دانلود فایل


دانلود مقاله بررسي علل تشكيل شهرهاي جديد در جهان - دانلود فایلدانلود فایل بررسی علل تشکیل شهرهای جدید در جهان

دانلود فایل دانلود مقاله بررسي علل تشكيل شهرهاي جديد در جهان
تعداد صفحات : 36 صفحه -
قالب بندی : word

چكيده:
اين مقاله سعي بر آن دارد تا به بررسي علل تشكيل شهرهاي جديد در جهان بپردازد.
بر همين اساس ابتدا به سابقة تاريخي ايجاد شهرهاي جديد پرداخته شده و چند تعريف از شهرهاي جديد ارائه گرديده است. در ادامه سابقه احداث شهرهاي جديد بطور مختصر بيان گرديده و سپس عوامل لزوم شهرهاي جديد بصورت كلي بيان مي گردد. شهرهاي جديد بر اساس وسعت، فاصله جمعيت نوع و سطح فعاليتها در چندين الگوي كلي كه شامل شهرهاي جديد مستقل، شهرهاي جديد اقماري و شهرهاي جديد پيوسته مي باشد طبقه بنيد شده كه به بررسي اجمالي آنها پرداخته شده و در پايان نتيجه گيري خواهد شد.
بر اساس سه الگوي فوق در مناطق مختلف دنيا الگوهاي ديگري از شهرهاي جديد احداث شده اند كه در پيوست شماره 1 به طور مفصل توضيح داده خواهد شد.
در پيوست شماره 2 سابقه ايجاد شهرهاي جديد در ايران در چهار دوره مورد مطالعه قرار مي گيرد و سپس اهداف عمده شهرهاي جديد پس از انقلاب اسلامي توضيح داده شده و در پايان اين قسمت نيز نتيجه گيري در مورد شهرهاي جديد ايران انجام خواهد گرفت.

مقدمه
پس از انقلاب كشاورزي ايجاد شهرها، دومين انقلاب عظيم در فرهنگ انسان بود. اين امر، روند اجتماعي برجسته اي بود كه بيشتر موجب دگرگوني در روابط متقابل انسان با محيط و انسانهاي ديگر گرديد. در حقيقت، تغيير در واكنشهاي انسانها نسبت به هم و نسبت به محيط، به تحول اجتماعي و دگرگوني فضايي امكان داد كه نمود عيني آن بصورت يك پديده نو كه اصطلاحاً شهر ناميده مي شد، نمايان گرديد. بنابراين، پيدايش شهرها را بايد نقطة عطفي در تاريخ اجتماعي انسان بحساب آورد (نظريان، 1374، ص 9)
فرايند تشكيل و توسعه شهرها در سراسر جهان، پيوسته و بر اساس روابط متقابل محيطهاي طبيعي و فرهنگي بوده است. با اينكه پيدايش شهرها باعث رشد فرهنگ و تمدن و روابط اجتماعي ميان انسانها گرديد و مسير زندگي او را به نحو دلخواه تغيير داد اما با توجه به تحولاتي كه در طول تاريخ، بخصوص، در صد سال اخير در ارتباط با استقرار حكومتها، دولتهاي مرتبط با اقتصاد صنعتي و سرمايه داري جهان، موجب دگرگوني در روند تمدن و فرهنگ عمومي شهرنشيني، عملكرد شهرها، توسعه و گسترش آنها و دگرگوني فضاي پيرامون آنها گرديده است. در دنياي امروز يك حركت انفجاري و فزاينده در شهرنشيني بوجود آمده است و جمعيت و تعداد شهرها روز به روز در حال افزايش مي باشد و اين امر سبب پيدايش عوارض و مشكلات فراواني در زندگي شهرنشيني انسانها گرديده است. اين معضلات بخصوص در كشورهاي توسعه نيافته و كمتر توسعه يافته نمود بيشتري يافته است. زيرا در اينگونه كشورها اختلاف سطح درآمد بين شهر و روستا، عدم برنامه ريزي صحيح براي توزيع اصولي امكانات و منابع بين شهرها و فضاي پيرامونشان، عدم توجه اصولي و منطقي به برنامه ريزي ناحيه اي و منطقه اي، عدم توجه به توسعه و رشد صحيح و متناسب شهرها و غيره، موجب پيدايش شرهاي بزرگ ناموزون و نامتناسب و بدون توجه به نظام سلسله مراتب شهري در اين كشورها گرديده است و اين مسائل باعث بروز بسياري از معضلات شهري شده است كه از ننآن جملعه
جمله آنها مي توان به افزايش جمعيت و تراكم شديد جمعيت شهرنشيني، انواع آلودگي هاي زيست محيطي، آلودگي هوا، آلودگي صوتي، بروز انواع مشكلات اجتماعي و فرهنگي، افزايش شغلهاي كاذب، افزايش بيكاري، حاشيه نشيني و ... اشاره نمود. (داداشپور، 1381، ص 5)
با توجه به مسائل و مشكلات فوق، انواع راهكارها و راه حلها جهت غلبه بر آنها و ايجاد تعادل و توازن در رشد شهري و ارتباط منطقي بين شهرها و فضاي پيرامون ارائه و اجرا گرديده اند كه يكي از آنها، ايجاد شهرهاي جديد بعنوان راهكار اساسي جهت حل معضلات شهرهاي بزرگ و ايجاد تعادل در توزيع امكانات و توازن در نظام سلسله مراتبي شهرها بود كه با ديدگاههاي متفاوت و معيارهاي مختلف در نقاط گوناگون جهان طراحي و احداث گرديدند.
كشور ايران نيز بعنوان يك كشور قديمي كه مدنيت و فرهنگ شهرنشيني در آن بسيار پرسابقه است و از اثرات منفي مشكلات و معضلات شهري مذكور در امان نمانده است. رشد شهرنشيني و افزايش سريع جمعيت شهري تبعات منفي ناشي از آن از مهمترين مسائل و مواردي است كه در سطح ملي و منطقه اي اذهان عمومي و برنامه ريزان شهري و شهرسازان و حتي مسئولين كشوري را به خود مشغول كرده است.
در ايران نيز، ايجاد شهرهاي جديد بعنوان يكي از راه حلهاي اساسي و مناسب جهت رفع و كاهش معضلات شهري كلانشهرها مورد توجه قرار گرفته و در اطراف تعدادي از شهرهاي بزرگ طراحي و اجرا گرديده اند. (داداشپور، 1381، ص 7 الي 15)
مقاله حاضر شهرهاي جديد را مورد بررسي قرار مي دهد.

