دانلود فایل


مبانی نظری معاملات بااشخاص وابسته - دانلود فایلدانلود فایل فروشگاه همه جور فایل

دانلود فایل مبانی نظری معاملات بااشخاص وابسته مبانی نظری وپیشنیه تحقیق معاملات بااشخاص وابسته
بصورت ورد ودر 19صفحه ودارای فهرست منابع کامل

اماده برای استفاده در فصل دوم پایان نامه
تهیه شده توسط دانشجوی دکتری حسابداری
فهرست مطالب
-مقدمه 1
معاملات با اشخاص وابسته 2
اشخاص وابسته در بخش عمومي4
ماهیت روابط و معاملات با اشخاص وابسته6
مسئولیت های حسابرس در قبال معاملات با اشخاص وابسته6
اهداف حسابرس در قبال معاملات با اشخاص وابسته7
تشخیص و ارزیابی خطرهای تحریف بااهمیت مربوط به معاملات با اشخاص وابسته8
برخورد با خطرهای تحریف بااهمیت مربوط به معاملات با اشخاص وابسته9
معاملات عمده خارج از روال عادی عملیات واحد تجاری با اشخاص وابسته9
اطلاع رسانی معاملات با اشخاص وابسته به ارکان راهبری10
واحدهای تجاری با مقاصد خاص به عنوان اشخاص وابسته10
روش های ارزیابی خطر و اقدامات مرتبط با آن10
هویت اشخاص وابسته واحد تجاری11
کنترل های واحد تجاری بر روابط و معاملات با اشخاص وابسته12
اهمیت شناسایی و افشای معاملات با اشخاص وابسته12
تاریخچه تحقیق14
منابع17


مبانی نظری معاملات بااشخاص وابسته


معاملات بااشخاص وابسته


اشخاص وابسته


مبانی نظری اشخاص وابسته


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


کانال poyan.khadirimoghadam/2 - آخرین ویدئوهای کانال poyan ...

پاورپوينت در مورد هماهنگي (فصل نهم کتاب مباني سازمان و مديريت رض 0. آخرین اخبار
... مبانی نظری معاملات بااشخاص وابسته 7 ...

دانلود تحقیق، پیشینه تحقیق و مبانی نظری در مورد ... - فروشگاه فایل

... اینجا کلیک کنید مبانی نظری معاملات بااشخاص وابسته مبانی نظری معاملات
بااشخاص وابسته مبانی نظری وپیشنیه تحقیق معاملات بااشخاص وابسته بصورت
ورد ودر ...

مبانی نظری معاملات بااشخاص وابسته بایگانی - فایل دانش

مبانی نظری معاملات بااشخاص وابسته مبانی نظری وپیشنیه تحقیق معاملات بااشخاص
وابسته بصورت ورد ودر ۱۹صفحه ودارای فهرست منابع کامل اماده برای استفاده در ...

حسابداری - ملک محمد غلامی - فصل دوم کتاب اصول حسابداری یک

مفاهیم نظری گزارشگری مالی یک استاندارد حسابداری نیست ولذا برای مسائل خاص .....
1)افشای معاملات با اشخاص وابسته : اگر واحد تجاری با اشخاص وابسته معاملاتی ...

سیستم های حاکمیت شرکتی

در این گفتار پس از مرور ریشه های تاریخی موضوع، تعاریف و مبانی راهبری ..... چند
چارچوب نظری متفاوت برای توضیح و تحلیل حاکمیت شرکتی مطرح شده است. ..... از
جمله استفاده نادرست از دارایی های شرکت و سوءاستفاده در معاملات با اشخاص وابسته.

مبانی نظری معاملات بااشخاص وابسته – فایل یاب

10 دسامبر 2016 ... مبانی نظری وپیشنیه تحقیق معاملات بااشخاص وابسته بصورت ورد ودر 19صفحه
ودارای فهرست منابع کامل اماده برای استفاده در فصل دوم پایان نامه تهیه ...

