دانلود فایل


تحقیق و بررسی در مورد شرط قبول در وقف - دانلود فایلدانلود فایل شرط قبول در وقف رضا استادیاختلاف فقها, رضوان الله تعالی علیهم در این مساله که آیا وقف, عقد است یا ایقاع, و آیا مطلق وقف, تملیک است یا قسم خاصی ا

دانلود فایل تحقیق و بررسی در مورد شرط قبول در وقف لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 15شرط


قبول


در


وقفشرط


قبول


در


وقفتحقیق و بررسی در مورد شرط قبول در وقف


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


حقوق - عناصر عقد وقف و ترتیب تولیت

مال مورد وقف باید با بقاء عین بتوان از آن استفاده متعارف نمود . .... توالی بین ایجاب و
قبول با قبض نیز شرط نیست و تا زمانیکه ایجاب و قبول معتبر و باقی ... به عبارت
دیگر ،از نظر حقوقی بحث رشید و غیر رشید قابلیت بررسی دارد نه رشید و ... نظر
شعبه تحقیق در خصوص تعیین متولی اعم از اینکه در خواست مدعی تولیت را
پذیرفته ...

تحلیل فقهی حقوقی بیع مال موقوفه - انديشه قم؛ تنها مرکز حوزوي ...

در اين تـحقيق سـعي شده با بررسي‌ اين‌ موارد ابعاد مختلف بحث و آثار‌ آن‌ روشن‌ گـردد.
... از واژه «عين» در تعاريف ذكر شده بر مي‌آيد كه مال مورد وقف بايد به صورت عين باشد و
... كرد: ايجاب كننده يا واقف، قبول كننده يا موقوف عليهم و موضوع عقد يعني مال مـوقوفه.
... حق انتفاع شرط صحت وقف اسـت البـته‌ به‌ عقيده‌ برخي حقوقدانان(كاتـوزيان، 1384،
...

قبض مال موقوفه - حقوقدانان

مركز تحقيقات حقوقي آنلاين نخستين و جامع ترين سايت حقوقي كشور. ... غالب فقهاي
شيعي قبض مال موقوفه توسط موقوف عليه را شرط تحقق عقد وقف مي دانند. ... قانون مدني
ايران به تبعيت از فقها ايجاب و قبول وقف را تشريفاتي قرار داده است. ... اي مطرح
است که از اين ميان آن چه با بحث اين مقاله مرتبط است مورد بررسي قرار مي گيرد.

فقه مقارن - بررسي مقايسه اي وقف در مذاهب اسلام

يعني دروقف عام قبول لازم نيست و در تحقيق وقف خاص قبول لازم است. در اين .... در
اين مورد اختلاف است که بطلان شرط موجب بطلان عقد مي شود يا خير؟ شيخ ابوزهره از ...

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران - ویکی‌نبشته

تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه‌های علمی، فنی، فرهنگی و اسلامی
از طریق تأسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان. .... تشکیل اجتماعات و راه‌پیمایی‌ها،
بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است. ..... ده روز از تاریخ
وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و ینانیه آن را
مغایر ...

بحث تطبیقی شرط بیع وقف - عصر ایران

12 آگوست 2014 ... از جمله مطالب شایسته و قابل بحث و تحقیق دربارهء وقف،صحت و یا بطلان شط ...
بنابراین بررسی تاریخی این بحث که آیا شرط بیع‌ وقف از سوی واقف به ..... در هر دو
مورد،نیاز به قبول ندارد و بر فرض اینکه قبول در وقف‌ خاص لازم باشد از ...

بررسی امکان و چگونگی توقیف سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت

بررسی امکان و چگونگی توقیف سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت ... قابلیت
بیع، اجاره، رهن، وقف، برقراری حق انتفاع و تسری مقررات مربوط به ... فصلنامه پژوهش
حقوق خصوصی، سال دوم، شماره چهارم، پاییز 1392 .... در موردی هم که مستأجر حق انتقال
مورد اجاره را بنا به شرط مندرج در اجار هنام ه ..... هرگاه در » : نقد آن، قابل قبول است.

ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻬﺎﻱ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ

ﻗﺒﻮﻝ. ﻭ. ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ. (. ﻣﺎﺩﻩ. ۱۴۷. ﺍﻟﻲ. ۱۵۱. ) ۵۳. ﻓﺼﻞ. ﺳﻮﻡ. –. ﻗﺮﺍﺋﻦ. ﻭ. ﺿﺮﺍﻳﺐ. ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ. (. ﻣﺎﺩﻩ. ۱۵۲. ﺍﻟﻲ.
۱۵۴. ) ۵۸. ﻓﺼﻞ. ﭼﻬﺎﺭﻡ. –. ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ..... ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﻮﺭﺩ ﻭﻗﻒ ﻳﺎ ﻧﺬﺭ ﻳﺎ ﺣﺒﺲ ﻭﺍﻗﻊ ﮔﺮﺩﺩ ﺑﻪ ﺷﺮﻁ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ.
ﻫﺎ ﻭ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﺬﻛﻮﺭ ...... ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻜﻠﻒ ﺍﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻭ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻫﺎﻱ ﻻ. ﺯﻡ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻱ ...

ﻗﻠﻤﺮو ﻧﻔﻮذ ﺷﺮط ﻓﺎﺳﺦ

11 نوامبر 2015 ... ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻗﻠﻤﺮو ﻧﻔﻮذ اراده را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮد و ﻣﻮاﻧﻊ ﻧﻔـﻮذ اراده را ﻣـﺎﻧﻊ ﻧﻔـﻮذ ﺷـﺮ. ط. ﻓﺎﺳﺦ داﻧﺴﺖ ... در ﻧﻬﺎﯾـﺖ ﻧﯿـﺰ
ﻧﺘﯿﺠـﻪ ﭘـﮋوﻫﺶ. اﻧﺠﺎم. ﺷﺪه اراﺋﻪ ﻣﯽ. ﺷﻮد. 1 ..... ذﯾﻼً در اﺑﺘﺪا دﯾﺪﮔﺎه ﻓﻘﻬﺎ در ﻣﻮرد ﺷﺮط ﻓﺎﺳﺦ ﻣﻄﺮح و در اداﻣﻪ
ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫـﺮ. ﮐﺪام از ﻧﻈﺮات ... اراده ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻫﻨﮕﺎم اﻧﺸﺎي اﯾﺠﺎب و ﻗﺒﻮل ﻋﻘﺪ. ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ. 2 ..... ﻧﯿﺰ ﻧﺎدرﺳﺖ
اﺳﺖ زﯾﺮا ﻣﺒﻨﺎي ﻋﺪم ﻧﻔﻮذ ﺷﺮط ﻓﺎﺳﺦ در ﻋﻘـﻮدي ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻧﮑـﺎح و وﻗـﻒ ﺑـﻪ. دﻟﯿﻞ ﻣﺎﻫﯿﺖ اﯾﻦ ...

دانلود تحقیق و بررسی در مورد شرط قبول در وقف – فروشگاه فایل شاپ 24

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد
صفحات: 15 شرط قبول در وقف رضا استادى اختلاف فقها، رضوان الله تعالى عليهم در ...

احکام اقاله - ویکی فقه

۱۴.۳ - وقف ۱۴.۴ - ایقاع ۱۴.۵ - اقاله اقرار و اخبار ۱۴.۶ - اقاله اقاله ۱۵ - شرط خیار در عقد
اقاله .... از آن‌جا که اقاله مال، به ایجاب و قبول است و در برابر عوض، مالی داده می‌شود، بیع
.... بودن اقاله بازداشته است و تنها گروهی از فقیهان عقد بودن اقاله را مورد بررسی قرار
داده و ..... (۹) موفق الدین عبدالله بن قدامه مقدسی، الکافی فی فقه الامام احمد، تحقیق
شیخ ...