بيان موضوع:
بحث شهرهاي جديد يا نوشهرها، سابقه در تاريخ شهرنشيني بشر دارد چنان كه، فرايند پديده اي تحت عنوان شهرهاي جديد را مي توان در اواخر دوره باستان يا در قرون وسطي نيز ملاحظه كرد. در اين دوران، در پهنه وسيع امپراطوري هاي بزرگي همچون ايران و رم، اين پديده بخوبي قابل مشاهده و بررسي مي باشد.
اما طرح ايجاد شهرهاي جديد به شكل كلاسيك و مدرن را، مي توان به اوايل قرن بيستم، يعني زماني كه به واسطة انقلاب صنعتي، تغييرات گسترده و همه جانبه اي در زمينه هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي بخش بزرگي از جوامع بشري بوجود آمد، نسبت داد. يكي از نمادهاي بارز اين دگرگوني ها را مي توان رشد روزافزون جمعيت شهري شهرنشيني و گسترش دامنه فيزيكي شهرها دانست.
با گذشت زمان، اين گسترش، يك سري مسائل و مشكلاتي را در ابعاد مختلف اقتصادي، اجتماعي و سياسي و زيست محيطي ببار آورد كه مسؤولان و برنامه ريزان شهري را بر آن دانست تا در جهت رفع آنها چاره انديشي كنند كه يكي از مهمترين تدابيري كه در جهت رفع اين موانع و مشكلات انديشيده شد طرح ساخت شهرهاي جديد يا نوشهرها بود.
بيش از نيم قرن است كه نظريه شهرهاي جديد، (بصورت مدرن و جدي) به اشكال مختلف در نظامهاي سرمايه داري، سوسياليستي سابق و جهان سوم به تناسب ويژگيهاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و خصوصيات طبيعي آنها بكار گرفته شده است؛ نظريه شهرهاي جديد در كشورهاي سرمايه داري غرب، براي اجراي راهبرد عدم تمركز، مهار و رشد شهرهاي بزرگ، جذب سرريزهاي جمعيتي، توزيع فضايي بهينه جمعيت و صنعت و ساماندهي فضايي پايتخت و مادرشهرها بكار گرفته شد كه نتايج گوناگوني ببار آورده است.
در كشورهاي سوسياليستي سابق، نظريه شهرهاي جديد، براي اجراي راهبرد ايجاد قطب رشد، جلوگيري از رشد شهرهاي بزرگ، استفاده از منابع داخلي، توزيع فضايي جمعيت و صنعت، توسعه نواحي عقب مانده و آمايش سرزمين بكارگرفته شده كه نتايج گوناگوني ببار آورده است؛ بطوريكه اين نظريه در شوروي سابق موفق بوده و بعنوان نظريه تمركززدايي پذيرفته شده است؛ اما در لهستان و مجارستان چندان موفق نبوده، بطوريكه مجارستان به سوي سياست توسعه شهرهاي كوچك و ميانه روي آورده است. در جهان سوم، اين نظريه براي اجراي راهبرد عدم تمركز، آمايش سرزمين، ايجاد قطب رشد، توسعه ناحيه اي، انتقال مراكز اداري، ساماندهي فضايي شهرهاي بزرگ، ايجاد قطب سرويس دهي به نواحي روستايي، ايجاد مراكزي براي يكپارچه سازي روستاها و تجديد ساخت شهرهاي تخريب شده بكار گرفته شد و نتايج گوناگوني ببار آورده است. (زياري، 1378، ص 73 – ص 74)
بررسی علل تشکیل شهرهای جدید در جهان


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


جستجو در پایان نامه های دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد

جستجو در پایان نامه های دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد. برای دسترسی به پایان نامه
های دانشجویی به سایت مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی مراجعه کنید.

