دانلود رایگان


پایان نامه کارشناسی ارشد شیمی طراحی شبکه مبدل های حرارتی واحد تولید کمپلکس PVC با استفاده از تکنولوژی Pinch - دانلود رایگاندانلود رایگان فروشگاه جامع مقاله ,پروژه , اقدام پژوهی, مقالات ترجمه شده , تحقیق , خلاصه کتب دانشگاهی و نمونه سوالات استخدامی

دانلود رایگان پایان نامه کارشناسی ارشد شیمی طراحی شبکه مبدل های حرارتی واحد تولید کمپلکس PVC با استفاده از تکنولوژی Pinch این فایل در قالب پی دی اف و 155 صفحه می باشد.
این پایان نامه جهت ارائه در مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی طراحی و تدوین گردیده است . و شامل کلیه مباحث مورد نیاز پایان نامه ارشد این رشته می باشد.نمونه های مشابه این عنوان با قیمت های بسیار بالایی در اینترنت به فروش می رسد.گروه تخصصی ما این پایان نامه را با قیمت ناچیزی جهت استفاده دانشجویان عزیز در رابطه با منبع اطلاعاتی در اختیار شما قرار می دهند. حق مالکیت معنوی این اثر مربوط به نگارنده است. و فقط جهت استفاده ازمنابع اطلاعاتی و بالابردن سطح علمی شما در این سایت ارائه گردیده است.
چکیده:
تکنولوژی Pinch ابتدا به عنوان ابزاری برای کاهش انرژی به خصوص برای طراحی شبکه های پیش گرمکن منظور و مورد توجه قرار گرفته بود، اما به تدریج کاربرد تکنولوژی Pinch دامنه وسیع تری پیدا کرد و به عنوان تکنولوژی برتر در زمینه های درک و فهم مسائل حرارت و توان در فرآیندهای صنعتی مورد استفاده قرار گرفت. با توجه به قیمت روزافزون انرژی و نیز مصرف فراوان انرژی در صنایع شیمیایی به ویژه صنایع پلیمریزاسیون، به کارگیری تکنولوژی انتگراسیون حرارتی در این واحدها برای ارائه راهکار مناسب جهت کم کردن مصرف انرژی حائز اهمیت فراوان است. در پروژه حاضر طراحی شبکه مبدل های حرارتی واحدهای Direct و EDC purification و Oxy.chlorination و chlorination با استفاده از تکنولوژی Pinch انجام گرفته است.
نتایج به دست آمده از انتگراسیون حرارتی و طراحی شبکه مبدل های حرارتی واحدهای مذکور را می توان به صورت، افزایش تبادل حرارت و کاهش نیاز به مصرف انرژی از تأسیسات حرارتی سرد و گرم، کاهش هزینه های سالیانه به وسیله مشخص کردن ارتباطی پایاپای بین هزینه عملیات (مواد خام و انرژی) و هزینه سرمایه گذاری (تجهیزات) و در نتیجه کاهش مصرف انرژی، بهبود مصرف مواد خام و کاهش هزینه تجهیزات، کاهش قیمت تمام شده محصولات و نیز تأثیرگذاری آن در مسائل زیست محیطی، بیان نمود.
فهرست
چکیده
مقدمه
فصل اول: کلیات
۱-۱) هدف
۲-۱) پیشینه تحقیق
۳-۱) روش کار و تحقیق
فصل دوم: مجتمع پتروشیمی اروند در یک نگاه
۱-۲) مقدمه
۲-۲) کارخانه کلر آلکالی
۳-۲) کارخانه اتیلن دی کلراید/ وینیل کلرید مونومر (EDC / VMC)
۴-۲) کارخانه PVC
۵-۲) دریاچه نمک
۶-۲) واحد تغلیظ اسید سولفوریک
۷-۲) واحد تولید اکسیژن
۸-۲) معرفی واحدهای مختلف کارخانه EDC / VMC
فصل سوم: تاریخچه پینچ
۱-۳) مقدمه
۲-۳) تاریخچه پینچ
فصل چهارم: سلسله مراتب طراحی فرآیند
۱-۴) مقدمه
۲-۴) سلسله مراتب طراحی فرآیند و نمودار پیازی
۳-۴) هدف گذاری انرژی
۴-۴) منحنی های ترکیبی
۵-۴) اصول پینچ
۶-۴) جدول الگوریتمی مسأله
