دانلود رایگان


آموزشی هوش مصنوعی - روش های غیرفازی سازی - دانلود رایگاندانلود رایگان ویترین فایل های مفید دانشجویی

دانلود رایگان آموزشی هوش مصنوعی - روش های غیرفازی سازی موضوع: آموزش روش های غیرفازی سازی
نوع فایل های ضمیمه: PDF تعداد صفحه: 7
زبان: فارسی
کد محصول: 1000-1-24
توضیحات: آموزش روش های متداول تبدیل مجموعه های فازی به مجموعه های کلاسیک، تبدیل روابط فازی به روابط کلاسیک و روش های تبدیل یک کمیت فازی به کمیت کلاسیک
قیمت (تومان): 2000

با توجه به محدودیت بانک ملی برای پرداخت های اینترنتی کمتر از 5000 تومان لطفا برای خرید از کارت های صادر شده توسط بانک ملی ایران استفاده نفرمایید.


غیرفازی سازی


کلاسیک


فازی


متغیر


Defuzzification


Fuzzy


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دریافت

1 فوریه 2017 ... سازی. و اتصاالت تحت وب .9. ترکیب. و استفاده از. مدل. ها. و. روش. های. تجزیه ...
استفاده از هوش مصنوعی .... های. هوش مصنوعی به .... شبکه عصبی باید بسیار دقیق
بود و مجموعه داده آموزشی مناسب انتخاب کرد. ... و روش غیر فازی سازی مرکز.

منطق فازی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

منطق فازی فناوری جدیدی است که شیوه‌هایی را که برای طراحی و مدل سازی یک سیستم
... و ابداع روش‌های محاسباتی جدیدی مورد نیاز شده‌است که بیشتر از پیش به شیوه‌های
تفکر و ... دروس آموزشی دانشگاه NPTEL: علوم کامپیوتر و مهندسی: هوش مصنوعی (
مجموعه ...

هوش مصنوعی، معادله مارکوف، ژنتیک و منطق فازی | اولتراباکس!

25 ا کتبر 2016 ... در این تحقیق به، رابطه هوش مصنوعی، ژنتیک، منطق فازی و رابطه ... فازی TSK 15 6-3
) سیستم فازی ساز و غیرفازی ساز 16 7- سیستم های فازی کجا و ... مدل مخفی مارکوف و
بهترین الگوریتمهای آموزش (نسخه کامل و آپدیت شده) 2016-05-20

، ﻓﺎزي، اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻫﺎي ﻋﺼﺒﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﺪل آﻣﺎر در ﺑﺮ

ﻫﺎي ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ در ﺗﺤﻠﯿﻞ رواﺑﻂ رﮔﺮﺳﯿﻮﻧﯽ، اﺳﺘﻔﺎده از روش. ﻫﺎي ﻋﺼﺒﯽ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﺪ ... ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد
ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ آﻣﻮزش. ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺮاﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ..... و ﻏﯿﺮﻓﺎزي. ﺳﺎز ﺧﺮوﺟﯽ. 3. ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ . ﻓﺎزي. ﺳﺎز ورودي
ﻣﻘﺎدﯾﺮ. ﻗﻄﻌﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ورودي را ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ. ﻫﺎي ﻓﺎزي ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ .... ﻫﺎي ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻫﻢ. ارزش ﮐﺮدن.
داده.

بکارگیری مفاهیم منطق فازی در فرآیند هزینه یابی هدف

ﻔﺎﻫﯿﻢ ﻓﺎزی. 7. ، ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ. 8. ، ﺳﯿﺴﺘﻢ. ﻫﺎی ﺧﺒﺮه. 9 .1. ﻣﻘﺪﻣﻪ. ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن از ﺣﻮزه. ﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﻮم ﮔﺮد ﻫﻢ .... ﺳﺎزی ژاﭘﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی در ارﺗﺒـﺎط ﺑـﺎ ﺳـﺎﺧﺖ و ... روش. ﻫﺎی
اﺟﺮاﯾﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪ. ﯾﺎﺑﯽ ﻫﺪف را در ﯾـﮏ ﺷـﺮﮐﺖ. ﻓﺮﻻدﺳﺎزی ﭼﯿﻨﯽ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﮐﺮدﻧﺪ . Joshi. ) 2001 ( .... ﻏﯿﺮﻓـﺎزی
ﮐـﺮدن ﻫﺰﯾﻨـﻪ. ی ..... در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﺪوﻟﻮژی ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ اراﺋﻪ ﺷﺪ، ﺑﺮ روی ﻣﺪل آﻣﻮزﺷﯽ
ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ.

