دانلود فایل


آموزشی هوش مصنوعی - روش های غیرفازی سازی - دانلود فایلدانلود فایل ویترین فایل های مفید دانشجویی

دانلود فایل آموزشی هوش مصنوعی - روش های غیرفازی سازی موضوع: آموزش روش های غیرفازی سازی
نوع فایل های ضمیمه: PDF تعداد صفحه: 7
زبان: فارسی
کد محصول: 1000-1-24
توضیحات: آموزش روش های متداول تبدیل مجموعه های فازی به مجموعه های کلاسیک، تبدیل روابط فازی به روابط کلاسیک و روش های تبدیل یک کمیت فازی به کمیت کلاسیک
قیمت (تومان): 2000

با توجه به محدودیت بانک ملی برای پرداخت های اینترنتی کمتر از 5000 تومان لطفا برای خرید از کارت های صادر شده توسط بانک ملی ایران استفاده نفرمایید.


غیرفازی سازی


کلاسیک


فازی


متغیر


Defuzzification


Fuzzy


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


و ﻫﺎي ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﻟﮕﻮﺳﺎزي ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﺪل ( ﺷﻬﺮﮔﻨ :

ﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪي. : اﯾﺴﺘﮕﺎه. ﻫﺎي ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ،. ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻫﻮا. ﺷﻨﺎﺳﯽ، ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ، ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ. ﻣﻘﺪﻣﻪ. 1. ﯾﮑﯽ
از ﮐﺎرﻫﺎي ﻣﻌﻤﻮل در ... ﺳﺎزي، ﭘﯿﺶ. ﺑﯿﻨﯽ و ﺷﺒﯿﻪ. ﺳﺎزي. ﺑﻪ. ﻋﻨﻮان راه. ﻫﺎﯾﯽ ﻧﻮﯾﻦ در ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ و
ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ آن ﺑـﺮ. ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ. ﻫﺎي ﮐﺸﺎورزي از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن داده .... ﻫﺎي ﻏﯿﺮﻓﺎزي ﺑـﻪ ﮔـﺮه iو. Ai. و. Bi ....
آﻣﻮزش ﻣﺪل. ﻫﺎ. ﺑﺮاي اﻟﮕﻮﺳﺎزي ﺑﺎرش ﺑﺎﯾﺪ. ﻫﺮ دو ﺳﯿﺴﺘﻢ. ANFIS. و. SVM. را ﺑـﺎ. ﯾﮏ. ﺳﺮي. داده. ﻫﺎي.
ﺗﺎرﯾﺨﯽ.

اصل مقاله (380 K) - مدیریت آب و آبیاری - دانشگاه تهران

ﻫﺎي اﺧﯿﺮ. ،. اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺌﻮري. ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ. ﻫﺎي ﻓﺎزي ﺟﻬﺖ ﻣﺪل. ﺳﺎزي ﭘﺪﯾﺪه. ﻫـﺎي ﻫﯿـﺪروﻟﻮژﯾﮑﯽ ﮐـﻪ داراي
ﭘﯿﭽﯿـﺪﮔﯽ و ﻋـﺪم. ﻗﻄﻌﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ، .... ﻫﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪه. اي ﺑﺮ. ﻗﺮار. ﮐﻨﻨﺪ . در ﺑﯿﻦ. روش. ﻫﺎي ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ،
ﻣﻨﻄﻖ ﻓﺎزي ﯾﮑﯽ از. ﭘﺮﮐﺎرﺑﺮدﺗﺮﯾﻦ روش. ﻫﺎﺳﺖ .... روش ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ. PCA-ANN. ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎده. ﺗﺮ، روش
آﻣﻮزش. ﺳﺮﯾﻊ. ﺗﺮ و ﻧﺘﺎﯾﺞ دﻗﯿﻖ. ﺗﺮي دارد. 9 ( .) ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ .... ﻧﻮن ﻓﺎزي را ﺑﻪ ﺧﺮوﺟﯽ ﻏﯿﺮﻓﺎزي ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ ﻣﯽ.
دﻫﺪ . )7.

مثال کاربردی در منطق فازی | محمدامین ساجدی

10 مه 2015 ... کتاب بزرگ داده · آموزش هادوپ · کتاب های الکترونیکی · گالری من · تماس با من · دست
نوشته ها ... حال نوبت به این رسیده است که برای هر پارامتر مجموعه های فازی را تعریف
کنیم. ... یک روش معمول برای غیر فازی سازی استفاده از روش مرکز ثقل(centroid) می
باشد. ... برچسب‌ها: تابع عضویتمجموعه فازیمنطق فازیهوش مصنوعی.

مدلسازی فضایی زمانی توسعه شهری با استفاده از پردازش تصاویر ماهواره ...

یکی از این تکنیک ها استفاده از سلول های خودکار جهت شبیه سازی رشد شهری می باشد
. ..... 3-6-1-9-غير فازي سازي (Defuzzification) ا……..88 .... مدل سازی رشد شهری بر
اساس تکنیک ها و روش های جدید محاسباتی و هوش مصنوعی رویکرد نسبتا جدیدی در
مطالعات ... مدل پیشنهادی شامل دو بخش جدا از هم است : آموزش و شبیه سازی (شکل شماره 1-
5).

هوش مصنوعی آزاد:منطق فازی - بنیاد دانش آزاد

25 سپتامبر 2014 ... برای آموزش می‌توانید از منابع آموزشی معرفی شده در این صفحه استفاده کنید. ... منطق
فازی از فضای بین دو ارزش "برویم" یا "نرویم"، ارزش های جدید "شاید ... منطق فازی
فناوری جدیدی است که شیوه‌هایی را که برای طراحی و مدل سازی یک .... در قانون قیاس
استثنایی A و B هر دو ویژگی‌ها و گزاره‌هایی معمولی(غیر فازی) هستند.

