دانلود فایل


تحقیق درباره بررسی عوامل مؤثر بر بهبود مجموعه-سازی منابع الکترونیکی از ديدگاه کتابداران - دانلود فایلدانلود فایل تحقیق درباره بررسی عوامل مؤثر بر بهبود مجموعه سازی منابع الکترونیکی از دیدگاه کتابداران

دانلود فایل تحقیق درباره بررسی عوامل مؤثر بر بهبود مجموعه-سازی منابع الکترونیکی از ديدگاه کتابداران تعداد صفحات:36
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
لینک دانلود پایین صفحه
چکیده
مقدمه: هدف اصلی اين پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر بهبود مجموعه­سازی منابع الکترونيکی از ديدگاه کتابداران کتابخانه­های دانشگاه های اصفهان و علوم پزشکی اصفهان بود.
روش بررسی: روش تحقيق توصيفی- پيمايشی و ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه است. جامعه مورد پژوهش 155 نفر کتابداران کتابخانه های دانشگاه اصفهان و علوم پزشکی بوده که حجم نمونه 86 نفر محاسبه شد و تعداد 76 پاسخنامه عودت داده شد. تحليل های اين پژوهش به کمک آمار توصيفی و استنباطی و با استفاده از نرم افزار SPSS صورت گرفته است.
یافته ها: يافته های پژوهش نشان دادکه حدود 2/59 درصد از کتابخانه ها دارای خط مشی مدونی برای مجموعه سازی منابع الکترونيکی هستند. 5/40 درصد بر اين عقيده اند که اهداف و وظايف کلان سازمان مادر و جنبه­های مختلف آن در برنامه تخصيص بودجه گنجانده می شود. در اولويت بندی انتشارات، قيمت منابع 9/47 تأثير دارد. منابع الکترونيکی ادواری نسبت به ساير منابع اولويت بيشتری دارد.
نتیجه گیری:
نتایج پژوهش نشان داد که کتابخانه های دانشگاه های اصفهان و علوم پزشکی اصفهان روند رو به رشدی را در زمينه مجموعه سازی در برداشته، اگرچه تا مطلوبيت کامل مسيری طولانی در پيش است.

کليدواژه ها: اصفهان- انتخاب و تهيه مواد(کتابخانه اي)- کتابخانه هاي دانشگاهي- کتابداران دانشگاهي- منابع اطلاعاتي- منابع الکترونيکي- مجموعه سازی.
مقدمه
پيش از این منابع اطلاعاتي كتابخانه­ها را كتاب، نشريات ادواري، و مواد ديداري و شنيداري تشكيل مي­داد؛ پيشرفت­هاي اخير در فناوري اطلاعات و ارتباطات، كتابخانه­ها را تحت تأثير قرار­داده، که از نتايج آن پيدايش كتابخانه­هاي ديجيتالي است.
تحقیقات متعددي در زمينه روش­هاي توسعه منابع اطلاعاتي الكترونيكي پذیرفته است. كتابخانه­ها در تلاش بوده که با جامعه رو به رشد همگام شده، و همواره سعي دارند نقش پویای خود را در جامعه امروزی به خوبي ايفا کنند. کتابداران در مجموعه­گستري خود سعي دارند تا با در نظر گرفتن بودجه موجود، مجموعه­اي متناسب تهيه كنند. از ديدگاه پديدارشناسانه، نظير نگرشي که Ross Atkinson پيشگام آن است، انتخاب، هسته اصلي و گوهر فرايند مجموعه­سازي را تشکيل مي­دهد. تمامي مراحل قبل از آن مانند نيازسنجي، تدوین خط­مشي، و مراحل بعد از آن نظير فراهم­آوري و حفاظت فرايندي است که به ترتيب، به انتخاب منجر شده، و سپس براي تحقق آن رخ مي­دهد. به عبارتي در زنجيره اعمالي که مجموعه­سازي را تشکيل داده، مرحله انتخاب زمان تصميم­گيري بوده و لحظه­اي است که انتخابگر به نمايندگي از جامعه از ميان جهان مفروض پيام­هاي مضبوط، پاره­اي را بر­گزيده و در يک مجموعه وارد و درج مي کند تا در آينده مورد استفاده قرار گيرد (1).