شرط ترک ازدواج مجدد زوج در ضمن عقد نکاح – گروه وکلای یاسا

قرارداد وقف عام · قرارداد وقف خاص ... اما در شرط صفت یکی از طرفین عقد وجود آن را در
مورد معامله تعهد کرده باشد بدون اینکه آن ... در پاسخ می گوئیم كه حتی با قبول
استدلال فوق نیز موضوع ضرر منتفی نمی گردد ...... بنابراین، در راه جست و جوی علّت
بطلان آن شروط، لازم است روایاتِ مربوط به مسأله عیناً مورد تحقیق و بررسی و مداقّه قرار
گیرد.

مفهوم و ماهیت وقف و وضعیت مالکیت مال موقوفه در فقه امامیه ‌و حقوق مدنی ...

در وقف عام ‌و خاص, قبول شرط است. ... با بررسی ماهیت حقوقی وقف و وضعیت مالکیت
مال ‌موقوفه, ملاحظه می‌شود که: 1. وقف, عقد است نه ... مقالات و بررسیها(منتشر نمی شود).

وقف حقوق معنوي - راسخون

اين تحقيق درصدد طرح اين زمينه نزاع است ولي، از يک سو، نمي توان آن را مطرح کرد ....
در مورد اهليت در ادامه بررسي لازم بعمل مي آيد ولي در مورد شرط اول اختلاف نظر وجود دارد.
... تمايز وقف عام و خاص از جهات متعددي از جمله، تحقق عقد (قبول، قبض) آثار عقد، اداره ...

مفهوم و ماهیت وقف و وضعیت مالکیت مال موقوفه در فقه امامیه ‌و حقوق مدنی ...

در وقف عام ‌و خاص, قبول شرط است. ... با بررسی ماهیت حقوقی وقف و وضعیت مالکیت
مال ‌موقوفه, ملاحظه می‌شود که: 1. وقف, عقد است نه ... مقالات و بررسیها(منتشر نمی شود).

چکیده فارسی مقالات آموزه های فقه مدنی ۵

خاستگاه اصلي و مورد پذيرش انتقال عقد در فقه اماميه، عقود مضاربه و مزارعه است. ... در
فقه اماميه، مباني فقهي انتقال عقد و همچنين شرايط و موانع آن مورد بررسي قرار گرفت و
... در اين مقاله اثبات مي‌كنيم كه در تخلف از شرط صفت، قانون مدني حق فسخ را براي
مشروط ... اگر مرتع و جنگلي باشد كه وقف شده باشد و اين وقف به هر حال صحيح و معتبر
...

اصل مقاله (169 K) - مطالعات فقه و حقوق اسلامی

ﻋﻘﻮد ﺟﺎﯾﺰ، ﭼﻨﺪان ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻓﻘﯿﻬﺎن و ﺣﻘﻮﻗـﺪاﻧﺎن ﻗـﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ، ﺑـﻪ. ﻃﻮري ﮐﻪ در آن ..... را ﻧﯿﺰ
در ﻗﺒﻮل ﺟﺮﯾﺎن دو ﺧﯿﺎر ﻣﺠﻠـﺲ و ﺷـﺮط ..... رﺳﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺮﯾﺎن و ﻋﺪم ﺟﺮﯾﺎن ﺷﺮط ﺧﯿﺎر در وﻗـﻒ و.

بررسی امکان و چگونگی توقیف سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت

بررسی امکان و چگونگی توقیف سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت ... قابلیت
بیع، اجاره، رهن، وقف، برقراری حق انتفاع و تسری مقررات مربوط به ... فصلنامه پژوهش
حقوق خصوصی، سال دوم، شماره چهارم، پاییز 1392 .... در موردی هم که مستأجر حق انتقال
مورد اجاره را بنا به شرط مندرج در اجار هنام ه ..... هرگاه در » : نقد آن، قابل قبول است.

فرهنگ وقف در اسلام

در فقه گفته می شود وقف عبارتست از حبس عین مال بر ملک واقف و صدقه دادن منافع آن.
... بنابر قول اکثر فقها ارکان وقف چهار مورد است: ..... شهید اول در لمعه می فرماید: ظاهر
این است که در مطلق وقف قبول شرط نیست (یعنی وقف .... در بیع وقف این مطلب
بررسی می شود که آیا واقف یا متولی یا موقوف علیهم و یا حاکم و یا ..... پربازدیدترین
مقالات.