۱-۶-۴) ایجاد دماهای اینتروال
۲-۶-۴) تعیین آنتالپی هر اینتروال
۳-۶-۴) آنالیز آبشاری
۷-۴) انتخاب یوتیلیتی
۸-۴) نیازهای گرمایی و سرمایی می نیمم
۹-۴) بررسی قانون اول
۱۰-۴) دمای پینچ
۱۱-۴) ارتباط می نیمم گرما و سرمای مورد نیاز قانون اول
۱۲-۴) طراحی شبکه مبدل های حرارتی
۱۳-۴) رسم نمودار شبکه
۱۴-۴) تقسیم جریانها
فصل پنجم: مقدمه ای بر انتگراسیون فرآیند
۱-۵) مفهوم انتگراسیون فرآیند
۲-۵) کاربردهای انتگراسیون فرآیندها
۳-۵) مزایای استفاده از انتگراسیون فرآیندها
۴-۵) دامنه کاربردهای انتگراسیون فرآیندها
۶-۵) روش شناسی انتگراسیون فرآیندها
فصل ششم: بهینه سازی فرآیند با Aspen Pinch
۱-۶) مقدمه
۲-۶) Aspen Pinch برای تحلیل انرژی
۳-۶) Aspen Pinch در بهینه سازی فرآیند
۴-۶) Aspen Pinch برای طراحی واحدهای پشتیبانی
۵-۶) Aspen Pinch برای طراحی و تحلیل شبکه مبدل ها
۶-۶) Aspen Pinch برای تحلیل کلی سایت
۷-۶) Aspen Pinch در یکپارچه سازی دبی کاری
فصل هفتم: روشهای طراحی شبکه مبدل های حرارتی
۱-۷) مقدمه
۲-۷) هدف یابی در طراحی پروژه ها
۳-۷) طراحی شبکه مبدل های حرارتی براساس ضریب انتقال حرارت ثابت
۱-۳-۷) هدف گذاری براساس ضریب انتقال حرارت ثابت
۱-۱-۳-۷) محاسبه راندمان سطح شبکه
۲-۱-۳-۷) محاسبه سطح هدف برای مقادیر مختلف انرژی
۳-۱-۳-۷) رسم منحنی
۴-۱-۳-۷) برآورد هزینه های سرمایه گذاری و ذخیره سازی انرژی
۵-۱-۳-۷) محاسبه دلتای T می نیمم هدف
۲-۳-۷) طراحی شبکه مبدل های حرارتی براساس ضریب انتقال حرارت ثابت
۱-۲-۳-۷) برقراری اهداف
۲-۲-۳-۷) استفاده تحلیل مسأله باقیمانده برای طراحی شبکه مورد نظر
۳-۲-۳-۷) پذیرش مبدل های حرارتی مناسب
۴-۲-۳-۷) تشکیل منحنی نیروی محرکه
۵-۲-۳-۷) بهبود مبدل های نامناسب به وسیله تغییر مکان بر روی DFA
۶-۲-۳-۷) ارتباط دادن جریان های باقیمانده
۷-۲-۳-۷) کامل نمودن طراحی و بهینه نمودن آن برای رسیدن به شبکه مبدل های حرارتی طراحی شده نهایی
۴-۷) طراحی شبکه مبدل های حرارتی براساس افت فشار ثابت
۱-۴-۷) اهمیت بررسی افت فشار در شبکه مبدل های حرارتی
۱-۱-۴-۷) روابط افت فشار برای مبدل های پوسته و لوله ای
۲-۱-۴-۷) محاسبه حداقل سطح مورد نیاز شبکه بر مبنای افت فشارهای مجاز
۲-۴-۷) هدف گذاری شبکه مبدل های حرارتی براساس افت فشار ثابت
۳-۴-۷) طراحی شبکه مبدل های حرارتی براساس افت فشار ثابت
۱-۳-۴-۷) تحلیل مسأله باقیمانده براساس افت فشار ثابت
۵-۷) طراحی شبکه مبدل های حرارتی به منظور رفع گلوگاههای حاصل از افزایش ظرفیت
۶-۷) طراحی شبکه مبدل های حرارتی با ضرایب انتقال حرارت متفاوت با توجه به افت فشار مجاز جریان ها
۱-۶-۷) مقدمه
۲-۶-۷) هدف گذاری توسط روش متداول پینچ
۳-۶-۷) رابطه افت فشار، ضریب انتقال حرارت و سطح تبادل حرارت مبدل
۴-۶-۷) هدف گذاری سطح بر مبنای افت فشار ثابت
۵-۶-۷) هدف گذاری با ملاحظات تفاوت ضرایب انتقال حرارت جریان ها
۶-۶-۷) روش جدید هدف گذاری بر مبنای ضرایب انتقال حرارت متفاوت و افت فشار مجاز
فصل هشتم: نحوه حل مسأله
۱-۸) صورت مسأله
۲-۸) مشخصات نرم افزار، Default و مفروضات
۱-۲-۸) مقدمه
۲-۲-۸) معرفی نرم افزار به همراه مشخصات آن
۳-۸) نحوه حل مسأله
