دانلود رایگان


پایان نامه کارشناسی ارشد شیمی طراحی شبکه مبدل های حرارتی واحد تولید کمپلکس PVC با استفاده از تکنولوژی Pinch - دانلود رایگاندانلود رایگان فروشگاه جامع مقاله ,پروژه , اقدام پژوهی, مقالات ترجمه شده , تحقیق , خلاصه کتب دانشگاهی و نمونه سوالات استخدامی

دانلود رایگان پایان نامه کارشناسی ارشد شیمی طراحی شبکه مبدل های حرارتی واحد تولید کمپلکس PVC با استفاده از تکنولوژی Pinch این فایل در قالب پی دی اف و 155 صفحه می باشد.
این پایان نامه جهت ارائه در مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی طراحی و تدوین گردیده است . و شامل کلیه مباحث مورد نیاز پایان نامه ارشد این رشته می باشد.نمونه های مشابه این عنوان با قیمت های بسیار بالایی در اینترنت به فروش می رسد.گروه تخصصی ما این پایان نامه را با قیمت ناچیزی جهت استفاده دانشجویان عزیز در رابطه با منبع اطلاعاتی در اختیار شما قرار می دهند. حق مالکیت معنوی این اثر مربوط به نگارنده است. و فقط جهت استفاده ازمنابع اطلاعاتی و بالابردن سطح علمی شما در این سایت ارائه گردیده است.
چکیده:
تکنولوژی Pinch ابتدا به عنوان ابزاری برای کاهش انرژی به خصوص برای طراحی شبکه های پیش گرمکن منظور و مورد توجه قرار گرفته بود، اما به تدریج کاربرد تکنولوژی Pinch دامنه وسیع تری پیدا کرد و به عنوان تکنولوژی برتر در زمینه های درک و فهم مسائل حرارت و توان در فرآیندهای صنعتی مورد استفاده قرار گرفت. با توجه به قیمت روزافزون انرژی و نیز مصرف فراوان انرژی در صنایع شیمیایی به ویژه صنایع پلیمریزاسیون، به کارگیری تکنولوژی انتگراسیون حرارتی در این واحدها برای ارائه راهکار مناسب جهت کم کردن مصرف انرژی حائز اهمیت فراوان است. در پروژه حاضر طراحی شبکه مبدل های حرارتی واحدهای Direct و EDC purification و Oxy.chlorination و chlorination با استفاده از تکنولوژی Pinch انجام گرفته است.
نتایج به دست آمده از انتگراسیون حرارتی و طراحی شبکه مبدل های حرارتی واحدهای مذکور را می توان به صورت، افزایش تبادل حرارت و کاهش نیاز به مصرف انرژی از تأسیسات حرارتی سرد و گرم، کاهش هزینه های سالیانه به وسیله مشخص کردن ارتباطی پایاپای بین هزینه عملیات (مواد خام و انرژی) و هزینه سرمایه گذاری (تجهیزات) و در نتیجه کاهش مصرف انرژی، بهبود مصرف مواد خام و کاهش هزینه تجهیزات، کاهش قیمت تمام شده محصولات و نیز تأثیرگذاری آن در مسائل زیست محیطی، بیان نمود.
فهرست
چکیده
مقدمه
فصل اول: کلیات
۱-۱) هدف
۲-۱) پیشینه تحقیق
۳-۱) روش کار و تحقیق
فصل دوم: مجتمع پتروشیمی اروند در یک نگاه
۱-۲) مقدمه
۲-۲) کارخانه کلر آلکالی
۳-۲) کارخانه اتیلن دی کلراید/ وینیل کلرید مونومر (EDC / VMC)
۴-۲) کارخانه PVC
۵-۲) دریاچه نمک
۶-۲) واحد تغلیظ اسید سولفوریک
۷-۲) واحد تولید اکسیژن
۸-۲) معرفی واحدهای مختلف کارخانه EDC / VMC
فصل سوم: تاریخچه پینچ
۱-۳) مقدمه
۲-۳) تاریخچه پینچ
فصل چهارم: سلسله مراتب طراحی فرآیند
۱-۴) مقدمه
۲-۴) سلسله مراتب طراحی فرآیند و نمودار پیازی
۳-۴) هدف گذاری انرژی
۴-۴) منحنی های ترکیبی
۵-۴) اصول پینچ
۶-۴) جدول الگوریتمی مسأله