Application of Fuzzy Neural Network Intelligent ... - spe-iran.org

هﺎي ﻋﺼﺒﻲ. ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ راﻳﺞ ﺗﺮﻳﻦ ﺁﻧﻬﺎ ﻋﺒﺎرت اﻧﺪ از ﭘﺮﺳﭙﺘﺮون ﭼﻨﺪ ﻻﻳﻪ،. ﮐﻮهﻮﻧﻦ،. CMAC. و
هﺎﭘﻔﻴﻠﺪ ﮐﻪ هﺮ ﻳﮏ از اﻳﻦ ﺷﺒﮑﻪ هﺎ ﻧﻴﺰ ﺧﻮد ﺑﺎ روﺷﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺁﻣﻮزش. ﻣﻲ. ﺑﻴﻨﻨﺪ . داﺷﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺿﺮوري از ...

ﻫﺎي ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﻮرس اوراق ﺑﯿﻨﯽ ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺷﺮﮐﺖ اراﺋﻪ

ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑﻪ ﺳﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪﻧﺪ: ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﻣﻮزش ﺟﻬﺖ. ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺪل، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آزﻣﺎﯾﺶ .... ﺳﺎز. ي.
ﻫﻮش. ﻣﺼـﻨﻮﻋ. ﯽ،. ﻣـﺪﻟ. ﯽ. را. ﺑـﺮا. ي. ﯿﭘ. ﺑﺶ. ﻨﯿ. ﯽ. ورﺷﮑﺴﺘﮕ. ﯽ. ﺷﺮﮐﺖ. ﻫﺎ. در. ﺑﻮرس. اوراق. ﺑﻬﺎدار.
ﺗﻬﺮان ... ﻫﺎي ﻫـﻮش ﻣﺼـﻨﻮﻋﯽ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر. ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ..... ﺳﺎزي از ﻏﯿﺮﻓﺎزي. ﺳﺎزي ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺮاﮐﺰ
...

سیستم فازی - سیستم‌های فازیپروژه متلب

انواع سیستم‌های فازی; سیستم‌های فازی با فازی‌ساز و غیر فازی ساز; کاربردهای منطق
فازی‌; منطق فازی و هوش مصنوعی‌. تاریخچه منطق فازی. زمانی که ... فرادرس آموزش
تصویری سیستم های فازی به همراه پیاده سازی عملی و گام به گام در متلب. سیستم‌های
فازی ...

Archive of SID

ﻛﺎﺭﮔﻴﺮﻱ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﻭ ﻓﻨﻮﻥ ﻣﺘﻌﺪﺩ، ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻜﻨﻴﻚ. ﻫﺎﻱ ﻫﻮﺵ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ، ﻣﺜﻞ. ﺷﺒﻜﻪ. ﻫﺎﻱ. ﻋﺼﺒﻲ ﻭ ﺗﺌﻮﺭﻱ ﻣﺠﻤ. ﻮﻋﻪ.
ﻫﺎﻱ ﻓﺎﺯﻱ ..... ﻫﺎﻱ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ. ﻣﺸﻬﻮﺭﻧﺪ . ﻫﺮﮔﺎﻩ ﺷﺒﻜﻪ ﻋﺼﺒﻲ ﺍﺯ ﺩﺍﺩﻩ. ﻫﺎﻱ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﺑﺮﺍﻱ. ﻳـﺎﺩﮔﻴﺮﻱ ﺍﻟﮕﻮﻫـﺎﻱ
ﻣﻮﺟـﻮﺩ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﻩ. ﻫـﺎ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻨـﺪ، .... ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺪﻝ. ﺳﺎﺯﻱ ﭘﻴﺶ. ﺑﻴﻨﻲ ﺯﻣـﺎﻥ. ﻫـﺎﻱ ﺧﺮﺍﺑـﻲ ﺍﺯ. ﺭﻭﺵ ﺷﺒﻜﻪ.
ﻫﺎﻱ ﻋﺼﺒﻲ ﻓﺎﺯﻱ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ . ﺑـﺪﻳﻦ. ﻣﻨﻈﻮﺭ، ..... ﻭ ﺗﺎﺑﻊ ﺧﺮﻭﺟﻲ ﺧﻄﻲ ﻭ ﺑﺮﺍﻱ ﻏﻴﺮﻓﺎﺯﻱ ﻛﺮﺩﻥ. ﺍﺯ ﺗﺎﺑﻊ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ...

الگوریتم، کامپایلر، هوش مصنوعی و ساختمان داده ها [بایگانی] - برگه ...

[بایگانی] برگه 11 مباحث مربوط به هوش مصنوعی ، کامپایلر، الگوریتم و ... رایگان
فیلم های آموزشی الگوریتم های بهینه سازی شبکه عصبی منطق فازی هوش مصنوعی
مهندسی .... مشکل در انجام غیر فازی سازی; سوال: الگوریتم محاسبه ضریب دو جمله ای به
روش ...

تیر ۱۳۹۰ - مجله علمی پژوهشی آموزشی طوبی - blogfa.com

در واقع می توان روش های کلاسیک آماری و روش های فازی را با هدف توصیف و تحلیل
بهتر .... تحقیق درعملیات، شبیه سازی، ریاضیات، آمار، شیمی،محاسبات نرم، هوش
مصنوعی، .... در نظریه احتمال غیرفازی، برای بدست آوردن احتمال رخدادن یک پیشامد -
همان (P(A ...