دریافت فایل

23 ژانويه 1974 ... ( با اندازه 10 باشد و بهTimes New Romanالتين تايمز ) ... نام خانوادگي، نام. )سال
انتشار(. عن وان مقاله. نام و ن ام خانوادگي مترجم )در صورت. ترجمه(. نام مجله. سال يا
دوره انتشار. شماره صفحه. مقاله در مجالت يا روزنامه هاي اينترنتي: نام خانوادگي،. نام. ) ...
بررسي تطبيقي شاخص تنبلي در ايران و كشورهاي جهان و برخي راه حل ها.

علل تأثیر معماری بناهای دولتی و عمومی بر معماری بناهای خصوصی در ...

تأثیر علل را پیش می آورد که در اين مقاله بدان پرداخته می شود: قلت اشارات مذکور،
اهمیت بناهای خصوصی و موضوع تأثیر بر. اين ساختمانها که بسیاری از آنها بر جای
مانده و بخشی از بناهای. امروز شهرها را تشكیل می دهند و سهمی در چگونگی معماری. آن دارند،
مؤثر بودن در شناخت بخشی از معماری خصوصی بعد از. اين دوره به سبب تداوم معماری
بناهای ...

تحقیق بررسی علل تشکیل شهرهای جدید در جهان |21604| لبخند

12 ا کتبر 2017 ... تحقیق بررسی علل تشکیل شهرهای جدید در جهان (21604):پیدایش شهرهای جدید دانلود
تحقیق تحقیق کار تحقیقی علوم اجتماعی شهرهای جدید در جهان.

تحلیل جغرافیایی توزیع فضایی امکانات و خدمات شهری - دانلود پایان ...

برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد. رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری. گروه علوم
انسانی. عنوان پایان نامه : تحلیل جغرافیایی توزیع فضایی امکانات و خدمات شهری .....
وجود نابرابري و عدم تعادل فضايي در ساكنين نواحي مختلف يك شهر به هیچ‌وجه پدیده‌ای
جديد در هيچ يك از شهرهاي جهان نيست، اما در كشورهاي در حال توسعه به دليل فاحش بودن ...

6 . نظريه شهركهاي اقماري

نماياندن اهداف مختلف احداث شهرهاي جديد در طول تاريخ شهرنشيني انسان، در نقاط مختلف
دنيا. 2. تجزيه و تحليل نظريه هاي مختلف شهرهاي جديد و مقايسه آنها. 3. بررسي وضعيت
شهرهاي جديد در ايران. ****** **** ****** ****. مرصوصي نفيسه دكتر. 3. طرح درس : 1.
پيدايش و سير تحول شهرهاي جديد با بيان تعاريف و مفاهيم آن. 2. سابقه شهرهاي جديد و
...

ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻧﺸﻴﻨﻲ و ﺑﺎزﺗﺎب ﻫﺎي آن، ﺑﺎ ﺗ

14 مارس 2010 ... ﭼﻜﻴﺪه. : وﺟﻪ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﺷﻬﺮﻧﺸﻴﻨﻲ. ﺟﻬﺎن ﺳﻮﻣﻲ، ﻧﺎﻣﻮزوﻧﻲ. و ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮي. اﺳﺖ . اﺷﺎﻋﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ از ﺛﺮوت و از
ﺳـﻮي دﻳﮕـﺮ. اﻗﻠﻴﺖ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﻓﻘﺮ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ، از ﻧﺎﻛﺎﻣﻲ ﻫﺎي ﺧﻂ ﻣﺸﻲ ﺷﻬﺮي ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ . ﺣﺎﺷـﻴﻪ.
ﻧـﺸﻴﻨﻲ از ﭘﻴﺎﻣـﺪﻫﺎي. ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺎﻫﻤﺴﻮ و ﺑﺪرﻳﺨﺖ در ﻧﻈﺎم ﺷﻬﺮﻧﺸﻴﻨﻲ. اﺳ .ﺖ. ﻛﺎرﺑﺮﻳﻬﺎي ﺷﻬﺮي. در. ﻗﺸﺮﺑﻨﺪي
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي ﺗﺎﺛﻴﺮ. ﮔﺬار. اﺳﺖ. و وﻗﺘﻲ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻧﺸﻴﻨﺎن. ﺧﻮد را ﻧﺎﺗﻮان از ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ...