۱-۶-۴) ایجاد دماهای اینتروال
۲-۶-۴) تعیین آنتالپی هر اینتروال
۳-۶-۴) آنالیز آبشاری
۷-۴) انتخاب یوتیلیتی
۸-۴) نیازهای گرمایی و سرمایی می نیمم
۹-۴) بررسی قانون اول
۱۰-۴) دمای پینچ
۱۱-۴) ارتباط می نیمم گرما و سرمای مورد نیاز قانون اول
۱۲-۴) طراحی شبکه مبدل های حرارتی
۱۳-۴) رسم نمودار شبکه
۱۴-۴) تقسیم جریانها
فصل پنجم: مقدمه ای بر انتگراسیون فرآیند
۱-۵) مفهوم انتگراسیون فرآیند
۲-۵) کاربردهای انتگراسیون فرآیندها
۳-۵) مزایای استفاده از انتگراسیون فرآیندها
۴-۵) دامنه کاربردهای انتگراسیون فرآیندها
۶-۵) روش شناسی انتگراسیون فرآیندها
فصل ششم: بهینه سازی فرآیند با Aspen Pinch
۱-۶) مقدمه
۲-۶) Aspen Pinch برای تحلیل انرژی
۳-۶) Aspen Pinch در بهینه سازی فرآیند
۴-۶) Aspen Pinch برای طراحی واحدهای پشتیبانی
۵-۶) Aspen Pinch برای طراحی و تحلیل شبکه مبدل ها
۶-۶) Aspen Pinch برای تحلیل کلی سایت
۷-۶) Aspen Pinch در یکپارچه سازی دبی کاری
فصل هفتم: روشهای طراحی شبکه مبدل های حرارتی
۱-۷) مقدمه
۲-۷) هدف یابی در طراحی پروژه ها
۳-۷) طراحی شبکه مبدل های حرارتی براساس ضریب انتقال حرارت ثابت
۱-۳-۷) هدف گذاری براساس ضریب انتقال حرارت ثابت
۱-۱-۳-۷) محاسبه راندمان سطح شبکه
۲-۱-۳-۷) محاسبه سطح هدف برای مقادیر مختلف انرژی
۳-۱-۳-۷) رسم منحنی
۴-۱-۳-۷) برآورد هزینه های سرمایه گذاری و ذخیره سازی انرژی
۵-۱-۳-۷) محاسبه دلتای T می نیمم هدف
۲-۳-۷) طراحی شبکه مبدل های حرارتی براساس ضریب انتقال حرارت ثابت
۱-۲-۳-۷) برقراری اهداف
۲-۲-۳-۷) استفاده تحلیل مسأله باقیمانده برای طراحی شبکه مورد نظر
۳-۲-۳-۷) پذیرش مبدل های حرارتی مناسب
۴-۲-۳-۷) تشکیل منحنی نیروی محرکه
۵-۲-۳-۷) بهبود مبدل های نامناسب به وسیله تغییر مکان بر روی DFA
۶-۲-۳-۷) ارتباط دادن جریان های باقیمانده
۷-۲-۳-۷) کامل نمودن طراحی و بهینه نمودن آن برای رسیدن به شبکه مبدل های حرارتی طراحی شده نهایی
۴-۷) طراحی شبکه مبدل های حرارتی براساس افت فشار ثابت
۱-۴-۷) اهمیت بررسی افت فشار در شبکه مبدل های حرارتی
۱-۱-۴-۷) روابط افت فشار برای مبدل های پوسته و لوله ای
۲-۱-۴-۷) محاسبه حداقل سطح مورد نیاز شبکه بر مبنای افت فشارهای مجاز
۲-۴-۷) هدف گذاری شبکه مبدل های حرارتی براساس افت فشار ثابت
۳-۴-۷) طراحی شبکه مبدل های حرارتی براساس افت فشار ثابت
۱-۳-۴-۷) تحلیل مسأله باقیمانده براساس افت فشار ثابت
۵-۷) طراحی شبکه مبدل های حرارتی به منظور رفع گلوگاههای حاصل از افزایش ظرفیت
۶-۷) طراحی شبکه مبدل های حرارتی با ضرایب انتقال حرارت متفاوت با توجه به افت فشار مجاز جریان ها
۱-۶-۷) مقدمه
۲-۶-۷) هدف گذاری توسط روش متداول پینچ
۳-۶-۷) رابطه افت فشار، ضریب انتقال حرارت و سطح تبادل حرارت مبدل
۴-۶-۷) هدف گذاری سطح بر مبنای افت فشار ثابت
۵-۶-۷) هدف گذاری با ملاحظات تفاوت ضرایب انتقال حرارت جریان ها
۶-۶-۷) روش جدید هدف گذاری بر مبنای ضرایب انتقال حرارت متفاوت و افت فشار مجاز
فصل هشتم: نحوه حل مسأله
۱-۸) صورت مسأله
۲-۸) مشخصات نرم افزار، Default و مفروضات
۱-۲-۸) مقدمه
۲-۲-۸) معرفی نرم افزار به همراه مشخصات آن
۳-۸) نحوه حل مسأله