ﺑﯿﻨﯽ ﺳﻄﺢ آب اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻣﺮﮐﺐ ﻧﻈﺎرت ﺷﺪه ﺑ

واژﮔﺎن ﮐﻠﯿﺪي: ﺳﻄﺢ آب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ، ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ، ﻓﺎزي، ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﺮدار ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن، ﻣﺪل ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ
ﻣﺮﮐﺐ . -1 ... ﻫﺎي آﻣﻮزش ﺑﺮ ﺣﺴﺐ دﻗﺖ و ﻣﯿﺰان ﮐﺎراﯾﯽ. ﺑﺮاي ﭘﯿﺶ ... در ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ روش. ﻫﺎي ﻣﺪل. ﺳﺎزي.
SVM. و. ANN. را ﺑﺮاي ﭘﯿﺶ. ﺑﯿﻨﯽ ﺳﻄﺢ آب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ در ﺣﺎﻟﺖ ..... ﻏﯿﺮ ﻓﺎزي ﺳﺎزي ﻓﺮآﯾﻨﺪي اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﻘﺎدﯾﺮ.

منطق فازی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

منطق فازی فناوری جدیدی است که شیوه‌هایی را که برای طراحی و مدل سازی یک سیستم
... و ابداع روش‌های محاسباتی جدیدی مورد نیاز شده‌است که بیشتر از پیش به شیوه‌های
تفکر و ... دروس آموزشی دانشگاه NPTEL: علوم کامپیوتر و مهندسی: هوش مصنوعی (
مجموعه ...

بررسی افتراقی مننژیت باکتریال از انواع دیگر مننژیت به روش منطق ...

هدف اين مقاله، مقايسه ی منطق فازی و شبکه های عصبی مصنوعی در افتراق مننژيت.
باکتريال از .... بـه مننژيـت باکتريال و غيـر باکتريال بـرای مرحله ی آموزش
اسـتفاده. شـد و از داده هـای 26 ... عملگـر هـاي. غيـر فـازي سـازي، نهايـي و در انتهـا
سيسـتم در دو مرحلـه ارزيابـی .... روش هـای هـوش مصنوعـی محسـوب مـی گردنـد و عملکرد
نسـبتاً. يکسـانی ...

استفاده‌از‌‌روش‌هاي‌مختلف‌فازي‌براي‌بهینه‌سازی‌مدل‌دراستیک - ResearchGate

آسيب پذيری مربوط به مرحله آموزش با مقادير نيترات مربوطه تصحيح گرديد و پس از
آموزش ... دشت تبريز، آسيب پذيری آب زيرزمينی، دراستيك، بهينه سازی، روش های
فازی کلیدواژه‌ها: ... همچنين اخيراً از مدل های هوش مصنوعی مانند منطق فازی، شبکه عصبی
مصنوعی .... ج( بررسی سيستم و غيرفازی سازی داده ها به وسيله عمل گرهای فازی(if-
then).

الگوریتم، کامپایلر، هوش مصنوعی و ساختمان داده ها [بایگانی] - برگه ...

[بایگانی] برگه 11 مباحث مربوط به هوش مصنوعی ، کامپایلر، الگوریتم و ... رایگان
فیلم های آموزشی الگوریتم های بهینه سازی شبکه عصبی منطق فازی هوش مصنوعی
مهندسی .... مشکل در انجام غیر فازی سازی; سوال: الگوریتم محاسبه ضریب دو جمله ای به
روش ...

سیستم‌های فازی - سایت تخصصی متلب

10 سپتامبر 2011 ... انواع سیستم‌های فازی; سیستم‌های فازی با فازی‌ساز و غیر فازی ساز; کاربردهای منطق
فازی‌; منطق فازی و هوش مصنوعی‌. تاریخچه منطق فازی. زمانی که در ...

، ﻓﺎزي، اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻫﺎي ﻋﺼﺒﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﺪل آﻣﺎر در ﺑﺮ

ﻫﺎي ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ در ﺗﺤﻠﯿﻞ رواﺑﻂ رﮔﺮﺳﯿﻮﻧﯽ، اﺳﺘﻔﺎده از روش. ﻫﺎي ﻋﺼﺒﯽ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﺪ ... ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد
ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ آﻣﻮزش. ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺮاﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ..... و ﻏﯿﺮﻓﺎزي. ﺳﺎز ﺧﺮوﺟﯽ. 3. ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ . ﻓﺎزي. ﺳﺎز ورودي
ﻣﻘﺎدﯾﺮ. ﻗﻄﻌﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ورودي را ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ. ﻫﺎي ﻓﺎزي ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ .... ﻫﺎي ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻫﻢ. ارزش ﮐﺮدن.
داده.

هوش مصنوعی چیست - رضا شیرازی مفرد

پاسخ به فاطمه غلام زاده: هوش مصنوعی کاربردهای زیادی در آموزش الکترونیکی و آموزش
از ... هوشمند سازی، تشخیص هویت انسان، سیستم های هوشمند مانند کنترل ترافیک و.

هوش مصنوعی های روش برآورد پارامترهای کمی و کیفی آب رودخانه با استفاده

برآورد پارامترهای کم. ی و کیفی آب رودخانه با استفاده از. روش. های. هوش مصنوعی ... های
شبیه. سازی. شده و مشاهداتی از معیارهای ضریب تبیین ). R. 2. (، جذر میانگین مربعات
..... های غیر فازی ..... نتایج تحلیل شبکه عصبی مصنوعی برای مراحل آموزش وآزمون.