۴-۸) جزئیات حل مسأله با نرم افزار
فصل نهم: نتیجه گیری و پیشنهادات
۱-۹) نتیجه گیری
۲-۹) پیشنهادات
منابع و مؤاخذ
فهرست منابع فارسی
فهرست منابع لاتین
چکیده انگلیسی
مقدمه:
یکی از مهمترین مباحثی که در حال حاضر مطرح می باشد بازیافت توان و انرژی در صنعت و استفاده بهینه از انرژی های موجود در واحدهای مختلف نفت و پتروشیمی یا به عبارت دیگر انتگراسیون فرآیندها است. در ریاضیات انتگرال گیری از تابع به مفهوم محاسبه سطح محصور بین منحنی و یکی از محورهای مختصات می باشد و این امر با تعیین سطح هر مستطیل یا ذوزنقه و جمع کردن مساحت های آنها امکان پذیر می باشد. انتگراسیون فرآیندها نیز مفهوم مشابهی دارد، به عبارت دیگر، منظور از انتگراسیون فرآیندها (یکپارچه کردن فرآیند) چیدن و قرار دادن اجزاء تجهیزات فرآیندی در واحد می باشد (جمع کردن تجهیزات) به نحوی که شرایط بهینه حاصل گردد. هدف از انتگراسیون فرآیندها را می توان به صورت زیر بیان نمود:
1- طراحی بهتر فرآیند
2- کاهش هزینه های منابع حرارتی گرم و سرد خارجی
3- کاهش اتلاف انرژی
4- استفاده بهینه و مناسب از دستگاه ها
تئوری Pinch انتگراسیون فرآیندها را امکان پذیر می سازد، این روش برای حل بسیاری از مسائل فرآیندی از جمله موارد زیر کاربرد دارد:
1- طراحی شبکه مبدل های حرارتی
2- تعیین صحیح محل قرار گرفتن تجهیزات فرآیندی (کمپرسورها، پمپ ها، توربین ها، برج های تقطیر و…)
3- انتخاب بهینه منابع حرارتی گرم و سرد خارجی
4- تعیین تقریبی سطح تبادل حرارت شبکه مبدل های حرارتی، قبل از طراحی شبکه مورد نظر (Targeting)
5- تعیین هزینه دستگاه ها (Capital Cost) و هزینه انرژی (Energy Cost)
نظر به اینکه انتگراسیون فرآیند یک سیستم روش شناسی سازگار یافته است، از بزرگترین مزایای آن پیش بینی فرآیندهای یا واحدهای پیچیده از قبیل پالایش نفت، کارخانجات شیمیایی، پتروشیمی و غیره می باشد. در واحدهای ساده و کوچک مانند صنایع غذایی و نوشیدنی نیز انتگراسیون فرآیند کاربردی و پردازشی است. از صنایع دیگری که انتگراسیون فرآیند به طور موفقیت آمیزی در مورد آنها عمل کرده است صنایع خمیر، کاغذسازی، داروسازی و صنایع فلزی می باشد.
یکی از مفصل ترین مباحث انتگراسیون فرآیند، طراحی و توصیف راکتورها، جداکننده ها (مخصوصا سیستم هایی با مصرف انرژی همانند برج های تقطیر، خشک کن ها و تبخیر کننده ها)، شبکه مبدل های حرارتی و واحدهای پشتیبانی (بخار در فشارهای مختلف، کوره ها، سردسازها و غیره) است، از طرفی Aspen pinch یک ابزار فراگیر برای طراحی یا طراحی مجدد سیستم شبکه مبدل های حرارتی جهت بازیافت انرژی می باشد. به کارگیری این تکنیک در طراحی مبدل های حرارتی و خصوصا انجام اصلاحاتی بر روی آنها به منظور افزایش تبادل حرارت و در نتیجه کاهش نیاز به مصرف انرژی از تأسیسات حرارتی سرد و گرم، مقرون به صرف می باشد.
در این پروژه اطلاعات مربوط به فرآیند تولید کمپلکس PVC در واحد پتروشیمی اروند جمع آوری شده است و مطالعه تکنولوژی Pinch و تجزیه و تحلیل نتایج در این واحد انجام گردیده است. این تجزیه و تحلیل با استفاده از نرم افزار Aspen pinch صورت پذیرفته است.