۴-۸) جزئیات حل مسأله با نرم افزار
فصل نهم: نتیجه گیری و پیشنهادات
۱-۹) نتیجه گیری
۲-۹) پیشنهادات
منابع و مؤاخذ
فهرست منابع فارسی
فهرست منابع لاتین
چکیده انگلیسی
مقدمه:
یکی از مهمترین مباحثی که در حال حاضر مطرح می باشد بازیافت توان و انرژی در صنعت و استفاده بهینه از انرژی های موجود در واحدهای مختلف نفت و پتروشیمی یا به عبارت دیگر انتگراسیون فرآیندها است. در ریاضیات انتگرال گیری از تابع به مفهوم محاسبه سطح محصور بین منحنی و یکی از محورهای مختصات می باشد و این امر با تعیین سطح هر مستطیل یا ذوزنقه و جمع کردن مساحت های آنها امکان پذیر می باشد. انتگراسیون فرآیندها نیز مفهوم مشابهی دارد، به عبارت دیگر، منظور از انتگراسیون فرآیندها (یکپارچه کردن فرآیند) چیدن و قرار دادن اجزاء تجهیزات فرآیندی در واحد می باشد (جمع کردن تجهیزات) به نحوی که شرایط بهینه حاصل گردد. هدف از انتگراسیون فرآیندها را می توان به صورت زیر بیان نمود:
1- طراحی بهتر فرآیند
2- کاهش هزینه های منابع حرارتی گرم و سرد خارجی
3- کاهش اتلاف انرژی
4- استفاده بهینه و مناسب از دستگاه ها
تئوری Pinch انتگراسیون فرآیندها را امکان پذیر می سازد، این روش برای حل بسیاری از مسائل فرآیندی از جمله موارد زیر کاربرد دارد:
1- طراحی شبکه مبدل های حرارتی
2- تعیین صحیح محل قرار گرفتن تجهیزات فرآیندی (کمپرسورها، پمپ ها، توربین ها، برج های تقطیر و…)
3- انتخاب بهینه منابع حرارتی گرم و سرد خارجی
4- تعیین تقریبی سطح تبادل حرارت شبکه مبدل های حرارتی، قبل از طراحی شبکه مورد نظر (Targeting)
5- تعیین هزینه دستگاه ها (Capital Cost) و هزینه انرژی (Energy Cost)
نظر به اینکه انتگراسیون فرآیند یک سیستم روش شناسی سازگار یافته است، از بزرگترین مزایای آن پیش بینی فرآیندهای یا واحدهای پیچیده از قبیل پالایش نفت، کارخانجات شیمیایی، پتروشیمی و غیره می باشد. در واحدهای ساده و کوچک مانند صنایع غذایی و نوشیدنی نیز انتگراسیون فرآیند کاربردی و پردازشی است. از صنایع دیگری که انتگراسیون فرآیند به طور موفقیت آمیزی در مورد آنها عمل کرده است صنایع خمیر، کاغذسازی، داروسازی و صنایع فلزی می باشد.
یکی از مفصل ترین مباحث انتگراسیون فرآیند، طراحی و توصیف راکتورها، جداکننده ها (مخصوصا سیستم هایی با مصرف انرژی همانند برج های تقطیر، خشک کن ها و تبخیر کننده ها)، شبکه مبدل های حرارتی و واحدهای پشتیبانی (بخار در فشارهای مختلف، کوره ها، سردسازها و غیره) است، از طرفی Aspen pinch یک ابزار فراگیر برای طراحی یا طراحی مجدد سیستم شبکه مبدل های حرارتی جهت بازیافت انرژی می باشد. به کارگیری این تکنیک در طراحی مبدل های حرارتی و خصوصا انجام اصلاحاتی بر روی آنها به منظور افزایش تبادل حرارت و در نتیجه کاهش نیاز به مصرف انرژی از تأسیسات حرارتی سرد و گرم، مقرون به صرف می باشد.
در این پروژه اطلاعات مربوط به فرآیند تولید کمپلکس PVC در واحد پتروشیمی اروند جمع آوری شده است و مطالعه تکنولوژی Pinch و تجزیه و تحلیل نتایج در این واحد انجام گردیده است. این تجزیه و تحلیل با استفاده از نرم افزار Aspen pinch صورت پذیرفته است.