مبانی نظری معاملات بااشخاص وابسته بایگانی - فایل دانش

مبانی نظری معاملات بااشخاص وابسته مبانی نظری وپیشنیه تحقیق معاملات بااشخاص
وابسته بصورت ورد ودر ۱۹صفحه ودارای فهرست منابع کامل اماده برای استفاده در ...

انتظارات بورس از شرکتهایپذیرفته شده در تحقق راهبری شرکتی و ...

اﻟﺰاﻣﺎت اﻓﺸﺎي اﻃﻼﻋﺎت و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﺷﺨﺎص واﺑﺴﺘﻪ ﻧﺎﺷﺮان ﺑﻮرﺳﯽ و ﻓﺮاﺑﻮرﺳﯽ. ✓. دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ.
ﮐﻨﺘﺮل ﻫﺎي داﺧﻠﯽ ﻧﺎﺷﺮان ..... واﺑﺴﺘﻪ. ﯾﺎ(. ﺑﻪ. ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ،. از. ﻃﺮف. اﺷﺨﺎص. واﺑﺴﺘﻪ. و). ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ،. ✓. ﻧﺤﻮه. ﺗﻌﯿﯿﻦ
. ﻗﯿﻤﺖ. (. ﻧﻈﺮﯾﻪ. ﮐﺎرﺷﻨﺎس. رﺳﻤﯽ،. اﺳﺘﻌﻼم. ﺑﻬﺎ، ..... دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺎ اﺷﺨﺎص واﺑﺴﺘﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﮔﺮدﯾﺪه
اﺳﺖ.

فراخوان اولویت های پژوهشی سازمان بورس اوراق بهادار تهران در سال 1395 ...

1 دسامبر 2016 ... ... ایران; معاملات فرامرزی و اثرات آن برای بازار سرمایه ایران (خروج سرمایه) ... وسعت
معاملات با اشخاص وابسته در شرکت‌های بورس و میزان شفافیت ...

hesabdari farsi - اداره آموزش بانک ملی

... ,فعالیت بانک به عنوان امین ۵۵ ,معاملات با اشخاص وابسته ۵۶-۵۸ ,تاریخ اجرا ۵۹ .....
۱۹ با مبانی نظری هیات استانداردهای حسابداری مالی ۱۳۸ ,عوامل سیاسی ۱۳۹ ,حسابداری ...

تأثیر ساختار مالکیت خانوادگی ومعاملات با اشخاص وابسته ...

ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻘﺎﻟﻪ: ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﯽ ﻭﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺑﺎ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ (ﺩﺍﺩﻭﺳﺘﺪﮐﺎﻻ) ﺑﺮﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﻮﺩ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ.
ﻣﺤﻞ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ: ... ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﯽ، ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺑﺎ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ، ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﻮﺩ، ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ. ﻟﯿﻨﮏ ﺛﺎﺑﺖ ﺛﺒﺖ
ﻣﻘﺎﻟﻪ ...

تأثیر معاملات با اشخاص وابسته بر سود سهام نقدی

لذا این سهامداران از طریق معاملات با اشخاص وابسته با انحراف داراییها و انتقال قیمت به
منافع شخصی خود میرسند و ممکن است سود سهام نقدی ... 3- مبانی نظری پژوهش.

ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺎ اﺷﺨﺎص واﺑﺴﺘﻪ ﺑﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻮدن ﺳﻮد در ﺑﻮر - پژوهش های اقتصاد پولی ...

9 آوريل 2016 ... ﻫـﺎ. ي ﭘـﮋوﻫﺶ و. ﭘﺸﻨﻬﺎدات ﺑﺮاي. ﭘﮋوﻫﺶ. ﻫﺎ. ي آﺗﯽ. 2 . ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮي و ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﭘﮋوﻫﺶ. 1,2. ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺎ
اﺷﺨﺎص واﺑﺴﺘﻪ. اﺳﺘﺎﻧﺪارد. ﺣﺴﺎﺑﺪاري. ﺷﻤﺎر. ة. 12. اﯾﺮان. ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ. ﺑﺎ. ﺷـﺨﺺ. واﺑﺴـﺘﻪ را.