پایان نامه کارشناسی ارشد شیمی طراحی شبکه مبدل های حرارتی واحد تولید کمپلکس پی وی سی با استفاده از تکنولوژی پینچ


دانلود رایگان پایان نامه کا


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مهندسی شیمی, سمینار کارشناسی ارشد مهندسی شیمی, جداسازی آمونیاک ...

27 ژوئن 2016 ... سمینار کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر اصلاح خواص بتن با استفاده از .... طراحی
شبکه مبدلهای حرارتی واحد تولیدی کمپلکسPVCبا استفاده از تکنولوژیPinch .....
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی اصلاح شبکه مبدل های ...

کاتالوگ گروه مهندسی شیمی و مهندسی نفت - دانشگاه تربیت مدرس

گروه مهندسی شیمی دارای گرایش های ترمودینامیک، سینتیک و طراحی راکتورهای ... در
مقطع کارشناسی ارشد که 2 سال به طول خواهد انجامید، تعداد کل واحد درسی 32 واحد است
.... شکست کاتالسیتی حرارتی برای تولید اولفین های سبک، جذب گاز با تناوب
فشار، هیدروژن ... بررسی و مقایسه روش های نوین ازدیاد برداشت نفت با استفاده از
تکنیک ...

م آ ﻦ ز ﺒﺎ آ ﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﻢ اﻧﺪﻳﺸﺎن اﻧﺮژي ﻛﻴﻤﻴﺎ در ﺧﺼﻮص اﺷﺨﺎﺻ - کنفرانس آب، پساب ...

اﻧﺠﻤﻦ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺷﻴﻤﻲ اﻳﺮان، ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ ﻓﺠﺮ، ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻣﺒﺪل ﮔﺮﻣﺎﻳﻲ، ره آوران ﻓﻨﻮن ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ، ﺳﺎﻳﺖ .....
بهینه سازی شبكه مبدلهای حرارتی در فرايند تولید متانول با استفاده از آنالیز پینچ
... نگرشهاي مرتبط با تكنولوژي پینچ در طراحي شبكه مبدلهاي حرارتي .... دانشجوی
كارشناسی ارشد مهندسی انرژی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات، دانشكده محیط ...