پایان نامه کارشناسی ارشد شیمی طراحی شبکه مبدل های حرارتی واحد تولید کمپلکس پی وی سی با استفاده از تکنولوژی پینچ


دانلود رایگان پایان نامه کا


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پایان نامه کارشناسی ارشد شیمی شبیه سازی ... - بهترین های روز ایران

17 ژوئن 2016 ... بازنشر شده توسط : بهترین های روز - bestofday لینک ثابت مطلب : http://www.
bestofday.ir/reader/text/ ... پایان نامه کارشناسی ارشد شیمی طراحی شبکه مبدل های
حرارتی واحد تولید کمپلکس PVC با استفاده از تکنولوژی Pinch 0 ...

آگهی سیتی |درج آگهی رایگان |تبلیغات اینترنتی رایگان, -> جستجوی ...

شرکت پارت ایمن سیل با تولید انواع پلمپ های امنیتی از جمله پلمپ های تسمه ایی .....
و پشتیبانی کلیه لوازم آزمايشگاهي مرتبط • طراحی و ساخت مبدل حرارتی نسل سوم .....
تکنولوژي و دانش نوين داخلي استفاده مي کند از نظر هزينه هاي توليد بسيار مقرون به
...... انجام پايان نامه هاي کارشناسي و کارشناسي ارشد رشته ي مهندسي شيمي : پروژه هاي
...

تقویم 96و آتلیه کودک با طرح انیمیشن زوتوپیا | A To Z File

15 فوریه 2017 ... تقویم لایه باز با فرمت PSD با طرح انیمیشن زوتوپیا ... -از ویژگیهای این طرح
قابلیت استفاده بصورت آتلیه کودک می باشد یعنی اینکه با حذف تقویم می ... ارشد
شیمی طراحی شبکه مبدل های حرارتی واحد تولید کمپلکس PVC با استفاده ... محاربه ·
پایان نامه کارشناسی رشته مهندسی معماری با عنوان تأثیر صنایع دستی ...

فروشگاه دانشجویی کتاب سبز پاور پوینت هوش هیجانی و هوش عاطفی

در صورت مشاهده پایان نامه خود در بین محصولات ما سریعا با شماره تلفن ... کارشناسی
ارشد شیمی طراحی شبکه مبدل های حرارتی واحد تولید کمپلکس PVC با استفاده از ...

آگهی سیتی |درج آگهی رایگان |تبلیغات اینترنتی رایگان, -> جستجوی ...

شرکت پارت ایمن سیل با تولید انواع پلمپ های امنیتی از جمله پلمپ های تسمه ایی .....
و پشتیبانی کلیه لوازم آزمايشگاهي مرتبط • طراحی و ساخت مبدل حرارتی نسل سوم .....
تکنولوژي و دانش نوين داخلي استفاده مي کند از نظر هزينه هاي توليد بسيار مقرون به
...... انجام پايان نامه هاي کارشناسي و کارشناسي ارشد رشته ي مهندسي شيمي : پروژه هاي
...

اشکال و تعداد بادبندها در سازه های فلزی با استفاده از برنامه ریزی ریاضی

در صورت مشاهده پایان نامه خود در بین محصولات ما سریعا با شماره تلفن 09039463875
... سمینار کارشناسی ارشد عمران بهینه سای همزمان ابعاد- اشکال و تعداد بادبندها در سازه
های فلزی با استفاده از برنامه ریزی ریاضی ... پایان نامه کارشناسی ارشد شیمی طراحی
شبکه مبدل های حرارتی واحد تولید کمپلکس PVC با استفاده از تکنولوژی Pinch

دانلود جزوه آمار احتمالات – استاد شکوه غازانی | صدف فایل

29 سپتامبر 2016 ... پایان نامه کارشناسی ارشد شیمی طراحی شبکه مبدل های حرارتی واحد تولید کمپلکس
PVC با استفاده از تکنولوژی Pinch. سپتامبر 25, 2016 ...

Cheme.Oth.6 - Scribd

گروه مهندسی شیمی دارای گرایش‌های ترمودینامیک ، سینتیک و طراحی را کتورهای ...
در مقطع کارشناسی‌ارشد که 2 سال به طول خواهد انجامید ، تعداد کل واحد درسی 32
واحد است .... »ارتقاء فرایند SMR با استفاده از یک رآ کتور غشایی (دکتر امیدخواه)
...... امیدخواه تهیه نرم افزار جهت طراحی شبکه مبدلهای حرارتی توسط متد pinch
1.

فروشگاه دانشجویی کتاب سبز مقاله آتاماتون سلولي، آتاماتون يادگير ...

قیمت: 6,000 تومان. پایان نامه کارشناسی ارشد شیمی طراحی شبکه مبدل های حرارتی
واحد تولید کمپلکس PVC با استفاده از تکنولوژی Pinch قیمت: 5,000 تومان.