دانلود جدیدترین مقالات ترجمه شده مدیریتی - 2017 - ترجمه فا

در این صفحه لیست جدیدترین مقالات ترجمه شده پیرامون رشته مدیریت (گرایشهای
مدیریت اجرایی، بازرگانی، بحران، تکنولوژی، مالی، دولتی، صنعتی، کسب و کار،
منابع انسانی، مدیریت فناوری اطلاعات و کارآفرینی) بر اساس سال انتشار مقاله،
گردآوری شده است. برای مشاهده جزئیات، دانلود رایگان مقاله انگلیسی و خرید ترجمه روی
آن کلیک ...

سامانه بانک اطلاعات پایان نامه - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

57, بررسی ویرتئوزیته در جهان و مقایسه ی استانداردهای آن با نوازندگی چند تن از
بزرگان موسیقی ایرانی, سیده سارا مهربخش, دانشکده هنر, موسيقى, 1396-06-13 ... 60,
تأثیر بکارگیری تکنیک های کاهش اثرات توسعه (LID) در کاهش آبگرفتگی و
رواناب معابر شهری (مطالعه موردی: بخشی از بافت قدیم و جدید پیشوا), امیر محمدی,
دانشکده فنی ...

مقالات ISI برنامه ریزی استراتژیک : 93 مقاله انگلیسی + ترجمه فارسی

برنامه ریزی استراتژیک فرایندی است سازمانی برای تعریف راهبرد سازمان و تصمیم
گیری برای چگونگی یافتن منابع مورد نیاز برای رسیدن به مقصود استراتژی،
صورت می‌گیرد. این فرایند افراد و منابع را نیز شامل می‌شود. برای آنکه سازمان بداند به
کجا خواهد رفت باید بداند اکنون دقیقاً کجا قرار گرفته است. پس از آن باید آنچه
می‌خواهد ...

استفاده از انرژی بیوگاز زباله های شهری به عنوان سوخت جایگزین

اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﺮژی ﺑﯿﻮﮔﺎز زﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎی ﺷﻬﺮی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻮﺧﺖ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ. ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ ﮐﺮﺑﺎﺳﯽ و اﮐﺒﺮ ﺑﺎﻏﻮﻧﺪ. 1. ﭼﮑﯿﺪه.
در. ﻣﻘﺎﻟﻪ. ﺣﺎﺿﺮ ﺿﻤﻦ ﺷﻨﺎﺧﺖ زﺑﺎﻟﻪ. ﻫﺎی ﺷﻬﺮی اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران از ﻧﻈﺮ ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻃﺮاﺣـﯽ،
ﺳـﺎﺧﺖ ... ﻫﻮازی ﺟﺰء آﻟﯽ ﻣﻮاد زاﺋﺪ ﺟﺎﻣﺪ ﺷﻬﺮی ﯾﮏ ﭘﺪﯾﺪه ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ. و. ﻣﺰﯾﺖ. ﻫﺎی زﯾﺎدی در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑـﺎ
ﮔﺰﯾﻨـﻪ. ﻫـﺎی دﯾﮕـﺮ. دﻓﻊ ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ﺷﻬﺮی دارد . ﺑﻬﺮه. دﻫﯽ واﻗﻌﯽ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺧﻮراک و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﺑﻬﺮه.
ﺑﺮد.

مقاله بررسی علل تشکیل شهرهای جدید در جهان

مقاله بررسی علل تشکیل شهرهای جدید در جهان مربوطه به صورت فایل ورد word و قابل
ویرایش می باشد و دارای ۳۹ صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود
مقاله بررسی علل تشکیل شهرهای جدید در جهان نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله
مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد ...

دریافت فایل

23 ژانويه 1974 ... ( با اندازه 10 باشد و بهTimes New Romanالتين تايمز ) ... نام خانوادگي، نام. )سال
انتشار(. عن وان مقاله. نام و ن ام خانوادگي مترجم )در صورت. ترجمه(. نام مجله. سال يا
دوره انتشار. شماره صفحه. مقاله در مجالت يا روزنامه هاي اينترنتي: نام خانوادگي،. نام. ) ...
بررسي تطبيقي شاخص تنبلي در ايران و كشورهاي جهان و برخي راه حل ها.

تحلیل جغرافیایی توزیع فضایی امکانات و خدمات شهری - دانلود پایان ...

برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد. رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری. گروه علوم
انسانی. عنوان پایان نامه : تحلیل جغرافیایی توزیع فضایی امکانات و خدمات شهری .....
وجود نابرابري و عدم تعادل فضايي در ساكنين نواحي مختلف يك شهر به هیچ‌وجه پدیده‌ای
جديد در هيچ يك از شهرهاي جهان نيست، اما در كشورهاي در حال توسعه به دليل فاحش بودن ...