پایان نامه کارشناسی ارشد شیمی طراحی شبکه مبدل های حرارتی واحد ...

پایان نامه کارشناسی ارشد شیمی طراحی شبکه مبدل های حرارتی واحد تولید کمپلکس
PVC با استفاده از تکنولوژی Pinch. پایان نامه کارشناسی ارشد شیمی طراحی شبکه ...

مهندسي شيمي - دانشگاه سیستان و بلوچستان

کارشناسي ارشد (دانشگاه سيستان و بلوچستان، دانشکده مهندسي شهيد نيکبخت، گروه
مهندسي ... شبيه سازي کامپيوتري راکتور STEAM REFORMER با استفاده از تعادل
... ترموديناميک، سينتيک و فرآيند سنتز متانول و طراحي راکتور به کمک Pro/II/ ...
اصلاح شبکه مبدلهاي حرارتي واحد فورفورال پالايشگاه نفت بهران توسط تکنولوژي ...

جهت مشاهده دروس جبرانی و اصلی دوره دکترا اینجا را کلیک کنید.

دروس جبرانی دکترای شیمی آلی با گرایشهای آلی و سوپرامولکول 14 ..... تکمیلی-
پژوهشی دانشکده دانشجو میتواند تا 6 واحد از دروس کارشناسی ارشد را به عنوان دروس
جبرانی بگذراند. .... دانشکده برای یک دوره 6 ماهه از فرصت مطالعاتی در دانشگاههای
معتبر استفاده کند. ..... الف- دروسی که انتخاب میکند برای انجام پایان نامه ضروری
باشد.

تقویم 96و آتلیه کودک با طرح انیمیشن زوتوپیا | A To Z File

15 فوریه 2017 ... تقویم لایه باز با فرمت PSD با طرح انیمیشن زوتوپیا ... -از ویژگیهای این طرح
قابلیت استفاده بصورت آتلیه کودک می باشد یعنی اینکه با حذف تقویم می ... ارشد
شیمی طراحی شبکه مبدل های حرارتی واحد تولید کمپلکس PVC با استفاده ... محاربه ·
پایان نامه کارشناسی رشته مهندسی معماری با عنوان تأثیر صنایع دستی ...

دانلود جزوه آمار احتمالات – استاد شکوه غازانی | صدف فایل

29 سپتامبر 2016 ... پایان نامه کارشناسی ارشد شیمی طراحی شبکه مبدل های حرارتی واحد تولید کمپلکس
PVC با استفاده از تکنولوژی Pinch. سپتامبر 25, 2016 ...

آگهی سیتی |درج آگهی رایگان |تبلیغات اینترنتی رایگان, -> جستجوی ...

شرکت پارت ایمن سیل با تولید انواع پلمپ های امنیتی از جمله پلمپ های تسمه ایی .....
و پشتیبانی کلیه لوازم آزمايشگاهي مرتبط • طراحی و ساخت مبدل حرارتی نسل سوم .....
تکنولوژي و دانش نوين داخلي استفاده مي کند از نظر هزينه هاي توليد بسيار مقرون به
...... انجام پايان نامه هاي کارشناسي و کارشناسي ارشد رشته ي مهندسي شيمي : پروژه هاي
...

پایان نامه کارشناسی ارشد شیمی شبیه سازی ... - بهترین های روز ایران

17 ژوئن 2016 ... بازنشر شده توسط : بهترین های روز - bestofday لینک ثابت مطلب : http://www.
bestofday.ir/reader/text/ ... پایان نامه کارشناسی ارشد شیمی طراحی شبکه مبدل های
حرارتی واحد تولید کمپلکس PVC با استفاده از تکنولوژی Pinch 0 ...