سیستمهای فازی - انجمن تخصصی مقالات دانشگاهی - PaperDL

در فضایی که دانشمندان علوم مهندسی به دنبال روش‌های ریاضی برای .... نتیجه یک
سیستم فازی با فازی ساز و غیر فازی ساز بوده که در شکل 5 نشان داده شده است . ...
اگر رانندگی آموزش می‌دهید برای بیان فاصله بین اتومبیل و کناره جدول خواهید گفت: "
تقریبا نیم متر". ..... نمونه هایی از کاربرد عملی منطق فازی در هوش مصنوعی

سنجش و اندازه گیری - کاربرد نظریه ی مجموعه های فازی در حوزه ی روانشناسی

استفاده از مدل های ساختاری فازی در کنار نظریه سوال پاسخ به منظور شخصی سازی
تحلیل ... روش هاي ساخت اعداد فازي با استفاده از FIRM براي اندازه گيري روانشناختي
به ..... وي تئوري و منطق فازي را پايه‌گذاري كرده و در زمينه كاربردهاي آن در هوش مصنوعي،
..... ترکیب فنآوري اطلاعات و منطق فازي در ارایه روشی نوین براي ارزشیابی آموزشی ...

اصل مقاله (3589 K)

روش های مختلف هوش مصنوعی برای پیش بینی متغیرهای آب زمین شناختی و ..... )به
صورت کمینه سازی and غیرفازی سازی است که به وسیله عملگر های فازی، شامل ....
ضریب تعیینی نیز برای مدل های ممدانی و الرسن در مرحله آموزش برابر با 0/94. و 0/91
بود.

سیستم فازی - سیستم‌های فازیپروژه متلب

انواع سیستم‌های فازی; سیستم‌های فازی با فازی‌ساز و غیر فازی ساز; کاربردهای منطق
فازی‌; منطق فازی و هوش مصنوعی‌. تاریخچه منطق فازی. زمانی که ... فرادرس آموزش
تصویری سیستم های فازی به همراه پیاده سازی عملی و گام به گام در متلب. سیستم‌های
فازی ...

الگوریتم، کامپایلر، هوش مصنوعی و ساختمان داده ها [بایگانی] - برگه ...

[بایگانی] برگه 11 مباحث مربوط به هوش مصنوعی ، کامپایلر، الگوریتم و ... رایگان
فیلم های آموزشی الگوریتم های بهینه سازی شبکه عصبی منطق فازی هوش مصنوعی
مهندسی .... مشکل در انجام غیر فازی سازی; سوال: الگوریتم محاسبه ضریب دو جمله ای به
روش ...

هوش مصنوعی آزاد:منطق فازی - بنیاد دانش آزاد

25 سپتامبر 2014 ... برای آموزش می‌توانید از منابع آموزشی معرفی شده در این صفحه استفاده کنید. ... منطق
فازی از فضای بین دو ارزش "برویم" یا "نرویم"، ارزش های جدید "شاید ... منطق فازی
فناوری جدیدی است که شیوه‌هایی را که برای طراحی و مدل سازی یک .... در قانون قیاس
استثنایی A و B هر دو ویژگی‌ها و گزاره‌هایی معمولی(غیر فازی) هستند.

تلفیق مدیریت مشارکتی و سیستم های فازی برای ارزیابی عملکرد ...

ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﭘﮋوﻫﺶ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي در آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ، ﺷﻤﺎره 1392 ،69، ﺻﺺ .23 -40. ﺗﻠﻔﯿﻖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ
..... روﺷ. ﻬﺎي ﻫﻮش ﻣﺼﻨ. ﻮ. ﻋﯽ و ﻣﻨﻄﻖ ﻓﺎزي اﺳﺘﻔﺎده. دﮐﺮ . وي. ﯾﮏ ﻣﺪل دو ﻣﺮﺣﻠﻪ. اي ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد.

Application of Fuzzy Neural Network Intelligent ... - spe-iran.org

هﺎي ﻋﺼﺒﻲ. ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ راﻳﺞ ﺗﺮﻳﻦ ﺁﻧﻬﺎ ﻋﺒﺎرت اﻧﺪ از ﭘﺮﺳﭙﺘﺮون ﭼﻨﺪ ﻻﻳﻪ،. ﮐﻮهﻮﻧﻦ،. CMAC. و
هﺎﭘﻔﻴﻠﺪ ﮐﻪ هﺮ ﻳﮏ از اﻳﻦ ﺷﺒﮑﻪ هﺎ ﻧﻴﺰ ﺧﻮد ﺑﺎ روﺷﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺁﻣﻮزش. ﻣﻲ. ﺑﻴﻨﻨﺪ . داﺷﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺿﺮوري از ...

PDF: مقاله – تریگر های فازی در پایگاه داده فعال+27اسلاید(پاورپوینت ...

ﻣﻘﺎﻟﻪ – ﺗﺮﯾﮕﺮ ﻫﺎی ﻓﺎزی در ﭘﺎﯾﮕﺎه داده ﻓﻌﺎل+27اﺳﻼﯾﺪ(ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ). ﻣﻘﺎﻟﻪ – ﺗﺮﯾﮕﺮ ﻫﺎی .... 5-4 روش ﺟﺪﯾﺪ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺣﺪ آﺳﺘﺎﻧﻪ در ﺗﺮﯾﮕﺮﻫﺎی ﻓﺎزی ﺑﺮای روﻧﻮﺷﺖ ﺑﺮداری ﻓﺎزی 69. 5-5 ﻣﻌﻤﺎری ... 6-4 اﺟﺰاء ﺗﺮﯾﮕﺮ
ﻓﺎزی در ﭘﺎﯾﮕﺎه داده ﻏﯿﺮ ﻓﺎزی 86. 6-5 ﺟﺪاول ... ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ رﺷﺘﻪ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ داده ﮐﺎوی، ﻣﺪل ﺳﺎزی
داده ﻫﺎ و ﻣﺮاﺣﻞ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﮐﺸﻒ داﻧﺶ از ﭘﺎﯾﮕﺎه داده ... 2015-12-29 ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ آﻣﻮزﺷﯽ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻫﺎی ﺗﺨﺼﯿﺺ
… q.