پیش‌بینی رتبه اعتباری مشتریان بانک‌ها با رویکرد هوش مصنوعی

ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺪل. ﻫﺎي. ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ و. روش. ﻫـﺎ. ي اﺑﺘﮑـﺎري، ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت. ﺑﺴﯿﺎري در ﮐﺎرﺑﺮد اﯾﻦ.
روش. ﻫﺎ. در ﻣﺪل ... ﺳﺎزي. ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺳﺘﺪﻻل ﻓﺎزي. ،. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از. روش. ﻫﺎ. ي ﻣﺒﺘﻨـﯽ. ﺑﺮ ﻫﻮش. ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ.
،. ﺻﻮرت. ﻣﯽ. ﮔﯿﺮد .... ورودي اﺳﺖ، ﭘﺲ از آﻣﻮزش ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺮ .... ﯾﮏ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻏﯿﺮﻓﺎزي از ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﺳﻮدآو.

شاخص سازی و به كارگیری آن در تبیین مفاهیم معماری اسالمی*

11 ژوئن 2015 ... FAHPمناسب برای اولويت دهی به معرف های شاخص )روش دلفی و تحليل ... شاخص، شاخص
سازی، تحقيق پيمايشی، معماری اسالمی، تبيين مفاهيم. ..... اميد به زندگی، آموزش و
درآمد سرانه است )عزتی، 1391(. ..... همچنين برای غيرفازی سازی ديدگاه افراد می توان ....
و استم و همکاران كاربرد هوش مصنوعی در تخمين نسبت های فازی را ...

پیش‌بینی رتبه اعتباری مشتریان بانک‌ها با رویکرد هوش مصنوعی

ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺪل. ﻫﺎي. ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ و. روش. ﻫـﺎ. ي اﺑﺘﮑـﺎري، ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت. ﺑﺴﯿﺎري در ﮐﺎرﺑﺮد اﯾﻦ.
روش. ﻫﺎ. در ﻣﺪل ... ﺳﺎزي. ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺳﺘﺪﻻل ﻓﺎزي. ،. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از. روش. ﻫﺎ. ي ﻣﺒﺘﻨـﯽ. ﺑﺮ ﻫﻮش. ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ.
،. ﺻﻮرت. ﻣﯽ. ﮔﯿﺮد .... ورودي اﺳﺖ، ﭘﺲ از آﻣﻮزش ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺮ .... ﯾﮏ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻏﯿﺮﻓﺎزي از ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﺳﻮدآو.

منطق فازی چیست؟ - Artificial Intelligence - هوش مصنوعی

حالا این سوال پیش میاد که ما در حال حاضر از همین منطق باینری جواب های خیلی خوبی
میگیریم، فازی به ..... سیستم‌های فازی با فازی‌ساز و غیر فازی ساز

: منطق فازی در عمل - دانشنامه رشد

مجموعه های فازی به دلیل انعطاف پذیری، شبیه سازی استدلال انسان را در قالبی که روی
... از سوی دیگر آنچه استدلال انسان را از روشهای رایانه ای متمایز می کند، این حقیقت ...
چنینی امکانی، بویژه در کاربردهای هوش مصنوعی و برنامه های کنترل (تنظیم و ... همان
طور که می دانید، ماشینهای سنتی غیر فازی تنها در دو حالت روشن و خاموش کار می کنند.

تلفیق مدیریت مشارکتی و سیستم های فازی برای ارزیابی عملکرد ...

ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﭘﮋوﻫﺶ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي در آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ، ﺷﻤﺎره 1392 ،69، ﺻﺺ .23 -40. ﺗﻠﻔﯿﻖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ
..... روﺷ. ﻬﺎي ﻫﻮش ﻣﺼﻨ. ﻮ. ﻋﯽ و ﻣﻨﻄﻖ ﻓﺎزي اﺳﺘﻔﺎده. دﮐﺮ . وي. ﯾﮏ ﻣﺪل دو ﻣﺮﺣﻠﻪ. اي ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد.

جزوه کامل منطق فازی – انجام پروژه متلب | MATLAB | مطلب | شبیه سازی ...

در فضایی که دانشمندان علوم مهندسی به دنبال روش‌های ریاضی برای شکست دادن مسایل
.... نتیجه یک سیستم فازی با فازی ساز و غیر فازی ساز بوده که در شکل ۵ نشان داده
شده است . ... اگر رانندگی آموزش می‌دهید برای بیان فاصله بین اتومبیل و کناره جدول
خواهید ... ۲)منطق فازی وهوش مصنوعی که در آن منطق کلاسیک تقریب هایی یافته و
سیستم ...

پیش‌بینی رتبه اعتباری مشتریان بانک‌ها با رویکرد هوش مصنوعی

ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺪل. ﻫﺎي. ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ و. روش. ﻫـﺎ. ي اﺑﺘﮑـﺎري، ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت. ﺑﺴﯿﺎري در ﮐﺎرﺑﺮد اﯾﻦ.
روش. ﻫﺎ. در ﻣﺪل ... ﺳﺎزي. ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺳﺘﺪﻻل ﻓﺎزي. ،. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از. روش. ﻫﺎ. ي ﻣﺒﺘﻨـﯽ. ﺑﺮ ﻫﻮش. ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ.
،. ﺻﻮرت. ﻣﯽ. ﮔﯿﺮد .... ورودي اﺳﺖ، ﭘﺲ از آﻣﻮزش ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺮ .... ﯾﮏ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻏﯿﺮﻓﺎزي از ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﺳﻮدآو.