دانلود تحقیق کامل در مورد شرط قبول در وقف - به روز فایل

27 ژانويه 2017 ... لينک پرداخت و دانلود *پايين مطلب* فرمت فايل:Word (قابل ويرايش و آماده پرينت)
تعداد صفحه: ۱۵ شرط قبول در وقف اختلاف فقها، رضوان الله تعالى ...

دانلود مقاله خیار شرط - مگ ایران

هم اكنون خيار شرط مورد نظر در اين تحقيق مي باشد . ... لازم است : توافق اول به انشاي
عقد كه با ايجاب و قبول حاصل مي شود و توافق دوم بر مفاد شرط كه ضميمه ان مي شود .

بحث تطبیقی شرط بیع وقف - بانک مقالات حقوقی , نشر عدالت

21 فوریه 2014 ... بنابراین بررسی تاریخی این بحث که آیا شرط بیع‌ وقف از سوی واقف به ..... هر دو مورد
،نیاز به قبول ندارد و بر فرض اینکه قبول در وقف‌ خاص لازم باشد ...

وکالت آنلاین - مال موقوفه چگونه باید اداره شود؟

گروه حقوقی - پس از آنکه مالی وقف و عقد وقف منعقد شد، شخصیتی مستقل و مفروض به
... در این گزارش در گفت‌وگو با کارشناسان نحوه اداره مال موقوفه مورد بررسی قرار
می‌گیرد. ... البته تولیت متولی باید از سوی شعبه تحقیق اوقاف گواهی شود. ... ممکن
است واقف شرط کند که متولی دارای شرایط مخصوصی باشد اگر معلوم شود که متولی
فاقد آن ...

جزوه مدنی 6 (استاد موسوی هاشمی ) - علم حقوق

21 مه 2009 ... 2-موضوع مورد معامله (که معمولاَ مال می باشد و در مدنی 2 بررسی شد) و گاهاَ عمل شخصی می
باشد. 3-شرایط و .... زمان تحقیق تملیک در بیع : .... 3-عقد عینی: عقدی که علاوه بر
ایجاب و قبول قبض شرط صحت آن است.(هبه ، وقف ،بیع صرف ،رهن ).

مقاله : وقف( واقف عین موقوفه موقوف علیهم متولی وقف )درقانون مدنی ...

در اين صورت قبول حاكم شرط است. وقف چهار ركن دارد 1) واقف 2)‌عين موقوفه 3)‌موقوف
عليهم 4) متولي كه در زير بررسي مي‌شوند. 11- واقف كسي ... م در اين مورد اشعار مي‌دارد (.

چکیده: موضوع مقاله حاضر بررسی ماهیت حقوقی وصیت تملیکی است ...

در وصیت عهدی قبول شرط نیست ولی وصی می‌تواند تا زمانی كه موصی زنده است وصایت
را رد ... تحت عنوان وصیت (فكّی) كرده است و وصیت به وقف را از مصادیق آن شمرده است.
.... از جمله این مسائل ، ماهیت وصیت تملیکی است که دراین تحقیق مورد بررسی قرار ...

چاپ مقاله - اهلیت اشخاص حقوقی در وقف

28 سپتامبر 2015 ... است، شرايط وقف از سوي اشخاص حقوقي بررسي مي‌شود. ... اما قصد قربت، شرط صحت
وقف نيست؛ بلكه فقط شرط كمال و ثواب است. كليدواژه‌ها: وقف، شخصيت، شخص حقيقي
، شخص حقوقي. مقدمه. عنوان شخص حقوقي گرچه کمتر مورد بحث و کندوکاو واقع شده است
، .... قبول (تفصیل آن در بخش عقد یا ایقاع بودن وقف آمده است). 6.

وقف اموال مؤسسات عمومی غیردولتی با تأکید بر وقف اموال دانشگاه آزاد ...

در تحقیق پیش رو، این مسأله در خصوص اشخاص حقوقی شامل مؤسسات عمومی ... بدون
اشکال بوده و انجام می شود اما در وقف اموال دانشگاه آزاد اسلامی، شرط قبول، محقق نشده بود
. با بررسی شرایط موقوفه باید گفت درخصوص عین قابل انتفاع بودن، اموال وقفی و
... در مورد شرط مالکیت، مؤسسات عمومی غیردولتی، این شرط را ندارند چرا که اموالشان
عمومی ...