بهبود پیشگویی رفتار کششی پارچه‌های تاری و پودی با استفاده از ...

روش های هوش محاسباتی، فرآیند تعیین یک مدل مناسب برای سیستم بر پايه داده ها و
پارامترهای اندازه گیری شده می باشد. ... های کشتی در این پایان نامه ابتدا به مدل سازی
شبکه عصبی مصنوعی پیشخور ... گردید و از روش غیر فازی ساز مرکز ثقل برای
هستنتاج فازی هستفاده گردید. ... محدده خطای پیشگویی شبکه های آموزش داده شده بین 6
-15 ?

اصل مقاله (841 K) - پژوهش آب در کشاورزی

ﻫﺎي اﺧﯿﺮ اﺳﺘﻔﺎده از. روش. ﻫﺎي ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ. و ﻣﺪل ﻫﯿﺒﺮﯾﺪي ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻣﻮﺟﮏ در ﭘﯿﺶ. ﺑﯿﻨﯽ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي.
ﻫﯿﺪروﻟﻮژﯾﮑﯽ ﺑﺴﯿﺎر ... آن ﺑﺮاي آﻣﻮزش و ﭘﻨﺞ ﺳﺎل. اﻧﺘﻬﺎ. ﯾﯽ. (. 2009 .... ﺳﺎزي و ﭘﯿﺶ. ﺑﯿﻨﯽ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺎﻫﺎﻧـﻪ
ﺗﺒﺨﯿـﺮ. -. ﺗﻌﺮق ﻣﺮﺟﻊ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺪل ﺧﻄﯽ را دارا اﺳﺖ . در. زﻣ. ﯿﻨﻪ ﭘﯿﺶ ..... ﻫـﺎي ﻏﯿﺮﻓـﺎزي ﺑـﻪ ﮔـﺮه iو.
A1.

کنترل فازی وکاربردهای آن در راه آهن

سیستم های فازی و کنترل فازی به منظور قرار دادن دانش بشری و استفاده از هوش
مصنوعی در سیستم های مهندسی و سیستم کنترل قطار موثر می باشند. ... در اطلاعات و
دانش بشری یک روش سیستماتیک ایجاد کند تا بتواند به کمک ماشین پیاده سازی شده
و زندگی بشر را بهبود بخشد. ... در طول تدریس از ابزارهای آموزشی زیر کمک گرفته می
شود.

هوش محاسباتی در مهندسی برق

طراحی همزمان اجزاء سیستم اندازه گیری فراگیر در شبکه های قدرت مدرن با هدف کمینه
سازی هزینه کل. صفحه 53-62. مصطفی بگ محمدی؛ رحمت الله هوشمند؛ فریبرز حقیقت ...

منطق فازی و کاربردها :: MTavaghoee

چنینی امکانی، بویژه در کاربردهای هوش مصنوعی و برنامه های کنترل (تنظیم و نظارت
بر) ... پیشرفتهایی که از آن زمان تا کنون در زمینه خودکار سازی صنایع و دانش هوش
مصنوعی انجام شده است، تا حد زیادی مرهون اندیشه ... همان طور که می دانید، ماشینهای
سنتی غیر فازی تنها در دو حالت روشن و خاموش کار می کنند. ... اما در این روش : .... جزوات
آموزشی.

PDF: مقاله – تریگر های فازی در پایگاه داده فعال+27اسلاید(پاورپوینت ...

ﻣﻘﺎﻟﻪ – ﺗﺮﯾﮕﺮ ﻫﺎی ﻓﺎزی در ﭘﺎﯾﮕﺎه داده ﻓﻌﺎل+27اﺳﻼﯾﺪ(ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ). ﻣﻘﺎﻟﻪ – ﺗﺮﯾﮕﺮ ﻫﺎی .... 5-4 روش ﺟﺪﯾﺪ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺣﺪ آﺳﺘﺎﻧﻪ در ﺗﺮﯾﮕﺮﻫﺎی ﻓﺎزی ﺑﺮای روﻧﻮﺷﺖ ﺑﺮداری ﻓﺎزی 69. 5-5 ﻣﻌﻤﺎری ... 6-4 اﺟﺰاء ﺗﺮﯾﮕﺮ
ﻓﺎزی در ﭘﺎﯾﮕﺎه داده ﻏﯿﺮ ﻓﺎزی 86. 6-5 ﺟﺪاول ... ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ رﺷﺘﻪ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ داده ﮐﺎوی، ﻣﺪل ﺳﺎزی
داده ﻫﺎ و ﻣﺮاﺣﻞ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﮐﺸﻒ داﻧﺶ از ﭘﺎﯾﮕﺎه داده ... 2015-12-29 ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ آﻣﻮزﺷﯽ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻫﺎی ﺗﺨﺼﯿﺺ
… q.