منطق فازی چیست؟ - انجمن علمی مهندسی صنایع

مرزهايي كه مصنوعي و در تعارض و تناقض آشكار با مجموعه ها و سيستم هاي طبيعي .... «
فكر اصلی این روش، استفاده از «تجربیات» اپراتور متخصص در طراحی ... وجود هوش
مصنوعی فازی برای دوستی و نزدیکی بین انسان و ماشین و نیز ... مثال شبیه سازی
آلودگی هوا در جهان، پیش‌بینی زمین لرزه، مدل‌سازی رشد گیاهان). .... دانلود جزوه های
آموزشی.

اصل مقاله (3589 K)

روش های مختلف هوش مصنوعی برای پیش بینی متغیرهای آب زمین شناختی و ..... )به
صورت کمینه سازی and غیرفازی سازی است که به وسیله عملگر های فازی، شامل ....
ضریب تعیینی نیز برای مدل های ممدانی و الرسن در مرحله آموزش برابر با 0/94. و 0/91
بود.

دانلود آموزشی - روش های غیرفازی سازی رایگان - پرشین فایلز

24 ژانويه 2017 ... آموزشیروش های غیرفازی سازی. خرید آموزشی - روش های غیرفازی سازی آموزشی هوش
مصنوعیروش های غیرفازی سازی آموزشی هوش مصنوعی - روش های ...

فصل اول کتاب: بهینه کنترل فعال سازه با رویکرد کلاسیک و هوش ...

23 ژوئن 2015 ... بهینه کنترل فعال سازه با رویکرد کلاسیک و هوش مصنوعی ... اما در روش‌های کلاسیک
امروزی‌تر پایداری سازه با روش طراحی بر اساس .... ۴٫ غیرفازی ساز: که مجموعه‌های فازی
خروجی موتور استنتاج را به خروجی نهایی تبدیل می‌کند. ... همچنین آموزش های زیر در
فرادرس نیز مباحثی مرتبط با محتوای این کتاب را پوشش می دهند:.

IJEEE 2014 MITC Abstract 14 by International Society of ... - Issuu

15 مه 2014 ... فهرست مطالب تاثیر بکارگیری فناوریهای نوین بر اثر بخشی آموزش درمدارس ....
استفاده از روش های طبقه بندی هوش مصنوعی در تشخیص بیماری وسواس 10. ... ارائه
مدل بهینه سازی زمانبندی دروس با استفاده از الگوریتم ژنتیک 14. ...... همچنین دو روش
غیرفازی سازی خطی و محاسبه مرکز ثقل را طراحی و مقایسه نموده ایم .

ﻫﺎي ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﻮرس اوراق ﺑﯿﻨﯽ ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺷﺮﮐﺖ اراﺋﻪ

ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑﻪ ﺳﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪﻧﺪ: ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﻣﻮزش ﺟﻬﺖ. ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺪل، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آزﻣﺎﯾﺶ .... ﺳﺎز. ي.
ﻫﻮش. ﻣﺼـﻨﻮﻋ. ﯽ،. ﻣـﺪﻟ. ﯽ. را. ﺑـﺮا. ي. ﯿﭘ. ﺑﺶ. ﻨﯿ. ﯽ. ورﺷﮑﺴﺘﮕ. ﯽ. ﺷﺮﮐﺖ. ﻫﺎ. در. ﺑﻮرس. اوراق. ﺑﻬﺎدار.
ﺗﻬﺮان ... ﻫﺎي ﻫـﻮش ﻣﺼـﻨﻮﻋﯽ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر. ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ..... ﺳﺎزي از ﻏﯿﺮﻓﺎزي. ﺳﺎزي ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺮاﮐﺰ
...

ﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ ﮋﮔﯽ ﯾ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب و اي ﺗﻮﻓﺎن ﺣﺎره ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻨﯽ ﯿﺑ - مجله ژئوفیزیک ایران

20 فوریه 2012 ... و ﻣﺪل. ﺳﺎزي آن. اﺳﺖ . در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ روش. ﻫﺎي. ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن. اﺳﺘﺨﺮاج وﯾﮋﮔﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﺟﺴﺖ. و. ﺟﻮي. ﭘﯽ. در ...
داده ﺷﺪ و ﻣﻘﺪار ﺷﺎﺧﺺ ﺧﻄﺎ در ﺣﺎﻟﺖ. ﻫﺎي. ﻣﺘﻔﺎوت. آﻣﻮزش ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ و در داﺧﻞ ﺟﺪوﻟﯽ. آورده. ﺷﺪه اﺳﺖ .
واژه .... ﺗﻮان از روش. ﻫﺎي آﻣﺎري و روش. ﻫﺎي. ﻫﻮش. ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ. ﯾﻌﻨﯽ ﺷﺒﮑﻪ. ﻫﺎي. ﻋﺼﺒﯽ. ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ. و ﻣﻨﻄﻖ
. ﻓﺎزي. ﮐﻤﮏ. ﮔﺮﻓﺖ ..... در اﯾﻦ ﻻﯾﻪ ﻋﻤﻞ ﻏﯿﺮﻓﺎزي ﮐﺮدن ﺧﺮوﺟﯽ. ﺻﻮرت ﻣﯽ. ﮔﯿﺮد.