انتظارات بورس از شرکتهایپذیرفته شده در تحقق راهبری شرکتی و ...

اﻟﺰاﻣﺎت اﻓﺸﺎي اﻃﻼﻋﺎت و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﺷﺨﺎص واﺑﺴﺘﻪ ﻧﺎﺷﺮان ﺑﻮرﺳﯽ و ﻓﺮاﺑﻮرﺳﯽ. ✓. دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ.
ﮐﻨﺘﺮل ﻫﺎي داﺧﻠﯽ ﻧﺎﺷﺮان ..... واﺑﺴﺘﻪ. ﯾﺎ(. ﺑﻪ. ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ،. از. ﻃﺮف. اﺷﺨﺎص. واﺑﺴﺘﻪ. و). ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ،. ✓. ﻧﺤﻮه. ﺗﻌﯿﯿﻦ
. ﻗﯿﻤﺖ. (. ﻧﻈﺮﯾﻪ. ﮐﺎرﺷﻨﺎس. رﺳﻤﯽ،. اﺳﺘﻌﻼم. ﺑﻬﺎ، ..... دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺎ اﺷﺨﺎص واﺑﺴﺘﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﮔﺮدﯾﺪه
اﺳﺖ.

وابسته‌ به‌ علم‌ اخلاق‌

11 فوریه 2017 ... دانلود پیشینه و مبانی نظری اخلاق حرفه ای. پیشینه و مبانی نظری اخلاق .... بهای آن
تعریف می‌شود. معاملات با اشخاص وابسته از ویژگی‌های معمول واحد ...

شرایط جدید معاملات فصلی سال 95 - وب سایت - ورود

دانلود تحقیق در مورد شرايط‌ اساسی‌ صحت‌ معاملات‌، در قالب word و در 96 صفحه، قابل
ویرایش. ... معاملات عمومی، ارجاع کار و روش ها، جهات دسته بندی معاملات، برگرفته از
مبانی و .... بین معاملات بااشخاص وابسته ومالکیت کنترلی باکیفیت گزارشگری
مالی ..... مبانی نظری و پیشینه پژوهش یائسگی · مبانی نظری هیجان و راهبردهای
شناختی ...

مترجم سایت - Audit & Accounting حسابداری و حسابرسی

۸-نظریه حسابداری مبتنی بر دیدگاه لاکاتوش در فلسفه علی ...... این افشا شامل رویه
اعطای وام به اشخاص وابسته، رویه معامله با اشخاص وابسته و مبالغ مرتبط با هریک از ...

استاندارد حسابداری شماره 12 افشای اطلاعات اشخاص وابسته

(5) مباحث مربوط به نحوه تعیین قیمت در معاملات با اشخاص وابسته و نیز موارد افشای
.... طبق‌ فصل‌ دوم مفاهیم‌ نظری‌ گزارشگری‌ مالی‌، اطلاعاتی‌ با اهمیت‌ تلقی‌ می‌شود كه‌ ...

استاندارد حسابداري شماره 12 - افشاي اطلاعات اشخاص وابسته

5 نوامبر 2016 ... افشاي اينکه شرايط معاملات با اشخاص وابسته با شرايط حاکم بر ساير .... طبق‌ فصل‌
دوم مفاهيم‌ نظري‌ گزارشگري‌ مالي‌، اطلاعاتي‌ با اهميت‌ تلقي‌ مي‌شود كه‌ .... اين مباني
نتيجه‌گيري بخشي از الزامات استاندارد حسابداری شماره 12 نيست. 1 .

یاداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

تاریخچه فعایت واحد تجاری; مبنای تهیه صورت های مالی; خلاصه اهم رویه های ... نشده در
صورت مالی اساسی; رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه; معاملات با اشخاص وابسته ...