پیش‌بینی رتبه اعتباری مشتریان بانک‌ها با رویکرد هوش مصنوعی

ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺪل. ﻫﺎي. ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ و. روش. ﻫـﺎ. ي اﺑﺘﮑـﺎري، ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت. ﺑﺴﯿﺎري در ﮐﺎرﺑﺮد اﯾﻦ.
روش. ﻫﺎ. در ﻣﺪل ... ﺳﺎزي. ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺳﺘﺪﻻل ﻓﺎزي. ،. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از. روش. ﻫﺎ. ي ﻣﺒﺘﻨـﯽ. ﺑﺮ ﻫﻮش. ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ.
،. ﺻﻮرت. ﻣﯽ. ﮔﯿﺮد .... ورودي اﺳﺖ، ﭘﺲ از آﻣﻮزش ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺮ .... ﯾﮏ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻏﯿﺮﻓﺎزي از ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﺳﻮدآو.

آموزشی هوش مصنوعی - روش های غیرفازی سازی

ویترین فایل های مفید دانشجویی آموزشی هوش مصنوعی - روش های غیرفازی سازی
موضوع: آموزش روش های غیرفازی سازی نوع فایل های ضمیمه: PDF تعداد صفحه: 7

دسته‌بندی هوش مصنوعی - دنیای مجازی

هوش مصنوعی، کامپیوتر را قادر به تفکر می کند و روش آموختن انسان را تقلید می
نماید. ... در برنامه های هوش مصنوعی نیز این مسئله رعایت می شود درحالی که در برنامه های
غیر هوش .... در منطق غیرفازی تنها دو ارزش درست (true) یا نادرست (false) وجود دارد. ....
قواعد مفید را عملی نموده و چگونگی درست آمیزه سازی و چگونگی ساخت افزودنی های
درستی ...

تیر ۱۳۹۰ - مجله علمی پژوهشی آموزشی طوبی - blogfa.com

در واقع می توان روش های کلاسیک آماری و روش های فازی را با هدف توصیف و تحلیل
بهتر .... تحقیق درعملیات، شبیه سازی، ریاضیات، آمار، شیمی،محاسبات نرم، هوش
مصنوعی، .... در نظریه احتمال غیرفازی، برای بدست آوردن احتمال رخدادن یک پیشامد -
همان (P(A ...

بررسی افتراقی مننژیت باکتریال از انواع دیگر مننژیت به روش منطق ...

هدف اين مقاله، مقايسه ی منطق فازی و شبکه های عصبی مصنوعی در افتراق مننژيت.
باکتريال از .... بـه مننژيـت باکتريال و غيـر باکتريال بـرای مرحله ی آموزش
اسـتفاده. شـد و از داده هـای 26 ... عملگـر هـاي. غيـر فـازي سـازي، نهايـي و در انتهـا
سيسـتم در دو مرحلـه ارزيابـی .... روش هـای هـوش مصنوعـی محسـوب مـی گردنـد و عملکرد
نسـبتاً. يکسـانی ...

Expert System

از سال. 1956. هوش مصنوعی پا به عرصه حضور گذاشت ، سیستم های خبره به تفکر
انسان. رب .... به نحوه کد کردن دانش و وارد نمودن آن به پایگاه دانش مربوطه. ب. ازنمایی
دانش.

و ﻫﺎي ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﻟﮕﻮﺳﺎزي ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﺪل ( ﺷﻬﺮﮔﻨ :

ﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪي. : اﯾﺴﺘﮕﺎه. ﻫﺎي ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ،. ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻫﻮا. ﺷﻨﺎﺳﯽ، ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ، ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ. ﻣﻘﺪﻣﻪ. 1. ﯾﮑﯽ
از ﮐﺎرﻫﺎي ﻣﻌﻤﻮل در ... ﺳﺎزي، ﭘﯿﺶ. ﺑﯿﻨﯽ و ﺷﺒﯿﻪ. ﺳﺎزي. ﺑﻪ. ﻋﻨﻮان راه. ﻫﺎﯾﯽ ﻧﻮﯾﻦ در ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ و
ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ آن ﺑـﺮ. ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ. ﻫﺎي ﮐﺸﺎورزي از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن داده .... ﻫﺎي ﻏﯿﺮﻓﺎزي ﺑـﻪ ﮔـﺮه iو. Ai. و. Bi ....
آﻣﻮزش ﻣﺪل. ﻫﺎ. ﺑﺮاي اﻟﮕﻮﺳﺎزي ﺑﺎرش ﺑﺎﯾﺪ. ﻫﺮ دو ﺳﯿﺴﺘﻢ. ANFIS. و. SVM. را ﺑـﺎ. ﯾﮏ. ﺳﺮي. داده. ﻫﺎي.
ﺗﺎرﯾﺨﯽ.

، ﻓﺎزي، اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻫﺎي ﻋﺼﺒﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﺪل آﻣﺎر در ﺑﺮ

ﻫﺎي ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ در ﺗﺤﻠﯿﻞ رواﺑﻂ رﮔﺮﺳﯿﻮﻧﯽ، اﺳﺘﻔﺎده از روش. ﻫﺎي ﻋﺼﺒﯽ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﺪ ... ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد
ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ آﻣﻮزش. ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺮاﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ..... و ﻏﯿﺮﻓﺎزي. ﺳﺎز ﺧﺮوﺟﯽ. 3. ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ . ﻓﺎزي. ﺳﺎز ورودي
ﻣﻘﺎدﯾﺮ. ﻗﻄﻌﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ورودي را ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ. ﻫﺎي ﻓﺎزي ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ .... ﻫﺎي ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻫﻢ. ارزش ﮐﺮدن.
داده.

منطق فازی چیست؟ - انجمن علمی مهندسی صنایع

مرزهايي كه مصنوعي و در تعارض و تناقض آشكار با مجموعه ها و سيستم هاي طبيعي .... «
فكر اصلی این روش، استفاده از «تجربیات» اپراتور متخصص در طراحی ... وجود هوش
مصنوعی فازی برای دوستی و نزدیکی بین انسان و ماشین و نیز ... مثال شبیه سازی
آلودگی هوا در جهان، پیش‌بینی زمین لرزه، مدل‌سازی رشد گیاهان). .... دانلود جزوه های
آموزشی.