تحقیق


عوامل مؤثر بر بهبود مجموعه سازی منابع الکترونیکی از دیدگاه کتابداران


رشته کتابداری


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


بیمه ایران استان کرمان-عوامل سازمانی موثر بر توانمند سازی سازمانی در ...

2 نوامبر 2015 ... یکی از مفاهیمی که در راستای بالندگی منابع انسانی مطرح گردیده، بحث توانمندی ...
هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل موثر بر توانمندی سازمانی در رابطه با ... افزایش دهنده و
همکاری کننده در بهبود و ارتقای سازمان و در نتیجه توانمند شدن .... جامعه آماری این
تحقیق را کلیه رئسای بیمه های بازرگانی شعب مرکزی .... تهران: كتابدار.

معاون مدیرکل - پايگاه اطلاع رساني معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی ...

مديريت آموزش عالي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات ... تعيين عوامل مؤثّر بر
تجاري‌سازي نتايج پژوهشي در نظام آموزش عالي كشور و ارائه مدلي براي تبيين روابط ...

دوم ﻓﺼﻞ

عنوان مجموعه ... انتخاب منابع مورد نظرش کسب کرده باشد و با ابزارهای ستنی و
الکترونیکی با ... طور کلی، سواد را توانایی ارتباط برقرار کردن و مراوده مؤثر با
موضوعات و ر ... تعاریفى که درباره سواد و باسوادى ارائه شده است از دو دیدگاه متفاوت
ریشه مى ... حاوى نکته جدیدى است و با در نظر گرفتن عوامل اجتماعى و تغییر و بهبود
شرایط ...

معاون مدیرکل - پايگاه اطلاع رساني معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی ...

مديريت آموزش عالي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات ... تعيين عوامل مؤثّر بر
تجاري‌سازي نتايج پژوهشي در نظام آموزش عالي كشور و ارائه مدلي براي تبيين روابط ...

بررسی میزان استفاده اعضای هیات علمی از بانکهای اطلاعاتی ...

5- در عمل، افراد متعددی می توانند همزمان از منابع الکترونیکی استفاده کنند. ....
محققین در این بررسی از جمله عوامل مؤثر در زمینه رشد پژوهش ها را ایجاد و گسترش زیر
... در دانشگاه، اشتراک بانک های اطلاعاتی و مجموعه مجلات الکترونیکی و برگزاری ...
همچنین در این تحقیق مشخص شد که 52% ازدانشجویان شرکت کننده، آموختن دیدگاهها و
نظریات ...

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ - نهاد کتابخانه های عمومی کشور

ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﺷﻐﻠﯽ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ آن در ﻣﯿﺎن ﮐﺘﺎﺑﺪاران ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﻬﺮ اردﺑﯿﻞ. ﺷﻬﻨﺎز
ﻣﺼﯿﺐ .... ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان از دﯾﺪﮔﺎه ﮐﺎرﺑﺮان ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ و ﮐﻢ ﺑﯿﻨﺎ. رﺿﺎ ﻏﺮﯾﺒﯽ .....
ﺑﺮرﺳﯽ و. ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻣﻌﯿﺎر آﻣﺎدﮔﯽ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ در ﻧﻬﺎد ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ ... ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎي
ﻓﺮاﻫﻢ آوري و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﺎزي در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران و اراﺋﻪ ..... ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ درﺑﺎره ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ.

های عمومی )مطالعه موردی مطالعه عوامل موثر بر استفاده از کتابخانه ها

منابع. مورد. نیاز. خود. را. در. آنجا. پیدا کنند. هدف. پژوهش حاضر مطالعه. عوامل. موثر ...
آگاهی مردم، توسعه مطالعه و بهبود وضعیت فرهنگی جامعه از اهداف مهمی هستند که ....
بررسی. قرار. داده. تا. در. این. زمینه. به. مسئوالن. امر،. کتابداران. و. کتابخانه ......
مجموعه. سازی مناسب. کتابخانه. ها. ی عمومی به منظور رفع نیازهای اطالعاتی اقشار و
سنین مختلف.

