فني و ... برگزاري چهارمين دوره مسابقات تنيس روي ميز کارکنان بانک
اقتصادنوين با ...... با مراجعه به لینک http://www.enbank.ir/files/download/Android
-ensvc.zip ...

CRM، حافظه سازمانی و نقش آن بر سود آوری | بانیک

21 آگوست 2012 ... بررسی علل انقراض دایناسورها مبین این حقیقت است که مهمترین علت آن عدم ... واژه های
کلیدی: مدیریت ارتباط با مشتریان،رضایت مشتری[۳]،حفظ مشتری. ... کردند به
فروش برسانند و در این سال ها استراتژی سازمانی تولید محور بود. ..... عملکرد کالا
برابر با انتظارات ذهنی فرد باشد فرد خشنود و اگر عملکرد ..... آخرین مقالات ...

مدیریت فروش شامل چه وظایفی می‌شود؟ | چطور - Chetor

8 ژانويه 2017 ... مدیریت فروش به اداره‌ی فروش محصولات تولیدی شرکت اطلاق می‌شود و شامل ... فروش
چگونه باید برای بیشترین ارتباط با مشتریان شکل بگیرد. ... تبلیغات: که شامل
پست مستقیم، رادیو، تلویزیون و تبلیغات چاپی و .... اما اِشکال این استراتژی این
است که مقایسه‌ی عملکرد در میان مناطق، .... دانلود کتاب الکترونیک ...

پایان نامه مقطع کارشناسی - انجام پایان نامه | انجام پروپوزال | انجام مقاله ...

۲۳۸ بررسی مدیریت استراتژیک و ارتباط آن با بهبود عملکرد فردی کارکنان رادیو
دکتر احمد علی خائف الهی ۲۵. ۲۳۹ مقایسه هوش هیجانی بین دختران عادی و فراری ۲۵-۱۵ ...

سایت موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان

ﺍﺑﺮﺍﺯ ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ ﺩﻟﮕﺮﻡ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺑﻪ ﻓﺮﺩﯼ ﺩﺭﻣﺎﻧﺪﻩ ،ﺍﺭﺯﺷﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﺳﺎﻋﺘﻬﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻭ ﺗﻤﺠﯿﺪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯽ ﺍﻭﺳﺖ …
..... فلزی با دیواربرشی قیمت 4000 تومانتوضیحات دانلودگزارش کاراموزی بررسی
...... مقیاسهای عملکرد - نقدینگی قیمت 3500 تومانتوضیحات دانلودمقاله رابطه نرخ ارز
و ..... دانلودپاورپوینت رابطه مدیریت استراتژیک و مدیریت منابع انسانی قیمت 6900
...

واحد و سطح تحلیل - دانشگاه صدا و سیما

چون هر رسانه‌ای دارای ویژگیهای منحصر به فرد خود است که رسانه دیگر آن ویژگی را
ندارد. ... توصیف و بررسی عوامل موثر بر اصول برنامهسازی خلاق در رادیو و شناخت
ابعاد و ... درباره خلاقیت و ارتباط آن با موضوع‌های غیررسانه‌ای کارهای زیادی انجام شده
‌است، اما ..... بود و با ایجاد فرستنده‌های طول موج کوتاه ، گروهی از کارکنان این مدرسه به
فرانسه ...

پایان نامه بررسی مدیریت استراتژیک و ارتباط آن با بهبود عملکرد ...

پایان نامه بررسی مدیریت استراتژیک و ارتباط آن با بهبود عملکرد فردی کارکنان
رادیو چکیده : تغییرات و چالش هایی که در محیط سازمان های امروزی در حال رخ دادن است ...

بانك اقتصاد نوين - اخبار - EnBank

فعاليت‌هاي فرهنگي , خدمات بانکي, شعب , ارتباط نوين, موبايل بانک, پرداخت ...
توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي شرکت استراتوس به عنوان شرکت پيشرو در
صدور خدمات فني و ... برگزاري چهارمين دوره مسابقات تنيس روي ميز کارکنان بانک
اقتصادنوين با ...... با مراجعه به لینک http://www.enbank.ir/files/download/Android
-ensvc.zip ...

دانلود پایان نامه تأثیر رسانه های اجتماعی و سیستم مدیریت مشتری محور ...

17 جولای 2016 ... اين پديده مزيت گسترش روابط فردي و گروهي بدون نياز به ارتباطات رو در رو را ... هدف
از این تحقیق بررسی اثر فن آوری رسانه های اجتماعی و سیستم ... عملکرد مديريت
ارتباط با مشتري رويكردي چند جانبه به بازاريابي، فروش و مراقبت از مشتري است.
سازمان ها از CRM به منظور ايجاد وفاداري مشتري و بهبود عملكرد سازماني ...