آموزشی هوش مصنوعی - روش های غیرفازی سازی

ویترین فایل های مفید دانشجویی آموزشی هوش مصنوعی - روش های غیرفازی سازی
موضوع: آموزش روش های غیرفازی سازی نوع فایل های ضمیمه: PDF تعداد صفحه: 7

فازی،عدم قطعیت،درویشی | داوود درویشی سلوکلایی

23 آگوست 2014 ... درباره من · رزومه علمی- آموزشی داود درویشی سلوکلایی · زادگاه من · شوخی ... این تراشه
منجر به ساخت بسیاری از محصولات مانند دروبین های فیلم ... یک سیستم فازی شامل
چهار بخش است: پایگاه قواعد فازی موتور استنتاج فازی فازی ساز غیر فازی ساز ....
قبل) ولی به جزء لاینفک روشهای حل مساله در هوش مصنوعی بدل شده است .

Final Results-ICIS2014(1). - صفحه اول-دوازدهمين کنفرانس سيستم هاي ...

6, 6, بررسي مقايسهاي الگوريتم هاي پردازش تکاملي در کاربرد بهينه سازي, رد ... 10,
14, يادگيري از طريق نمايش در ربات نائو با ترکيب متد آموزش حرکتي و شبکه¬اي
.... 88, 108, طراحي کنترلر فازي با ساختار غيرفازي کننده عصبي براي روبات, رد ...
90, 110, تشخيص ارقام دست نوشته فارسي با استفاده از تکنيک هاي هوش مصنوعي, رد
.

کنترل فازی وکاربردهای آن در راه آهن

سیستم های فازی و کنترل فازی به منظور قرار دادن دانش بشری و استفاده از هوش
مصنوعی در سیستم های مهندسی و سیستم کنترل قطار موثر می باشند. ... در اطلاعات و
دانش بشری یک روش سیستماتیک ایجاد کند تا بتواند به کمک ماشین پیاده سازی شده
و زندگی بشر را بهبود بخشد. ... در طول تدریس از ابزارهای آموزشی زیر کمک گرفته می
شود.

سنجش و اندازه گیری - کاربرد نظریه ی مجموعه های فازی در حوزه ی روانشناسی

استفاده از مدل های ساختاری فازی در کنار نظریه سوال پاسخ به منظور شخصی سازی
تحلیل ... روش هاي ساخت اعداد فازي با استفاده از FIRM براي اندازه گيري روانشناختي
به ..... وي تئوري و منطق فازي را پايه‌گذاري كرده و در زمينه كاربردهاي آن در هوش مصنوعي،
..... ترکیب فنآوري اطلاعات و منطق فازي در ارایه روشی نوین براي ارزشیابی آموزشی ...

الگوریتم، کامپایلر، هوش مصنوعی و ساختمان داده ها [بایگانی] - برگه ...

[بایگانی] برگه 11 مباحث مربوط به هوش مصنوعی ، کامپایلر، الگوریتم و ... رایگان
فیلم های آموزشی الگوریتم های بهینه سازی شبکه عصبی منطق فازی هوش مصنوعی
مهندسی .... مشکل در انجام غیر فازی سازی; سوال: الگوریتم محاسبه ضریب دو جمله ای به
روش ...

دانلود آموزشی - روش های غیرفازی سازی رایگان - پرشین فایلز

24 ژانويه 2017 ... آموزشیروش های غیرفازی سازی. خرید آموزشی - روش های غیرفازی سازی آموزشی هوش
مصنوعیروش های غیرفازی سازی آموزشی هوش مصنوعی - روش های ...

منطق فازی و کاربردها :: MTavaghoee

چنینی امکانی، بویژه در کاربردهای هوش مصنوعی و برنامه های کنترل (تنظیم و نظارت
بر) ... پیشرفتهایی که از آن زمان تا کنون در زمینه خودکار سازی صنایع و دانش هوش
مصنوعی انجام شده است، تا حد زیادی مرهون اندیشه ... همان طور که می دانید، ماشینهای
سنتی غیر فازی تنها در دو حالت روشن و خاموش کار می کنند. ... اما در این روش : .... جزوات
آموزشی.

منطق فازی چیست؟ - انجمن علمی مهندسی صنایع

مرزهايي كه مصنوعي و در تعارض و تناقض آشكار با مجموعه ها و سيستم هاي طبيعي .... «
فكر اصلی این روش، استفاده از «تجربیات» اپراتور متخصص در طراحی ... وجود هوش
مصنوعی فازی برای دوستی و نزدیکی بین انسان و ماشین و نیز ... مثال شبیه سازی
آلودگی هوا در جهان، پیش‌بینی زمین لرزه، مدل‌سازی رشد گیاهان). .... دانلود جزوه های
آموزشی.