بررسی نهاد وقف - مشاوره حقوقی آنلاین, تلفنی, خانواده

9 ژوئن 2016 ... نام مقاله: وقف .... ایجاب از طرف واقف، و قبول در وقف خاص از طرف موقوفٌعلیه/ علیهم و در
وقف عام از .... [24] بعضی دیگر در هر دو مورد شرط را درست میشمارند. ...... موقوفه در فقه
امامیه و حقوق مدنی ایران، مقالات و بررسی ها، شماره 86، صص 13 و 14.

مسائل حقوقی - مقاله حقوقی

... و شرع را دعوت می نمایم پیرامون این تناقض بررسی و نظر تحقیقی خویش را بیان
نمایند . ... در این نوشته سعی می شود در مورد ماهیت نمایندگی نمایندگان اشخاص حقوقی
... ماده 234 قانون مدني اقسام شرط را چنين بيان مي كند : « شرط بر سه قسم است :» ... اگر
واقف ضمن عقد وقف ، متولی تعیین کرده باشد ،بعد از تحقق وقف ، یعنی قبول و قبض
...

ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻬﺎﻱ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ

ﻗﺒﻮﻝ. ﻭ. ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ. (. ﻣﺎﺩﻩ. ۱۴۷. ﺍﻟﻲ. ۱۵۱. ) ۵۳. ﻓﺼﻞ. ﺳﻮﻡ. –. ﻗﺮﺍﺋﻦ. ﻭ. ﺿﺮﺍﻳﺐ. ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ. (. ﻣﺎﺩﻩ. ۱۵۲. ﺍﻟﻲ.
۱۵۴. ) ۵۸. ﻓﺼﻞ. ﭼﻬﺎﺭﻡ. –. ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ..... ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﻮﺭﺩ ﻭﻗﻒ ﻳﺎ ﻧﺬﺭ ﻳﺎ ﺣﺒﺲ ﻭﺍﻗﻊ ﮔﺮﺩﺩ ﺑﻪ ﺷﺮﻁ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ.
ﻫﺎ ﻭ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﺬﻛﻮﺭ ...... ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻜﻠﻒ ﺍﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻭ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻫﺎﻱ ﻻ. ﺯﻡ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻱ ...

اصل مقاله (169 K) - مطالعات فقه و حقوق اسلامی

ﻋﻘﻮد ﺟﺎﯾﺰ، ﭼﻨﺪان ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻓﻘﯿﻬﺎن و ﺣﻘﻮﻗـﺪاﻧﺎن ﻗـﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ، ﺑـﻪ. ﻃﻮري ﮐﻪ در آن ..... را ﻧﯿﺰ
در ﻗﺒﻮل ﺟﺮﯾﺎن دو ﺧﯿﺎر ﻣﺠﻠـﺲ و ﺷـﺮط ..... رﺳﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺮﯾﺎن و ﻋﺪم ﺟﺮﯾﺎن ﺷﺮط ﺧﯿﺎر در وﻗـﻒ و.

وصيت تمليكي و عهدي وصيت عقد يا ايقاع - سرزمین حقوق

در وصیت تملیکی عناصر اساسی یک عقد مثل تراضی یا مطابقت ایجاب و قبول وجود
ندارد. ... اگر وصیت تملیکی ایقاع بود قبولی موصی له شرط تحقق وصیت قرار نمی
گرفت . .... م مورد بررسی قرار داده است، بحث پیرامون وصیت و ارث را در قسمت چهارم
درست ... از ساير عقود باعث بروز ابهامات و شبهاتى گرديده است كه آيا جداسازى وقف و
وصيت ...

Fars News Agency : شرایط وقف به وسیله شخص حقوقی

12 ا کتبر 2015 ... همچنین از آنجا که بخشی از این پایان نامه به بررسی فقهی حقوقی وقف نامه ..... شرط
دیگرى که قانون براى واقف بیان می نماید آن است که باید مالک مورد وقف ... مدرسه حرفه
ای وقف شده است؛ زیرا قبول مال مزبور موجب می شود بیمارستان عهده دار ...