ﻓﺼﻞ دوم ﭘﮋوﻫﺶ ي و ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﻧﻈﺮي ﯽ ﻧﺎﻣﺒ - دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

ﻓﺮدي،ﻫﻮش. ﻃﺒﯿﻌﺖ. ﮔﺮا. در. ﺳﺎل. ﻫﺎي. اﺧﯿﺮ. در. راﺳﺘﺎي. ﺗﻮﺟﻪ. ﺑﻪ. ﻫﻮش. ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ،. ﻫﻮش. ﻋﺎﻃﻔﯽ. 3. در.
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ... ﻫﻤﺰﻣﺎن. ﺑﺎ. ﺑﺎﻻ. رﻓﺘﻦ. ﻣﺪﯾﺮان. در. ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ. ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ. اﻓﺰاﯾﺶ. ﻣﯽ. ﯾﺎﺑﺪ،. ﭼﺮا. ﮐﻪ. اﻫﻤﯿﺖ.
ارﺗﺒﺎﻃﺎت ... در ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﻮش ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﻮازي آن ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺳﻮاد ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ روزن ﻣﻄﺮح. ﺷﺪه
ا ...... ﺑﺮرﺳﯽ. ﻗﺮار. دادﻧﺪ. آﻧﻬﺎ. درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ. دو. ﻣﺆﻟﻔﻪ. رﻓﺘﺎر. و. اﺳﺘﺮاﺗﮋي. ﺑﺮروي. ﻋﻤﻠﮑﺮد. ﺗﺄﺛﯿﺮ. دارﻧﺪ. -4. -1.
-2.

واحد و سطح تحلیل - دانشگاه صدا و سیما

چون هر رسانه‌ای دارای ویژگیهای منحصر به فرد خود است که رسانه دیگر آن ویژگی را
ندارد. ... توصیف و بررسی عوامل موثر بر اصول برنامهسازی خلاق در رادیو و شناخت
ابعاد و ... درباره خلاقیت و ارتباط آن با موضوع‌های غیررسانه‌ای کارهای زیادی انجام شده
‌است، اما ..... بود و با ایجاد فرستنده‌های طول موج کوتاه ، گروهی از کارکنان این مدرسه به
فرانسه ...

واحد و سطح تحلیل - دانشگاه صدا و سیما

چون هر رسانه‌ای دارای ویژگیهای منحصر به فرد خود است که رسانه دیگر آن ویژگی را
ندارد. ... توصیف و بررسی عوامل موثر بر اصول برنامهسازی خلاق در رادیو و شناخت
ابعاد و ... درباره خلاقیت و ارتباط آن با موضوع‌های غیررسانه‌ای کارهای زیادی انجام شده
‌است، اما ..... بود و با ایجاد فرستنده‌های طول موج کوتاه ، گروهی از کارکنان این مدرسه به
فرانسه ...

مرجع مقالات انگلیسی ISI

سیاست های اجرایی نیمه انعطاف پذیر برای ارتقای عملکرد حمل و نقل عمومی در مناطق
تقاضای کم .... تغییرپذیری میان فردی کاهیده با تقویت در پسرها اما نه دخترهای
مبتلا به ADHD ... بررسی رضایت شغلی دانشکده پرستاری : رویکردهای نظری ......
استراتژی مدیریت آلارم موازی توزیع یافته برای کاهش آلارم در کارخانه های مواد
شیمیایی.

مقالات مدیریتی [آرشیو] - صفحه 2 - سایت علمی دانشجویان ایران

Risk Management تشريح مفاهيم مديريت ريسك به زبان ساده در قالب مثال هايي ....
نکته - مباني فلسفي و منطقي نقاط مرجع استراتژيك در تئوري هاي مديريت .... نکته
یک مدیر چگونه می تواند با کارمندان مشکل ساز رفتار کند(مرحله4و5) .... دانلود مقاله
بررسی رابطه متقابل سرمایه گذاری مستقیم خارجی و تجارت در ایران در قالب PDF;
مقاله *.