منطق فازی

اگر چه روش‌هاي ديگر اندازه گيري چابکي نيز اين ضعف را دارند‌. ..... اگر رانندگی آموزش
می‌دهید برای بیان فاصله بین اتومبیل و کناره جدول خواهید گفت: .... نتیجه یک
سیستم فازی با فازی ساز و غیر فازی ساز بوده که در شکل 5 نشان داده شده است . .....
بسياري از افراد داراي هوش فرهنگي پائين بنياد گرا هستند .... منطق فازي و هوش
مصنوعي

شناسایی منابع اطلاعاتی معتبر برای پاسخ به نیاز مخاطبین

در برخی زمینه ها مانند مستند¬سازی و مدیریت رکوردها نیز تاکنون پژوهشی با ... در
سالهای اخیر، رویکرد عمده این بحث به سمت نظام های خبره و هوش مصنوعی سوق یافته
است. ... منطق یا تئوری فازی «یک نوع منطق است که روش های نتیجهگیری در مغز بشر
را .... ای درست مانند رده بندی های متداول غیرفازی، از پایگاه های اطلاعاتی استخراج می
شوند.

الگوریتم، کامپایلر، هوش مصنوعی و ساختمان داده ها [بایگانی] - برگه ...

[بایگانی] برگه 11 مباحث مربوط به هوش مصنوعی ، کامپایلر، الگوریتم و ... رایگان
فیلم های آموزشی الگوریتم های بهینه سازی شبکه عصبی منطق فازی هوش مصنوعی
مهندسی .... مشکل در انجام غیر فازی سازی; سوال: الگوریتم محاسبه ضریب دو جمله ای به
روش ...

پیش‌بینی رتبه اعتباری مشتریان بانک‌ها با رویکرد هوش مصنوعی

ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺪل. ﻫﺎي. ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ و. روش. ﻫـﺎ. ي اﺑﺘﮑـﺎري، ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت. ﺑﺴﯿﺎري در ﮐﺎرﺑﺮد اﯾﻦ.
روش. ﻫﺎ. در ﻣﺪل ... ﺳﺎزي. ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺳﺘﺪﻻل ﻓﺎزي. ،. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از. روش. ﻫﺎ. ي ﻣﺒﺘﻨـﯽ. ﺑﺮ ﻫﻮش. ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ.
،. ﺻﻮرت. ﻣﯽ. ﮔﯿﺮد .... ورودي اﺳﺖ، ﭘﺲ از آﻣﻮزش ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺮ .... ﯾﮏ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻏﯿﺮﻓﺎزي از ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﺳﻮدآو.

آشنایی با منطق فازی | ايران متلب

7 آگوست 2014 ... صفحه اصلی آموزش آشنایی با منطق فازی .... در این مبحث، از این پس سیستم فازی با
فازی ساز و غیر فازی‌ساز منظور خواهد بود. ... منطق فازی و هوش مصنوعی ... کمی‌نیز دارد
کنترل آن با استفاده از روشهای کنترل متعارف کاری مشکل است.

سیستمهای فازی - انجمن تخصصی مقالات دانشگاهی - PaperDL

در فضایی که دانشمندان علوم مهندسی به دنبال روش‌های ریاضی برای .... نتیجه یک
سیستم فازی با فازی ساز و غیر فازی ساز بوده که در شکل 5 نشان داده شده است . ...
اگر رانندگی آموزش می‌دهید برای بیان فاصله بین اتومبیل و کناره جدول خواهید گفت: "
تقریبا نیم متر". ..... نمونه هایی از کاربرد عملی منطق فازی در هوش مصنوعی

Application of Fuzzy Neural Network Intelligent ... - spe-iran.org

هﺎي ﻋﺼﺒﻲ. ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ راﻳﺞ ﺗﺮﻳﻦ ﺁﻧﻬﺎ ﻋﺒﺎرت اﻧﺪ از ﭘﺮﺳﭙﺘﺮون ﭼﻨﺪ ﻻﻳﻪ،. ﮐﻮهﻮﻧﻦ،. CMAC. و
هﺎﭘﻔﻴﻠﺪ ﮐﻪ هﺮ ﻳﮏ از اﻳﻦ ﺷﺒﮑﻪ هﺎ ﻧﻴﺰ ﺧﻮد ﺑﺎ روﺷﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺁﻣﻮزش. ﻣﻲ. ﺑﻴﻨﻨﺪ . داﺷﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺿﺮوري از ...

دانلود آموزشی - روش های غیرفازی سازی رایگان - پرشین فایلز

24 ژانويه 2017 ... آموزشیروش های غیرفازی سازی. خرید آموزشی - روش های غیرفازی سازی آموزشی هوش
مصنوعیروش های غیرفازی سازی آموزشی هوش مصنوعی - روش های ...