پايان نامه - پگاه

برچسب‌ها: پايان نامه با موضوع تونل, تونل, پايان نامه, ارشد, كارشناسي ارشد, عمران ...
آوری GTL 92ص; نانو تکنولوژی و کاربرد آن در فرآیندهای شیمی و الکتروشیمی 98ص
..... طراحی شبکه مبدلهای حرارتی واحد تولید کمپلکس PVC با استفاده از تکنولوژی
...

پايان نامه - پگاه

برچسب‌ها: پايان نامه با موضوع تونل, تونل, پايان نامه, ارشد, كارشناسي ارشد, عمران ...
آوری GTL 92ص; نانو تکنولوژی و کاربرد آن در فرآیندهای شیمی و الکتروشیمی 98ص
..... طراحی شبکه مبدلهای حرارتی واحد تولید کمپلکس PVC با استفاده از تکنولوژی
...

تقویم 96و آتلیه کودک با طرح انیمیشن زوتوپیا | A To Z File

15 فوریه 2017 ... تقویم لایه باز با فرمت PSD با طرح انیمیشن زوتوپیا ... -از ویژگیهای این طرح
قابلیت استفاده بصورت آتلیه کودک می باشد یعنی اینکه با حذف تقویم می ... ارشد
شیمی طراحی شبکه مبدل های حرارتی واحد تولید کمپلکس PVC با استفاده ... محاربه ·
پایان نامه کارشناسی رشته مهندسی معماری با عنوان تأثیر صنایع دستی ...

دانلود پروژه پایان نامه طراحی شبکه مبدلهای حرارتی واحد تولید کمپلکس ...

28 نوامبر 2015 ... ... مکانیک,مهندسی عمران,مهندسی شیمی,مهندسی کامپیوتر,مهندسی صنایع,مهندسی مواد,
مهندسی,علوم سیاسی,روانشناسی,اقتصاد و . ... عنوان پایان نامه: طراحی شبکه مبدلهای
حرارتی واحد تولید کمپلکس PVC با استفاده از تکنولوژی Pinch .... غریبه · دانلود
پروژه پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بررسي رابطه بين تيپ هاي ...

دانلود پایان نامه های مهندسی شیمی

دانلود پایان نامه های مهندسی شیمی - دانلود،رایگان،تحقیق،مقاله،پایان نامه،پروژه،
پاورپوینت،PDF, ... طراحی شبکه مبدل های حرارتی واحد تولید کمپلکس PVC با
استفاده از تکنولوژی Pinch. 150برگ .... نامه,کارآموزی,ترجمه,آماده,کارشناسی ارشد,
پایان نامه,,. :: 17:24 ... بررسی کاربردهای نانو تکنولوژی در صنایع بالا دستی نفت.
54برگ.

دانلود پروژه پایان نامه طراحی شبکه مبدلهای حرارتی واحد تولید کمپلکس ...

28 نوامبر 2015 ... ... مکانیک,مهندسی عمران,مهندسی شیمی,مهندسی کامپیوتر,مهندسی صنایع,مهندسی مواد,
مهندسی,علوم سیاسی,روانشناسی,اقتصاد و . ... عنوان پایان نامه: طراحی شبکه مبدلهای
حرارتی واحد تولید کمپلکس PVC با استفاده از تکنولوژی Pinch .... غریبه · دانلود
پروژه پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بررسي رابطه بين تيپ هاي ...

ترجمه کده مرجع مقالات تخصصی

26 ژانويه 2016 ... شکل1: تعیین بهترین جواب روی جبهه کارایی با استفاده از روش L2-norm ..... عدم
تجانس و یکنواختی در شبکه های ساختمانی تشکیل شده منجر به .... پس از فعال شدن،
زیر لایه های شیشه در داخل محلول کمپلکس در دمای 60 درجه ..... تثبیت‌کننده‌های PVC
...... پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری و مالی , پایان نامه حسابداری.