مبانی نظری معاملات بااشخاص وابسته - نیک فایل

12 دسامبر 2016 ... مبانی نظری وپیشنیه تحقیق معاملات بااشخاص وابسته. بصورت ورد ودر 19صفحه
ودارای فهرست منابع کامل. اماده برای استفاده در فصل دوم پایان نامه.

شناسایی انگیزه‌های معاملات با اشخاص وابسته

چکیده: دراین مقاله،انگیزه های معاملات با اشخاص وابسته با استفاده ازمدل مسکاریلو ...
The empirical analysis, supported by the development of the theoretical model, ...

لینک دانلود فایل دسته بندی علوم انسانی – مبانی نظری معاملات ...

11 دسامبر 2016 ... مبانی نظری وپیشنیه تحقیق معاملات بااشخاص وابسته بصورت ورد ودر ۱۹صفحه
ودارای فهرست منابع کامل اماده برای استفاده در فصل دوم پایان نامه تهیه ...

ریاضیات وحسابداری -

چارچوب نظری:مجموعه ای ازاهداف،مبانی مرتبط،واصولی است که می توانداستانداردهای ...
افشای معاملات بااشخاص وابسته. 2. ... سرمایه گذاری درواحدهای تجاری وابسته. 5.

ریاضیات وحسابداری -

چارچوب نظری:مجموعه ای ازاهداف،مبانی مرتبط،واصولی است که می توانداستانداردهای ...
افشای معاملات بااشخاص وابسته. 2. ... سرمایه گذاری درواحدهای تجاری وابسته. 5.

مبانی نظری معاملات بااشخاص وابسته – فایل یاب

10 دسامبر 2016 ... مبانی نظری وپیشنیه تحقیق معاملات بااشخاص وابسته بصورت ورد ودر 19صفحه
ودارای فهرست منابع کامل اماده برای استفاده در فصل دوم پایان نامه تهیه ...

نمونه پروپزال جهت درس روش تحقیق باعنوان:ارتباط بین معاملات ...

11 فوریه 2017 ... نمونه پروپزال رشته حسابداری جهت ارائه دردرس روش تحقیق باعنوان ارتباط بین
معاملات بااشخاص وابسته ومالکیت کنترلی باکیفیت گزارشگری ...

شرایط جدید معاملات فصلی سال 95 - وب سایت - ورود

دانلود تحقیق در مورد شرايط‌ اساسی‌ صحت‌ معاملات‌، در قالب word و در 96 صفحه، قابل
ویرایش. ... معاملات عمومی، ارجاع کار و روش ها، جهات دسته بندی معاملات، برگرفته از
مبانی و .... بین معاملات بااشخاص وابسته ومالکیت کنترلی باکیفیت گزارشگری
مالی ..... مبانی نظری و پیشینه پژوهش یائسگی · مبانی نظری هیجان و راهبردهای
شناختی ...

hesabdari farsi - اداره آموزش بانک ملی

... ,فعالیت بانک به عنوان امین ۵۵ ,معاملات با اشخاص وابسته ۵۶-۵۸ ,تاریخ اجرا ۵۹ .....
۱۹ با مبانی نظری هیات استانداردهای حسابداری مالی ۱۳۸ ,عوامل سیاسی ۱۳۹ ,حسابداری ...

چک لیست رعایت الزامات افشای اطلاعات و تصویب معاملات اشخاص وابسته

آیا معاملات با اشخاص ذیل به عنوان معامله با اشخاص وابسته محسوب شده است؟ ... طرف
اشخاص وابسته) و بالعکس،; نحوه تعیین قیمت (نظریه کارشناس رسمی، استعلام بها، ...