منطق فازی و کاربردها :: MTavaghoee

چنینی امکانی، بویژه در کاربردهای هوش مصنوعی و برنامه های کنترل (تنظیم و نظارت
بر) ... پیشرفتهایی که از آن زمان تا کنون در زمینه خودکار سازی صنایع و دانش هوش
مصنوعی انجام شده است، تا حد زیادی مرهون اندیشه ... همان طور که می دانید، ماشینهای
سنتی غیر فازی تنها در دو حالت روشن و خاموش کار می کنند. ... اما در این روش : .... جزوات
آموزشی.

پاورموج – پایان نامه پیش بینی بار سیستم های برق رسانی با شبکه ...

8 ژانويه 2016 ... هدف در روش هاي هوش مصنوعي اين است كه از كامپيوتر تنها به عنوان يك محاسبه ‌گر
استفاده نشود. ... ۴-۱۲-۳- سيستمهاي با فازي ‌ساز و غير فازي ‌ساز.

استفاده‌از‌‌روش‌هاي‌مختلف‌فازي‌براي‌بهینه‌سازی‌مدل‌دراستیک - ResearchGate

آسيب پذيری مربوط به مرحله آموزش با مقادير نيترات مربوطه تصحيح گرديد و پس از
آموزش ... دشت تبريز، آسيب پذيری آب زيرزمينی، دراستيك، بهينه سازی، روش های
فازی کلیدواژه‌ها: ... همچنين اخيراً از مدل های هوش مصنوعی مانند منطق فازی، شبکه عصبی
مصنوعی .... ج( بررسی سيستم و غيرفازی سازی داده ها به وسيله عمل گرهای فازی(if-
then).

منطق فازی چیست ؟ | مرکز آموزش مشاوره و خدمات مهندسی

8 ژوئن 2016 ... سیستم های فازی مختلف از اصول و روشهای متفاوتی برای ترکیب این قواعد ...
تاکاگی سوگنو و کانگ(TSk); سیستم های با فازی ساز و غیر فازی ساز.

و ﻫﺎي ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﻟﮕﻮﺳﺎزي ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﺪل ( ﺷﻬﺮﮔﻨ :

ﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪي. : اﯾﺴﺘﮕﺎه. ﻫﺎي ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ،. ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻫﻮا. ﺷﻨﺎﺳﯽ، ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ، ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ. ﻣﻘﺪﻣﻪ. 1. ﯾﮑﯽ
از ﮐﺎرﻫﺎي ﻣﻌﻤﻮل در ... ﺳﺎزي، ﭘﯿﺶ. ﺑﯿﻨﯽ و ﺷﺒﯿﻪ. ﺳﺎزي. ﺑﻪ. ﻋﻨﻮان راه. ﻫﺎﯾﯽ ﻧﻮﯾﻦ در ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ و
ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ آن ﺑـﺮ. ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ. ﻫﺎي ﮐﺸﺎورزي از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن داده .... ﻫﺎي ﻏﯿﺮﻓﺎزي ﺑـﻪ ﮔـﺮه iو. Ai. و. Bi ....
آﻣﻮزش ﻣﺪل. ﻫﺎ. ﺑﺮاي اﻟﮕﻮﺳﺎزي ﺑﺎرش ﺑﺎﯾﺪ. ﻫﺮ دو ﺳﯿﺴﺘﻢ. ANFIS. و. SVM. را ﺑـﺎ. ﯾﮏ. ﺳﺮي. داده. ﻫﺎي.
ﺗﺎرﯾﺨﯽ.

استفاده‌از‌‌روش‌هاي‌مختلف‌فازي‌براي‌بهینه‌سازی‌مدل‌دراستیک - ResearchGate

آسيب پذيری مربوط به مرحله آموزش با مقادير نيترات مربوطه تصحيح گرديد و پس از
آموزش ... دشت تبريز، آسيب پذيری آب زيرزمينی، دراستيك، بهينه سازی، روش های
فازی کلیدواژه‌ها: ... همچنين اخيراً از مدل های هوش مصنوعی مانند منطق فازی، شبکه عصبی
مصنوعی .... ج( بررسی سيستم و غيرفازی سازی داده ها به وسيله عمل گرهای فازی(if-
then).

دریافت (757.3 kB)

ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﻲ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻴﻖ ﺍﻟﮕﻮﺭﻳﺘﻢ ﮊﻧﺘﻴﮏ ﻭ ﻣﻨﻄﻖ ﻓﺎﺯﻱ ﺩﺭ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ. ﺳﺮﻋﺖ. ﻧﻔﻮﺫ ﺁﺏ ﺑﻪ
..... ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ. ﻏﯿﺮﻓﺎزي. ﺳﺎزي. ﻗﻮاﻋﺪ ﻓﺎزي. ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﺗﻮﺍﺑﻊ ﻫﺪﻑ ﮐﺮﻭﻣﻮﺯﻡ. ﻫﺎﯼ ﺍﻭﻻﺩ. ﺁﻣﻮﺯﺵ ﮐﺮﻭﻣﻮﺯﻭﻡ.
ﻫﺎ ...... ﺟﻠﻴﻨﻲ ﻡ. ﺧﺸﻨﻮﺩﻳﺰﺩﻱ ﻉ. ﺍ. ﻭ ﻋﺮﺑﻲ ﺯ. ١٣٩٠ . ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺭﻭﺵ. ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻮﺵ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺩﺭ ﻣﺪﻝ. ﺳﺎﺯﻱ.