فروشگاه دانشجویی کتاب سبز مقاله خوشنویسی

در صورت مشاهده پایان نامه خود در بین محصولات ما سریعا با شماره تلفن ..... کارشناسی
ارشد شیمی طراحی شبکه مبدل های حرارتی واحد تولید کمپلکس PVC با استفاده از ...

کامپیوتر و اینترنت

پایان نامه طراحی شبکه مبدل های حرارتی واحد تولید کمپلکس PVC با استفاده از
تکنولوژی Pinch. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب دانشکده تحصیلات تکمیلی
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مهندسی شیمیطراحی فرآیندهای ...
Pinch ابتدا به عنوان ابزاری برای کاهش انرژی به خصوص برای طراحی شبکه های پیش
گرمکن .

محصولات کاربران – برگه 59 – jnmrazavi.ir

مقاله در مورد گزارش كارآموزي شرکت شبکه پردازان امواج لینک دانلود و خرید پایین
توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و ... پایان نامه کارشناسی ارشد شیمی
طراحی شبکه مبدل های حرارتی واحد تولید کمپلکس PVC با استفاده از تکنولوژی
Pinch.

دانلود فایل های پایان نامه - 23

3 جولای 2016 ... دانشکده تحصیلات تکمیلی. “M.Sc” پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد.
مهندسی شیمی .... پایان نامه طراحی شبکه مبدل های حرارتی واحد تولید کمپلکس PVC با
استفاده از تکنولوژی Pinch. 1; 2; 3; 4; 5. admin بازدید : 5 یکشنبه ... مهندسی شیمی
طراحی فرآیندهای صنایع نفت. عنوان: طراحی شبکه مبدل های حرارتی ...

Cheme.Oth.6 - Scribd

گروه مهندسی شیمی دارای گرایش‌های ترمودینامیک ، سینتیک و طراحی را کتورهای ...
در مقطع کارشناسی‌ارشد که 2 سال به طول خواهد انجامید ، تعداد کل واحد درسی 32
واحد است .... »ارتقاء فرایند SMR با استفاده از یک رآ کتور غشایی (دکتر امیدخواه)
...... امیدخواه تهیه نرم افزار جهت طراحی شبکه مبدلهای حرارتی توسط متد pinch
1.

دانلود پایان نامه و سمینار کارشناسی ارشد - همه رشته ها | سیمنار ارشد ...

30 نوامبر 2015 ... مهندسی شیمیطراحی فرآیندهای صنایع نفت. عنوان: طراحی شبکه مبدل های حرارتی
واحد تولید کمپلکس PVC با استفاده از تکنولوژی Pinch.

حرارت - درج آگهی رایگان | درج آگهی | تبلیغات رایگان | ثبت اگهی رایگان

تگ ها : مبدل های حرارتی پمپ و قطعات پمپ شیرآلات صنعتی قالب های صنعتی چرخ .....
و برودت موردنیاز واحد ها و منازل و ادارت می باشد به گونه ای که با استفاده از هواسازهای
..... Washer) برای خنک و مرطوب ساختن هوا - شبکه لوله‌ای و افشانک‌های pvc فشار قوی
...... كارشناسي ارشد و دكتري انجام سمينار كارشناسي ارشد انجام پايان نامه كارشناسي، ...

تقویم 96و آتلیه کودک با طرح انیمیشن زوتوپیا | A To Z File

15 فوریه 2017 ... تقویم لایه باز با فرمت PSD با طرح انیمیشن زوتوپیا ... -از ویژگیهای این طرح
قابلیت استفاده بصورت آتلیه کودک می باشد یعنی اینکه با حذف تقویم می ... ارشد
شیمی طراحی شبکه مبدل های حرارتی واحد تولید کمپلکس PVC با استفاده ... محاربه ·
پایان نامه کارشناسی رشته مهندسی معماری با عنوان تأثیر صنایع دستی ...

آگهی سیتی |درج آگهی رایگان |تبلیغات اینترنتی رایگان, -> جستجوی ...

شرکت پارت ایمن سیل با تولید انواع پلمپ های امنیتی از جمله پلمپ های تسمه ایی .....
و پشتیبانی کلیه لوازم آزمايشگاهي مرتبط • طراحی و ساخت مبدل حرارتی نسل سوم .....
تکنولوژي و دانش نوين داخلي استفاده مي کند از نظر هزينه هاي توليد بسيار مقرون به
...... انجام پايان نامه هاي کارشناسي و کارشناسي ارشد رشته ي مهندسي شيمي : پروژه هاي
...

پایان نامه کارشناسی ارشد شیمی شبیه سازی ... - بهترین های روز ایران

17 ژوئن 2016 ... بازنشر شده توسط : بهترین های روز - bestofday لینک ثابت مطلب : http://www.
bestofday.ir/reader/text/ ... پایان نامه کارشناسی ارشد شیمی طراحی شبکه مبدل های
حرارتی واحد تولید کمپلکس PVC با استفاده از تکنولوژی Pinch 0 ...