Expert System

از سال. 1956. هوش مصنوعی پا به عرصه حضور گذاشت ، سیستم های خبره به تفکر
انسان. رب .... به نحوه کد کردن دانش و وارد نمودن آن به پایگاه دانش مربوطه. ب. ازنمایی
دانش.

شاخص سازی و به كارگیری آن در تبیین مفاهیم معماری اسالمی*

11 ژوئن 2015 ... FAHPمناسب برای اولويت دهی به معرف های شاخص )روش دلفی و تحليل ... شاخص، شاخص
سازی، تحقيق پيمايشی، معماری اسالمی، تبيين مفاهيم. ..... اميد به زندگی، آموزش و
درآمد سرانه است )عزتی، 1391(. ..... همچنين برای غيرفازی سازی ديدگاه افراد می توان ....
و استم و همکاران كاربرد هوش مصنوعی در تخمين نسبت های فازی را ...

آموزشی هوش مصنوعیروش های غیرفازی سازی | فروشگاه فایل

26 ژانويه 2017 ... موضوع: آموزش روش های غیرفازی سازی. نوع فایل های ضمیمه: PDF تعداد صفحه: 7. زبان:
فارسی. توضیحات: آموزش روش های متداول تبدیل مجموعه های فازی ...

مثال کاربردی در منطق فازی | محمدامین ساجدی

10 مه 2015 ... کتاب بزرگ داده · آموزش هادوپ · کتاب های الکترونیکی · گالری من · تماس با من · دست
نوشته ها ... حال نوبت به این رسیده است که برای هر پارامتر مجموعه های فازی را تعریف
کنیم. ... یک روش معمول برای غیر فازی سازی استفاده از روش مرکز ثقل(centroid) می
باشد. ... برچسب‌ها: تابع عضویتمجموعه فازیمنطق فازیهوش مصنوعی.

سیستم فازی - سیستم‌های فازیپروژه متلب

انواع سیستم‌های فازی; سیستم‌های فازی با فازی‌ساز و غیر فازی ساز; کاربردهای منطق
فازی‌; منطق فازی و هوش مصنوعی‌. تاریخچه منطق فازی. زمانی که ... فرادرس آموزش
تصویری سیستم های فازی به همراه پیاده سازی عملی و گام به گام در متلب. سیستم‌های
فازی ...

ﺑﯿﻨﯽ ﺳﻄﺢ آب اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻣﺮﮐﺐ ﻧﻈﺎرت ﺷﺪه ﺑ

واژﮔﺎن ﮐﻠﯿﺪي: ﺳﻄﺢ آب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ، ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ، ﻓﺎزي، ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﺮدار ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن، ﻣﺪل ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ
ﻣﺮﮐﺐ . -1 ... ﻫﺎي آﻣﻮزش ﺑﺮ ﺣﺴﺐ دﻗﺖ و ﻣﯿﺰان ﮐﺎراﯾﯽ. ﺑﺮاي ﭘﯿﺶ ... در ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ روش. ﻫﺎي ﻣﺪل. ﺳﺎزي.
SVM. و. ANN. را ﺑﺮاي ﭘﯿﺶ. ﺑﯿﻨﯽ ﺳﻄﺢ آب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ در ﺣﺎﻟﺖ ..... ﻏﯿﺮ ﻓﺎزي ﺳﺎزي ﻓﺮآﯾﻨﺪي اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﻘﺎدﯾﺮ.

هوش مصنوعی چیست - رضا شیرازی مفرد

پاسخ به فاطمه غلام زاده: هوش مصنوعی کاربردهای زیادی در آموزش الکترونیکی و آموزش
از ... هوشمند سازی، تشخیص هویت انسان، سیستم های هوشمند مانند کنترل ترافیک و.

منطق فازی

اگر چه روش‌هاي ديگر اندازه گيري چابکي نيز اين ضعف را دارند‌. ..... اگر رانندگی آموزش
می‌دهید برای بیان فاصله بین اتومبیل و کناره جدول خواهید گفت: .... نتیجه یک
سیستم فازی با فازی ساز و غیر فازی ساز بوده که در شکل 5 نشان داده شده است . .....
بسياري از افراد داراي هوش فرهنگي پائين بنياد گرا هستند .... منطق فازي و هوش
مصنوعي

تلفیق مدیریت مشارکتی و سیستم های فازی برای ارزیابی عملکرد ...

ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﭘﮋوﻫﺶ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي در آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ، ﺷﻤﺎره 1392 ،69، ﺻﺺ .23 -40. ﺗﻠﻔﯿﻖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ
..... روﺷ. ﻬﺎي ﻫﻮش ﻣﺼﻨ. ﻮ. ﻋﯽ و ﻣﻨﻄﻖ ﻓﺎزي اﺳﺘﻔﺎده. دﮐﺮ . وي. ﯾﮏ ﻣﺪل دو ﻣﺮﺣﻠﻪ. اي ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد.

الگوریتم، کامپایلر، هوش مصنوعی و ساختمان داده ها [بایگانی] - برگه ...

[بایگانی] برگه 11 مباحث مربوط به هوش مصنوعی ، کامپایلر، الگوریتم و ... رایگان
فیلم های آموزشی الگوریتم های بهینه سازی شبکه عصبی منطق فازی هوش مصنوعی
مهندسی .... مشکل در انجام غیر فازی سازی; سوال: الگوریتم محاسبه ضریب دو جمله ای به
روش ...