پاورپوينت انواع نظريه هاي هوش - رزبلاگ

1 روز پیش ... پاورپوینت انواع نظریه های هوش - آموزش ها - بلاگ خوان ... پاورپوینت (اسلاید) با موضوع
مروری بر انواع هوش و نظریه های هوش .... از تكنولوژي و كاربردهاي هوش مصنوعي و سيستم
هاي خيره كننده كه اينك در بسياري از . .... انواع غیر فازی ساز : .

سیستم فازی - انجمن سيستم‌هاي فازي ايرانIranian Fuzzy System Society

انجمن سيستم‌هاي فازي ايران - Iranian Fuzzy System Societyسیستم های استنتاج
فازی Fuzzy Inference Systems دکتر اکبری ...فرادرس آموزش تصویری سیستم های
فازی به همراه پیاده سازی عملی و گام به گام در متلب. ... انواع سیستم‌های فازی;
سیستم‌های فازی با فازی‌ساز و غیر فازی ساز; کاربردهای منطق فازی‌; منطق فازی و هوش
مصنوعی‌.

PDF: مقاله – تریگر های فازی در پایگاه داده فعال+27اسلاید(پاورپوینت ...

ﻣﻘﺎﻟﻪ – ﺗﺮﯾﮕﺮ ﻫﺎی ﻓﺎزی در ﭘﺎﯾﮕﺎه داده ﻓﻌﺎل+27اﺳﻼﯾﺪ(ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ). ﻣﻘﺎﻟﻪ – ﺗﺮﯾﮕﺮ ﻫﺎی .... 5-4 روش ﺟﺪﯾﺪ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺣﺪ آﺳﺘﺎﻧﻪ در ﺗﺮﯾﮕﺮﻫﺎی ﻓﺎزی ﺑﺮای روﻧﻮﺷﺖ ﺑﺮداری ﻓﺎزی 69. 5-5 ﻣﻌﻤﺎری ... 6-4 اﺟﺰاء ﺗﺮﯾﮕﺮ
ﻓﺎزی در ﭘﺎﯾﮕﺎه داده ﻏﯿﺮ ﻓﺎزی 86. 6-5 ﺟﺪاول ... ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ رﺷﺘﻪ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ داده ﮐﺎوی، ﻣﺪل ﺳﺎزی
داده ﻫﺎ و ﻣﺮاﺣﻞ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﮐﺸﻒ داﻧﺶ از ﭘﺎﯾﮕﺎه داده ... 2015-12-29 ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ آﻣﻮزﺷﯽ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻫﺎی ﺗﺨﺼﯿﺺ
… q.

آموزشی هوش مصنوعیروش های غیرفازی سازی | فروشگاه فایل

26 ژانويه 2017 ... موضوع: آموزش روش های غیرفازی سازی. نوع فایل های ضمیمه: PDF تعداد صفحه: 7. زبان:
فارسی. توضیحات: آموزش روش های متداول تبدیل مجموعه های فازی ...

فایل مارکت آموزشی هوش مصنوعی - روش های غیرفازی سازی

موضوع: آموزش روش های غیرفازی سازی. نوع فایل های ضمیمه: PDF تعداد صفحه: 7. زبان:
فارسی. کد محصول: 1000-1-24. توضیحات: آموزش روش های متداول تبدیل مجموعه های ...

برنامه ریزی ژنتیک خطی - مرکز توسعه علوم و فناوری پیشرفته

«ارائه مدل برنامه‌ریزی آرمانی فازی برای تخصیص منابع آموزشی – دانشگاهی بوسیله ...
روشهای مبتنی‌بر هوش مصنوعی اخیراً توجه بیشتری را در مدلسازی فرآیند بارش- ... به
بیان مفاهیمی از الگوریتم ژنتیک ، مجموعه‌های فازی و غیرفازی ساز ‌ها می‌پردازیم.

هوش مصنوعی های روش برآورد پارامترهای کمی و کیفی آب رودخانه با استفاده

برآورد پارامترهای کم. ی و کیفی آب رودخانه با استفاده از. روش. های. هوش مصنوعی ... های
شبیه. سازی. شده و مشاهداتی از معیارهای ضریب تبیین ). R. 2. (، جذر میانگین مربعات
..... های غیر فازی ..... نتایج تحلیل شبکه عصبی مصنوعی برای مراحل آموزش وآزمون.