مجموعه سازی - پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

بررسی خط مشی توسعه‌سازی کتابخانه میرزای شیرازی با استفاده از تحلیل ... موضوع
: علوم انسانی > کتابداری و اطلاع‌رسانی ... چهار نظریه متفاوت درباره مجموعه سازی با
نامهای نظریه های متقدم، مجموعه سازی به ... بررسی عوامل موثر بر بهبود مجموعه سازی
منابع الکترونیکی از دیدگاه کتابداران و کارکنان کتابخانه های دانشگاهی شهر
اصفهان ...

پژوهش و روشهای تحقیق گام به گام - معاونت پژوهش | مقالات

11 دسامبر 2014 ... محقق با جستجو در منابع تحقیق خود به استخراج، ثبت و ضبط اطلاعات شناسایی شده
... بازديد از كتابخانهها، مشورت با کتابداران با تجربه، جستجوي اينترنتي در .....
حجم، ابعاد و عوامل، تجهیزات و لوازم کمک آموزشی و نحوه کاربرد آنها بررسی کرد. ....
فرضیه عبارت است از انتظارات پژوهشگر درباره نتایج آینده پژوهش خود.

تحقیق درباره بررسی عوامل مؤثر بر بهبود مجموعه سازی منابع ... - fileyab

4 مه 2017 ... تحقیق درباره بررسی عوامل مؤثر بر بهبود مجموعه سازی منابع الکترونیکی از ديدگاه
کتابداران. فرمت فایل : word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 35 ...

بررسی عوامل موثر بر بهبود مجموعه سازی منابع الکترونیکی از دیدگاه ...

بررسی عوامل موثر بر بهبود مجموعه سازی منابع الکترونیکی از دیدگاه ... دولتی -
دانشگاه پیام نور (وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری) - دانشگاه پیام نور استان خراسان ...
دیدگاه کتابداران کتابخانه های دانشگاهی شهر اصفهان می باشد، که چگونگی مجموعه
سازی ...

کتابخانه الکترونیکی ، دیجیتالی و مجازی: تفاوت ها و شباهت ها

"به متون پژوهی تعاریف ارائه شده در منابع کتابداری و اطلاع رسانی در ارتباط با ... می
رسد که از دیدگاه کتابداران ، هنگامی می توان مدعی ایجاد یک کتابخانه دیجیتالی شد ...
او همچنین گذشته ، حال و آینده کتابخانه مجازی را در تحقیق خود مورد بررسی قرار می دهد.
.... طریق منابع موجود در پایگاه های کتابخانه یاری کرده و وظایف مجموعه سازی، دسترس ...

کتابداران کارشناسی ارشد همدان - چکیده پایان نامه های کتابداری دانشگاه ...

6 ژوئن 2010 ... تهیه، تولید و انتشار پایان نامه ها و رساله ها به صورت الکترونیکی بیش از دو ... "
بررسی وضعیت کتابخانه های دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران و مقایسه ... و
ارائه راهکارهای علمی برای بهبود آنها از نظر نیروی انسانی، فضا، مجموعه سازی، ....
تفکر انتقادی و تسلط به زبان انگلیسی، همچنین تعیین عوامل موثر در کسب ...

دانلود و تهیه و ارائه پرسشنامه و آزمونهای مختلف 3 - فقط مشاوره در انجام ...

موسسه مجموعه ای پربار از پرسشنامه های تخصصی و تحقیقاتی در رشته های مختلف را
دارد. ... بررسی تاثیر نمایه سازی بر قابلیت بازیابی در سه نرم افزار فارسی ...
بررسی نظر کتابداران دانشگاه فردوسی مشهد درباره عوامل موثر برعملکرد کتابخانه ها
در ... سنجش میزان استفاده و تحلیل هزینه-سودمندی منابع اطلاعاتی الکترونیکی
کتابخانه ...

مقالات کتابداری

دیدگاهها و نگرشهای زیادی در ادبیات و خصوصیات جامعه اطلاعاتی وجود دارد روغنچی و
آنامریک در 2004 خصوصیات جوامع اطلاعاتی را در بررسی که انجام دادند منابع قابل ...