Application of Fuzzy Neural Network Intelligent ... - spe-iran.org

هﺎي ﻋﺼﺒﻲ. ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ راﻳﺞ ﺗﺮﻳﻦ ﺁﻧﻬﺎ ﻋﺒﺎرت اﻧﺪ از ﭘﺮﺳﭙﺘﺮون ﭼﻨﺪ ﻻﻳﻪ،. ﮐﻮهﻮﻧﻦ،. CMAC. و
هﺎﭘﻔﻴﻠﺪ ﮐﻪ هﺮ ﻳﮏ از اﻳﻦ ﺷﺒﮑﻪ هﺎ ﻧﻴﺰ ﺧﻮد ﺑﺎ روﺷﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺁﻣﻮزش. ﻣﻲ. ﺑﻴﻨﻨﺪ . داﺷﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺿﺮوري از ...

استفاده‌از‌‌روش‌هاي‌مختلف‌فازي‌براي‌بهینه‌سازی‌مدل‌دراستیک - ResearchGate

آسيب پذيری مربوط به مرحله آموزش با مقادير نيترات مربوطه تصحيح گرديد و پس از
آموزش ... دشت تبريز، آسيب پذيری آب زيرزمينی، دراستيك، بهينه سازی، روش های
فازی کلیدواژه‌ها: ... همچنين اخيراً از مدل های هوش مصنوعی مانند منطق فازی، شبکه عصبی
مصنوعی .... ج( بررسی سيستم و غيرفازی سازی داده ها به وسيله عمل گرهای فازی(if-
then).

هوش مصنوعی، معادله مارکوف، ژنتیک و منطق فازی | اولتراباکس!

25 ا کتبر 2016 ... در این تحقیق به، رابطه هوش مصنوعی، ژنتیک، منطق فازی و رابطه ... فازی TSK 15 6-3
) سیستم فازی ساز و غیرفازی ساز 16 7- سیستم های فازی کجا و ... مدل مخفی مارکوف و
بهترین الگوریتمهای آموزش (نسخه کامل و آپدیت شده) 2016-05-20

منطق فازی چیست؟ - Artificial Intelligence - هوش مصنوعی

حالا این سوال پیش میاد که ما در حال حاضر از همین منطق باینری جواب های خیلی خوبی
میگیریم، فازی به ..... سیستم‌های فازی با فازی‌ساز و غیر فازی ساز

دسته‌بندی هوش مصنوعی - دنیای مجازی

هوش مصنوعی، کامپیوتر را قادر به تفکر می کند و روش آموختن انسان را تقلید می
نماید. ... در برنامه های هوش مصنوعی نیز این مسئله رعایت می شود درحالی که در برنامه های
غیر هوش .... در منطق غیرفازی تنها دو ارزش درست (true) یا نادرست (false) وجود دارد. ....
قواعد مفید را عملی نموده و چگونگی درست آمیزه سازی و چگونگی ساخت افزودنی های
درستی ...

پیش‌بینی رتبه اعتباری مشتریان بانک‌ها با رویکرد هوش مصنوعی

ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺪل. ﻫﺎي. ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ و. روش. ﻫـﺎ. ي اﺑﺘﮑـﺎري، ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت. ﺑﺴﯿﺎري در ﮐﺎرﺑﺮد اﯾﻦ.
روش. ﻫﺎ. در ﻣﺪل ... ﺳﺎزي. ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺳﺘﺪﻻل ﻓﺎزي. ،. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از. روش. ﻫﺎ. ي ﻣﺒﺘﻨـﯽ. ﺑﺮ ﻫﻮش. ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ.
،. ﺻﻮرت. ﻣﯽ. ﮔﯿﺮد .... ورودي اﺳﺖ، ﭘﺲ از آﻣﻮزش ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺮ .... ﯾﮏ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻏﯿﺮﻓﺎزي از ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﺳﻮدآو.

منطق فازی چیست؟ - انجمن علمی مهندسی صنایع

مرزهايي كه مصنوعي و در تعارض و تناقض آشكار با مجموعه ها و سيستم هاي طبيعي .... «
فكر اصلی این روش، استفاده از «تجربیات» اپراتور متخصص در طراحی ... وجود هوش
مصنوعی فازی برای دوستی و نزدیکی بین انسان و ماشین و نیز ... مثال شبیه سازی
آلودگی هوا در جهان، پیش‌بینی زمین لرزه، مدل‌سازی رشد گیاهان). .... دانلود جزوه های
آموزشی.

الگوریتم، کامپایلر، هوش مصنوعی و ساختمان داده ها [بایگانی] - برگه ...

[بایگانی] برگه 11 مباحث مربوط به هوش مصنوعی ، کامپایلر، الگوریتم و ... رایگان
فیلم های آموزشی الگوریتم های بهینه سازی شبکه عصبی منطق فازی هوش مصنوعی
مهندسی .... مشکل در انجام غیر فازی سازی; سوال: الگوریتم محاسبه ضریب دو جمله ای به
روش ...

مروري بر وضعيت بيوتكنولوژي در جهان

اسکریپت ورژن آخر TravianZ v6.0.0

دانلود پروژه كارآفرينان سازماني 28 ص (word)

پاورپوینت جرایم سایبری

بازاریابی درون گرا_PDF

دانلود مقاله کامل درباره سوخت موشک و هواپیما

Textbook of Forensic Medicine and Toxicology

(روش درمانی لیدکامب در درمان لکنت کودکان) MANUAL FOR THE LIDCOMBE PROGRAM OF EARLY STUTTERING INTERVENTION

فایل کسب درامد

گزارش کارآموزی شرکت تولید کننده مواد غذایی سویا سان