پاورموج – پایان نامه پیش بینی بار سیستم های برق رسانی با شبکه ...

8 ژانويه 2016 ... هدف در روش هاي هوش مصنوعي اين است كه از كامپيوتر تنها به عنوان يك محاسبه ‌گر
استفاده نشود. ... ۴-۱۲-۳- سيستمهاي با فازي ‌ساز و غير فازي ‌ساز.

برنامه ریزی ژنتیک خطی - مرکز توسعه علوم و فناوری پیشرفته

«ارائه مدل برنامه‌ریزی آرمانی فازی برای تخصیص منابع آموزشی – دانشگاهی بوسیله ...
روشهای مبتنی‌بر هوش مصنوعی اخیراً توجه بیشتری را در مدلسازی فرآیند بارش- ... به
بیان مفاهیمی از الگوریتم ژنتیک ، مجموعه‌های فازی و غیرفازی ساز ‌ها می‌پردازیم.

شناسایی منابع اطلاعاتی معتبر برای پاسخ به نیاز مخاطبین

در برخی زمینه ها مانند مستند¬سازی و مدیریت رکوردها نیز تاکنون پژوهشی با ... در
سالهای اخیر، رویکرد عمده این بحث به سمت نظام های خبره و هوش مصنوعی سوق یافته
است. ... منطق یا تئوری فازی «یک نوع منطق است که روش های نتیجهگیری در مغز بشر
را .... ای درست مانند رده بندی های متداول غیرفازی، از پایگاه های اطلاعاتی استخراج می
شوند.

سیستم فازی - سیستم‌های فازیپروژه متلب

انواع سیستم‌های فازی; سیستم‌های فازی با فازی‌ساز و غیر فازی ساز; کاربردهای منطق
فازی‌; منطق فازی و هوش مصنوعی‌. تاریخچه منطق فازی. زمانی که ... فرادرس آموزش
تصویری سیستم های فازی به همراه پیاده سازی عملی و گام به گام در متلب. سیستم‌های
فازی ...

: منطق فازی در عمل - دانشنامه رشد

مجموعه های فازی به دلیل انعطاف پذیری، شبیه سازی استدلال انسان را در قالبی که روی
... از سوی دیگر آنچه استدلال انسان را از روشهای رایانه ای متمایز می کند، این حقیقت ...
چنینی امکانی، بویژه در کاربردهای هوش مصنوعی و برنامه های کنترل (تنظیم و ... همان
طور که می دانید، ماشینهای سنتی غیر فازی تنها در دو حالت روشن و خاموش کار می کنند.

هوش محاسباتی در مهندسی برق

طراحی همزمان اجزاء سیستم اندازه گیری فراگیر در شبکه های قدرت مدرن با هدف کمینه
سازی هزینه کل. صفحه 53-62. مصطفی بگ محمدی؛ رحمت الله هوشمند؛ فریبرز حقیقت ...

سیستم فازی - انجمن سيستم‌هاي فازي ايرانIranian Fuzzy System Society

انجمن سيستم‌هاي فازي ايران - Iranian Fuzzy System Societyسیستم های استنتاج
فازی Fuzzy Inference Systems دکتر اکبری ...فرادرس آموزش تصویری سیستم های
فازی به همراه پیاده سازی عملی و گام به گام در متلب. ... انواع سیستم‌های فازی;
سیستم‌های فازی با فازی‌ساز و غیر فازی ساز; کاربردهای منطق فازی‌; منطق فازی و هوش
مصنوعی‌.

سیستم فازی - تاریخچه مختصری از سیستم فازی - ستاره قطبی

تاریخچه مختصری از سیستم فازیسیستم های فازی کجا و چگونه استفاده می شوند؟......
.9 ... منطق فازی یا ... فرادرس آموزش تصویری سیستم های فازی به همراه پیاده سازی
عملی و گام به گام در متلب. تاریخچه ... انواع سیستم‌های فازی; سیستم‌های فازی با
فازی‌ساز و غیر فازی ساز; کاربردهای منطق فازی‌; منطق فازی و هوش مصنوعی‌. تاریخچه
منطق ...

دانلود سورس کد نرم افزار مدیریت کتابخانه ( زبان سی شارپ )

فایل cert مدل j710f

دانلود مقاله اختلالات خواب

دانلود تحقیق تیره نعنا

253 - خرید و دانلود تحقیق: بررسی توليد برق با استفاده از ميكروتوربين های توزيع - 9 صفحه فایل ورد

جزوه تشخیص و درمان مسمویمت های شایع

بررسي مجموعه اشياء برنزي دوره ساساني (ظروف،پيكره ها،مسكوكات)

دانلود پاورپوینت شبکه های وای فای Wi-Fi

اقدام پژوهی دبیر تاریخ چگونه توانستم دانش آموزان پایه آموزشگاه را به مباحث تاریخی علاقه مند سازم ؟

دانلود نمونه سوال پیام نور رشته روانشناسی پویایی گروه نیم سال اول 93-94