مدیریت اجرایی (بوشهر) - مقالات

مدیریت اجرایی (بوشهر) - مقالات - واحد علوم و تحقیقات بوشهر. ... با این حال، در یک
بعد انتقادی، حسابداری مدیریت هنوز بنظر می‌رسد در دوره قرون تاریک سیر می‌کند. در
حالی که از ... مقاله: بررسی رابطه بین ارزش ویژه برند فروشگاه اتکا و رضایت
مشتریان آن. چکیده .... مقاله. شیوه های نوین آموزش کارکنان. جهت دانلود مقاله اینجا
کلیک کنید.

CRM، حافظه سازمانی و نقش آن بر سود آوری | بانیک

21 آگوست 2012 ... بررسی علل انقراض دایناسورها مبین این حقیقت است که مهمترین علت آن عدم ... واژه های
کلیدی: مدیریت ارتباط با مشتریان،رضایت مشتری[۳]،حفظ مشتری. ... کردند به
فروش برسانند و در این سال ها استراتژی سازمانی تولید محور بود. ..... عملکرد کالا
برابر با انتظارات ذهنی فرد باشد فرد خشنود و اگر عملکرد ..... آخرین مقالات ...

دانلود مقاله بررسی تاثیرات نحوه مدیریت بر عملكرد کارمندان (آپدیت شده)

11 مارس 2017 ... دانلود مقاله بررسی تاثیرات نحوه مدیریت بر عملكرد کارمندان (آپدیت شده) ... شغل می
باشد تعهد و پایبندی مانند رضایت شغلی، دو نگرش کلی نزدیک به هم و در ارتباط با ...
این رفتارها در جهت افزایش بهبود سازمانی بوده و باعث پیشرفت و ترقی سازمان می
شوند. .... نمونه پایان نامه تاثیرات مدیریت استراتژیک ورد : پایان نامه

پايان نامه هاي دفاع شده - پرديس البرز دانشگاه تهران

دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌, بررسي رابطه بين خوش بيني مديريت با هموار سازي سود و
خطاي پيش ... دکتر نيما گروسي مختارزاده, ارزيابي عملكرد پارك علم و فناوري دانشگاه
تهران با .... مديريت MBA - استراتژي, کارشناسي ارشد, فرنوش حلوايي فرد,
۱۵۰۲۹۲۰۹۳ .... ۹۵/۱۱/۱۰, دکتر اميرمسعود ربيعي, حسگري طيف در شبكه هاي راديو
شناختگر با ...

آرشیو کامل پایان نامه های سایت | پایان نامه , پروژه و پروپوزال دانشجویی

بررسی و مقایسه‌ میزان اضطراب دانشجویان پسر دانشگاه تبریز قبل از امتحانات و در
ایام ... طراحی وب سایتBook Download ۶۰; طراحی سایت آژانس مسافرتی ۶۱; فلزات
سنگین ۶۲ ... ۱۳ پایان نامه نگاهی به زندگی و آثار ناصیف یازجی وبررسی مقالات
ودیوان ۱۷۷ ..... بررسی مدیریت استراتژیک و ارتباط آن با بهبود عملکرد فردی
کارکنان رادیو ...

میهن داکیومنت | لیست مقالات - پایان نامه,دانلود پایان نامه, تحقیق,پروژه ...

فاقد تصویر. بررسی مدیریت استراتژیک و ارتباط آن با بهبود عملکرد فردی
کارکنان رادیو. تعداد صفحات : 27, مشاهده جزئیات و دانلود فایل ...

بانک مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی: دانلود اصل مقاله +خرید ترجمه

تعدیل نقش جنسیت در عملکرد پرسشنامه مودل در یک دوره حسابداری مقدماتی ... نقش
تنوع هدفمند و استراتژی شمول (پی دی آی اس) و فشردگی سستی فرهنگی در رابطه ی
بین فرهنگ ... مهارت هایی که باعث بهبود سودآوری می شوند: ارتباط بین مدیریت پروژه،
مهارت های IT و سودآوری ..... رضایت کارکنان از عوامل ابقاء: بررسی نقش سازگاری شغلی
.

پایان نامه رشته مدیریت بررسی مدیریت استراتژیک و ارتباط آن با ...

26 ژانويه 2017 ... ... پایان نامه رشته مدیریت بررسی مدیریت استراتژیک و ارتباط آن با بهبود عملکرد
فردی کارکنان رادیو ... دانلود تحقیق و مقاله تكنولوژي اطلاعات.

ليست مقالات دانشگاه مرودشت - دانشگاه آزاد مرودشت

157, محسن مسعود, رودکی, بررسی فرایند یادگیری ریاضیات با استفاده از مجموعه های
...... 642, حجت اله, جاویدی, شیوه های مقابله با استرس خودکارآمدی و رابطه آن با عملکرد
..... بهبود سیستم مدیریت کتابخانه ها به کمک فناوری شناسایی امواج رادیویی, دومین
..... تاثیر آموزش ضمن خدمت بر کارآفرینی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت ...