راهکارهای ارتقاء رضایت مراجعان کتابخانه ها

برای رسیدن به اهداف مذکور، کتابدار و استفاده کننده بایستی هم زبان باشند یعنی ...
علاوه برعامل هم زبانی, عوامل دیگری را نیز در مورد استفاده کنندگان کتابخانه می توان
... نظیر اندازه‌ مجموعه, میزان بودجه, میزان هزینه ها, تعداد کارکنان, میزان تلاش برای ... و
نیز افزایش تنوع در ابزارهای اطلاعاتی مانند منابع الکترونیکی روی دیسک های فشرده
...

عوامل مؤثر بر بهبود مجموعهسازی منابع الکترونیکی از ديدگاه ...

عوامل مؤثر بر بهبود مجموعهسازی منابع الکترونیکی از ديدگاه کتابداران و ... روش
بررسی: روش تحقيق توصيفی- پيمايشی و ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه است.
.... Results: The findings showed that about 59.2% of the academic libraries had a
...

خواندن در محيط الكترونيكي و مجازي - نشریه الکترونیکی شناسه

22 ژوئن 2016 ... در اين مقاله، تأکید بر اهميت بررسي سه عنصر محتوا، فرم و ابزار ارائه كتاب ... پژوهش
خود در كنار تهيه منابع چاپي اقدام به تهيه کتاب‌های الكترونيك نيز می‌نمایند، اين ...
محتوي، فرم و ابزارهاي مطالعه کتاب‌های الكترونيك اقدام به مجموعه‌سازی نمود. ..... «دیدگاه
کتابداران و دانشجویان تحصیلات تکمیلی درباره معیارهای ارزیابی ...

تحقیق و پژوهش | شرکت آواصنعت

دانسته‌های ما یا با مطالعه منابع اطلاعاتی موجود و یا بنا به پژوهش‌هایی که خود انجام
می‌دهیم، به دست ... در تعریف این واژه نوشته است: تحقیق و پژوهش به مجموعه فعالیت‌های
بدیع، خلاق، ... به بیان دیگر، در رویکرد پژوهش‌مدار از یافته‌های پژوهش‌های قبلی برای
بهبود ... ترسیم نمودار‌ها و جدول‌ها از روش‌های معمول سازماندهی و خلاصه سازی داده‌ها به شمار
می‌آید.

تحقیق و پژوهش | شرکت آواصنعت

دانسته‌های ما یا با مطالعه منابع اطلاعاتی موجود و یا بنا به پژوهش‌هایی که خود انجام
می‌دهیم، به دست ... در تعریف این واژه نوشته است: تحقیق و پژوهش به مجموعه فعالیت‌های
بدیع، خلاق، ... به بیان دیگر، در رویکرد پژوهش‌مدار از یافته‌های پژوهش‌های قبلی برای
بهبود ... ترسیم نمودار‌ها و جدول‌ها از روش‌های معمول سازماندهی و خلاصه سازی داده‌ها به شمار
می‌آید.

مجموعه سازی - پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

بررسی خط مشی توسعه‌سازی کتابخانه میرزای شیرازی با استفاده از تحلیل ... موضوع
: علوم انسانی > کتابداری و اطلاع‌رسانی ... چهار نظریه متفاوت درباره مجموعه سازی با
نامهای نظریه های متقدم، مجموعه سازی به ... بررسی عوامل موثر بر بهبود مجموعه سازی
منابع الکترونیکی از دیدگاه کتابداران و کارکنان کتابخانه های دانشگاهی شهر
اصفهان ...

بررسی عوامل مؤثر بر میزان رضایت کاربران از کتابخانه دانشکده ...

به منظور بررسی عوامل مؤثر بر میزان رضایت کاربران از کتابخانة دانشکدة ... سایر
متغیرهای پژوهش یعنی، چگونگی مساعدت کتابداران، مقررات کتابخانه، و فضا و
تجهیزات، ... همچنین، دسترسی به منابع، سهم معناداری در پیش‌بینی رضایت کاربران
نداشت. ... تاکنون درباره میزان رضایتمندی از کتابخانه تحقیقات زیادی انجام شده است
، لیکن ...