ایده پردازی و موضوع یابی رسانه ای (تولید ملّی؛ حمایت از کار و ... - قائمیه

تبیین علوم و فن آوری های برتر با رویکرد ایده پردازی؛ .... این فرم برای تبیین
مطالب اقتصادی قرآن طراحی شده است تا آیات و موضوعات .... فن آوری و مستندسازی فن
آوری های انتقالی با محوریت واحد های تحقیق و توسعه و ایجاد ... در مدیریت کلان
اقتصادی کشور، با استفاده شایسته از علم و فن آوری و نوآوری ... کارشناسی/
ترکیبی/ گزارشی.

دانلود پروژه پایان نامه طراحی شبکه مبدلهای حرارتی واحد تولید کمپلکس ...

28 نوامبر 2015 ... ... مکانیک,مهندسی عمران,مهندسی شیمی,مهندسی کامپیوتر,مهندسی صنایع,مهندسی مواد,
مهندسی,علوم سیاسی,روانشناسی,اقتصاد و . ... عنوان پایان نامه: طراحی شبکه مبدلهای
حرارتی واحد تولید کمپلکس PVC با استفاده از تکنولوژی Pinch .... غریبه · دانلود
پروژه پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بررسي رابطه بين تيپ هاي ...

خلاصه کتاب تکنولوژی کارگاه ورقکاری وجوشکاری مهندس بهمن ازادگان ...

28 ژانويه 2017 ... +دانلود+پایان+نامه+کارشناسی+ارشد+شیمی+طراحی+شبکه+مبدلهای+حرارتی+واحد+
تولید+کمپلکس+PVC+با+استفاده+ا… ۲۱ مه ۲۰۱۶ … … واحد تولید کمپلکس PVC
با استفاده از تکنولوژی Pinch : زیپ دانلود. … خلاصه

کاتالوگ گروه مهندسی شیمی و مهندسی نفت - دانشگاه تربیت مدرس

گروه مهندسی شیمی دارای گرایش های ترمودینامیک، سینتیک و طراحی راکتورهای ... در
مقطع کارشناسی ارشد که 2 سال به طول خواهد انجامید، تعداد کل واحد درسی 32 واحد است
.... شکست کاتالسیتی حرارتی برای تولید اولفین های سبک، جذب گاز با تناوب
فشار، هیدروژن ... بررسی و مقایسه روش های نوین ازدیاد برداشت نفت با استفاده از
تکنیک ...

دانلود جزوه آمار احتمالات – استاد شکوه غازانی | صدف فایل

29 سپتامبر 2016 ... پایان نامه کارشناسی ارشد شیمی طراحی شبکه مبدل های حرارتی واحد تولید کمپلکس
PVC با استفاده از تکنولوژی Pinch. سپتامبر 25, 2016 ...

پایان نامه کارشناسی ارشد شیمی شبیه سازی ... - بهترین های روز ایران

17 ژوئن 2016 ... بازنشر شده توسط : بهترین های روز - bestofday لینک ثابت مطلب : http://www.
bestofday.ir/reader/text/ ... پایان نامه کارشناسی ارشد شیمی طراحی شبکه مبدل های
حرارتی واحد تولید کمپلکس PVC با استفاده از تکنولوژی Pinch 0 ...

مهندسی شیمی, سمینار کارشناسی ارشد مهندسی شیمی, جداسازی آمونیاک ...

27 ژوئن 2016 ... سمینار کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر اصلاح خواص بتن با استفاده از .... طراحی
شبکه مبدلهای حرارتی واحد تولیدی کمپلکسPVCبا استفاده از تکنولوژیPinch .....
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی اصلاح شبکه مبدل های ...

به نام به آفرین زیبا آفرین - صنایع شیمیایی

مرتبط با صنعت مبدل گرمایی، انجمن هاي صنفي - تولیدي و علمی. مرتبط با ... روش
هــای انتگراســیون حرارتی و اصالح شــبكه مبدل گرمایی ... مدیران و مهندسین، طراحان و
دست اندرکاران فعال در پروژه هاي .... حميدرضا کامروا: دانشجوي کارشناسي ارشد مهندسي
شيمي ، دانشگاه آزاد اسالمي واحد ... پااليشگاه گاز ايالم با استفاده از تکنولوژي پينچ
.