اصل مقاله

ﺑﺮ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺳﺮﮔﺮﻣﻲ، ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻭ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺭﻓﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺟﺬﺏ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ. ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﻮﺭﺩ. ﻧﻴﺎﺯ ﻭ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺴﺐ ﻭ ﻛﺎﺭﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺍﺳﺎﺳﻲ. ﺗﺮﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. ﻫﺎ ﺑﺮﺍﻱ. ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
( ﺍﺳﻴﻨﺠﺮ. 5F. 3،. 2000. ؛ ﻓﺮﻣﻴﻜﺎ ﻭ ﺁﻳﺰﺍﻝ. 6F. 4،. 2006. ؛. ﺷﻮﻣﺎﻛﺮ. 7F. 5،. 1994. ؛. ﺑﺎﻧﺴﺎﻝ ﻭ ﺍﻳﺴﻠﺖ
. 8F. 6،. 2004. ). ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﻱ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻥ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲ. ﺩﻫﺪ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ. ﺩﺭ
.

اصل مقاله - فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات

است. در زمینه کمبود وقت برای مطالعه، اختالف منطقهالران با بن معنادار. است و در سایر
موارد تفاوت معناداری وجود ندارد. در مورد قیمت گران. کتاب اختالف میانگین بین ....
جامعه آماری اين پژوهش را دانش آموزان دختر و پسر دوره متوسطه )اول تا سوم. دبيرستان(
مدارس دولتی- عادی نقاط شهری شهرستان شهركرد تشكيل می دهد. به دليل. اينكه دانش
آموزان ...

قانون شوراهای حل اختلاف ابلاغ شد - خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان ...

1 فوریه 2016 ... ماده۲ـ شوراهای حل اختلاف در شهرها و در صورت لزوم در روستاها به تعداد لازم تشکیل می
گردد. تبصره رئیس قوه قضائیه .... ماده۲۲ـ شورای حل اختلاف علاوه بر رسیدگی به
دلایل طرفین می تواند تحقیق محلی، معاینه محل، تأمین دلیل را نیز با ارجاع قاضی یا
رئیس شورا توسط یکی از اعضاء به‌عمل آورد. ماده۲۳ـ هزینه رسیدگی شورای ...

بررسی تاثیر رسانه های جهانی بر هویت فرهنگی جوانان

در این مقاله در راستای تبیین تاثیر رسانه های جهانی بر هویت فرهنگی جوانان ، نخست
مفهوم جهانی شدن و فرایند آن تشریح و سپس به مفهوم هویت اشاره نموده و دیدگاه جامعه ...
تنوع کاربردهای اینترنت، ایجاد شهرهای الکترونیکی و اینترنتی و طرح حکومت
الکترونیکی از جمله شواهد موجود در تاثیرگذاری سریع این پدیده ارتباطی درجهان است.

مقاله اصلی Original Article بررسی اپیدمیولوژیک موارد حیوان گزیدگی ...

مقاله اصلی. Original Article. بررسی اپیدمیولوژیک موارد حیوان گزیدگی و آسیب های
مرتبط با آن در شهرستان قوچان در سال 1392. 3، سهیال خداکریم 2و3*، سید سعید هاشمی
نظری1محمد بابائیان مقدم. 1. دانشجوی کارشناسی ... این خصوص در جهان شناخته شده
است. تعداد 65٪ از ... نفر )بدون محاسبه هندوستان( دریافت کننده درمان پیشگیری از
هاری.

SID.ir | عوامل موثر در جمعيت پذيري شهرهاي جديد اقماري (مطالعه موردي: شهر ...

دانلود رایگان متن کامل مقاله علمی پژوهشی عوامل موثر در جمعيت پذيري شهرهاي جديد
اقماري (مطالعه موردي: شهر جديد انديشه) ... به دنبال گسترش شهرنشيني در جهان و ايران و
حاد شدن مسائل آن بازنگري در رويکردهاي برنامه ريزي و طراحي شهري به ضرورتي
گريزناپذير در کشور بدل شده است. ساخت شهرهاي جديد براي حرکتي اساسي در نظام ...

تحليل و ارزيابي مشکالت مديريتي شهرهاي کوچک و مياني )نمونه ي موردي ...

اين مقاله ضمن بررسـي مشـکالت مديريتي شـهرهاي. کوچـک و ميانـي، بـه نقـش ايـن شـهرها
در ... ضـرورت ايـن امـر تـا حـدي اسـت کـه در سرتاسـر جهـان، مديريـت شـهرها بـه يکـي از
اهـداف و وظايـف. اصلــي دولت هــا بــدل شــده و در ســطوح ... اگر شهرهاي کوچک به توسعه
الزم دست نيابند، به سکوي پرشي براي مهاجران جديد،. بدل خواهند شد . مديريت شهرهاي ...

اصل مقاله

ﺑﺮ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺳﺮﮔﺮﻣﻲ، ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻭ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺭﻓﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺟﺬﺏ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ. ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﻮﺭﺩ. ﻧﻴﺎﺯ ﻭ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺴﺐ ﻭ ﻛﺎﺭﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺍﺳﺎﺳﻲ. ﺗﺮﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. ﻫﺎ ﺑﺮﺍﻱ. ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
( ﺍﺳﻴﻨﺠﺮ. 5F. 3،. 2000. ؛ ﻓﺮﻣﻴﻜﺎ ﻭ ﺁﻳﺰﺍﻝ. 6F. 4،. 2006. ؛. ﺷﻮﻣﺎﻛﺮ. 7F. 5،. 1994. ؛. ﺑﺎﻧﺴﺎﻝ ﻭ ﺍﻳﺴﻠﺖ
. 8F. 6،. 2004. ). ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﻱ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻥ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲ. ﺩﻫﺪ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ. ﺩﺭ
.