در اين باره می خوانيد - موسسه مطالعات بین المللی انرژی

و تحليل مستمر داده ها، مسئله يابي، تحقيق، .... بررسي تحوالت سياسي مرتبط با
انرژي – دريچه 2 a .... عوامل مؤثر بر سرمايه گذاري شرکتهاي نفت و گاز – دريچه3 a ....
تدوین و نهایی سازی آن در بهار امسال، سند دیپلماسی انرژی کشور را به شرکت ملی نفت
.... اطالع رساني جدیدترین منابع الکترونیک دریافتي فارسي و التین ... مجموعه سازي.

علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه سمنان

با توجه به تغییر نام رشته از کتابداری به علم اطلاعات و دانش شناسی، .... بررسی
میزان و عوامل مؤثر در استفاده از مجلات الکترونیکی موجود در وبسایت کتابخانه ... و
وزارت علوم، تحقيقات و فناوري بر روي وب و نقش آن در مجموعه سازي کتابخانه هاي
دانشگاهي .... بررسی دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه سمنان درباره ی
اهمّیّت و ...

عوامل انسانی مؤثر در توسعة کتابخانة دیجیتالی - Sid

این افراد و گروه ها عبارت اند از: کاربران، کتابداران، تحلیلگران، مدیران وب و طراحان
... یکپارچه سازی کامل مواد دیجیتال در مجموعه از طریق معماری سیستم های مدوالر، که
رویکردی ... عوامل انسانی مؤثر در توسعة مجموعة کتابخانة دیجیتالی کدام اند؟ 2. ...
سرچشمة اصلی تجارت های عمدة منابع الکترونیکی به شمار می رود )دیگان و تانر، 1382(
. از این ...

دانشگاه شهید چمران اهواز - مديريت اطلاعات پژوهشي

تخصص, : نیازهای اطلاعاتی و رفتار اطلاع یابی/ خدمات و منابع مرجع/ مجموعه سازی ...
لیلا نظری : نویسنده اول,زاهد بیگدلی : نویسنده دوم, مجله تحقیقات اطلاع رسانی و
كتابخانه ... دیدگاه كتابداران دانشگاه های شهید چمران و علوم پزشكی جندی شاپور اهواز
درباره‌ی .... دیدگاه های دانشجویان كارشناسی پیوسته برق دانشگاه آزاد یزد در باره عوامل
موثر بر ...

نشریه عتف شماره 7 - وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

صنايع الکترونیک از برگزيدگان ... كمي بوده و شــامل معدن، نفت منابــع طبيعي،
نفت و نيروي كار ... يكصد اختراعي است كه روزانه توسط مجموعه نيروی انسانی اين ...
ميباشــند و كمتر تحت تأثير عوامل سياســي، اجتماعي و .... و تجاری ســازی در نظام
آموزشــی و پژوهش و فناوری«، ... برنامه های تحقق اقتصاد مقاومتی در اين ستاد مورد
بررسی.

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ - کتابخانه ملی

ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در اﻳﺠﺎد و اﺟﺮاي اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ ... ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ و ﻛﺘﺎﺑﺪاري ... داﻧﺶ ﺳﺎده ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ، و آﻗﺎي ﺳﻨﮕﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮ روي ﺳﺎزﻣﺎن ... ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﻘﺎﻟـﻪ ﺷـﺪه و .... ﻴﻴﺮ،
ﺑﻬﺒﻮد ﺟﺮﻳﺎن ﻛﺎري و ﮔﺮدآوري ﻧﻈﺎم ﻣﻨﺪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪي رﻗـﺎﺑﺘﻲ و ... ﻓﻬﺮﺳﺘﻬﺎي ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻣﺎﻧﺘﻲ ﻳﻚ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺧﺎص
اﻃﻼﻋـﺎﺗﻲ درﺑـﺎره ﺗﻌـﺪاد ﻣﻨـﺎﺑﻊ .... ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﺎزي، ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ، اراﺋﻪ، ذﺧﻴﺮه و ﺑﺎزﻳـﺎﺑﻲ.
ﻧﻴﺴﺖ.