بررسي شفافيت صورت هاي مالي بانك ها - فصلنامه تازه‌های اقتصاد

آزمون چهار فرضيه اول با توجه به مباني نظري و ادبيات تحقيق، پرسشنامه اي تدوين. و
در آن ديدگاه ... معامالت با اشخاص وابسته در صورت هاي مالي بانك ها عمدتا رعايت شده
است. با اين. وجود موارد عدم .... تعويضي و اختيار معامله( به نظر مي رسد مورد آخر از جرائم
.

تبلیغات

نمونه پروپزال رشته حسابداری جهت ارائه دردرس روش تحقیق باعنوان ارتباط بین
معاملات بااشخاص وابسته ومالکیت کنترلی باکیفیت گزارشگری مالی بصورت ورد
...

تحقیق در مورد اعتیاد جرم یا بیماری | مرجع خبر ایران

18 ژوئن 2016 ... ... مبانی نظری معاملات بااشخاص وابسته · دانلود تحقیق کامل درمورد بیماری آلزایمر.
GMT+2 09:00. صفحه اصلی تحقیق در مورد اعتیاد جرم یا بیماری ...

مبانی نظری معاملات بااشخاص وابسته - مرکز پژوهش

مبانی نظری وپیشنیه تحقیق معاملات بااشخاص وابسته بصورت ورد ودر ۱۹صفحه
ودارای فهرست منابع کامل اماده برای استفاده در فصل دوم پایان نامه تهیه شده توسط ...

استاندارد حسابداری شماره ۱۲-افشای اطلاعات اشخاص وابسته (تجدید نظر۸۶)

افشای اینکه شرایط معاملات با اشخاص وابسته با شرایط حاکم بر سایر معاملات انجام
.... طبق‌ فصل‌ دوم مفاهیم‌ نظری‌ گزارشگری‌ مالی‌، اطلاعاتی‌ با اهمیت‌ تلقی‌ می‌شود که‌
بتواند ... این مبانی نتیجه‌گیری بخشی از الزامات استاندارد حسابداری شماره ۱۲ نیست
.

مبانی نظری معاملات بااشخاص وابسته – فایل یاب

10 دسامبر 2016 ... مبانی نظری وپیشنیه تحقیق معاملات بااشخاص وابسته بصورت ورد ودر 19صفحه
ودارای فهرست منابع کامل اماده برای استفاده در فصل دوم پایان نامه تهیه ...

وبلاگ حسابدار_فا - Archive: 1386-08-0

1- تعریف مبتنی‌بر مبانی نظری حسابداری مالی ...... طبق بندهای56 تا 58، روابط و
معاملات بین بانک با اشخاص وابسته باید طبقاستاندارد بین‌المللی حسابداری شماره ...

بررسي شفافيت صورت هاي مالي بانك ها - فصلنامه تازه‌های اقتصاد

آزمون چهار فرضيه اول با توجه به مباني نظري و ادبيات تحقيق، پرسشنامه اي تدوين. و
در آن ديدگاه ... معامالت با اشخاص وابسته در صورت هاي مالي بانك ها عمدتا رعايت شده
است. با اين. وجود موارد عدم .... تعويضي و اختيار معامله( به نظر مي رسد مورد آخر از جرائم
.

بایگانی برچسب: مبانی نظری معاملات بااشخاص وابسته ... - یاهو مارکت

دانلود رایگان مقاله ، تحقیق ، مبانی نظری معاملات بااشخاص وابسته ، این محصول"
مبانی نظری معاملات بااشخاص وابسته "را از yahoo-market دانلود نمایید. توضیحات ...

نمونه پروپزال جهت درس روش تحقیق باعنوان:ارتباط بین معاملات ...

11 فوریه 2017 ... نمونه پروپزال رشته حسابداری جهت ارائه دردرس روش تحقیق باعنوان ارتباط بین
معاملات بااشخاص وابسته ومالکیت کنترلی باکیفیت گزارشگری ...

شناسایی انگیزه‌های معاملات با اشخاص وابسته

چکیده: دراین مقاله،انگیزه های معاملات با اشخاص وابسته با استفاده ازمدل مسکاریلو ...
The empirical analysis, supported by the development of the theoretical model, ...