دریافت فایل

23 ژانويه 1974 ... ( با اندازه 10 باشد و بهTimes New Romanالتين تايمز ) ... نام خانوادگي، نام. )سال
انتشار(. عن وان مقاله. نام و ن ام خانوادگي مترجم )در صورت. ترجمه(. نام مجله. سال يا
دوره انتشار. شماره صفحه. مقاله در مجالت يا روزنامه هاي اينترنتي: نام خانوادگي،. نام. ) ...
بررسي تطبيقي شاخص تنبلي در ايران و كشورهاي جهان و برخي راه حل ها.

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت رایگان از دانشگاه ...

2 ژانويه 2011 ... 172 - بررسی وقوع ورم پستان تحت بالینی در یک گاو شیری با استفاده از تست
کالیفرنیایی شیر، شمارش سلولهای سوماتیک، تعیین بار میکروبی و اثرات درمان با
پنی سیلین در میزان شیر دهی آنان (چکیده) 173 - بررسی فراوانی باکتریهای
سرمادوست در شیر مخزن تحویلی به کارخانه های شیر پاستوریزه مشهد و تاثیر ...

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ آرﻣﺎن ﺷﻬﺮ اﺳﻼﻣﯽ

ﺷﻬﺮ، ﻋﻠﻞ ﻭ ﺩﻻﻳﻞ. ﻋﺪﻡ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺟﺎﻣﻊ. ﻧﮕﺮ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ﺁﺭﻣﺎﻥ. ﺷﻬﺮ ﻭ ﻋﺪﻡ ﮔﺬﺍﺭ ﺍﺯ ﻗﺮﺍﺋﺖ ﻓﻠﺴﻔﻲ ﻭﻧﺎﻛﺠﺎﺁﺑﺎﺩﻱ ﺁﻥ. ﺑﻪ
ﺍﻟﮕﻮﻫﺎﻱ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻋﻤﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ. ﺍﻱ ﻭ ﺗﺤﻘﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧ. ﯼﻪ. ﺗﻤ ﺪ ﻧ. ﻲ ﺁﻥ ﻭ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻫﺎﻱ ﺗﺤﻘﻖ. ﺗﻮﺳﻌﻪ. ﺍﻱ . ﺗﻤ ﺪ ﻧ ...
ﻪﺟﺎﻣﻌ. ﯼ. ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ. ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﺟﻬﺎﻥ ﺟﺪﻳﺪ. ) ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪﻳﻢ ﺩﺭ ﻳﻚ ﮔﺬﺍﺭ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻣﺠﺪﺩﺍﹰ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮﻡ. ﺁﺭﻣﺎﻥ.
ﺷﻬﺮﻱ، ﺑﺎ ﺭﻭ. ﻳﻜﺮﺩ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ﺗﺮﻗﻲ ﻭ ﺩﺭ. ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﮔﻔﺘﻤﺎﻥ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺩﺍﻧﺎﻳﻲ ﻣﺤﻮﺭ ﺩﺭ. ﺩﻧﻴﺎﻱ. ﻣﺪﺭﻥ ﻭ ﺑﺮ. ﺑﻨﻴﺎﻥ ﺍﻳﺪ. ﯼﻩ.
«.

استفاده از انرژی بیوگاز زباله های شهری به عنوان سوخت جایگزین

اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﺮژی ﺑﯿﻮﮔﺎز زﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎی ﺷﻬﺮی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻮﺧﺖ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ. ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ ﮐﺮﺑﺎﺳﯽ و اﮐﺒﺮ ﺑﺎﻏﻮﻧﺪ. 1. ﭼﮑﯿﺪه.
در. ﻣﻘﺎﻟﻪ. ﺣﺎﺿﺮ ﺿﻤﻦ ﺷﻨﺎﺧﺖ زﺑﺎﻟﻪ. ﻫﺎی ﺷﻬﺮی اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران از ﻧﻈﺮ ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻃﺮاﺣـﯽ،
ﺳـﺎﺧﺖ ... ﻫﻮازی ﺟﺰء آﻟﯽ ﻣﻮاد زاﺋﺪ ﺟﺎﻣﺪ ﺷﻬﺮی ﯾﮏ ﭘﺪﯾﺪه ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ. و. ﻣﺰﯾﺖ. ﻫﺎی زﯾﺎدی در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑـﺎ
ﮔﺰﯾﻨـﻪ. ﻫـﺎی دﯾﮕـﺮ. دﻓﻊ ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ﺷﻬﺮی دارد . ﺑﻬﺮه. دﻫﯽ واﻗﻌﯽ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺧﻮراک و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﺑﻬﺮه.
ﺑﺮد.