بحث تطبیقی شرط بیع وقف - بانک مقالات حقوقی , نشر عدالت

21 فوریه 2014 ... بنابراین بررسی تاریخی این بحث که آیا شرط بیع‌ وقف از سوی واقف به ..... هر دو مورد
،نیاز به قبول ندارد و بر فرض اینکه قبول در وقف‌ خاص لازم باشد ...

بحث تطبیقی شرط بیع وقف - عصر ایران

12 آگوست 2014 ... از جمله مطالب شایسته و قابل بحث و تحقیق دربارهء وقف،صحت و یا بطلان شط ...
بنابراین بررسی تاریخی این بحث که آیا شرط بیع‌ وقف از سوی واقف به ..... در هر دو
مورد،نیاز به قبول ندارد و بر فرض اینکه قبول در وقف‌ خاص لازم باشد از ...

بررسی نهاد وقف - مشاوره حقوقی آنلاین, تلفنی, خانواده

9 ژوئن 2016 ... نام مقاله: وقف .... ایجاب از طرف واقف، و قبول در وقف خاص از طرف موقوفٌعلیه/ علیهم و در
وقف عام از .... [24] بعضی دیگر در هر دو مورد شرط را درست میشمارند. ...... موقوفه در فقه
امامیه و حقوق مدنی ایران، مقالات و بررسی ها، شماره 86، صص 13 و 14.

قبض مال موقوفه - حقوقدانان

مركز تحقيقات حقوقي آنلاين نخستين و جامع ترين سايت حقوقي كشور. ... غالب فقهاي
شيعي قبض مال موقوفه توسط موقوف عليه را شرط تحقق عقد وقف مي دانند. ... قانون مدني
ايران به تبعيت از فقها ايجاب و قبول وقف را تشريفاتي قرار داده است. ... اي مطرح
است که از اين ميان آن چه با بحث اين مقاله مرتبط است مورد بررسي قرار مي گيرد.

وکیل یاب,معرفی وکلا, حقوق امروز تعهد به نفع شخص ثالث - وکیل یاب ...

بعدآ شوهر که طرف قرارداد نبود جهت اخذ مبلغ مورد تعهد، علیه پدر زن خود اقامه دعوا نمود
ولی به .... بسیاری از فقیهان، با ابتناء بر این نظریه در مواردی مانند وقف، وصیت،
جعاله و اخذ به ... برخی از فقیهان بر همین مبنا شرط خیار برای شخص ثالث را بدون نیاز
به قبول او توجیه کرده اند. .... بررسی برخی از موارد تعهّد به نفع شخص ثالث در فقه
امامیه.

بررسی نهاد وقف - مشاوره حقوقی آنلاین, تلفنی, خانواده

9 ژوئن 2016 ... نام مقاله: وقف .... ایجاب از طرف واقف، و قبول در وقف خاص از طرف موقوفٌعلیه/ علیهم و در
وقف عام از .... [24] بعضی دیگر در هر دو مورد شرط را درست میشمارند. ...... موقوفه در فقه
امامیه و حقوق مدنی ایران، مقالات و بررسی ها، شماره 86، صص 13 و 14.

وقف و شرایط فروش و انتقال مال موقوفه - موسسه حقوقی نفیس جم (مبین ...

15 ا کتبر 2014 ... بررسی تاسیس حقوقی وقف در قوانین وقف، سنتی اسلامی است که بر ... مقالات حقوق
خصوصی ... غيرمحصور يا وقف بر مصالح عامه باشد، در اين صورت قبول حاکم، شرط
است‌. ... این ماده، لزوم بقای عین موقوفه را مورد تاکید قرار می‌دهد و طبق آن، فقط اموالی
قابلیت وقف دارند که با استفاده از منافع آنها خود موقوفه از بین نرود.