اشکال و تعداد بادبندها در سازه های فلزی با استفاده از برنامه ریزی ریاضی

در صورت مشاهده پایان نامه خود در بین محصولات ما سریعا با شماره تلفن 09039463875
... سمینار کارشناسی ارشد عمران بهینه سای همزمان ابعاد- اشکال و تعداد بادبندها در سازه
های فلزی با استفاده از برنامه ریزی ریاضی ... پایان نامه کارشناسی ارشد شیمی طراحی
شبکه مبدل های حرارتی واحد تولید کمپلکس PVC با استفاده از تکنولوژی Pinch

تقویم 96و آتلیه کودک با طرح انیمیشن زوتوپیا | A To Z File

15 فوریه 2017 ... تقویم لایه باز با فرمت PSD با طرح انیمیشن زوتوپیا ... -از ویژگیهای این طرح
قابلیت استفاده بصورت آتلیه کودک می باشد یعنی اینکه با حذف تقویم می ... ارشد
شیمی طراحی شبکه مبدل های حرارتی واحد تولید کمپلکس PVC با استفاده ... محاربه ·
پایان نامه کارشناسی رشته مهندسی معماری با عنوان تأثیر صنایع دستی ...

م آ ﻦ ز ﺒﺎ آ ﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﻢ اﻧﺪﻳﺸﺎن اﻧﺮژي ﻛﻴﻤﻴﺎ در ﺧﺼﻮص اﺷﺨﺎﺻ - کنفرانس آب، پساب ...

اﻧﺠﻤﻦ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺷﻴﻤﻲ اﻳﺮان، ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ ﻓﺠﺮ، ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻣﺒﺪل ﮔﺮﻣﺎﻳﻲ، ره آوران ﻓﻨﻮن ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ، ﺳﺎﻳﺖ .....
بهینه سازی شبكه مبدلهای حرارتی در فرايند تولید متانول با استفاده از آنالیز پینچ
... نگرشهاي مرتبط با تكنولوژي پینچ در طراحي شبكه مبدلهاي حرارتي .... دانشجوی
كارشناسی ارشد مهندسی انرژی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات، دانشكده محیط ...

اشکال و تعداد بادبندها در سازه های فلزی با استفاده از برنامه ریزی ریاضی

در صورت مشاهده پایان نامه خود در بین محصولات ما سریعا با شماره تلفن 09039463875
... سمینار کارشناسی ارشد عمران بهینه سای همزمان ابعاد- اشکال و تعداد بادبندها در سازه
های فلزی با استفاده از برنامه ریزی ریاضی ... پایان نامه کارشناسی ارشد شیمی طراحی
شبکه مبدل های حرارتی واحد تولید کمپلکس PVC با استفاده از تکنولوژی Pinch

دانلود جزوه تکنولوژی پینچ – دانلود

5 فوریه 2017 ... دانلود بررسی وطراحی مبدلهای حرارتی با استفاده از روش پینچ -کامل و جامع ...
تکنولوژی پینچ Pinch – مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده ... تحقیق،پروژه،مقاله،
پایان نامه، جزوات کارشناسی ارشد . projeha.net .... دانلود پروژه پایان نا طراحی شبکه
مبدلهای حرارتی واحد تولید کمپلکس PVC با استفاده از تکنولوژی Pinch.

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد شیمی طراحی شبکه مبدلهای حرارتی واحد ...

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد شیمی طراحی شبکه مبدلهای حرارتی واحد تولید
کمپلکس PVC با استفاده از تکنولوژی Pinch : زیپ دانلود ...

پایان نامه کارشناسی ارشد شیمی طراحی شبکه مبدل های حرارتی واحد ...

پایان نامه کارشناسی ارشد شیمی طراحی شبکه مبدل های حرارتی واحد تولید کمپلکس
PVC با استفاده از تکنولوژی Pinch. پایان نامه کارشناسی ارشد شیمی طراحی شبکه ...

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد شیمی طراحی شبکه مبدلهای حرارتی واحد ...

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد شیمی طراحی شبکه مبدلهای حرارتی واحد تولید
کمپلکس PVC با استفاده از تکنولوژی Pinch : زیپ دانلود ...

مهندسي شيمي - دانشگاه سیستان و بلوچستان

کارشناسي ارشد (دانشگاه سيستان و بلوچستان، دانشکده مهندسي شهيد نيکبخت، گروه
مهندسي ... شبيه سازي کامپيوتري راکتور STEAM REFORMER با استفاده از تعادل
... ترموديناميک، سينتيک و فرآيند سنتز متانول و طراحي راکتور به کمک Pro/II/ ...
اصلاح شبکه مبدلهاي حرارتي واحد فورفورال پالايشگاه نفت بهران توسط تکنولوژي ...