دلالی و توزیع رانت؛ ریشه بهره وری پائین در ایران - سخن آشنا

خبرگزاری سخن آشنا ارائه دهنده برترین اخبار و مطالب سیاسی، اجتماعی، فرهنگی،
اقتصادی از دیرباز تاکنون.

نمایه سازی مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در ...

16 نوامبر 2016 ... بررسی رابطه برونسپاری با بهره وری کارکنان بیمارستان های دولتی غرب استان
گلستان ... بررسی ارتباط بین اعتبار بخشی و عملکرد بیمارستانی در بیمارستان
های دولتی شهر مشهد .... بررسی تأثیر عوامل فردی بر پذیرش بانکداری همراه توسط
مشتریان بانکهای شهریزد ... استراتژی بهبود مدیریت عملکرد کارکنان

دانلود تحقیق بررسی مدیریت بر عملکرد کارکنان - دانلود پروژه های ...

دانلود مقاله بررسی عملكرد مدیران بر رفتار کارکنان - پروژه . .... بررسی مدیریت
استراتژیک و ارتباط آن با بهبود عملکرد فردی کارکنان رادیو. چکیده : تغییرات و
چالش ...

ﻓﺼﻞ دوم ﭘﮋوﻫﺶ ي و ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﻧﻈﺮي ﯽ ﻧﺎﻣﺒ - دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

ﻓﺮدي،ﻫﻮش. ﻃﺒﯿﻌﺖ. ﮔﺮا. در. ﺳﺎل. ﻫﺎي. اﺧﯿﺮ. در. راﺳﺘﺎي. ﺗﻮﺟﻪ. ﺑﻪ. ﻫﻮش. ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ،. ﻫﻮش. ﻋﺎﻃﻔﯽ. 3. در.
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ... ﻫﻤﺰﻣﺎن. ﺑﺎ. ﺑﺎﻻ. رﻓﺘﻦ. ﻣﺪﯾﺮان. در. ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ. ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ. اﻓﺰاﯾﺶ. ﻣﯽ. ﯾﺎﺑﺪ،. ﭼﺮا. ﮐﻪ. اﻫﻤﯿﺖ.
ارﺗﺒﺎﻃﺎت ... در ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﻮش ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﻮازي آن ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺳﻮاد ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ روزن ﻣﻄﺮح. ﺷﺪه
ا ...... ﺑﺮرﺳﯽ. ﻗﺮار. دادﻧﺪ. آﻧﻬﺎ. درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ. دو. ﻣﺆﻟﻔﻪ. رﻓﺘﺎر. و. اﺳﺘﺮاﺗﮋي. ﺑﺮروي. ﻋﻤﻠﮑﺮد. ﺗﺄﺛﯿﺮ. دارﻧﺪ. -4. -1.
-2.

آرشیو کامل پایان نامه های سایت | پایان نامه , پروژه و پروپوزال دانشجویی

بررسی و مقایسه‌ میزان اضطراب دانشجویان پسر دانشگاه تبریز قبل از امتحانات و در
ایام ... طراحی وب سایتBook Download ۶۰; طراحی سایت آژانس مسافرتی ۶۱; فلزات
سنگین ۶۲ ... ۱۳ پایان نامه نگاهی به زندگی و آثار ناصیف یازجی وبررسی مقالات
ودیوان ۱۷۷ ..... بررسی مدیریت استراتژیک و ارتباط آن با بهبود عملکرد فردی
کارکنان رادیو ...

دلالی و توزیع رانت؛ ریشه بهره وری پائین در ایران - سخن آشنا

خبرگزاری سخن آشنا ارائه دهنده برترین اخبار و مطالب سیاسی، اجتماعی، فرهنگی،
اقتصادی از دیرباز تاکنون.

طرح درس سالانه ریاضی دوم ابتدایی

تحقیق در مورد قوة مجريه

دانلود نرم افزار درمان فشار خون عصبی و مقاوم

دانلود مقاله مطالعات ساختار شناسی رویسلول های بنیادی تخمدان در گاو

طرح درس سالانه ریاضی دوم ابتدایی

حقیقت جهاد کبیر و نحوه تحقق آن

TWRP G532F

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان رآکتورهای حرارتی همگن در 76 اسلاید

TWRP G532F

خود آموز خط اوستایی و خط میخی آرمین کسروی