راهکارهای ارتقاء رضایت مراجعان کتابخانه ها

برای رسیدن به اهداف مذکور، کتابدار و استفاده کننده بایستی هم زبان باشند یعنی ...
علاوه برعامل هم زبانی, عوامل دیگری را نیز در مورد استفاده کنندگان کتابخانه می توان
... نظیر اندازه‌ مجموعه, میزان بودجه, میزان هزینه ها, تعداد کارکنان, میزان تلاش برای ... و
نیز افزایش تنوع در ابزارهای اطلاعاتی مانند منابع الکترونیکی روی دیسک های فشرده
...

اصل مقاله (347 K)

16 مارس 2014 ... داﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از زﻳﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎي ﻧﻈﺎم آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ و ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﻣﺮﻛﺰ آﻣﻮزش از ... ﻛﻴﻔﻴﺖ
آﻣﻮزش ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ، ﺑﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ در ﺑﻬﺒﻮد و ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ اﻳﻦ .... ﻣﻨﺎﻃﻖ
داﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ و ﻣﻼك ﻫﺎ و ... راﻫﻬــﺎي ﺑــﻮﻣﻲ ﺳــﺎزي و اﻟﮕــﻮﭘﺮدازي ﺗﺴــﻬﻴﻢ دﻳــﺪﮔﺎﻫﻬﺎي
... درﺑـﺎره ﻳـﻚ. ﻧﻮع ﺷﻨﺎﺳـﻲ ﭼﻬﺎرﺗـﺎﺋﻲ در ارزﻳـﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻴـﺖ آﻣـﻮزش ﻋـﺎﻟﻲ. ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﺮده اﻧﺪ.

علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه سمنان

با توجه به تغییر نام رشته از کتابداری به علم اطلاعات و دانش شناسی، .... بررسی
میزان و عوامل مؤثر در استفاده از مجلات الکترونیکی موجود در وبسایت کتابخانه ... و
وزارت علوم، تحقيقات و فناوري بر روي وب و نقش آن در مجموعه سازي کتابخانه هاي
دانشگاهي .... بررسی دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه سمنان درباره ی
اهمّیّت و ...

دانلود تحقیق درباره بررسی عوامل مؤثر بر بهبود مجموعه سازی منابع ...

2 ژوئن 2016 ... تحقیق درباره بررسی عوامل مؤثر بر بهبود مجموعه سازی منابع الکترونیکی از ديدگاه
کتابداران در عملیات مورد حجاب ادبیات بومی عید نوروز دانشجویی ...

پایان‌نامه‌ها - Hamid R. Jamali - Google Sites

آسیب‌شناسی مجموعه سازی کتابخانه دانشگاه اصفهان با توجه به نظر کاربران. ...
بررسی سامانه‌های امانت کتاب‌های الکترونیکی در دنیا و ارایه الگوی مناسب برای ایران.
... بر ارتباطات علمی و فعالیت‌های پژوهشی پژوهشگران مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم
سازی رازی. .... عوامل مؤثر بر ارتقاء منزلت اجتماعی کتابداران و توسعه سرمایه اجتماعی
در ...

تحقیق درباره بررسی عوامل مؤثر بر بهبود مجموعه سازی منابع ... - fileyab

4 مه 2017 ... تحقیق درباره بررسی عوامل مؤثر بر بهبود مجموعه سازی منابع الکترونیکی از ديدگاه
کتابداران. فرمت فایل : word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 35 ...

تحقیق درباره بررسی عوامل مؤثر بر بهبود مجموعه سازی منابع ...

تحقیق درباره بررسی عوامل مؤثر بر بهبود مجموعه سازی منابع الکترونیکی از ديدگاه
کتابداران. فرمت فایل :word (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات 41صفحه.

ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺷﻮاﻫﺪ ي اﺳﺎس ﺗﻮﺳﻌﻪ ؛ ارﺗﻘﺎي ﺳﻮاد اﻃﻼ

ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻮاﻫﺪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﻮﺟﻮد، ﻣﻬﺎرت ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺧﻮد و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﻴﻤﺎر، ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ... اﺑﺰارﻫﺎي ﭼﺎﭘﻲ
و اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺑﻪ. ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ، ﮔﺰﻳﻨﺶ و ارزﻳﺎﺑﻲ دﻗﻴﻖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ و ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ... ﻫﺪف از
ﻧﮕﺎرش اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺷﻮاﻫﺪ، ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺳﻮاد اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺑﺮ ارﺗﻘﺎي ﭘﺮﺳﺘﺎري .....
ﺳﺎزي. اﻃﻼﻋﺎت در ﻣﺮاﻗﺒﺖ. ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ، ﺳﻮاد. اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺟﺪي و ...

بررسی میزان استفاده اعضای هیات علمی از بانکهای اطلاعاتی ...

5- در عمل، افراد متعددی می توانند همزمان از منابع الکترونیکی استفاده کنند. ....
محققین در این بررسی از جمله عوامل مؤثر در زمینه رشد پژوهش ها را ایجاد و گسترش زیر
... در دانشگاه، اشتراک بانک های اطلاعاتی و مجموعه مجلات الکترونیکی و برگزاری ...
همچنین در این تحقیق مشخص شد که 52% ازدانشجویان شرکت کننده، آموختن دیدگاهها و
نظریات ...

بررسی عوامل موثر بر بهبود مجموعه سازی منابع الکترونیکی از دیدگاه ...

بررسی عوامل موثر بر بهبود مجموعه سازی منابع الکترونیکی از دیدگاه ... دولتی -
دانشگاه پیام نور (وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری) - دانشگاه پیام نور استان خراسان ...
دیدگاه کتابداران کتابخانه های دانشگاهی شهر اصفهان می باشد، که چگونگی مجموعه
سازی ...

دانشگاه شهید چمران اهواز - مديريت اطلاعات پژوهشي

تخصص, : نیازهای اطلاعاتی و رفتار اطلاع یابی/ خدمات و منابع مرجع/ مجموعه سازی ...
لیلا نظری : نویسنده اول,زاهد بیگدلی : نویسنده دوم, مجله تحقیقات اطلاع رسانی و
كتابخانه ... دیدگاه كتابداران دانشگاه های شهید چمران و علوم پزشكی جندی شاپور اهواز
درباره‌ی .... دیدگاه های دانشجویان كارشناسی پیوسته برق دانشگاه آزاد یزد در باره عوامل
موثر بر ...

: تاثیر تکنولوژی اطلاعات برمدیریت مجموعه - دانشنامه رشد

مقدمه; گسترش مدیریت حافظه مجازی; عوامل موثر بر مدیریت مجموعه; خط مشی مدیریت
مجموعه و ... شود ، با این وجود کتابداران هنوز هم مسئول بررسی تمامی منابع اطلاعاتی
جامعه ( چاپی و ... عواملی مثل تحقیقات میان رشته ای درون حوزه یا میان حوزه ای،
گوناگونی و تغییر ... تاثیر منابع الکترونیکی بر مجموعه سازی ، گزینش موضوعی
، و اشتراک دارد.

پایان‌نامه‌ها - Hamid R. Jamali - Google Sites

آسیب‌شناسی مجموعه سازی کتابخانه دانشگاه اصفهان با توجه به نظر کاربران. ...
بررسی سامانه‌های امانت کتاب‌های الکترونیکی در دنیا و ارایه الگوی مناسب برای ایران.
... بر ارتباطات علمی و فعالیت‌های پژوهشی پژوهشگران مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم
سازی رازی. .... عوامل مؤثر بر ارتقاء منزلت اجتماعی کتابداران و توسعه سرمایه اجتماعی
در ...فایل NVRAM مخصوص Lenovo A7-30GC

ارتباط بین ایدئولوژی آموزش و پرورش و پذیرش تکنولوژی در معلمان قبل از خدمتفایل NVRAM مخصوص Lenovo A7-30GC

دانلود مجموعه نقشه های GIS شهرستان گتوند

دانلود طرح جابر آماده با موضوع آهنربا

دانلود نرم افزار و آموزش نرم افزار Rock works

دانلود مجموعه نقشه های GIS شهرستان گتوند

نمونه پروژه آماده مایکروسافت پروجکت ساختمان 4 طبقه با زیر زمین MSP