بحث تطبیقی شرط بیع وقف - بانک مقالات حقوقی , نشر عدالت

21 فوریه 2014 ... بنابراین بررسی تاریخی این بحث که آیا شرط بیع‌ وقف از سوی واقف به ..... هر دو مورد
،نیاز به قبول ندارد و بر فرض اینکه قبول در وقف‌ خاص لازم باشد ...

ﻗﻠﻤﺮو ﻧﻔﻮذ ﺷﺮط ﻓﺎﺳﺦ

11 نوامبر 2015 ... ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻗﻠﻤﺮو ﻧﻔﻮذ اراده را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮد و ﻣﻮاﻧﻊ ﻧﻔـﻮذ اراده را ﻣـﺎﻧﻊ ﻧﻔـﻮذ ﺷـﺮ. ط. ﻓﺎﺳﺦ داﻧﺴﺖ ... در ﻧﻬﺎﯾـﺖ ﻧﯿـﺰ
ﻧﺘﯿﺠـﻪ ﭘـﮋوﻫﺶ. اﻧﺠﺎم. ﺷﺪه اراﺋﻪ ﻣﯽ. ﺷﻮد. 1 ..... ذﯾﻼً در اﺑﺘﺪا دﯾﺪﮔﺎه ﻓﻘﻬﺎ در ﻣﻮرد ﺷﺮط ﻓﺎﺳﺦ ﻣﻄﺮح و در اداﻣﻪ
ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫـﺮ. ﮐﺪام از ﻧﻈﺮات ... اراده ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻫﻨﮕﺎم اﻧﺸﺎي اﯾﺠﺎب و ﻗﺒﻮل ﻋﻘﺪ. ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ. 2 ..... ﻧﯿﺰ ﻧﺎدرﺳﺖ
اﺳﺖ زﯾﺮا ﻣﺒﻨﺎي ﻋﺪم ﻧﻔﻮذ ﺷﺮط ﻓﺎﺳﺦ در ﻋﻘـﻮدي ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻧﮑـﺎح و وﻗـﻒ ﺑـﻪ. دﻟﯿﻞ ﻣﺎﻫﯿﺖ اﯾﻦ ...

چاپ مقاله - اهلیت اشخاص حقوقی در وقف

28 سپتامبر 2015 ... است، شرايط وقف از سوي اشخاص حقوقي بررسي مي‌شود. ... اما قصد قربت، شرط صحت
وقف نيست؛ بلكه فقط شرط كمال و ثواب است. كليدواژه‌ها: وقف، شخصيت، شخص حقيقي
، شخص حقوقي. مقدمه. عنوان شخص حقوقي گرچه کمتر مورد بحث و کندوکاو واقع شده است
، .... قبول (تفصیل آن در بخش عقد یا ایقاع بودن وقف آمده است). 6.

پژوهشی در مسأله ی قبض و قبول در عقد وقف - میراث جاویدان

صفحه اصلی /مقالات/فقه الامامیه/پژوهشی در مسأله ی قبض و قبول در عقد وقف ... عده ای
دیگر از آنان بر این عقیده اند که قبض و اقباض، شرط لزوم عقد وقف است. .... و در این
مورد گذشته از اجماع فقها بر صحت مراجعه ی واقف و ادامه ی تصرفات مالکانه در عین مورد
وقف، روایت ..... با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.

بررسي شرايط، احكام و آثار توقيف اموال غيرمنقول | معرفت حقوقی

6 نوامبر 2011 ... در اين پژوهش در مورد آثار و احكام توقيف اموال غير منقول، از قوانين ... «توقيف» مصدر
باب تفعيل و از ريشة «وقف» است و در لغت به معني ... در صورتي كه قبل از بازداشت
از معترض قبول تقاضاي ثبت به عنوان ملكيت يا وقفيت شده باشد؛ .... گيرد و
مباشرت دادگاه شرط نباشد، صورت مي‌گيرد و مرجع رسيدگي‌كننده به دعوا به ...

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران - ویکی‌نبشته

تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه‌های علمی، فنی، فرهنگی و اسلامی
از طریق تأسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان. .... تشکیل اجتماعات و راه‌پیمایی‌ها،
بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است. ..... ده روز از تاریخ
وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و ینانیه آن را
مغایر ...