اشکال و تعداد بادبندها در سازه های فلزی با استفاده از برنامه ریزی ریاضی

در صورت مشاهده پایان نامه خود در بین محصولات ما سریعا با شماره تلفن 09039463875
... سمینار کارشناسی ارشد عمران بهینه سای همزمان ابعاد- اشکال و تعداد بادبندها در سازه
های فلزی با استفاده از برنامه ریزی ریاضی ... پایان نامه کارشناسی ارشد شیمی طراحی
شبکه مبدل های حرارتی واحد تولید کمپلکس PVC با استفاده از تکنولوژی Pinch

دانلود پروژه پایان نامه طراحی شبکه مبدلهای حرارتی واحد تولید کمپلکس ...

28 نوامبر 2015 ... ... مکانیک,مهندسی عمران,مهندسی شیمی,مهندسی کامپیوتر,مهندسی صنایع,مهندسی مواد,
مهندسی,علوم سیاسی,روانشناسی,اقتصاد و . ... عنوان پایان نامه: طراحی شبکه مبدلهای
حرارتی واحد تولید کمپلکس PVC با استفاده از تکنولوژی Pinch .... غریبه · دانلود
پروژه پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بررسي رابطه بين تيپ هاي ...

به نام به آفرین زیبا آفرین - صنایع شیمیایی

مرتبط با صنعت مبدل گرمایی، انجمن هاي صنفي - تولیدي و علمی. مرتبط با ... روش
هــای انتگراســیون حرارتی و اصالح شــبكه مبدل گرمایی ... مدیران و مهندسین، طراحان و
دست اندرکاران فعال در پروژه هاي .... حميدرضا کامروا: دانشجوي کارشناسي ارشد مهندسي
شيمي ، دانشگاه آزاد اسالمي واحد ... پااليشگاه گاز ايالم با استفاده از تکنولوژي پينچ
.

دانلود جزوه آمار احتمالات – استاد شکوه غازانی | صدف فایل

29 سپتامبر 2016 ... پایان نامه کارشناسی ارشد شیمی طراحی شبکه مبدل های حرارتی واحد تولید کمپلکس
PVC با استفاده از تکنولوژی Pinch. سپتامبر 25, 2016 ...

نسخه قابل چاپ - پایگاه علمی سرگرمی و تفریحی آموزش درآمد ...

فقط مشاوره در انجام پایان نامه های کارشناسی و ارشد و تهیه پروپوزال مدیریت اجرایی ....
مشکلات ناشی از عدم رعایت تقدم و تاخر در طراحی شبکه های ابیاری و زهکشی مطالعه .....
طراحی و برآورد اقتصادی مبدلهای حرارتی افزوده شده به سیستم آب صنعتی ...... عیب
یابی واحد آب گیری و نمک زدایی از نفت خام با استفاده از روش فازی شیمی فنی

پایان نامه طراحی شبکه مبدل های حرارتی واحد تولید کمپلکس PVC با ...

پایان نامه طراحی شبکه مبدل های حرارتی واحد تولید کمپلکس PVC با استفاده از
تکنولوژی Pinch. تیر ۱۲, ۱۳۹۵ /در قسمت دسته‌بندی نشده /توسط userw. دانشگاه آزاد
اسلامی. واحد تهران جنوب. دانشکده تحصیلات تکمیلی. پایان نامه برای دریافت درجه
کارشناسی ارشد. مهندسی شیمیطراحی فرآیندهای صنایع نفت. عنوان: طراحی شبکه
مبدل های ...

نمونه پایان نامه شیمی فرایند | دانلود رایگان مهندسی شیمی گرایش طراحی ...

29 ژانويه 2017 ... نمونه پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی شیمیطراحی فرایند ... مبدل های حرارتی
تاثیر بسزایی در مصرف انرژی دارد تکنولوژی pinch روش ... موضوع: طراحی شبکه
مبدلهای حرارتی واحد تولید کمپلکسPVC با استفاده از تکنولوژیPinch.

تحقیق درباره اتوماسيون صنعتي

مقاله در مورد اهمیت و ارزش غذائی پیاز

دانلود پاورپوینت درس 4 زبان انگلیسی پیش دانشگاهی - 12 اسلاید قابل ویرایش

پاک کردن فایل های اضافی و افزایش فضای درایوها و سرعت ویندوز با یک کلیک

نرم افزار اندروید اختلالات آب و الکترولیت

نکات مهم و کلیدی درس برنامه ریزی مجتمع های زیستی و شهرهای جدید

مديريت سازمان 2

مقالات کامل همایش علمی و کاربردي استفاده از پسماندهاي کشاورزي، شهري و صنعتی در جیره هاي غذایی دام، طیور و آبزیان

پاورپوینت درباره مکمل های غذایی و دوپینگ

دانلود گزارش كارآموزي كامپيوتر