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ آرﻣﺎن ﺷﻬﺮ اﺳﻼﻣﯽ

ﺷﻬﺮ، ﻋﻠﻞ ﻭ ﺩﻻﻳﻞ. ﻋﺪﻡ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺟﺎﻣﻊ. ﻧﮕﺮ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ﺁﺭﻣﺎﻥ. ﺷﻬﺮ ﻭ ﻋﺪﻡ ﮔﺬﺍﺭ ﺍﺯ ﻗﺮﺍﺋﺖ ﻓﻠﺴﻔﻲ ﻭﻧﺎﻛﺠﺎﺁﺑﺎﺩﻱ ﺁﻥ. ﺑﻪ
ﺍﻟﮕﻮﻫﺎﻱ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻋﻤﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ. ﺍﻱ ﻭ ﺗﺤﻘﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧ. ﯼﻪ. ﺗﻤ ﺪ ﻧ. ﻲ ﺁﻥ ﻭ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻫﺎﻱ ﺗﺤﻘﻖ. ﺗﻮﺳﻌﻪ. ﺍﻱ . ﺗﻤ ﺪ ﻧ ...
ﻪﺟﺎﻣﻌ. ﯼ. ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ. ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﺟﻬﺎﻥ ﺟﺪﻳﺪ. ) ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪﻳﻢ ﺩﺭ ﻳﻚ ﮔﺬﺍﺭ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻣﺠﺪﺩﺍﹰ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮﻡ. ﺁﺭﻣﺎﻥ.
ﺷﻬﺮﻱ، ﺑﺎ ﺭﻭ. ﻳﻜﺮﺩ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ﺗﺮﻗﻲ ﻭ ﺩﺭ. ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﮔﻔﺘﻤﺎﻥ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺩﺍﻧﺎﻳﻲ ﻣﺤﻮﺭ ﺩﺭ. ﺩﻧﻴﺎﻱ. ﻣﺪﺭﻥ ﻭ ﺑﺮ. ﺑﻨﻴﺎﻥ ﺍﻳﺪ. ﯼﻩ.
«.

مقالات ISI برنامه ریزی استراتژیک : 93 مقاله انگلیسی + ترجمه فارسی

برنامه ریزی استراتژیک فرایندی است سازمانی برای تعریف راهبرد سازمان و تصمیم
گیری برای چگونگی یافتن منابع مورد نیاز برای رسیدن به مقصود استراتژی،
صورت می‌گیرد. این فرایند افراد و منابع را نیز شامل می‌شود. برای آنکه سازمان بداند به
کجا خواهد رفت باید بداند اکنون دقیقاً کجا قرار گرفته است. پس از آن باید آنچه
می‌خواهد ...

اصل مقالات - دومین همایش بین المللی اقتصاد شهری

بررسی نقش مشارکت مالی شهروندان در حفظ و نگهداری فضاهای سبز شهری (مطالعه موردی:
اراضی عباس‌آباد). AWT IMAGE. بررسی و ارزیابی وضعیت شاخص‌های کمی و کیفی
مسکن شهری (مطالعه موردی: شهر گرگان). AWT IMAGE. برنامه‌ریزی استراتژیک شهرهای
هوشمند با استفاده از مدل SMART (مطالعه موردی: شهرهای موفق جهان و ارائه راهکار برای ...

عوامل اثرگذار بر افزایش جمعیت کالن شهرها از دیدگاه متخصصان:

هدف این مقاله کشف عوامل تأثیر گذار بر افزایش جمعیت در کالن شهرها و در نهایت ارائه
مدلی. برای رشد جمعیت مبتنی با .... بررسـی قـرار گیرند. از پدیده هـای مهمـی کـه در
قـرون اخیـر در زندگـی اجتماعـی و اقتصـادی در کشـورهای مختلف. جهان رخ داده است، ظهور
شهرهای گوناگون و جدید و توسعه شهرهای کهن، پیشرفت شهرنشینی. و توسـعه شـهری
اسـت.

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت ... - دانلود مقاله ISI

2 ژانويه 2011 ... دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت رایگان از دانشگاه فردوسی مشهد2 ...
4001 - تبیین مدل تحلیل تطبیقی تجارب مرمت شهری در ایران و جهان (چکیده) .... 4091
- بررسی نقش بازتوانی جسمانی در درمان دردهای مزمن ناحیه کمری ستون مهره های
دانشجویان ورزشکار دانشگاه دولتی تربیت بدنی روسیه (چکیده)

مقاله بررسی علل تشکیل شهرهای جدید در جهان - دانلود پروژه، مقاله، پایان ...