تاریخ اسلام - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

جناب علی ابن ابی طالب شرط سوم را قبول نکرد اما جناب عثمان قبول کرد و به مقام ...
درمورد صلحی که میان حسن ابن علی و معاویه صورت گرفت نظرات مختلفی وجود دارد از ...
حسین ابن علی پسرعموی خود مسلم را برای بررسی اوضاع کوفه به عراق فرستاد و ....
عقود اسلامی · حواله · شرکت و تعاونی‌ها · وقف · مکاسب محرمه · احتکار · قرض‌الحسنه · ربا
.

ماهیت قبض در عقود عینی - آفتاب

24 نوامبر 2009 ... مقالات · اجتماعی · حقوقی ... پس باید عقود عینی را به طور مستقل بررسی نموده ، نظر
به رکن بودن یا نبودن قبض در هر یک داد. ... واژه اقباض استفاده کرد) و ثانیاً : محسن
الیه حق ندارد الزام محسِن را به اقباضِ مال مورد احسان ، بخواهد. ... بل که وقف به صرف
ایجاب و قبول تمام می شود و قبض شرط ترتب آثار است، و از نظر وی پس از ...

بررسی یک حق عینی - چه بگویم ؟ (حقوقی، ادبی و اجتماعی)

23 ژوئن 2011 ... (حقوقی، ادبی و اجتماعی) - بررسی یک حق عینی (حق اولویت در ایجار و اذن ... و از سوی
دیگر اشخاص زمانی به قبول اراضی وقفی به جای اراضی ملکی ... و مبلغ پرداختی
مستاجر عنوان حق پذیره یا اهدایی شرط فرعی معوض است .... مورد رقباتی که عرصه و
اعیان آن وقف است , اعطای اذن احداث و تملک اعیان .... مقالات و تحقیقات ادبی

وکیل یاب,معرفی وکلا, حقوق امروز تعهد به نفع شخص ثالث - وکیل یاب ...

بعدآ شوهر که طرف قرارداد نبود جهت اخذ مبلغ مورد تعهد، علیه پدر زن خود اقامه دعوا نمود
ولی به .... بسیاری از فقیهان، با ابتناء بر این نظریه در مواردی مانند وقف، وصیت،
جعاله و اخذ به ... برخی از فقیهان بر همین مبنا شرط خیار برای شخص ثالث را بدون نیاز
به قبول او توجیه کرده اند. .... بررسی برخی از موارد تعهّد به نفع شخص ثالث در فقه
امامیه.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران - ویکی‌نبشته

تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه‌های علمی، فنی، فرهنگی و اسلامی
از طریق تأسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان. .... تشکیل اجتماعات و راه‌پیمایی‌ها،
بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است. ..... ده روز از تاریخ
وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و ینانیه آن را
مغایر ...

بررسی امکان و چگونگی توقیف سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت

بررسی امکان و چگونگی توقیف سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت ... قابلیت
بیع، اجاره، رهن، وقف، برقراری حق انتفاع و تسری مقررات مربوط به ... فصلنامه پژوهش
حقوق خصوصی، سال دوم، شماره چهارم، پاییز 1392 .... در موردی هم که مستأجر حق انتقال
مورد اجاره را بنا به شرط مندرج در اجار هنام ه ..... هرگاه در » : نقد آن، قابل قبول است.

مجموعه کامل وبینظیر برنامه های روت کردن دستگاه های اندرویدی

کد منبع پروژه سایت آزمون آنلاین به همراه بانک اطلاعاتی php و mysql - نسخه 2.0.0 - رفع باگ و اضافه شدن امکانات جدید

سه عدد نمونه پروژه ترم هفت دانشگاه فرهنگیان + درس پژوهی

پاورپوینت درس شانزدهم مطالعات اجتماعی پایه پنجم (مدینه شهر پیامبر)

Learn to Speak German Level Three Unit Fiveپاورپوینت درباره بیماری کیست هیداتیک (انگل اکینوکوکوس گرانولوزوس)

دانلود سورس پروژه ماشین حساب حرفه ای در سی شارپ