نمونه پایان نامه شیمی فرایند | دانلود رایگان مهندسی شیمی گرایش طراحی ...

29 ژانويه 2017 ... نمونه پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی شیمیطراحی فرایند ... مبدل های حرارتی
تاثیر بسزایی در مصرف انرژی دارد تکنولوژی pinch روش ... موضوع: طراحی شبکه
مبدلهای حرارتی واحد تولید کمپلکسPVC با استفاده از تکنولوژیPinch.

دانلود پایان نامه در مورد اﻧﺮژی ﺻﻮت - دانلود تحقیق و پایان نامه - بلاگ

دانلود پروژه پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی نفت اهمیت اکتشاف سوخت جهت تأمین
.... فروشگاه نیکو فایل دانلود پایان نامه شیمی درمورد فراورده های ...... با عنوان : طراحی
شبکه مبدل های حرارتی واحد تولید کمپلکس PVC با استفاده از تکنولوژی Pinch .

دانلود فایل های پایان نامه - 23

3 جولای 2016 ... دانشکده تحصیلات تکمیلی. “M.Sc” پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد.
مهندسی شیمی .... پایان نامه طراحی شبکه مبدل های حرارتی واحد تولید کمپلکس PVC با
استفاده از تکنولوژی Pinch. 1; 2; 3; 4; 5. admin بازدید : 5 یکشنبه ... مهندسی شیمی
طراحی فرآیندهای صنایع نفت. عنوان: طراحی شبکه مبدل های حرارتی ...

پایان نامه کارشناسی ارشد شیمی طراحی شبکه مبدل های حرارتی واحد ...

پایان نامه کارشناسی ارشد شیمی طراحی شبکه مبدل های حرارتی واحد تولید کمپلکس
PVC با استفاده از تکنولوژی Pinch. پایان نامه کارشناسی ارشد شیمی طراحی شبکه ...

Cheme.Oth.6 - Scribd

گروه مهندسی شیمی دارای گرایش‌های ترمودینامیک ، سینتیک و طراحی را کتورهای ...
در مقطع کارشناسی‌ارشد که 2 سال به طول خواهد انجامید ، تعداد کل واحد درسی 32
واحد است .... »ارتقاء فرایند SMR با استفاده از یک رآ کتور غشایی (دکتر امیدخواه)
...... امیدخواه تهیه نرم افزار جهت طراحی شبکه مبدلهای حرارتی توسط متد pinch
1.

خلاصه کتاب تکنولوژی کارگاه ورقکاری وجوشکاری مهندس بهمن ازادگان ...

28 ژانويه 2017 ... +دانلود+پایان+نامه+کارشناسی+ارشد+شیمی+طراحی+شبکه+مبدلهای+حرارتی+واحد+
تولید+کمپلکس+PVC+با+استفاده+ا… ۲۱ مه ۲۰۱۶ … … واحد تولید کمپلکس PVC
با استفاده از تکنولوژی Pinch : زیپ دانلود. … خلاصه

تحقیق درس آشنایی با انواع بیماری ها پودمان تغذیه و سلامت خانواده

تحلیل سایت همجوار دریاچه چیتگر به همراه توپوگرافی و لکه گذاری و فایل اتوکد

پاورپوینت تجزیه و تحلیل شغل

تحقیق آماده در مورد نقش دین اسلام در مدیریت منابع انسانی در جنگهای صلیبی و بررسی موردی حکومت اتابکان زنگی

جزوه دستنویس دوره جامع اجرای ساختمان خانه عمران

دانلود کتاب اندیشه اسلامی 1

فصل دوم، کارشناسی ارشد،حسابداری ،مبانی نظری،پیشینه پژوهش ،تعریف، گزارشگري مالي برون سازماني

آموزش قصابی

دانلود تحقیق آویشن و خواص آن .word

دانلود پاورپوینت نگهداری مواد غذایی از طریق تشعشع