تاثیر معاملات با اشخاص وابسته بر ارزش شرکت

ابتدا رابطهی بین معاملات با اشخاص وابسته و ارزش شرکت در بخش ادبیات نظری مورد
..... از نظر تئوریک، این نتیجه برخلاف مبانی نظری ارزش آفرینی است که توسط جی ...

اصل مقاله (259 K)

ﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺻﻮل. ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ. ﺷﺪه ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ..... ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮي و ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﭘﮋوﻫﺶ از راه
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ. اي،ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎ و ﻣﻘﺎﻻت ﺑﻪ ﺻﻮرت .... ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺎ اﺷﺨﺎص واﺑﺴﺘﻪ. 3/57. 0/90. 6/32. ﺗﻘﻠﺐ
.

معاملات بااشخاص وابسته - پیشرو بلاگ

2 فوریه 2017 ... پاورپوینت بررسی پیاده راه ها (مبانی نظری، تجارب و نگرش های جهانی) ... بررسی
تاثیر کیفیت حسابرسی بر روی معاملات با اشخاص وابسته در ...

مبانی نظری معاملات بااشخاص وابسته - ژئو فایل

مبانی نظری وپیشنیه تحقیق معاملات بااشخاص وابسته بصورت ورد ودر ۱۹صفحه
ودارای فهرست منابع کامل اماده برای استفاده در فصل دوم پایان نامه تهیه شده توسط ...

مبانی نظری و پیشینه پژوهش سرسختی روان شناختی – دانلود فایل های ...

3 هفته ago دسته‌بندی نشده دیدگاه‌ها برای مبانی نظری و پیشینه پژوهش سرسختی ...
بین معاملات بااشخاص وابسته ومالکیت کنترلی باکیفیت گزارشگری مالی · دانلود
...

استقلال حسابرس، حق‌الزحمه حسابرسی - پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ...

در این تحقیق بر اساس محتوای ادبیات و مبانی نظری پنج عامل اثرگذار بر استقلال ...
ورشکستگی واحد تجاری، ریسک واحد تجاری و معامله با اشخاص وابسته پرداخته شد.

پیش‌بینی نرخ حاکمیت شرکتی با استفاده از شبکه های عصبی (مورد ...

سـاختار مقاله در ادامه به تشـریح مبانی نظری 4این بابت نوعی نوآوری و ارزشـآفرینی
.... سـهام شـرکت از سـال 1387 تا سـال 1391 در بورس اوراق بهادار تهران معامله شـده باشـد.
با .... يك متغیر ساختگي است به اين معنا كه اگر معامالت با اشخاص وابسته وجود.

مبانی نظری معاملات بااشخاص وابسته - نیک فایل

12 دسامبر 2016 ... مبانی نظری وپیشنیه تحقیق معاملات بااشخاص وابسته. بصورت ورد ودر 19صفحه
ودارای فهرست منابع کامل. اماده برای استفاده در فصل دوم پایان نامه.

بنر لایه باز و psd ایرانی برای کابینت سازی و طراحی دکوراسیون1

فایل فلش فارسی نوکیا 150، ورژن 11.00.11، با rm1190، صددرصد تست شده و تضمینی

بررسی تحلیلی رفتار اتصالات داخلی قاب های خمشی بتن آرمه ویژه تحت اثر خرابی پیشرونده

طرح لایه باز کارت ویزیت آرایشگاه زنانه (پشت و رو) 36

مقاله اقتصاد سياسي رسانه ها

Daffy Duck

تحقیق درباره بررسی اثر بخشي فناوری نانو در مبارزه پایدار با آلودگي هوا و کاهش آلاینده ها

دانلودگزارش کار آموزی کارخانه نوشابه و آب آشاميدني

دانلود تحقیق فرقه نقشبندیه

طرح کارورزي درباره راهكارهاي صحيح در ساختمان سازي