2 مه 2013 ... بررسی علل تشکیل شهرهای جدید در جهان. پس از انقلاب کشاورزی ایجاد شهرها، دومین
انقلاب عظیم در فرهنگ انسان بود. این امر، روند اجتماعی برجسته ای بود که بیشتر
موجب دگرگونی در روابط متقابل انسان با محیط و انسانهای دیگر گردید. در حقیقت،
تغییر در واکنشهای انسانها نسبت به هم و نسبت به محیط، به تحول اجتماعی ...

اصل مقاله - فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات

است. در زمینه کمبود وقت برای مطالعه، اختالف منطقهالران با بن معنادار. است و در سایر
موارد تفاوت معناداری وجود ندارد. در مورد قیمت گران. کتاب اختالف میانگین بین ....
جامعه آماری اين پژوهش را دانش آموزان دختر و پسر دوره متوسطه )اول تا سوم. دبيرستان(
مدارس دولتی- عادی نقاط شهری شهرستان شهركرد تشكيل می دهد. به دليل. اينكه دانش
آموزان ...

دانلود مقاله کامل درباره بررسی علل تشگیل شهرهای جدید در جهان ...

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه :24 بخشی از متن مقالهبررسي علل تشكيل شهرهاي جديد در جهانچكيده:اين
مقاله سعي بر آن دارد تا به بررسي علل تشكيل شهرهاي جديد در جهان بپردازد.بر همين
اساس ابتدا به سابقة تاريخي ايجاد شهرهاي جديد پرداخته شده و چند تعريف از شهرهاي
جديد ...

تحليل و ارزيابي مشکالت مديريتي شهرهاي کوچک و مياني )نمونه ي موردي ...

اين مقاله ضمن بررسـي مشـکالت مديريتي شـهرهاي. کوچـک و ميانـي، بـه نقـش ايـن شـهرها
در ... ضـرورت ايـن امـر تـا حـدي اسـت کـه در سرتاسـر جهـان، مديريـت شـهرها بـه يکـي از
اهـداف و وظايـف. اصلــي دولت هــا بــدل شــده و در ســطوح ... اگر شهرهاي کوچک به توسعه
الزم دست نيابند، به سکوي پرشي براي مهاجران جديد،. بدل خواهند شد . مديريت شهرهاي ...

تحقیق بررسی علل تشکیل شهرهای جدید در جهان | تی ام دانلود

8 سپتامبر 2017 ... تحقیق بررسی علل تشکیل شهرهای جدید در جهان چکیده: این مقاله سعی بر آن دارد تا به
بررسی علل تشکیل شهرهای جدید در جهان بپردازد. بر همین اساس ابتدا به سابقه.

6 . نظريه شهركهاي اقماري

نماياندن اهداف مختلف احداث شهرهاي جديد در طول تاريخ شهرنشيني انسان، در نقاط مختلف
دنيا. 2. تجزيه و تحليل نظريه هاي مختلف شهرهاي جديد و مقايسه آنها. 3. بررسي وضعيت
شهرهاي جديد در ايران. ****** **** ****** ****. مرصوصي نفيسه دكتر. 3. طرح درس : 1.
پيدايش و سير تحول شهرهاي جديد با بيان تعاريف و مفاهيم آن. 2. سابقه شهرهاي جديد و
...

اصل مقالات - دومین همایش بین المللی اقتصاد شهری

بررسی نقش مشارکت مالی شهروندان در حفظ و نگهداری فضاهای سبز شهری (مطالعه موردی:
اراضی عباس‌آباد). AWT IMAGE. بررسی و ارزیابی وضعیت شاخص‌های کمی و کیفی
مسکن شهری (مطالعه موردی: شهر گرگان). AWT IMAGE. برنامه‌ریزی استراتژیک شهرهای
هوشمند با استفاده از مدل SMART (مطالعه موردی: شهرهای موفق جهان و ارائه راهکار برای ...

بررسی عوامل مؤثر بر شدت تصادفات برون شهری و ارائه مدل ... - پلیس راهور

تصادفات برون شــهری و ارائه مدل مناسب ) مطالعه موردی استان تهران( مشتمل بر 181
صفحه که حاصل تالش. محقق محترم ... ارائه پيشــنهادها, نقطه نظرها و راهکارهای جدید با
توجه به عنوان طرح به مرکز تحقيقات موجب غنای بيشــتر،. تسهيل در ... این پروژه به
منظور بررســی عوامل تأثيرگذار بر تصادفات برون شهری مطرح شده و هدف آن شناسایی
دقيق.

دانلود پاورپوینت آموزش بهداشت روان برای دانشجویان - 23 اسلاید

انرژی ژئوترما ل Geothermal Energy یا زمین گرماییدانلود پاورپوینت آموزش بهداشت روان برای دانشجویان - 23 اسلاید

تحقيق آماده درس انقلاب اسلامي ايران(نقش رهبری حضرت امام خمینی (ره) در شکل گیری و پیروزی انقلاب اسلامی ایران)

دانلود تحقیق منبت کاري‌ چوب‌ (به همراه تصاویر)

پاورپوینت جایگاه استراتژی در سازمان و مدل تلفیقی جهت پیاده سازی آن